Guvernul României. O.U.G. privind modalitatea de operare a sistemelor de aeronave fără pilot la bord în cadrul MAI și alte acte adoptate în ședința din 8 decembrie 2023

11 dec. 2023
Vizualizari: 258

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 8 decembrie 2023, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial:

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ

– Proiect de Lege privind energia eoliană offshore;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind reglementarea standardelor pentru instrumentele financiare ecologice dedicate sprijinirii măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice în industrie, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul energiei;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 (PRIMĂ LECTURĂ);
Proiectul de ordonanță de urgență a fost analizat de Guvern, în primă lectură.

– Proiect de Ordonanță de urgență privind gestionarea financiară a alocărilor din Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură aferente politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2021-2027 (PRIMĂ LECTURĂ);

II. PROIECTE DE LEGI

– Proiect de Lege privind modificarea Legii nr. 409/2002 privind înființarea Universității „Danubius” din Galați;

III. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

– Ordonanță de urgență privind modalitatea de operare a sistemelor de aeronave fără pilot la bord în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum și pentru desemnarea Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de sisteme de aeronave fără pilot la bord;

Actul normativ stabilește că Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, va opera sisteme de aeronave fără pilot la bord, prin misiuni de zbor, în scopul îndeplinirii atribuțiilor proprii, precum și pentru sprijinirea ministerelor și organelor centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, în îndeplinirea atribuțiilor acestora.

Instituțiile din arcul guvernamental au nevoie să utilizeze sisteme de aeronave fără pilot pentru a capta informații necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor proprii, dar costurile ridicate și necesarul logistic complex pentru folosirea acestor sisteme au generat ideea desemnării unei singure entități administrative care să deservească toate instituțiile solicitante. Astfel, pentru atribuirea unei astfel de responsabilități în domeniul civil a fost desemnat MAI, prin Inspectoratul General de Aviație din componența sa, în considerarea rolului pe care-l are în prezent acest inspectorat general de a gestiona atât misiuni de ordine publică, cât și de situații de urgență, inclusiv transport aerian în cadrul asistenței medicale de urgență.

Practic, se extinde competența de funcționare a Inspectoratului General de Aviație cu o componentă de sprijin aerian cu aeronave fără pilot pentru ministere și organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, ca acestea să poată colecta date și informații specifice zonei lor de competență.

Actul normativ nu se aplică ministerelor și organelor centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, în situația în care acestea operează sisteme de aeronave fără pilot la bord, în scopul captării de informații de interes, fără sprijinul Ministerului Afacerilor Interne.

Fondurile necesare în vederea achiziționării și operării sistemelor de aeronave fără pilot la bord se vor realiza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne și al structurilor/instituțiilor beneficiare, în limita sumelor aprobate cu această destinație, precum și din fonduri externe nerambursabile, rambursabile și sau alte surse legale de finanțare.

De asemenea, O.U.G. instituie desfășurarea unui program pilot de cooperare între Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Ministerul Afacerilor Interne în vederea inițierii activităților de operaționalizare a sistemelor de aeronave fără pilot la bord și captării, receptării și prelucrării unor informații de interes pentru îndeplinirea atribuțiilor proprii. Programul pilot se desfășoară pe o perioadă de 5 ani începând cu data intrării în vigoare a O.U.G., cu posibilitatea prelungirii acestei perioade.

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil;

Actul normativ prevede extinderea domeniului de aplicabilitate al Legii nr. 64/2008 prin instituirea de măsuri pentru creșterea gradului de siguranță în utilizarea instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Astfel, Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR), în urma controalelor pe care le va efectua, dacă va constata încălcări ale legislației și ale normelor de siguranță va putea sista activitatea operatorilor economici din acest domeniu.

