Guvernul României. O.U.G. pentru modificarea art. 5 din O.U.G. nr. 138/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor și alte acte normative adoptate în ședința din 26 aprilie 2023

27 apr. 2023
Vizualizari: 105

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 26 aprilie 2023, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

– Ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri în derularea Programului național de investiții „Anghel Saligny”;

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a decis includerea, în Programul național de investiții „Anghel Saligny”, a lucrărilor de regenerare a spațiilor publice din zona Unirii, prin finanțarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a planșeului de acoperire a râului Dâmbovița în Piața Unirii.

Astfel, bugetul Programului va fi suplimentat cu suma de 750.751.800,69 de lei, sumă care va fi alocată lucrărilor de consolidare și reabilitare a planșeului Unirii, în condițiile în care aceasta este o zonă centrală, intens circulată, iar autoritățile publice locale nu pot suporta, de la bugetul local, valoarea totală a investiției.

Consolidarea acestui obiectiv este urgentă întrucât, în prezent, planșeul este într-o stare avansată de degradare din cauza expunerii la umiditate excesivă, prezentând deteriorări la partea carosabilă a străzilor de deasupra planșeului, iar stratul de acoperire a armăturilor este puternic corodat.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Comunicatul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației https://bit.ly/3HgfJXn.

– Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 138/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul energiei;

Actul normativ vizează corelarea termenului pentru depunerea situațiilor financiare anuale cu cel pentru depunerea cererilor de emitere a acordurilor de finanțare, astfel încât societățile să poată întocmi și depune situațiile financiare, în termenul legal, fără a exista alte îngrădiri.

Astfel, modificarea legislativă vizează abordarea în mod unitar și echidistant a condițiilor de depunere a cererilor de emitere a acordurilor anuale de finanțare, atât pentru întreprinderi mici sau mijlocii, cât și pentru întreprinderile mari în vederea obținerii ajutorului de stat.

Prezentul act normativ contribuie la realizarea obiectivului general al schemei de ajutor de stat instituită conform O.U.G. nr. 138/2022, respectiv de a preveni riscul semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, în special din cauza reflectării costurilor cu certificatele de emisii cu efect de seră în prețul energiei electrice care este suportat de beneficiar, în comparație cu situația în care concurenții din țări terțe nu se confruntă cu reflectarea unor costuri similare în prețul energiei electrice.

– Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea articolului V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

Actul normativ prevede modificarea și completarea prevederilor O.U.G. nr. 133/2022, în sensul instituirii unui nou termen de conformare, potrivit căruia autoritățile administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, pe baza mandatului special primit de la unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale membre au obligația ca pentru activitățile de sortare, tratare și/sau depozitare, prin eliminare, a deșeurilor municipale prestate de operatori numai pe baza autorizației de mediu să atribuie contractele de delegare a gestiunii activității/activităților respective.

Astfel, perioada tranzitorie de 120 de zile reglementată prin O.U.G. nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 (din 30 septembrie 2022 până la 28 ianuarie 2023), în care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară ar fi trebuit să asigure delegarea serviciilor de sortare și tratare a deșeurilor, precum și depozitarea deșeurilor reziduale rezultate în urma activității de sortare și tratare, se modifică, acordând mai mult timp actorilor vizați să se conformeze prevederilor legale, respectiv până la 31 decembrie 2023.

Prin aceste modificări se asigură sustenabilitatea serviciului de salubrizare, asigurarea dreptului la servicii de salubrizare și operaționalizarea instrumentelor economice în domeniul gestionării deșeurilor, inclusiv a responsabilităților financiare ce revin autorităților administrațiilor publice locale și asociațiilor de dezvoltare intercomunitară în ceea ce privește finanțarea serviciului de salubrizare.

Actul normativ are ca obiectiv atingerea jalonului nr. 46 din cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), intrarea în vigoare a actelor normative necesare pentru operaționalizarea gestionării unitare a deșeurilor.

II. HOTĂRÂRI DE GUVERN

− Hotărâre de Guvern privind stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina;

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Actul normativ modifică legislația privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Astfel, sunt prevăzute cuantumurile sumelor forfetare, precum și condițiile și noul mecanism de acordare a acestora care se vor aplica începând cu data de 1 mai a.c.

Cuantumul sumei forfetare, se va acorda în mod diferențiat, astfel:

– pentru primele 4 luni consecutive, suma va fi compusă dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în cuantum diferențiat, respectiv de 750 lei/lună pentru persoana singură și 2000 lei/lună pentru o familie, precum și dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de hrană în cuantum de 600 lei/lună pentru fiecare persoană.

