Guvernul României. O.U.G. pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi alte măsuri fiscale și alte acte adoptate în ședința din 6 iunie 2024

7 iun. 2024
Vizualizari: 85

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 6 iunie 2024, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial:

I. PROIECTE DE LEGI
– Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;
Proiectul de lege a fost aprobat, urmând să fie transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului, în procedură de urgență.

– Proiect de Lege pentru aderarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție la Rețeaua Procurorilor Generali ai Curților Supreme Judiciare din Uniunea Europeană (NADAL), pentru aprobarea plății cotizației anuale la aceasta, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte;
Proiectul de lege a fost aprobat, urmând să fie transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului.

– Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 262/2015 pentru aprobarea plății contribuțiilor Ministerului Justiției și Ministerului Public la organisme internaționale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
Actul normativ aprobă plata contribuțiilor Ministerului Justiției și Ministerului Public la organisme internaționale, precum și a Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte.
Astfel, s-a aprobat  plata contribuțiilor Ministerului Justiției și Ministerului Public la organizații internaționale, precum și modificarea cotizațiilor plătite de Ministerul Justiției la Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga la 5770 euro.
De asemenea, s-a aprobat cuantumul și plata cotizației anuale de participarea a Ministerului Justiției, ca membru cu drepturi depline și obligații depline, la Institutul Internațional pentru Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT), în limita echivalentului în lei al sumei de 21.456 euro/an, precum și cuantumul și plata cotizației anuale de participare anuale a Ministerului Public ca membru al Asociației Internaționale a Procurorilor (AIP), în limita echivalentului în lei al sumei de 2.000 euro/an, începând cu anul 2024.
Sumele necesare nu au un impact financiar suplimentar asupra bugetului general consolidat, acestea fiind prevăzute anual în bugetele Ministerului Justiției și Ministerului Public.

