Constituirea comisiilor de insolvenţă la nivel central şi teritorial prevăzute de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice (H.G. nr. 11/2016)

26 ian. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1754

Despre

  • M. Of. nr. 50 din 22 ianuarie 2016
  • H.G. nr. 11/2016
  • Constituirea comisiilor de insolvenţă la nivel central şi teritorial prevăzute de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
H.G. nr. 11/2016
(M. Of. nr. 50 din 22 ianuarie 2016)
Secț. 1 („Comisia de insolvență la nivel central”)
Secț. a 2-a („Comisia de insolvență la nivel teritorial”)
Secț. a 3-a („Dispoziții tranzitorii”)

 

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

În M. Of. nr. 50 din 22 ianuarie 2016, s-a publicat H.G. nr. 11/2016 privind constituirea comisiilor de insolvență la nivel central și teritorial prevăzute de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice.

 

H.G. nr. 11/2016 privind constituirea comisiilor de insolvență la nivel central și teritorial prevăzute de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice este structurată pe secțiuni, astfel:

 

Secț. 1 („Comisia de insolvență la nivel central”)

Art. 1 prevede la primul alineat: Comisia de insolvență la nivel central se înființează după cum urmează:

a) Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice desemnează fiecare, prin ordin al ministrului, câte un membru titular și un supleant;

b) Oficiul Național al Registrului Comerțului desemnează, prin decizie a directorului general, un membru titular și un supleant, din cadrul Direcției Buletinul procedurilor de insolvență;

c) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor desemnează, prin ordin al președintelui, un membru titular și un supleant.

Conform alineatului următor, membrii comisiei de insolvență la nivel central sunt numiți pentru un mandat de 3 ani.

Art. 2 stabilește la primul alineat faptul că poate fi membru titular sau supleant al comisiei de insolvență la nivel central persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are o vechime de minimum 3 ani în specialitatea studiilor;

Original Black Friday pe UJmag.ro!

b) nu a fost sancționată disciplinar în ultimele 6 luni;

c) se bucură de autoritate profesională și de probitate morală, dovedite prin recomandarea conducătorului instituției;

d) are studii superioare economice, juridice sau în alte specializări relevante pentru aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 151/2015, dovedite prin fișa postului;

e) nu deține calitatea de debitor în cadrul unei proceduri de insolvență prevăzute de Lege.

Conform alineatului următor, membrul supleant înlocuiește membrul titular în situația în care acesta din urmă se află în imposibilitate obiectivă de participare la ședințele comisiei, cum ar fi în caz de boală, în caz de absență motivată în îndeplinirea unor atribuții de serviciu ce nu pot fi amânate sau altele asemenea ori dacă este suspendat din funcția deținută la una dintre autoritățile publice prevăzute la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege.

Art. 3 reglementează cazurile de încetare a mandatului unui membru al comisiei de insolvență la nivel central:

a) la expirarea duratei acestuia;

b) prin înlocuire, prin ordin al conducătorului instituției care l-a desemnat ca reprezentant în comisie, inclusiv pentru neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin în temeiul Legii și al prezentei hotărâri, în acest caz, din oficiu sau la sesizarea motivată a președintelui comisiei;

c) la cererea motivată a membrului comisiei.

Art. 4 stabilește următoarele:

„(1) Lucrările comisiei de insolvență la nivel central sunt prezidate, prin rotație, de reprezentantul fiecărei instituții publice, membră a comisiei.

(2) În cadrul primei ședințe, membrii comisiei de insolvență la nivel central stabilesc ordinea rotației.

(3) Mandatul președinției are durata de un an.

(4) Președintele conduce lucrările comisiei”.

Art. 5 prevede la primul alineat faptul că ședințele comisiei de insolvență la nivel central se desfășoară, de regulă, la sediul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. La propunerea președintelui și cu acordul celorlalți membri se poate stabili și un alt loc pentru desfășurarea ședințelor.

Conform alineatului următor, ședințele comisiei de insolvență la nivel central se desfășoară trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. Comisia este convocată de președinte, la inițiativa acestuia sau a oricăruia dintre membri ori la propunerea aparatului tehnic al comisiei.

Art. 6 prevede următoarele:

„(1) Comisia de insolvență la nivel central adoptă decizii cu majoritatea voturilor, numai în prezența tuturor membrilor. Deciziile se semnează de președintele comisiei. Pentru pregătirea ședințelor de deliberare, comisia de insolvență la nivel central se poate întruni numai în prezența președintelui și a minimum 3 membri. În acest caz, desfășurarea și concluziile ședinței sunt consemnate într-un proces-verbal semnat de membrii prezenți.

(2) În procesul de votare, membrii comisiei pot vota numai «pentru» sau «împotrivă».

(3) Președintele comisiei are același drept la vot ca și ceilalți membri ai comisiei”.