Principalele prevederi:

– Se reglementează ca ISCIR să poată dispune controale tematice cu participarea unor reprezentanți ai altor instituții publice pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță a instalațiilor și echipamentelor. Dacă, în urma activității de control desfășurate sunt identificate nereguli sau abateri grave cu privire la activitățile prevăzute în lege, abateri ce aduc un risc iminent asupra vieții și securității persoanelor, ISCIR, prin echipele de control constituite poate dispune, prin proces verbal, suspendarea desfășurării acestora pentru o perioadă de 30 zile și oprirea din funcționare ori utilizarea instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil.

– Se prevede ca instituțiile publice cu atribuții de control care constată încălcări ale reglementărilor referitoare la instalațiile/echipamentele care fac obiectul Legii nr. 64/2008 să furnizeze în cel mult 48 de ore informația către ISCIR;

– Este prevăzută posibilitatea autorizării provizorii a funcționării instalațiilor și echipamentelor pe o perioadă de cel mult 90 de zile, astfel încât acestea să poată fi utilizate de la data efectuării de către CNCIR a verificărilor tehnice în vederea autorizării funcționării până la obținerea de la ISCIR a autorizării funcționării;

– Este stabilită pentru CNCIR prevederea de a efectua verificările tehnice în vederea autorizării funcționării și verificării tehnice în utilizare cu respectarea legislației și prescripțiilor tehnice aplicabile precum și sancțiunea pentru nerespectarea acestei cerințe;

– Se instituie obligații similare pentru efectuarea activităților de instalare la echipamente sub presiune și pentru montarea instalațiilor de ridicat;

– Se extinde obligația prevăzută în ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3236/2018 de a monta sisteme de supraveghere video a instalațiilor de distribuție GPL și similare în zona de descărcare cisternă cu cea de a monta aceste sisteme și în zona de alimentare a vehiculelor.

– Se prevede posibilitatea ca ISCIR să aplice sancțiuni pentru fapte constatate pe baza informațiilor/înregistrărilor camerelor de supraveghere video montate și utilizate în conformitate cu prevederile acestei legi.

IV. HOTĂRÂRI DE GUVERN

– Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă, ca urmare a reevaluării, trecerea unei părți din acesta în domeniul public al județului Tulcea și pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre de Guvern privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării și schimbării unității de administrare pentru o parte din imobilul cu nr. MF 106445, aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă;

– Hotărâre de Guvern privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți:

– Hotărâre de Guvern privind eliberarea domnului Istrate Mihai din funcția de subprefect al județului Gorj;

– Hotărâre de Guvern privind numirea doamnei Bordușanu Constantina-Anca în funcția de subprefect al județului Gorj;

– Hotărâre de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;

– Hotărâre de Guvern privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Hotărârea prevede alocarea sumei de 500 de milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanțarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” (PNIAS), coordonat de MDLPA, și a Programului național de construcții de interes public sau social (PNCIPS), derulat de Compania Națională de Investiții (CNI).

Această sumă a fost alocată astfel:

– 300 milioane lei pentru bugetul PNIAS, pentru onorarea parțială a solicitărilor de transfer înregistrate începând cu luna septembrie, pentru realizarea obiectivelor de investiții finanțate prin acest program,

– 200 milioane lei pentru bugetul PNCIPS, pentru onorarea parțială a plăților restante înregistrate începând cu luna august 2023, aferente lucrărilor executate în vederea finalizării obiectivelor de investiții incluse în program.

Comunicatul Ministerului Dezvoltării: https://t.ly/hJWGj.

– Hotărâre de Guvern privind aprobarea procedurii de gestionare și verificare a proiectelor preluate, de încheiere a acordurilor de finanțare și de efectuare a plăților aferente schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice de către Oficiul de Film și Investiții Culturale, și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice;

Guvernul a adoptat procedura de gestionare și verificare a proiectelor preluate, de încheiere a acordurilor de finanțare și de efectuare a plăților aferente schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice de către Oficiul de Film și Investiții Culturale, și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice.