– începând cu a 5-a lună până la finele anului 2023, compusă dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în cuantum diferențiat, respectiv de 750 lei/ lună pentru persoana singură și 2000 lei/lună pentru o familie.
Condițiile de acordare a acestor sume forfetare se modifică, astfel:

– pentru prima lună, singura condiție impusă este ca străinul să fie beneficiar al protecției temporare.

– pentru următoarele 3 luni:

a) solicitantul și membrii familiei acestuia care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrați în muncă pe teritoriul României să fie înregistrați la una din agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a Municipiului București sau, după caz, să fie încadrați în muncă pe teritoriul României.

b) să aibă înscriși copiii minori care îndeplinesc condițiile pentru a frecventa o formă de învățământ preuniversitar, în grupe/clase/formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar în una din modalități:

– în calitate de antepreșcolari, preșcolari sau elevi, sau

– în calitate de audienți, sau

– să frecventeze activități educaționale din oferta altor instituții/organizații, precum hub-uri sau centre educaționale organizate în unități de învățământ de către autorități ale administrației publice locale sau organizații neguvernamentale din zonele cu un număr mare de beneficiari ai protecției temporare, centre UNICEF Blue Dot deschise pe teritoriul țării în parteneriat cu MFTES, palate și cluburi ale copiilor, centre comunitare de învățare permanentă, centre educaționale pentru preșcolari, școli de artă sau centre culturale.

– începând cu a 5-a lună până la finalul anului 2023:

a) solicitantul și membrii de familie ai acestuia să fie încadrați în muncă;

b) să aibă înscriși copiii minori potrivit modalităților descrise mai sus.

Mecanismul pentru decontarea sumei forfetare care acoperă cheltuielile de cazare/ hrană în alte locații stabilite de comitetele județene/al municipiului București pentru situații de urgență pentru cazare, astfel:

– solicitanții trebuie să depună o cerere la primărie, iar primăria verifică prin aplicația informatică dacă persoana este beneficiar de protecție temporară și îndeplinește condițiile referitoare la înregistrarea/încadrarea în muncă și înscrierea copiilor în unități de învățământ și ulterior îi repartizează în locațiile stabilite prin hotărârile comitetelor județene/al municipiului București pentru situații de urgență.

– unitățile care asigură cazarea transmit primăriilor, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii în curs pentru luna anterioară solicitarea de decontare.

− Hotărâre de Guvern privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și a Hotărârii de Guvern nr. 193/2002 privind organizarea și funcționarea Biroului Român de Metrologie Legală, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 573/1998 privind organizarea si funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci;

− Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea CUPRUMIN S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

− Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea BĂIȚA S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

− Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Actul normativ prevede revizuirea cadrului normativ privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, în acord cu prevederile cuprinse în Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu cele din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, prin modificările introduse se stabilesc reguli clare privind atribuțiile comisiei de concurs și de contestații. De asemenea, se prevede introducerea „reprezentantului salariaților” în comisiile de concurs în calitate de observator la unitățile sanitare, respective în calitate de membru la celelalte instituții publice, în situația în care la nivelul unității nu este constituită o organizație sindicală reprezentativă.

Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se va face din 3 în 3 ani fără a prevede alte condiții ce pot conduce la micșorarea termenului.

Totodată, ocuparea posturilor contractuale în afara organigramei, aferente gestionării și implementării proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile și a celor aferente gestionării și implementării Planului Național de Redresare și Reziliență, pe perioadă determinată, se realizează potrivit art. 16 alin. (10^6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, iar art. 66 din hotărâre se elimină.

De asemenea, se abrogă alineatului (4) al art. 94 ce cuprinde aprobarea obiectivelor individuale ale fiecărui salariat prin act administrativ individual, întrucât aceasta ar crea dificultăți în practică.

Hotărârea prevede și abrogarea art. 89 întrucât nașterea modificarea si încetarea raporturilor de muncă se reglementează prin lege și nu prin hotărâre de Guvern.

