[UPDATE: Acte adoptate] Guvernul României. O.U.G. pentru modificarea O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate și alte proiecte incluse pe agenda ședinței din 15 martie 2023

16 mart. 2023
Vizualizari: 468

Update: Acte adoptate

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 15 martie 2023, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

I. PROIECTE DE LEGI

− Proiect de Lege privind asigurarea cadrului național pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale Uniunii Europene în domeniul frontierelor și vizelor, al cooperării polițienești și judiciare și al azilului și migrației;

Actul normativ reglementează cadrul legal necesar pentru aplicarea, la nivel național, a anumitor prevederi conținute de Regulamentul (UE) 2019/817 și Regulamentul (UE) 2019/818 în vederea interoperabilității dintre sistemele de informații ale Uniunii Europene în domeniul frontierelor și vizelor, al cooperării polițienești și judiciare și al azilului și migrației.

Astfel, principalele măsuri conținute în proiectul de lege vizează:

– stabilirea autorităților ce intră în sfera definiției conceptului de „autoritate polițienească” și anume Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română și Inspectoratul General pentru Imigrări;

– stabilirea autorităților care vor avea acces la Portalul european de căutare (ESP), și anume cele determinate în scopul accesării/gestionării sistemelor de informații ale Uniunii Europene;

– identificarea autorităților desemnate în sensul regulamentelor, și anume: Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Direcția Generală de Protecție Internă și Direcția Generală Anticorupție, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne; Serviciul Român de Informații; Serviciul de Informații Externe; Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Generală de Informații a Apărării; Serviciul de Protecție și Pază; Ministerul Public, prin Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și structurile și unitățile subordonate acestuia; Autoritatea Vamală Română;

– desemnarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în calitate de autoritate de supraveghere în sensul regulamentelor;

– reglementarea accesului la registrul comun de date de identitate (CIR), prin desemnarea autorităților polițienești competente;

– desemnarea autorităților cu drept de acces la datele stocate în detectorul de identități multiple;

– desemnarea operatorilor de date cu caracter personal, precum și modalitatea de soluționare a cererilor de acces, rectificare, ștergere și restricționare a prelucrării datelor formulate de către persoanele vizate;

– desemnarea Unității centrale interoperabilitate, ce va fi constituită (la nivel de serviciu) în cadrul Direcției Generale pentru Comunicații și Tehnologia Informației a Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de structură de specialitate pentru realizarea obiectivelor stabilite în domeniul interoperabilității sistemelor de informații de la nivelul Uniunii Europene etc.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

− Ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială și modificarea unor acte normative în domeniul asistenței sociale;

Actul normativ vizează, printre altele, menținerea măsurilor de protecție socială în cazul persoanelor care provin din grupuri vulnerabile, care au beneficiat de majorări ale punctului de pensie, ale salariului minim sau ale cuantumului prestațiilor sociale raportate Indicatorul Social de Referință (ISR) și modifică în acest sens mai multe acte normative în domeniul asistenței sociale.

Astfel, pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece nu vor fi luate în calcul majorările recente de venituri ca urmare a creșterii punctului de pensie, indemnizației sociale pentru pensionari și a salariului minim brut pe țară garantat în plată, eventualele debite stabilite potrivit Legii nr.226/2021 privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie urmând să fie scutite la plată, printr-un nou act administrativ emis de primărie, respectiv de agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială.

În același timp, cuantumurile beneficiilor de asistență socială, majorate odată cu creșterea valorii ISR, de la 1 martie, la 598 de lei (de la 525,5 lei în 2022), se rotunjesc la leu, potrivit actului normativ, în favoarea beneficiarului, dacă în urma raportării la ISR rezultă fracțiuni în bani.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

În cazul copiilor de vârstă școlară din familii care beneficiază de alocație pentru susținerea familiei și care înregistrează absențe nemotivate, prevederile art. 27 din Legea nr.277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vor fi corelate prin ordonanța de urgență aprobată astăzi cu noua structură a anului școlar, urmând ca la verificarea condiției de menținere sau de diminuare a dreptului să fie avute în vedere intervalele de cursuri (modulele), și nu semestrele, ca până acum.