Acest act normativ reprezintă ultimul pas necesar pentru finalizarea procedurii care va permite achitarea datoriilor statului față de producătorii care au aplicat cu succes la schema de sprijin pentru producția de opere audiovizuale în anii anteriori, stimulând totodată investițiile în acest domeniu, în perioada următoare. Prin ordin de ministru, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, vor fi desemnați membrii Comisiei de Film în România, experți care vor lucra alături de Oficiul de Film și Investiții Culturale pentru a soluționa cererile de finanțare și de decontare pentru proiectele eligibile.

Comunicatul Ministerului Culturii: https://bitly.ws/34VEA.

– Hotărâre de Guvern privind acceptarea de către Statul român a donației unui bun mobil, ca operațiune compensatorie, din partea Harris Global Communications Inc și darea în administrarea Ministerului Apărării Naționale a acestui bun;

– Hotărâre de Guvern privind trecerea unei părți din imobilul 3541 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Bihor și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar și modificarea adresei poștale a imobilului 2810 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, trecerea unei părți din acesta din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Dolj și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre de Guvern privind suplimentarea bugetului Academiei Oamenilor de Știință din România din Fondul de rezervă bugetară la dispoziție Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023;

– Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1188/2022 privind aprobarea Planului național de cercetare, dezvoltare și inovare 2022-2027;

– Hotărâre de Guvern privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea de Vest din Timișoara;

– Hotărâre de Guvern privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse;

Se suplimentează bugetul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, cu suma de 1,405 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului, pentru a asigura plata integrală a drepturilor salariale, până la sfârșitul anului.

Suma reprezintă credite de angajament și credite bugetare și este necesară întrucât sumele aprobate inițial sunt insuficiente ca urmare a modificărilor legislative ulterioare aprobării limitelor de credite utilizate în fundamentarea proiectului de buget pe anul în curs. Banii rămași neutilizați se returnează în Fondul de rezervă al Guvernului.

– Hotărâre de Guvern privind actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificație și a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscale și modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre de Guvern privind actualizarea datelor de identificare, codului de clasificație și a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscale si modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărâre de Guvern pentru punerea în aplicare a măsurilor privind consolidarea capacității instituționale a Ministerului Finanțelor instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2023 privind consolidarea capacității instituționale a Ministerului Finanțelor, exercitarea controlului financiar de specialitate al statului, pentru unele reglementări specifice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru modificarea unor acte normative;

– Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar și a caracteristicilor tehnice ale unui bun aflat în domeniul public al statului și transmiterea unei părți din acest bun din administrarea Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiș în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale;

– Hotărâre de Guvern privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 354/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada de centură București, sector Centura Sud km 52 + 770 – km 100 + 900”, pe raza localităților Glina, Cernica, Popești-Leordeni, Berceni, Vidra, Clinceni și Ciorogârla din județul Ilfov, precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 354/2020;

Se alocă suma de 13,4 milioane lei pentru exproprierea unor imobile rămase de expropriat pe amplasamentul lucrării unui sector din Autostrada de centură București. Imobilele se află pe raza localităților Glina, Cernica, Popești-Leordeni, Berceni, Vidra, Clinceni și Ciorogârla din județul Ilfov. Fondurile se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

– Hotărâre de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanțarea cheltuielilor unităților sanitare cu paturi;

Actul normativ aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății cu suma de 190,58 milioane lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS) pentru finanțarea cheltuielilor unităților sanitare cu paturi.

– Hotărâre de Guvern privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al statului și administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor-Palas aflat în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești” în domeniul privat al Comunei Solovăstru, județul Mureș;

– Hotărâre de Guvern privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Gorj, comasarea acestuia la imobilul cu nr. MF 38297, precum și pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Gorj, ca urmare a reevaluării;

– Hotărâre de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023 pentru Administrația Națională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

– Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar, modificarea descrierii tehnice și adresei unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Banat, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și comasarea numărului M.F. 101610 la numărul M.F. 64068, a numărului M.F. 101617 la numărul M.F. 64069, a numărului M.F. 101615 la numărul M.F. 64070, a numărului M.F. 101606 la numărul M.F. 64071 și a numărului M.F. 101603 la numărul M.F. 64075, ca urmare a reevaluării și a înscrierii în cartea funciară;