– Proiect de Lege privind ratificarea Acordului-cadru privind înființarea Alianței Solare Internaționale (ISA), semnat de România în Dubai, Emiratele Arabe Unite, la data de 3 decembrie 2023;
Ratificarea acestui Acord-cadru va consolida cooperarea internațională a României cu statele membre ale Alianței Solare Internaționale (ISA).
Prin asocierea cu ISA și promovarea proiectelor pentru utilizarea energiei solare, România contribuie la atingerea obiectivelor stabilite în cadrul Pactului Verde European (Green Deal), o inițiativă importantă pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice.
Totodată, Acordul-cadru prevede desemnarea unui Punct Național de Contact pentru ISA având ca sarcină elaborarea de programe, promovarea finanțărilor pentru activități de inovare, cercetare și dezvoltare, facilitarea schimbului de idei între specialiști.
În prezent, 118 state au semnat Acordul de aderare la ISA, printre care: Republica Franceză, Regatul Țărilor de Jos, Republica Federală Germania, Regatul Danemarcei, Republica Italiană, Republica Elenă, Regatul Suediei etc.
ISA, înființată în 2015, la Paris, la inițiativa Indiei și cu sprijinul Franței, este o coaliție a țărilor bogate în resurse solare, menită să răspundă necesităților de consum energetic. Organizația oferă o platformă de cooperare globală, incluzând guverne, organizații bilaterale și multilaterale, corporații și alte părți interesate, pentru a spori utilizarea energiei solare. În aprilie 2022, Ministerul Energiei al României a inițiat demersurile de aderare la Alianța Solară Internațională (ISA), după ce a participat în calitate de observator la Adunarea Generală a ISA în octombrie 2021.
Proiectul de lege aprobat de Guvern va fi transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ 
– Ordonanță de urgență pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Prin această ordonanță, se majorează bugetul schemei de ajutor de stat asociată Programului IMM Plus cu suma de 2,499 miliarde lei, până la suma totală de 14,999 miliarde lei.
Totodată, se majorează plafonul total al garanțiilor de stat care pot fi emise în cadrul Programului cu suma de 2,22 miliarde lei, până la valoarea totală de 13,32 miliarde lei și majorarea bugetului de grant cu suma de 279,87 milioane lei până la valoarea totală de 1,67 miliarde lei.
Prin implementarea modificărilor aduse prin această Ordonanță, se estimează circa 2.300 beneficiari suplimentari, numărul total al beneficiarilor urmând să ajungă la 13.800.
Stabilirea plafonului a avut în vedere estimările administratorilor schemei de ajutor de stat, propunându-se majorarea cu încadrarea în limita a 20%, astfel încât să nu fie necesară notificarea și aprobarea modificărilor schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană, având în vedere perioada scurtă rămasă până la 30 iunie 2024. Stabilirea bugetului pentru ajutorul de stat sub formă de grant a avut în vedere estimările administratorilor schemei de ajutor de stat.
Suplimentarea bugetului schemei de ajutor de stat a avut în vedere două argumente: numărul mare de solicitări de garantare și ritmul susținut de consum al plafoanelor de garantare, înregistrat într-o perioadă foarte scurtă de la debutul programului.
– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și alte măsuri fiscale
Pentru a proteja puterea de cumpărare a salariaților, Guvernul a majorat de la 200 de lei la 300 de lei din salariul suma lunară pentru care nu se va plăti impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii. Decizia se va aplica în cursul acestui an, începând cu drepturile salariale pentru luna iulie, în contextul majorării salariului minim brut pe țară garantat în plată de la 3.300 de lei lunar, cât este în prezent, la 3.700 de lei lunar.
În acest sens, Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgență.
– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii
Guvernul a prorogat unele termene de derulare a programului de investiții, componentă a Programului național ”Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”, de la data de 30 iunie 2024 până la 31decembrie 2024, prin modificarea prevederilor OUG nr.42/2019, extinzând mecanismul de finanțare al acestora. Modificarea asigură cadrul legal necesar continuării investițiilor derulate de către Ministerul Culturii și autoritățile publice locale, până la finalizarea obiectivelor respective, estimată în a doua jumătate a anului 2024. De exemplu, sumele alocate Teatrului Național ”Mihai Eminescu” din Timișoara rămase neutilizate la sfârșitul anului financiar se reportează, urmând a fi utilizate cu aceeași destinație până la finalizarea obiectivului de investiții, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2024.
A fost completată și Legea nr.311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice, în vederea creării cadrului legal expres, care să permită adoptarea, prin hotărâre a Guvernului, a unor măsuri specifice privind organizarea și funcționarea muzeelor și colecțiilor publice de importanță națională de drept public, precum și constituirea și componența consiliilor de administrație și consiliilor științifice.
Prin modificările aduse OUG nr. 189/2008 a fost creată posibilitatea includerii ca specialiști  a unor persoane nominalizate de  către titularul  dreptului de proprietate privată, astfel încât să contribuie la încurajarea și dezvoltarea unor parteneriate solide și de lungă durată, esențiale pentru îmbunătățirea patrimoniului muzeal.
Demersurile sunt necesare pentru o gestionare mai bună a patrimoniului cultural național.
– Ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Ordonanța de Urgență a fost aprobată.

III. HOTĂRÂRI DE GUVERN
– Hotărâre de Guvern pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
Executivul a aprobat creșterea salariului minim brut pe țară garantat în plată de la 3.300 de lei lunar, cât este în prezent, la 3.700 de lei lunar.
În România, beneficiază în prezent de salariul minim brut garantat în plată aproximativ 760.000 de salariați. Însă, de majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și de creșterea sumei neimpozabile vor beneficia peste 1,8 milioane de salariați, respectiv toți angajații care se regăsesc în intervalul de salarizare 3.300 – 3.700 de lei.