Art. 7 reglementează atribuțiile președintelui comisiei de insolvență la nivel central:

a) coordonează activitatea comisiei și a aparatului tehnic, în aplicarea atribuțiilor prevăzute de Lege;

b) convoacă și prezidează ședințele comisiei;

c) emite, ca urmare a aprobării de către comisie, decizia privind criteriile pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil și dispune publicarea anuală a criteriilor;

d) emite, ca urmare a aprobării de către comisie, decizia privind criteriile pentru evaluarea nevoilor de locuit ale debitorilor și ale familiilor lor, cu respectarea prevederilor Legii și ale Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) reprezintă comisia în raporturile cu autoritățile administrației publice centrale și locale, cu instituțiile naționale și internaționale și cu persoane fizice și juridice române și străine;

f) propune, la începutul mandatului, un plan de măsuri cu privire la coordonarea, din punct de vedere metodologic, a activității comisiilor de insolvență la nivel teritorial, pentru îmbunătățirea eficienței activității acestora și planificarea pregătirii profesionale a membrilor comisiilor, care se supune aprobării comisiei;

g) emite, ca urmare a aprobării de către comisie, decizia privind formularul tipizat de cerere pentru deschiderea procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare, precum și alte formulare necesare pentru punerea în aplicare a Legii.

Conform art. 8, Comisia de insolvență la nivel central are următoarele atribuții principale:

a) întocmește și actualizează, cel puțin de două ori pe an, cu sprijinul aparatului tehnic, Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice, precum și a evaluatorilor din corpul propriu;

b) întocmește, cu sprijinul aparatului tehnic, și aprobă criteriile generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, urmând a se emite decizie a președintelui în acest sens, și propune președintelui publicarea anuală a criteriilor actualizate;

c) întocmește, cu sprijinul aparatului tehnic, și aprobă criteriile pentru evaluarea nevoilor de locuit ale debitorilor și ale familiilor lor, cu luarea în considerare a Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmând a se emite decizie a președintelui;

d) întocmește, cu sprijinul aparatului tehnic, și aprobă formularul tipizat de cerere pentru deschiderea procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare, precum și alte formulare necesare în implementarea Legii, urmând a se emite decizie a președintelui;

e) elaborează structura și curricula de formare profesională a membrilor comisiilor de insolvență și a aparatului tehnic;

f) elaborează ghiduri, organizează acțiuni și/sau campanii de informare a publicului, cu sprijinul aparatului tehnic, și facilitează accesul debitorilor la acestea;

g) elaborează, cu sprijinul aparatului tehnic, statistici și studii privind aplicarea procedurilor prevăzute de Lege, pe baza informațiilor furnizate de comisiile de insolvență organizate la nivel teritorial și de instanțele judecătorești;

h) coordonează și monitorizează din punct de vedere organizatoric activitatea comisiilor de insolvență care funcționează la nivel teritorial;

i) formulează, cu sprijinul aparatului tehnic, propuneri pentru modificarea și completarea Legii și ale actelor normative emise pentru aplicarea acesteia, precum și ale altor acte normative care au incidență în materia procedurii insolvenței persoanelor fizice ce fac obiectul Legii, pe care le înaintează instituției cu inițiativă legislativă în aceste domenii;

j) orice alte atribuții în limitele competențelor stabilite de Lege.

Art. 9 stabilește atribuțiile aparatului tehnic al comisiei de insolvență la nivel central:

a) asigură secretariatul tehnic al comisiei;

b) sprijină îndeplinirea de către comisie a atribuțiilor prevăzute de Lege și de actele normative emise pentru aplicarea acesteia;

c) analizează și prelucrează informațiile transmise de comisiile de insolvență care funcționează la nivel teritorial;

d) centralizează listele membrilor corpurilor profesionale, care sunt admiși pentru includere în Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice;

e) realizează activitatea de documentare și analiză, în vederea stabilirii de către comisia de insolvență la nivel central a criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, și are în vedere publicarea criteriilor actualizate anual, sprijinind comisia în elaborarea acestora;

f) realizează activitatea de documentare și analiză, în vederea determinării de către comisia de insolvență la nivel central a criteriilor pentru evaluarea nevoilor de locuit ale debitorilor și ale familiilor acestora, sprijinind comisia în elaborarea acestora;

g) realizează activitatea de documentare și analiză pentru elaborarea formularului de cerere pentru deschiderea procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare, precum și alte formulare necesare în implementarea Legii, sprijinind comisia în elaborarea acestora;

h) formulează propuneri privind organizarea formării profesionale a membrilor comisiilor de insolvență la nivel teritorial și a personalului aparatului tehnic;

i) realizează activitatea de documentare și analiză pentru elaborarea de ghiduri și alte materiale pentru campanii de informare a publicului și pentru facilitarea accesului debitorilor persoane fizice la procedurile prevăzute de Lege;

j) realizează activitatea de documentare și analiză pentru elaborarea de statistici și studii privind aplicarea procedurilor prevăzute de Lege, pe baza informațiilor furnizate de comisiile de insolvență la nivel teritorial și de instanțele judecătorești;

k) monitorizează modul de ducere la îndeplinire a deciziilor adoptate de comisie, a sarcinilor stabilite de aceasta și informează comisia asupra eventualelor încălcări;

l) elaborează, anual, rapoarte cu privire la lucrările și acțiunile desfășurate de comisia de insolvență la nivel central, precum și privind activitatea comisiilor de insolvență la nivel teritorial, pe care le transmite membrilor comisiei;

m) orice alte atribuții dispuse de comisia de insolvență la nivel central, în limitele competențelor stabilite prin Lege.

Constituirea comisiilor de insolvență la nivel central și teritorial prevăzute de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice (H.G. nr. 11/2016) was last modified: ianuarie 25th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter