Aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare – modificări (H.G. nr. 16/2016)

2 feb. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2130

Despre

  • M. Of. nr. 60 din 27 ianuarie 2016
  • H.G. nr. 16/2016
  • Stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

Actul modificatActul modificatorSumar
H.G. nr. 595/2009
(M. Of. nr. 355 din 27 mai 2009; cu modif. ult.)
H.G. nr. 16/2016
(M. Of. nr. 60 din 27 ianuarie 2016)
modifică: art. 1 lit. a), art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 17, art. 4 alin. (7)
abrogă: art. 1 lit. q) și r), art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 18,
introduce: art. 1 lit. w), art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 141, art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 23

 

În M. Of. nr. 60 din 27 ianuarie 2016, s-a publicat H.G. nr. 16/2016 privind modificarea și completarea H.G. nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare (M. Of. nr. 355 din 27 mai 2009; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse H.G. nr. 595/2009 prin H.G. nr. 16/2016:

 

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Art. 1 lit. a) H.G. nr. 595/2009 (modificată prin H.G. nr. 16/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 lit. a) definea gestionarea asistenței financiare nerambursabile comunitare ca fiind totalitatea activităților de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, verificare și control tehnic și financiar, efectuare a plăților, certificare, verificări suplimentare de fundamentare a certificării la solicitarea Comisiei Europene, recuperare a sumelor necuvenite, asigurare a funcționării adecvate a sistemelor de management și control, precum și activități de natură financiar-contabilă și activități specifice de coordonare cu privire la instrumentele de preaderare PHARE și ISPA, la fondurile structurale și de coeziune, la mecanismul financiar al Spațiului Economic European și la Mecanismul financiar norvegian, inclusiv activități de asigurare a funcționării și capacității administrative a Ministerului Fondurilor Europene, desfășurate de structurile suport.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 lit. a) prevede: „În înțelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) gestionarea asistenței financiare nerambursabile europene – totalitatea activităților de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, verificare și control tehnic și financiar, efectuare a plăților, certificare, verificări suplimentare de fundamentare a certificării la solicitarea Comisiei Europene, recuperare a sumelor necuvenite, asigurare a funcționării adecvate a sistemelor de management și control, precum și activități de natură financiar-contabilă și activități specifice de coordonare cu privire la instrumentele de preaderare PHARE și ISPA, la fondurile structurale și de investiții europene, la Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, la mecanismul financiar al Spațiului Economic European și la Mecanismul financiar norvegian, inclusiv activități de asigurare a funcționării și capacității administrative a Ministerului Fondurilor Europene, desfășurate de structurile suport;

(…)”.

 

Art. 1 lit. q) și r) H.G. nr. 595/2009 (modificată prin H.G. nr. 16/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 lit. q) și r) defineau următorii termeni:

q) Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP) – instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea secretarului general al Guvernului, responsabilă cu formularea la nivel de concepție, promovarea și implementarea politicii în domeniul achizițiilor publice.

r) Unitatea pentru coordonarea și verificarea achizițiilor publice (UCVAP) – structură de specialitate a Ministerului Finanțelor Publice responsabilă pentru îndeplinirea funcției de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidența legislației privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala
Noua reglementare

Art. 1 lit. q) și r) – Abrogate.

 

Art. 1 lit. w) H.G. nr. 595/2009 (modificată prin H.G. nr. 16/2016)

Noua reglementare

La art. 1, după lit. v) se introduce o nouă literă, lit. w).

Potrivit noii reglementări, art. 1 lit. w) stabilește: „În înțelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc după cum urmează:

(…)

w) structura pentru dezvoltarea și mentenanța SMIS2014 + și MySMIS2014 – structura în cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) responsabilă cu dezvoltarea și mentenanța sistemului informatic unitar SMIS2014 + și a aplicației conexe MySMIS2014, precum și cu administrarea produselor tehnologice aferente acestora”.

 

Art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 141 H.G. nr. 595/2009 (modificată prin H.G. nr. 16/2016)

Noua reglementare

La art. 2 alin. (1) lit. b), după pct. 14 se introduce un nou punct, pct. 141.

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 141 dispune: „(1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică personalului de conducere și personalului de execuție definit ca personal de specialitate conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

(…)

b) este încadrat în următoarele structuri:

(…)

141. Unitatea de control de prim nivel, structură din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ce îndeplinește rolul de control de prim nivel și de punct de contact în materie de control, responsabil cu verificarea și validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii/partenerii români în cadrul programelor de cooperare teritorială pentru care ministerul este autoritate de management, autoritate națională, punct național de contact, conform regulilor și competențelor stabilite în cadrul programelor de cooperare teritorială;

(…)”.

 

Art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 17 H.G. nr. 595/2009 (modificată prin H.G. nr. 16/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 17 stabilea aplicarea prevederilor respectivei hotărâri personalului de conducere și personalului de execuție definit ca personal de specialitate conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

(…)

b) este încadrat în următoarele structuri:

(…)

17. structurile din cadrul ANRMAP, responsabile cu verificarea achizițiilor publice în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, ca parte integrantă din activitățile de verificare și asigurare a funcționării adecvate a sistemelor de management și control prevăzute la art. 1 lit. a).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 17 stabilește: „(1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică personalului de conducere și personalului de execuție definit ca personal de specialitate conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

(…)

b) este încadrat în următoarele structuri:

(…)

 17. Structurile din cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), responsabile cu verificarea achizițiilor publice și a derulării etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publice în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, ca parte integrantă din activitățile de verificare și asigurare a funcționării adecvate a sistemelor de management și control prevăzute la art. 1 lit. a)”.

 

Art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 18 H.G. nr. 595/2009 (modificată prin H.G. nr. 16/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 18 dispunea aplicarea prevederilor respectivei hotărâri personalului de conducere și personalului de execuție definit ca personal de specialitate conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

(…)

b) este încadrat în următoarele structuri:

(…)

18. UCVAP și compartimentele de verificare a achizițiilor publice (CVAP) aflate în coordonarea directă a acesteia, structuri de specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice care desfășoară activități de verificare a derulării etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publice în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, ca parte integrantă din activitățile de verificare și asigurare a funcționării adecvate a sistemelor de management și control prevăzute la art. 1 lit. a).

Noua reglementare

Art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 18 – Abrogat.

 

Art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 23 H.G. nr. 595/2009 (modificată prin H.G. nr. 16/2016)

Noua reglementare

La art. 2 alin. (1) lit. b), după pct. 22 se introduce un nou punct, pct. 23.

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 23 prevede: „(1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică personalului de conducere și personalului de execuție definit ca personal de specialitate conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

(…)

b) este încadrat în următoarele structuri:

(…)

 23. Structura pentru dezvoltarea și mentenanța SMIS2014+ și MySMIS2014”.

 

Art. 4 alin. (7) H.G. nr. 595/2009 (modificată prin H.G. nr. 16/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (7) dispunea faptul că verificarea și confirmarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 2 și avizarea structurilor și a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare nerambursabile comunitare, în vederea acordării majorării salariale, se fac de către:

a) Ministerul Fondurilor Europene, pentru personalul cu atribuții de gestionare a instrumentului de preaderare PHARE și ISPA, instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranziție, a fondurilor structurale și de coeziune, a Mecanismului financiar al Spațiului Economic European, a Mecanismului financiar norvegian, pentru personalul din ANRMAP responsabil cu verificarea achizițiilor publice în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, pentru personalul din CAPE, precum și pentru personalul din DAPI și UCAAPI responsabil cu activitățile de verificare suplimentară de fundamentare a certificării efectuate de Autoritatea de Certificare și Plată, la solicitarea Comisiei Europene;

b) Ministerul Finanțelor Publice, pentru personalul structurii de control fonduri europene, structurii responsabile cu soluționarea contestațiilor administrative, structurii din cadrul UCAAPI cu rol de autoritate de audit atât pentru Mecanismul financiar al Spațiului Economic European, cât și pentru Mecanismul financiar norvegian și pentru personalul din UCVAP/CVAP responsabil cu verificarea achizițiilor publice în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (7) dispune: „Verificarea și confirmarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 2 și avizarea structurilor și a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare ne rambursabile comunitare, în vederea acordării majorării salariale, se fac de către:

a) Ministerul Fondurilor Europene, pentru personalul cu atribuții de gestionare a instrumentului de preaderare PHARE și ISPA, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranziție, a fondurilor structurale și de investiții europene, a Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, a mecanismului financiar al Spațiului Economic European, a Mecanismului financiar norvegian, pentru personalul din CAPE, pentru personalul din DAPI și UCAAPI responsabil cu activitățile de verificare suplimentară de fundamentare a certificării efectuate de Autoritatea de Certificare și Plată, la solicitarea Comisiei Europene, precum și pentru personalul din cadrul STS;

b) Ministerul Finanțelor Publice, pentru personalul structurii de control fonduri europene, structurii responsabile cu soluționarea contestațiilor administrative, structurii din cadrul UCAAPI cu rol de autoritate de audit atât pentru mecanismul financiar al Spațiului Economic European, cât și pentru Mecanismul financiar norvegian și pentru personalul ANAP responsabil cu verificarea achizițiilor publice, precum și cu activitățile de verificare a derulării etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publice în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale”.

 

Alte prevederi ale H.G. nr. 16/2016

Conform art. II, H.G. nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare (M. Of. nr. 355 din 27 mai 2009; cu modif. ult.), se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

ISTORIC
Act modificatActe modificatoare
H.G. nr. 595/2009 (M. Of. nr. 355 din 27 mai 2009; cu modif. ult.)H.G. nr. 318/2011 (M. Of. nr. 235 din 4 aprilie 2011)
H.G. nr. 1150/2011 (M. Of. nr. 829 din 23 noiembrie 2011)
H.G. nr. 370/2013 (M. Of. nr. 370 din 21 iunie 2013)
H.G. nr. 1181/2014 (M. Of. nr. 968 din 30 decembrie 2014)
H.G. nr. 16/2016 (M. Of. nr. 60 din 27 ianuarie 2016)

 

Aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare – modificări (H.G. nr. 16/2016) was last modified: februarie 1st, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.