– Hotărâre de Guvern privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe;

Prin acest act normativ, se propune suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe (MAE) pe anul 2023, cu suma de 23,475 milioane lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare, în vederea plății cheltuielilor asociate procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, respectiv a Programului Regional OCDE de Competitivitate EURASIA.
Suma se alocă din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023

– Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea descrierii tehnice, după caz, pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu” aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

– Hotărâre de Guvern pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură;

Prezentul act normativ prevede prelungirea, până la finele anului 2026, a schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, acordată în baza prevederilor H.G. nr. 1174/2014.

Beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat pot fi:

– Producătorii agricoli, respectiv: persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale și/sau persoane juridice, indiferent de forma de organizare și/sau organizațiile de îmbunătățiri funciare și federațiile de organizații de îmbunătățiri funciare și/sau organismele/organizațiile de testare a soiurilor, de cercetare, respectiv universitățile, institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanțare.

Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor care depun la autoritatea competentă o cerere de acord prealabil pentru finanțare, iar aceasta confirmă în scris, sub rezerva verificărilor ulterioare, acordul prealabil pentru solicitarea finanțării.

– Hotărâre de Guvern privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale „Conductă de transport gaze naturale DN 600 Mihai-Bravu – Siliștea și transformarea în conductă godevilabilă (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică)”;

– Hotărâre de Guvern privind actualizarea denumirii, a descrierii tehnice și a valorii de inventar ale unui bun imobil din domeniul public al statului, trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și darea în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor – Direcția Sanitar – Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare a unei construcții, precum și divizarea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor – Direcția Sanitar – Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare;

– Hotărâre de Guvern privind recunoașterea Asociației Clubul Sportiv „ATACK TEAM” ca fiind de utilitate publică;

– Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru Licență Industrială și pentru completarea Hotărârii de Guvern nr. 832/2022 privind stabilirea atribuțiilor, organizarea și funcționarea Cancelariei Prim-Ministrului;

V. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Aprobarea Raportului de analiză și a măsurilor de eficientizare a cheltuielilor publice în domeniul educației
Potrivit Memorandumului aprobat de Guvern, vor fi avute în vedere o serie de măsuri de eficientizare a cheltuielilor publice, respectiv:

– Reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică cu un număr mic de elevi care nu sunt unice la nivel de unitate administrativ-teritorială. Termenul de implementare a măsurii este anul 2027;

– Corelarea anuală a coeficientului 1 aferent costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev cu măsurile legislative în vigoare aferente finanțării de bază pentru învățământul preuniversitar. Termenul de implementare a măsurii este anul 2024;

– Îmbunătățirea gestionării bazei de date din sistemul de educație din România și instruirea personalului responsabil. Termenul de implementare a măsurii este anul 2028;

– Elaborarea normelor metodologice pentru realizarea planului de încadrare și a schemei cu personalul administrativ, în vederea angajării personalului didactic auxiliar și nedidactic. Termenul de implementare a măsurii este anul 2025;

– Punerea în aplicare a sistemului centralizat de achiziții publice de produse și servicii, prin Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC), în realizarea achizițiilor publice de produse și servicii ale Ministerului Educației și instituțiilor din subordinea/în coordonarea acestuia. Termenul de implementare a măsurii este anul 2028;

– Operaționalizarea Programului „Învățare remedială” (pilot) pentru perioada 2024-2028. Termenul de implementare a măsurii este anul 2028;

– Memorandum cu tema: Aprobarea participării României la majorarea de capital a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) sub forma unui capital vărsat și transmiterea până pe data de 15 decembrie 2023, a unui vot favorabil asupra proiectului de Rezoluție a Consiliului Guvernatorilor;

– Memorandum cu tema: Aprobarea încheierii de angajamente legale necesare unor achiziții punctuale până la sfârșitul anului, depășirea limitelor de plăți în luna decembrie 2023 și suplimentarea limitelor de credite de angajament și de credite bugetare aferente lunii decembrie 2023, pentru Ministerul Finanțelor;

– Memorandum cu tema: Suplimentarea limitelor de credite bugetare aprobate pe luna decembrie 2023 pentru Ministerul Finanțelor – Acțiuni generale;

– Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze natural și energie electrică din România și Republica Moldova;

Memorandumul creează cadrul legal care va permite autorităților din România și Republica Moldova să realizeze proiecte comune în domeniul gazelor natural, a țițeiului și produselor petroliere, respective în domeniul energiei electrice.