Comunicatul Ministerului Muncii: https://bit.ly/3mKC1J8.

− Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate;

Potrivit prevederilor actului normativ aprobat, persoanele fizice care se asigură opțional în baza contractului pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate se pot asigura la venitul lunar înscris în declarația fiscală depusă în vedere plății contribuției de sănătate sau, după caz, la media veniturilor lunare înscrise în declarație. Venitul lunar înscris în contractul de asigurare nu poate fi mare decât valoarea a trei salarii minime brute pe țară pentru orice risc asigurat, inclusiv pentru sarcină și lăuzie.

Contractele de asigurare, încheiate până la data intrării în vigoare a acestui nou act normativ, care au un venit asigurat mai mare decât venitul lunar înscris în declarația fiscală sau mai mare decât valoarea a trei salarii de bază minime brute pe țară, se vor modifica prin acte adiționale, la notificarea casei de asigurări de sănătate, până la data de 1 a lunii următoare celei în care se împlinesc 60 de zile de la data intrării în vigoare a aceste ordonanțe de urgență.

Totodată, corespunzător venitului asigurat, se modifică nivelul maxim al bazei de calcul al indemnizațiilor care nu poate fi mai mare decât valoarea a trei salarii minime brute pe țară, pentru toate tipurile de indemnizații, inclusiv de maternitate. Prin excepție, pentru contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a acestei modificări, baza de calul al indemnizațiilor de maternitate se determină ca media veniturilor asigurate înscrise în contractul de asigurare în ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare.

Măsurile sunt necesare pentru implementarea unui mecanism echitabil și unitar pentru calculul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate cu scopul gestionării eficiente a fondurilor alocate acestui domeniu.

Comunicatul CNAS: https://bit.ly/3mVPZbq.

− Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și prorogarea unor termene;

Executivul a adoptat ordonanța de urgență pentru a armoniza/actualiza cadrul legislativ fundamental pe 3 componente: stimularea mobilității universitare prin acordarea burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat, de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare, desfășurarea evaluării naționale pentru generația de elevi aflată actualmente în clasa a VII-a în aceleași condiții ca și până acum, prin prorogarea unui termen de aplicare prevăzut de Legea Educației Naționale nr. 1/2011, respectiv prelungirea mandatelor aflate în curs de exercitare ale membrilor Consiliului Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior până la data de 31 decembrie 2023, în vederea finalizării procedurilor de acreditare internațională (în derulare).

− Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil și pentru completarea unor acte normative;

− Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de Redresare și Reziliență;

Actul normativ vizează adoptarea unor măsuri pentru clarificarea unor aspecte ce țin de îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), reforma pieței energetice.

Astfel, prin modificările aduse O.U.G. nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 334/2022, cu modificările și completările ulterioare, se introduc în conservare sau se scot din exploatare 660 MW de capacități de producere a energiei electrice pe bază de lignit. Acestea se trec în conservare pe o perioadă de 3 ani sau chiar se scot din exploatare, începând cu luna iunie 2023. Trecerea în conservare se realizează în baza unui plan de conservare, elaborat de către operatorul economic și avizat de ministerul de resort.

Este vorba despre modificările solicitate de către partenerii europeni pentru intrarea în vigoare a legii privind decarbonizarea, prin care se adoptă calendarul de eliminare treptată a cărbunelui/lignitului. Acest angajament este asumat prin reforma pieței de energie electrică.

De asemenea, modificările aduse Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, vizează asigurarea de stații de încărcare pentru parcare (1 din 5 locuri de parcare) aferente clădirilor rezidențiale multifamiliale. Clădirile rezidențiale și nerezidențiale noi sau care vor fi supuse unor lucrări de renovare majoră, dacă au peste 10 locuri de parcare vor trebui să aibă infrastructură pentru instalarea stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice.