– Hotărâre de Guvern pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la București la 1 martie 2024 și la Bruxelles la 6 martie 2024, între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, și Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, la Acordul de contribuție dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, și Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, privind stabilirea garanției Uniunii Europene în compartimentul pentru România din cadrul programului lnvestEU, finanțat în cadrul Planului național de redresare și reziliență al României, semnat la București la 18 mai 2022 și la Bruxelles la 24 mai 2022
Prin măsurile cuprinse în actul normativ adoptat de Guvern, se asigură ca toate investițiile realizate în cadrul programului InvestEU să respecte standardele europene actualizate, fără a avea un impact negativ asupra mediului.
Acordul inițial dintre România și Uniunea Europeană, semnat în 2022, va fi actualizat pentru a include noile cerințe de mediu stabilite de Comisia Europeană. Schimbările au fost convenite printr-o scrisoare semnată la București și Bruxelles în luna martie 2024.
– Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Drum Expres Focșani-Brăila”, județele Vrancea și Brăila
Proiectul în valoare de 6,75 miliarde lei va avea un traseu de 73,5 kilometri și va fi finanțat din Programul Transport 2021-2027 și de la bugetul de stat.
Parte a Master Planului de Transport al României, acest Drum Expres va asigura legătura rapidă între Focșani și Brăila, prin două benzi pe fiecare sens, și va fi conectat printr-un nod rutier la viitoarea Autostradă Buzău-Focșani.
Durata de execuție a investiției este de 36 de luni, potrivit Hotărârii aprobate de Guvern.
– Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții „Autostrada Sebeș-Turda”
– Hotărâre de Guvern privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Guvernul a aprobat, prin această Hotărâre, alocarea sumei de 2,838 milioane lei credite de angajament și 2,838 milioane lei credite bugetare din Fondul de rezervă bugetară, pentru dotarea spitalelor din subordinea ministerului cu aparatură medicală de înaltă performanță minim invazivă, în vederea creșterii calității actului medical.
Fondurile vor ajunge la spitalele clinice CF Witting și Nr 2 din București, spitalele clinice CF din Timișoara, Iași, Craiova, Cluj–Napoca, Oradea, Constanța, Spitalele Generale CF din Brașov, Ploiești, Pașcani, Galați, Simeria, Sibiu.
– Hotărâre de Guvern privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut, în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii –
Prin acest act normativ, Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară cu suma de 1,85 miliarde lei credite bugetare. Vor fi susținute investiții derulate cu finanțare europeană de către beneficiarii Programului Transport 2021-2027.
Sunt incluse proiecte prioritizate pentru finalizarea rețelei primare de transport a României precum Loturile 1,4 și 5 ale Autostrăzii Sibiu Pitești, Centura București Sud și proiectele conexe, Drum de mare viteză Pitești-Craiova, Autostrada Transilvania, Loturile 2 și 3 ale Autostrăzii Pitești-Sibiu, Centura București și drumuri de conectivitate, Autostrada Tg. Mureș – Tg. Neamț – Iași – Ungheni)
De asemenea, bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii va fi suplimentat cu alte 840 milioane lei din Fondul de rezervă pentru a asigura îndeplinirea jaloanelor din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență asociate proiectelor de dezvoltare a transportului cu metroul în București și de construcție a viitoarei linii de metrou din Cluj-Napoca, proiect pentru care au început ieri lucrările în prezența prim-ministrului României.
– Hotărâre de Guvern privind înființarea Spitalului din Bulevardul Timișoara nr. 101E Sector 6, Municipiul București
Prin acest act normativ, se pun bazele construcției primului spital public generalist în sectorul 6 și primul de acest fel construit în București, în ultimii 34 de ani.
Spitalul, al cărui studiu de evaluare a impactului de mediu și social este deja elaborat, este estimat la 145,8 milioane de euro. Jumătate din sumă, 72,9 milioane de euro, este asigurată printr-un împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), cu sprijinul Invest EU. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 31 mai 2024. Pentru restul sumei, Primăria Sectorului 6 va folosi alte surse de finanțare: fonduri europene, fonduri de la bugetul local și de stat.
Durata estimată a lucrărilor este de trei ani din momentul demarării execuției.

– Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Construire și dotare Complex Sportiv-Stadion Municipal 1 Mai, municipiul Slatina, B-dul Sfântul Constantin Brâncoveanu nr. 1, județul Olt”
Prin această hotărâre, Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construirea și dotarea unui complex sportiv (stadion municipal) în Slatina (jud. Olt).
Obiectivul va fi construit pe amplasamentul vechiului stadion, va avea o  formă de tip ”Panathenaic Stadium”, o capacitate totală de 10.670 de locuri, o suprafață construită de 23.040 mp și o suprafață desfășurată de 40.449 mp.
Complexul va beneficia și de camere pentru cazarea sportivilor cantonați, o sală de conferințe, o zonă pentru fitness, SPA, centru de recuperare, cabinete medicale, parcări și o zonă pentru activități culturale în aer liber.
Valoarea totală estimată a investiției este de 397.138.000 lei, din care 387.493.000 lei sunt asigurați de MDLPA, prin Programul național de construcții de interes public sau social, derulat de Compania Națională de Investiții, iar 9.645.000 lei reprezintă fonduri puse la dispoziție de autoritățile locale din municipiul Slatina.
– Hotărâre de Guvern privind aprobarea stemei municipiului Constanța, județul Constanța
– Hotărâre de Guvern privind aprobarea stemei comunei Bonțida, județul Cluj
– Hotărâre de Guvern pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 23 noiembrie 2023 și la Paris la 25 martie 2024 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la București și la 26 iulie 2007 la Paris pentru finanțarea Proiectului ”Reforma educației timpurii în România”
Guvernul a aprobat extinderea cu 27 de luni, respectiv până la 30 martie 2026, termenul de finalizare a proiectului ”Reforma educației timpurii în România”, ce include, în total, realizarea a 399 de grădinițe. 359 dintre acestea au fost finalizate, în cazul a 40 lucrările sunt în derulare.
Cu o valoare de aproximativ 129 de milioane de euro, Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) destinat finanțării proiectului privind îmbunătățirea infrastructurii în educația timpurie din România, a fost semnat în anul 2007.
Până în prezent, în cadrul proiectului, s-a realizat și: formarea profesională a peste 39.000 cadre didactice/educatori, 18.000 îngrijitori/asistenți/personal medical și 3.000 directori, elaborarea și distribuirea a 7 module specifice de perfecționare pentru personalul din grădinițe, înființarea a 325 de centre de resurse pentru educație și dezvoltare, dotarea a peste 12.500 grădinițe și unități școlare cu material didactic, jocuri educative și alte materiale necesare procesului de educație timpurie.
12. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor în materia pensiilor de serviciu din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor și din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
Prin această hotărâre, s-au aprobat normele metodologice pentru beneficiarii pensiei de serviciu și condițiile necesare, stabilind exact perioadele considerate pentru calculul vechimii. Se prevede recalcularea pensiilor pentru cei pensionați până la 1 ianuarie 2024, cu majorarea pensiei cu 1% pentru fiecare an peste 25 de ani vechime. Actualizarea automată a pensiilor se face când crește indemnizația magistraților activi. De asemenea, se reglementează pensiile de invaliditate și de urmaș, și revizuirea pensiilor în caz de diferențe de sume.
Pentru judecătorii Curții Constituționale, se instituie proceduri specifice. Cei pensionați înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 282/2023 își păstrează drepturile conform reglementărilor anterioare, aplicându-se aceleași reguli pentru cererile depuse înainte de această dată.
– Hotărâre de Guvern privind includerea și, respectiv, comasarea unor poziții în anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1. 705/2006, actualizarea denumirii, descrierii tehnice și a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției prin Administrația Națională a Penitenciarelor – Penitenciarul Craiova și trecerea acestora din domeniul public al statului în domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Caracal
– Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia
Hotărârea aprobată de Guvern menține obligativitatea ca autoritățile administrației publice locale să identifice anual terenurile infestate cu buruiana ambrozia de pe raza teritorială a acestora și să someze proprietarii sau deținătorii acestora în vederea luării măsurilor necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii buruienii.
În plus, sunt reglementate următoarele aspecte:
– obligativitatea distrugerii buruienii ambrozia pe tot parcursul anului,
– posibilitatea ca proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole să solicite autorităților administrației publice locale să efectueze lucrările de combatere a buruienii,  contra cost, în cazul în care, motivat, aceștia nu o pot distruge;
– autoritățile administrației publice locale pot să efectueze lucrările de combatere a buruienii ambrozia, acolo unde proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole nu au făcut acest lucru, nici în perioada de înflorire a plantei, nici în urma avertismentului emis de autoritățile locale.
– Hotărâre de Guvern privind Înscrierea unui bun imobil în anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
– Hotărâre de Guvern privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice, adresei, valorii de inventar și a codului de clasificație, după caz pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și de transmitere a acestuia în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și în folosința gratuită a unei unități de cult
– Hotărâre de Guvern privind trecerea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu” din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în domeniul public al orașului Șimleu Silvaniei, județul Sălaj
– Hotărâre de Guvern pentru modificarea Normelor metodologice cu privire la realizarea activităților de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 690/2017
– Hotărâre de Guvern privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației
– Hotărâre de Guvern privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara
– Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor – 13 iunie 2024
Potrivit acestei Hotărâri de Guvern, Ministerul Apărării Naționale va organiza ceremoniale militare și religioase la cimitire și monumente de război, inclusiv servicii religioase și activități cultural-educative în unitățile militare.
Totodată, MAE, prin reprezentanțele diplomatice și oficiile consulare, va organiza activități pentru comemorarea eroilor români căzuți în alte țări, inclusiv depuneri de coroane și ceremonii religioase.
Ministerul Educației va coordona programe dedicate Zilei Eroilor în instituțiile de învățământ, în cooperare cu celelalte ministere și autoritățile locale, incluzând lecții deschise, întâlniri cu veterani și specialiști de istorie militară.