Colaborarea cu Republica Moldova în acest domeniu a fost legiferată inițial prin H.G. nr. 712/2015, iar memorandumul adoptat astăzi actualizează unele prevederi ale acestuia.

În domeniul gazelor naturale, țițeiului și produselor petroliere, cele două părți au în vedere:

– Realizarea, până la sfârșitul anului 2031, a lucrărilor complementare interconexiunii lași – Ungheni Chișinău prin care se vor asigura regimurile de debit și presiune pentru transportul gazelor naturale in ambele direcții, respectiv:

– Analizarea posibilității creșterii capacității de transport gaze naturale bidirecționale prin intermediul interconectorului Iași-Ungheni;

– Extinderea conductei lași-Ungheni-Chișinău prin construcția unei conducte de transport gaze-Centura Chișinăului.

– Semnarea unui Acord de colaborare (Burden Sharing Agreement) în vederea reglementării contractelor individuale pe care autoritatea desemnată a Republicii Moldova fără instalații de depozitare va asigura stocarea gazelor naturale in instalațiile de stocare de pe teritoriul României.

– Dezvoltarea pe teritoriul României a sistemului de înmagazinare/stocare gaze naturale în vederea asigurării de capacități de stocare și livrare suplimentare cu privire la stocarea gazelor, prin realizarea proiectelor: „Creșterea capacității de înmagazinare a gazelor naturale a depozitului Särmäșel” și/sau „Depozitul de înmagazinare a gazelor naturale Fălticeni” (depozit nou).

– Cooperarea în vederea asigurării transpunerii și implementării de către Republica Moldova a prevederilor Directivei 2009/119/EC privind obligația statelor membre de a menține un nivel minim de rezerve de țițel și/sau de produse petroliere.

– Coordonarea și semnarea pe parcursul anului 2024 a unui acord bilateral care să prevadă identificarea de spații de depozitare în vederea creării de stocuri de urgență ale Republicii Moldova pe teritoriul României, în contextul obligației Republicii Moldova de a transpune și implementa prevederile Directivei 2009/119/EC.

În domeniul energiei electrice, cele două părți își propun următoarele:

– Realizarea proiectului „Interconectarea sistemelor electroenergetice ale României și Republicii Moldova prin construirea Liniei Electrice Aeriene de 400 kV Suceava – Bălți, și extinderea stației 400 kV Suceava și stația 400 kV Bălți”;

– Construirea unei noi linii de interconexiune de 400 kV între Strășeni – Republica Moldova și o stație electrică de pe teritoriul României stabilită de „CNTEE Transelectrica” SA;

– Realizarea interconexiunii de comunicație pe liniile electrice existente 110 kV Huși – Cioara și Tutora-Ungheni și alte linii electrice stabilite de comun acord;

– Asigurarea condițiilor desemnării „OPCOM” SA în temeiul legislației Republicii Moldova, în calitate de operator al pieței de energie electrică în Republica Moldova, inclusiv operator al pieței energiei electrice desemnat, în vederea integrării pieței energiei electrice din Republica Moldova în piața internă de energie electrică a Uniunii prin cuplarea piețelor;

– Analizarea posibilității preluării sistemului electroenergetic al Republicii Moldova în blocul de reglaj al „CNTEE Transelectrica” SA, în cadrul interconexiunii ENTSO-E, respectiv integrarea IS „Moldelectrica” în Piața de Echilibrare administrată de către CNTEE „Transelectrica” SA;