Aceste modificări ale dispozițiilor legale se realizează la solicitarea Comisiei Europene în vederea închiderii celei de-a doua cereri de plată din PNRR.

II. HOTĂRÂRI DE GUVERN

− Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Protocolului, semnat la Iași, la 10 noiembrie 2022, de amendare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la Chișinău la 20 mai 2021;

Actul normativ prevede aprobarea Protocolului de amendare a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte semnat la Chișinău la 20 mai 2021, semnat la Iași, la 10 noiembrie 2022.

În baza acestui Protocol toate amplasamentele exacte ale apeductelor se vor conveni prin hotărâri ale Comisiei hidrotehnice interguvernamentale pentru aplicarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării, semnat la Chișinău, la 28 iunie 2010.

Totodată, în cazul în care Părțile nu ajung la un consens privind prioritizarea amplasării apeductelor, iar una din Părți inițiază lucrări de subtraversare a râului Prut fără consultări în prealabil, persoana juridică care a efectuat lucrările nu va fi compensată pentru cheltuielile ocazionate de aceste lucrări.

Informații suplimentare: Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la Chișinău la 20 mai 2021, constituie baza legală pentru realizarea lucrărilor de traversare a frontierei a conductelor de alimentare cu apă potabilă. Acordul reglementează aspecte precum amplasarea apeductelor, cu subtraversarea râului Prut; definirea acestor construcții hidrotehnice; modalitatea de efectuare a lucrărilor și execuția acestora, astfel încât să nu afecteze linia frontierei de stat; autorizarea activităților de construcție; rezolvarea diferendelor și dispoziții finale.

− Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Metodologiei de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice;

Actul normativ este necesar în vederea clarificării tuturor etapelor necesare pentru derularea procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice (inclusiv a necesității efectuării evaluării adecvate), a succesiunii acestora, precum și a actorilor implicați în parcurgerea lor.

Astfel, se elimină posibilitatea de aplicare a amenajamentelor silvice înainte de parcurgerea procedurii de evaluare de mediu și de aprobarea acestora prin ordin de ministru. Potrivit hotărârii, procedura de evaluare de mediu se finalizează cu emiterea actului de reglementare, amenajamentul silvic urmând a fi aprobat în Comisia tehnică de avizare în silvicultură (CTAS), ulterior emiterii avizului de mediu.

De asemenea, se asigură accesul publicului la informațiile referitoare la amenajamentele silvice în cadrul procedurii de evaluare de mediu, încă de la elaborarea primei versiuni a acestora.

Totodată, adoptarea acestui act normativ poate contribui la închiderea acțiunii de infringement declanșată de Comisia Europeană împotriva României și poate împiedica un proces împotriva României la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

− Hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

− Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral;

− Hotărâre de Guvern pentru aprobarea cuantumului și a plății contribuției anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2022-30 iunie 2023;

− Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

− Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

− Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR MARFĂ” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

− Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

− Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

− Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății „Telecomunicații C.F.R.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

− Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 1C, subsecțiunea Ogra-Târgu Mureș pe teritoriul localităților Cristești, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni și Târgu Mureș din județul Mureș” din cadrul obiectivului de investiții „Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea”;

− Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 2A Ogra – Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes național «Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea»”;

− Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil în suprafață de 250 mp, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Economiei în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere- S.A. a obiectivului de investiții „Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe”;

− Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) al art. 16 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și condițiile de înființare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituțiilor și/sau autorităților publice care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau prin Mecanismul de redresare și reziliență;

Noul Regulament elaborat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene stabilește condițiile de înființare a posturilor în afara organigramei pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, inclusiv pentru proiectele aferente implementării Mecanismului de redresare și reziliență, precum și criteriile de acordare a procentului de majorare salarială pentru personalul cu funcția de bază în instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte, proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect.

− Hotărâre de Guvern privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) pentru anul 2023;

Prin actul normativ se prevede aprobarea plății contribuției anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) pentru anul 2023, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 30.733 franci elvețieni. Suma necesară plății contribuției financiare se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat aprobat pentru anul 2023.