– Hotărâre de Guvern privind închirierea unei părți din imobilul 383 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale
– Hotărâre de Guvern privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Arad, Caraș-Severin, Olt, Neamț, Hunedoara, Constanța, Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Ilfov și municipiul București, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de guvern a fost aprobată.
24. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Agenția Națională Antidrog, ca urmare a reevaluării
– Hotărâre de Guvern privind comasarea, actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Instituției Prefectului-Județul Hunedoara din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum și pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărâre de Guvern privind darea în administrarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru constituirea ca stoc de urgență medicală, a unor bunuri mobile ce fac obiectul unei donații făcute statului român de către Organizația Mondială a Sănătății
Hotărârea de guvern a fost aprobată.
27. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Vlașca” al județului Giurgiu
– Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea
– Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Anghel Saligny” al Județului Vrancea, ca urmare a reevaluării, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
– Hotărâre de Guvern privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Instituția Prefectului – Județul Satu Mare, precum și actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării și comasării
– Hotărâre de Guvern privind modificarea denumirii și actualizarea valorii de inventar a două bunuri imobile înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Agenției pentru Protecția Mediului București, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, care funcționează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și comasarea numărului MF 38992 la numărul MF 121046, ca urmare a reevaluării și a înscrierii în aceeași carte funciară
– Hotărâre de Guvern privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanțelor bugetare asupra Societății ROMAERO S.A. București – în insolvență, administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală
Prin această Hotărâre, Guvernul a aprobat transferul creanțelor deținute asupra Societății ROMAERO S.A. București,  aflată în insolvență, de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS).
Măsura vizează facilitarea restructurării și recuperarea creanțelor bugetare, pentru a stimula dezvoltarea companiei și menținerea locurilor de muncă, evitând astfel riscul de intrare în faliment a ROMAERO. Totodată, se  urmărește degrevarea bugetului de stat și relansarea activităților economice ale ROMAERO S.A., cu impact pozitiv asupra economiei naționale.
AAAS poate contribui la atragerea unor investitori interesați să dezvolte segmentul de activitate al societății, în contextul în care ROMAERO S.A a acumulat datorii fiscale de peste 466 milioane lei ca urmare a unor factori obiectivi, precum pandemia COVID-19 și războiul din Ucraina.
După preluarea creanțelor, AAAS va prelua toate drepturile și obligațiile ANAF, astfel încât procedura de transfer al creanțelor către AAAS nu va afecta interesele creditorilor.
Transferul efectiv al creanțelor se va realiza printr-un protocol de predare-preluare în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii.
Sumele recuperate vor fi virate la bugetul de stat sau la bugetul instituției emitente a titlurilor executorii în termen de 30 de zile de la încasare.
Societatea ROMAERO S.A. București, aflată în insolvență din ianuarie 2024,  este cea mai mare companie din industria aerospațială și de apărare din România și un furnizor major pentru Forțele Aeriene Române. Compania are și o experiență vastă în fabricarea de aeronave și componente aeronautice.
Statul Român, prin Ministerul Economiei, deține 56,71% din acțiunile ROMAERO S.A.
În vederea achitării datoriilor către stat, în prezent, există planuri de redresare și reorganizare ale campaniei, conform Legii nr. 85/2014.
– Hotărâre de Guvern privind acordarea cetățeniei române domnului ,,Williams Samuel Owen”
– Hotărâre de Guvern privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, în vederea sprijinirii persoanelor cazate în centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele vârstnice, fără adăpost și cu dizabilități
Prin această Hotărâre, persoanele vârstnice, aflate în centre de îngrijire, cele cu dizabilități sau fără adăpost vor beneficia de ajutor umanitar ce constă în alimente, articole de îmbrăcăminte, pături, saltele, saci de dormit.
Ajutorul în valoare de peste 23 de milioane de lei provine de la rezervele de stat, iar persoanele care au nevoie de acest ajutor îl vor primi cu sprijinul Ministerului Muncii.
– Hotărâre de Guvern privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Prin această hotărâre, se alocă suma de 125.000 lei din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, bani ce suplimentează bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pentru a asigura capitalizarea inițială, ca primă etapă, a înființării societății comerciale de interes strategic, cu capital de stat, Carpatica Feroviar S.A.
Înființarea Carpatica Feroviar S.A. se va realiza în conformitate cu prevederile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și a legislației concurențiale de la nivel european și național. Activitatea sa va veni în completarea cerințelor pieței de transport feroviar. În prezent, CFR Marfă deține o cotă de piață de 31,2%, iar încetarea activității sale creează oportunitatea de înființare a unei noi companii care să opereze cererea de transport feroviar.
– Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul afacerilor externe
Actul normativ aprobă reorganizarea Ministerului Afacerilor Externe (MAE), aliniată la prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.
Astfel, vor fi reorganizate de la nivel de direcție generală la nivel de direcție următoarele entități: Departamentul Agentului Guvernamental, Departamentul pentru Controlul Exporturilor, Centrul Național de Vize, Departamentul Fonduri Externe Nerambursabile.
De asemenea, au fost desființate posturile vacante din cadrul instituțiilor aflate în subordinea/coordonarea MAE, cu excepția Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid).
Instituțiile, care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 296/2023, respectiv  nu au un număr de peste 50 de posturi aprobate conform legii și ale căror activități se suprapun sau sunt similare cu alte activități  desfășurate de alte instituții publice, se pot comasa/desființa/reorganiza/fuziona sau transfera activitatea și personalul încadrat către alte structuri organizatorice, inclusiv către structurile organizatorice aflate în coordonarea, autoritatea sau subordonarea autorităților publice  locale, centrale sau județene.