– Memorandum cu tema: Încheierea de angajamente legale până la sfârșitul anului 2023, depășirea limitelor de plăți în luna decembrie 2023 și suplimentarea limitelor de credite bugetare aprobate aferente lunii decembrie 2023, pentru Ministerul Afacerilor Interne;

– Memorandum cu tema: Aprobarea depășirii limitelor de plăți stabilite în baza art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2023 pentru Programul național de construcții de interes public sau social, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 25/2001;

– Memorandum cu tema: Aprobarea încheierii unor angajamente legale pentru Titlul de cheltuieli „Bunuri și servicii”, respectiv pentru Titlul „Cheltuieli de investiții”, precum și depășirea limitei de plăți la titlul de cheltuieli bugetare „Bunuri și servicii” și „Cheltuieli de investiții”;

– Memorandum cu tema: Suplimentarea în luna decembrie 2023 a limitei de credite bugetare și de plăți pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 381 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a limitei de plăți la titlul de cheltuieli bugetare „Bunuri și servicii” pentru activitățile finanțate din veniturile proprii;

– Memorandum cu tema: Încheierea de angajamente legale, respectiv depășirea limitelor de plăți la titlul de cheltuieli bugetare „Bunuri și servicii”, precum și încheierea de angajamente legale, respectiv depășirea limitelor de plăți pentru categoriile de cheltuieli de investiții prevăzute la art. 38^1 din Legea nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, pe luna decembrie pentru Institutul Național de Statistică;

– Memorandum cu tema: Încheierea de angajamente legale și depășirea limitelor de plăți la titlul de cheltuieli bugetare „Bunuri și servicii”, precum și încheierea de angajamente legale, respectiv depășirea limitelor de plăți pentru categoriile de cheltuieli de investiții prevăzute la art. 38^1 din Legea nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale;

– Memorandum cu tema: Suplimentarea limitelor de plăți pentru luna decembrie 2023, precum și încheierea de angajamente legale la titlul 20 „Bunuri și servicii” – surse proprii pentru Administrația Națională „Apele Române”, instituție publică aflată în coordonarea Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Încheierea de angajamente legale, respectiv depășirea limitelor de plăți pentru categoriile de cheltuieli de investiții prevăzute la art. 38^1 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, în anul 2023, cu finanțare din surse proprii ale Administrația Națională „Apele Române”, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

– Memorandum cu tema: Aprobarea încheierii de angajamente legale și depășirea limitei de plăți pe luna decembrie 2023 și modificarea limitei creditelor de angajament pe luna decembrie 2023, pentru bugetul Ministerului Culturii;

– Memorandum cu tema: Suplimentarea limitelor de cheltuieli aprobate Ministerului Public – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pe luna decembrie 2023;

– Memorandum cu tema: Aprobarea încheierii de angajamente legale pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 38^1 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare și pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. I alin. (1), efectuării de plăți în luna decembrie 2023 peste limita prevăzută la art. I alin. (2) și art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și de modificare a limitelor de credite angajament și bugetare în luna decembrie;

– Memorandum cu tema: Depășirea limitei de plăți la titlul de cheltuieli bugetare „Bunuri și servicii”, precum și a limitei de plăți pentru categoria de cheltuieli de investiții „Dotări independente” prevăzută la art. 38^1 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare;

– Memorandum privind aplicarea art. XVII alin. (5) lit. n) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;

VI. RAPOARTE

– Raport privind activitatea de audit intern din sectorul public pentru anul 2022;

VII. PUNCTE DE VEDERE

– Punct de vedere cu privire la 6 inițiative legislative.

Sursa informației

Vezi și Guvernul României. H.G. privind completarea art. 21 al Legii nr. 156/2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie și alte acte adoptate în ședința din 16 noiembrie 2023

 

Guvernul României. O.U.G. privind modalitatea de operare a sistemelor de aeronave fără pilot la bord în cadrul MAI și alte acte adoptate în ședința din 8 decembrie 2023 was last modified: decembrie 11th, 2023 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.