Informații suplimentare: Asociația Internațională a Securității Sociale este cea mai importantă organizație internațională din domeniul securității sociale (include segmentul pensiilor speciale), având peste 350 organizații membre în peste 150 de țări.

− Hotărâre de Guvern privind modificarea valorii de inventar și caracteristicilor tehnice ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și aflate în administrarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale – Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași;

− Hotărâre de Guvern pentru aprobarea cuantumului și a plății contribuției financiare voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în vederea finanțării procesului de înființare a Consiliului Național pentru Productivitate;

− Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorilor de inventar pentru bunurile imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești”;

− Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești”, precum și pentru trecerea unui bun imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării;

− Hotărâre de Guvern privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Brăila, ca urmare a reevaluării, schimbării unității de administrare, precum și trecerea acestuia în domeniul public al comunei Văcăreni, județul Tulcea;

− Hotărâre de Guvern pentru completarea articolului 3 al Hotărârii Guvernului nr. 1112/2020 privind înființarea, organizarea și funcționarea Muzeului Ororilor Comunismului în România;

− Hotărâre de Guvern privind înscrierea imobilului situat în strada Codrescu nr. 6, municipiul Iași, județul lași, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași;

− Hotărâre de Guvern privind aprobarea desființării imobilului Complex Sportiv Michael Klein, din municipiul Hunedoara, bd. Mihai Viteazu nr.6A, județul Hunedoara, în vederea realizării, pe același amplasament, a obiectivului de investiții „Construire și dotare Complex Sportiv Michael Klein, bd. Mihai Viteazu nr.6A, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara”;

− Hotărâre de Guvern pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022;

Actul normativ prevede alocarea sumei de 236,75 milioane lei celor 19 organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Parlamentul României și membre ale Consiliului Minorităților Naționale.

Asistența financiară acordată va permite derularea de către acestea a unor evenimente culturale și științifice, seminare, colocvii, dezbateri, simpozioane și va oferi cetățenilor aparținând minorităților naționale oportunitatea de a se manifesta în domenii, precum cultură, religie, educație.

Totodată, suma de 4,893 milioane lei se alocă Departamentului pentru Relații Interetnice pentru activități și proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale precum și de combatere a intoleranței. DRI centralizează lunar sumele solicitate de organizațiile aparținând minorităților naționale.

III. MEMORANDUMURI

− Memorandum cu tema: Aprobarea demarării procesului de informare a Comisiei Europene și consultare publică pe baza propunerilor de reforme și investiții din cadrul noului capitol REPowerEU al Planului național de redresare și reziliență;

Prin actul normativ se aprobă un pachet de investiții ce conține un portofoliu de proiecte pregătite să primească finanțare prin Planul REPowerEU. Investițiile incluse pe această listă pun accentul asupra încurajării producerii energiei din surse regenerabile, dar și pe eficientizarea și modernizarea rețelei naționale de transport a energiei electrice și de gaze naturale.

De asemenea, memorandumul propune mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de coordonator național al PNRR, să transmită către serviciile specializate ale Comisiei Europene pachetul de reforme și investiții, menționat în cadrul prezentului memorandum, în scopul demarării dialogului informal, derulării procesului de negociere, precum și a finalizării și transmiterii oficiale la Comisia Europeană a noului capitol REPowerEU la Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR).

De asemenea, se mandatează MIPE să demareze procesul de consultare publică în ceea ce privește pachetul de reforme și investiții precizat în cadrul prezentului memorandum, cu respectarea legislației naționale din domeniu și în linie cu recomandările Comisiei.

− Memorandum cu tema: Încadrarea măsurii „Schemă de ajutor de minimis – Sprijin în vederea implementării proiectelor privind construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor”, sub formă de fonduri nerambursabile din veniturile Fondului pentru mediu, în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român;

Executivul a aprobat „Schema de ajutor de minimis – Sprijin în vederea implementării proiectelor privind construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor”, sub formă de fonduri nerambursabile din veniturile Fondului pentru mediu.