IV. MEMORANDUMURI
– Memorandum cu tema: Depunerea candidaturii României pentru a organiza cea de-a XVIII-a ediție, de iarnă, a Festivalul Olimpic al Tineretului European la Brașov-2027
Prin acest memorandum, Guvernul a aprobat inițierea demersurilor pentru organizarea Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE), ediția a XVIII-a de iarnă, la Brașov, în anul 2027, în vederea atragerii tinerilor către sporturi de iarnă. De asemenea, se are în vedere  pentru impactul pozitiv pe care acest eveniment multi-sport destinat tinerilor sportivi (14-18 ani), membri ai Comitetelor Naționale Olimpice și ai Asociației Comitetelor Olimpice Europene, îl poate avea asupra turismului și dezvoltarea sustenabilă a comunității.
Bugetul total estimat este de 17,5 milioane euro, acoperind cheltuieli de organizare și modernizare a infrastructurii sportive, finanțate din subvenții EOC, bugetul de stat, bugetele locale, taxe de participare și sponsorizări.
În cadrul FOTE 2027, vor fi zece discipline sportive: schi alpin, schi fond, sărituri cu schiurile, snowboard, biatlon, schi alpinism, patinaj artistic, short-track, hochei pe gheață și curling, incluzând atât competiții pentru băieți, cât și pentru fete.
Programul sportiv va cuprinde cel puțin șase sporturi individuale și un sport de echipă, cu numărul de participanți stabilit de EOC și Federațiile Internaționale.
Competițiile ar putea avea loc în diverse locații: Brașov, Poiana Brașov, Predeal, Râșnov, Cheile Grădiștei, Cârța, Sf. Gheorghe și Miercurea Ciuc.
FOTE se desfășoară bianual, în ediții de vară și iarnă, sub egida Asociației Comitetelor Olimpice Europene (EOC) și Comitetului Internațional Olimpic (CIO), are o durată de maximum 8 zile și reunește tineri din 50 de țări europene într-un Sat al Sportivilor,
Totodată, FOTE promovează valorile olimpice și integrarea europeană și oferă oportunități de voluntariat și contribuie la obiectivele Programului Erasmus+ și ale altor politici europene în sport, tineret, educație și mobilitate.
Câștigarea unei poziții cât mai vizibile a României pe harta sportivă mondială reprezintă o prioritate în cadrul strategiei Comitetului Olimpic și Sportiv Român, iar organizarea Festivalului Olimpic de Iarnă al Tineretului European 2013 a demonstrat potențialul forului olimpic român în ceea ce privește planificarea unei competiții de asemenea anvergură.
Alegerea Orașului Gazdă va avea loc în cadrul Adunării Generale a EOC, conform regulilor aprobate de Comitetul Executiv al EOC. Alegerea va fi comunicată în mod corespunzător CNO-urilor candidate și CNO-urilor cu drept de vot.

V. NOTE
– Notă privind privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local Tuzla, județul Constanța, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea a două terenuri, în suprafață de 3.051 mp, respectiv 1.155 mp, din domeniul public al comunei Tuzla, județul Constanța, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

VI. INFORMĂRI
– Informare privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
Instituțiile statului sunt în grafic cu toate operațiunile tehnice și financiare prevăzute de lege pentru desfășurarea în bune condiții a procesului electoral. Aceasta este concluzia informării prezentate astăzi de MAI în cadrul ședinței de Guvern, în săptămâna premergătoare alegerilor locale și pentru membrii din România în Parlamentul European.
Biroul Electoral Central a adoptat și a informat opinia publică, prin publicarea pe pagina de internet, a mai multor hotărâri privind modul de organizare cu privire la exercitarea dreptului de vot.
Au fost finalizate tipărirea și distribuirea buletinelor de vot, precum și confecționare și distribuire a timbrelor autocolante și a ștampilelor cu mențiunea „VOTAT.
Astfel, au fost tipărite peste 22 de milioane de buletine de vot pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European și aproape 80 de milioane de buletine de vot pentru alegerea autorităților administrației publice locale (consiliile județene, respectiv Consiliul General al municipiului București; consilii locale, primari, președinți de consilii județene, respectiv primarul municipiului București).
Structurile Ministerului Afacerilor Interne au derulat activități specifice, în scopul asigurării integrității panourilor, afișelor electorale și a altor materiale de propagandă electorală amplasate în locuri autorizate, în sprijinul primarilor, în localitățile unde poliția locală nu este constituită.
De asemenea, a fost asigurată monitorizarea evenimentelor/incidentelor implementate în aplicația Sistem Informatic de Management Integrat al Evenimentelor de Ordine Publică, precum și a manifestărilor publice cu caracter electoral, cu informarea, în dinamică, a conducerii Ministerului Afacerilor Interne.
La nivelul prefecturilor, este în plină desfășurare activitatea de împărțire a buletinelor de vot și a celorlalte materiale necesare desfășurării procesului electoral, pe fiecare circumscripție electorală municipală, orășenească și comunală, precum și pe fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, în vederea predării acestora, prin intermediul primarilor, către toate birourile electorale ale secțiilor de votare.
La nivelul Ministerului Afacerilor Externe, a fost elaborat Ghidul birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate în străinătate și au continuat demersurile necesare în vederea operaționalizării Call-Center-ului care va fi organizat la sediul Biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate
De la debutul campaniei electorale au fost înregistrate 859 evenimente/incidente, iar în urma verificărilor au fost constatate 283 sancțiuni contravenționale și au fost întocmite actele de sesizare a organelor de urmărire penală pentru 207 infracțiuni.
Ministerul Afacerilor Interne va urmări ca toate instituțiile implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor din data de 9 iunie 2024 să ducă la îndeplinire sarcinile și atribuțiile ce le revin, să respecte și să realizeze acțiunile din Programul calendaristic.

Sursa informației

🔔Vezi și Guvernul României. Proiect de Lege pentru modificarea O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru și a O.U.G. nr. 51 /2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă și alte acte adoptate în ședința din 23 mai 2024

Guvernul României. O.U.G. pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și alte măsuri fiscale și alte acte adoptate în ședința din 6 iunie 2024 was last modified: iunie 7th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.