Bugetul schemei de ajutor de minimis este de 26 milioane de euro și va fi asigurat, integral, din bugetul Fondului pentru mediu pentru anul 2023.

Obiectivul acestei scheme este de a sprijini operatorii economici în vederea realizării de lucrări pregătitoare necesare investițiilor finanțate în baza schemei de ajutor de stat regional pentru investiții cu scopul reducerii efectelor negative ale deșeurilor asupra mediului și reducerea consumului de resurse primare.

Sprijinul financiar în cadrul schemei de minimis constă în alocări financiare nerambursabile sub formă de grant din Fondul pentru mediu și se acordă în urma selectării și notificării solicitantului privind acceptarea cererii de finanțare, urmată de încheierea contractului de finanțare încheiat între AFM și solicitant.

Schema de minimis va fi valabilă până la 31 decembrie 2023, iar numărul total estimat de beneficiari este de 130.

Cheltuielile eligibile, pentru a beneficia de finanțare în condițiile schemei de minimis, sunt reprezentate de: cheltuieli pentru proiectare, studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții, proiectul tehnic și alte documentații tehnico-economice, plata arhitecților, a inginerilor, asistență tehnică (inclusiv plata consultanților, dar exceptând organizarea procedurilor de achiziție) și organizare de șantier, cheltuieli cu taxe legale pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare, cheltuieli pentru informare și publicitate.

− Memorandum cu tema: Mandatarea Ministerului Economiei, autoritate publică națională cu atribuții în domeniul politicilor industriale, pentru identificarea oportunităților de finanțare printr-un mecanism de schemă de ajutor de stat in ceea ce privește producția bateriilor pentru electromobile;

Memorandumul are ca obiect mandatarea Ministerului Economiei în vederea identificării oportunităților de finanțare printr-un mecanism de schemă de ajutor de stat în ceea ce privește producția bateriilor pentru electromobile și, totodată, analiza și cooperarea cu potențiali investitori străini în vederea dezvoltării ecosistemului de baterii și a lanțului valoric în România.

IV. NOTE

− Notă privind actualizarea și evaluarea Planului Anual de Lucru al Guvernului;

− Notă privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Petru Rareș, județul Bistrița-Năsăud, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Petru Rareș în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud (U.M. 0177), pentru a fi construit un sediu în care să funcționeze subunitatea de pompieri din localitatea Reteag;

− Notă privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Șerbănești, județul Olt, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Șerbănești în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al județului Olt (U.M. 0275), în vederea construirii unui sediu în care să funcționeze subunitatea de pompieri din localitatea Șerbănești;

V. RAPOARTE

− Raport al Consiliului Infrastructurii Naționale pentru Informații Spațiale privind stadiul activităților pentru realizarea și actualizarea INIS pentru anul 2022;

VI. PUNCTE DE VEDERE

− Punct de vedere cu privire la 7 inițiative legislative.

Sursa informației


Publicăm agenda ședinței Guvernului României din data de 15 martie 2023, în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I. PROIECTE DE LEGI

− Proiect de Lege privind asigurarea cadrului național pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale Uniunii Europene în domeniul frontierelor și vizelor, al cooperării polițienești și judiciare și al azilului și migrației;

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială și modificarea unor acte normative în domeniul asistenței sociale;

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate;

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și prorogarea unor termene;

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Strategiei României pentru Resurse Minerale Neenergetice-orizont 2035;

– Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Protocolului, semnat la Iași, la 10 noiembrie 2022, de amendare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la Chișinău la 20 mai 2021;

– Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Metodologiei de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice;

– Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice și valorii din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, prin Administrațiile Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral și Prut-Bârlad, ca urmare a pieirii unor părți din acestea;

– Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea cuantumului și a plății contribuției anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2022-30 iunie 2023;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime”- S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR MARFĂ” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății „Telecomunicații C.F.R.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

– Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 1C, subsecțiunea Ogra-Târgu Mureș pe teritoriul localităților Cristești, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni și Târgu Mureș din județul Mureș” din cadrul obiectivului de investiții „Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea”;

– Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 2A Ogra – Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes național «Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea»”;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil în suprafață de 250 mp, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Economiei în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere- S.A. a obiectivului de investiții „Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe”;

– Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) al art. 16 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și condițiile de înființare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituțiilor și/sau autorităților publice care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau prin Mecanismul de redresare și reziliență;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) pentru anul 2023;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea valorii de inventar și caracteristicilor tehnice ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și aflate în administrarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale – Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași;

– Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea cuantumului și a plății contribuției financiare voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în vederea finanțării procesului de înființare a Consiliului Național pentru Productivitate
21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar pentru bunurile imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești”;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești”, precum și pentru trecerea unui bun imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Brăila, ca urmare a reevaluării, schimbării unității de administrare, precum și trecerea acestuia în domeniul public al comunei Văcăreni, județul Tulcea;

– Proiect de Hotărâre de Guvern pentru completarea articolului 3 al Hotărârii Guvernului nr. 1112/2020 privind înființarea, organizarea și funcționarea Muzeului Ororilor Comunismului în România;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea imobilului situat în strada Codrescu nr. 6, municipiul Iași, județul lași, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea desființării imobilului Complex Sportiv Michael Klein, din municipiul Hunedoara, bd. Mihai Viteazu nr. 6A, județul Hunedoara, în vederea realizării, pe același amplasament, a obiectivului de investiții „Construire și dotare Complex Sportiv Michael Klein, bd. Mihai Viteazu nr.6A, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara”;

– Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022;

IV. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Aprobarea demarării procesului de informare a Comisiei Europene și consultare publică pe baza propunerilor de reforme și investiții din cadrul noului capitol REPowerEU al Planului național de redresare și reziliență;

– Memorandum cu tema: Încadrarea măsurii „Schemă de ajutor de minimis – Sprijin în vederea implementării proiectelor privind construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor”, sub formă de fonduri nerambursabile din veniturile Fondului pentru mediu, în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român;

– Memorandum cu tema: Mandatarea Ministerului Economiei, autoritate publică națională cu atribuții în domeniul politicilor industriale, pentru identificarea oportunităților de finanțare printr-un mecanism de schemă de ajutor de stat in ceea ce privește producția bateriilor pentru electromobile;

V. NOTE

– Notă privind actualizarea și evaluarea Planului Anual de Lucru al Guvernului

– Notă privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Petru Rareș, județul Bistrița-Năsăud, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Petru Rareș în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud (U.M. 0177), pentru a fi construit un sediu în care să funcționeze subunitatea de pompieri din localitatea Reteag;

– Notă privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Șerbănești, județul Olt, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Șerbănești în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al județului Olt (U.M. 0275), în vederea construirii unui sediu în care să funcționeze subunitatea de pompieri din localitatea Șerbănești;

VI. RAPOARTE

– Raport al Consiliului Infrastructurii Naționale pentru Informații Spațiale privind stadiul activităților pentru realizarea și actualizarea INIS pentru anul 2022;

VII. PUNCTE DE VEDERE

– Punct de vedere cu privire la 7 inițiative legislative;

VIII. ANALIZE

– Analiza referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil și pentru completarea unor acte normative;

– Analiza referitoare la PROIECTUL ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind efectuarea serviciilor de tranzacționare pe piața pentru ziua următoare și pe piața intrazilnică de un unic operator desemnat ai pieței de energie electrică și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023;

– Analiza referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de Redresare și Reziliență.

[UPDATE: Acte adoptate] Guvernul României. O.U.G. pentru modificarea O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și alte proiecte incluse pe agenda ședinței din 15 martie 2023 was last modified: martie 16th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.