− Hotărâre de Guvern pentru reaprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Timișoara Sud”, județul Timiș;

− Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și concesionate Societății Naționale Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

− Hotărâre de Guvern privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzută ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 891/2009 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Cluj Est”;

− Hotărâre de Guvern privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. – Sucursalele Regionale CF Craiova, Cluj și Iași, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz;

− Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Administrației Naționale de Meteorologie, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

− Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva;

− Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Magheru” al județului Vâlcea, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului îndomeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea casării și, după caz, valorificării;

− Hotărâre de Guvern privind înscrierea imobilelor situate în strada Dr. Victor Papillian nr. 2A, bulevardul 1 Mai nr. 66 D și strada Dr. Victor Papillian nr. 2B, municipiul Craiova, județul Dolj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova;

− Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000;

Prin actul normativ se modifică mecanismul de finanțare în acord cu modificările Legii locuinței nr. 114/1996, urmând ca Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației să încheie contracte de finanțare cu autoritățile administrației publice locale pentru realizarea de locuințe sociale/locuințe de necesitate pe o perioadă de 4 ani.

Autoritățile administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale vor transmite solicitările de includere în Programul multianual de construcții locuințe sociale/locuințe de necesitate, documentele necesare pentru încheierea contractelor de finanțare, precum și solicitările de plată, prin intermediul platformei digitale investitii.mdlpa.ro.

Finanțarea construirii locuințelor sociale și a celor de necesitate se asigură din bugetele locale, în limitele prevederilor bugetare aprobate anual cu această destinație, din sume din transferuri de la bugetul de stat, în limita creditelor de angajament, precum și a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și a estimărilor pentru următorii 3 ani, prevăzute în legea bugetară anuală, precum și din donații și contribuții de la persoane fizice și juridice, efectuate conform prevederilor legale în vigoare.

− Hotărâre de Guvern pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare și restaurare Cazino Constanța – (clădire S + P +1E+M, pod parțial și rampa de acces către subsol) și lucrări exterioare (reabilitarea platformă terasă, rețele utilități, zid de apărare și balustradă)”;

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a aprobat fonduri suplimentare pentru restaurarea Cazinoului din Constanța. Astfel, valoarea totală reavizată pentru acest obiectiv de investiții este de 236.230.000 lei.

Actul normativ este necesar întrucât, pe parcursul intervențiilor de punere în siguranță și restaurare a clădirii Cazinoului, s-au constatat aspecte care pun în pericol siguranța clădirii și care sunt interdependente cu lucrările deja contractate, atât pentru elementele structurale și arhitecturale, cât și pentru componentele artistice. Astfel, pe parcursul execuției lucrărilor, ca urmare a stabilirii cu exactitate a stării de degradare a imobilului, proiectanții de specialitate au propus noi soluții tehnice de intervenție, care au presupus, cu precădere, refacerea în integralitate a majorității elementelor structurale (planșee, stâlpi, pereți etc).

Comunicatul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: https://bit.ly/3V4reqx.

− Hotărâre de Guvern privind aprobarea stemei comunei Dobrotești, județul Teleorman;

− Hotărâre de Guvern privind aprobarea stemei comunei Beceni, județul Buzău;

− Hotărâre de Guvern privind aprobarea stemei comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova;

− Hotărâre de Guvern privind completarea anexei Hotărârii Guvernului nr. 1464/2022 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia și în administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații;

− Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității;

− Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii și a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor;

− Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Secretariatului General al Guvernului-Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 360 și transmiterea unor părți din acestea din administrarea Secretariatului General al Guvernului-Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 360, în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A a lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sibiu-Pitești- Secțiunea 5 Curtea de Argeș-Pitești”;

− Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Secretariatului General al Guvernului – Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 360, precum și înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil, aflat în administrarea Secretariatului General al Guvernului – Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 360;

− Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Planului național de management actualizat aferent porțiunii din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României;

Actul normativ aprobă „Planul național de management actualizat aferent porțiunii din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României”. Acest Plan Național de Management corespunde celui de-al treilea ciclu de planificare (pentru perioada 2022–2027) și constituie o sinteză a celor 11 Planuri de management actualizate ale bazinelor/spațiilor hidrografice constituite la nivel național.

Actualizarea și aprobarea Planului Național de Management este un angajament comunitar și o obligație națională în conformitate cu prevederile DCA (Directiva Parlamentului European și a Consiliului nr. 2000/60/CE privind stabilirea unui cadru de politică comunitară în domeniul apei) și cu cele prevăzute de Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Conform cerințelor DCA,

Planurile de management ale bazinelor/spațiilor hidrografice trebuie actualizate ciclic, o dată la 6 ani.

De asemenea, prin actul normativ se creează cadrul legal necesar implementării programelor de măsuri și acțiunilor prevăzute în Planul Național de Management actualizat, în vederea atingerii obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane până în anul 2027, respectiv și după anul 2027 pentru corpurile de apă cu excepții de tipul prelungirii termenelor în relație cu condițiile naturale.

În comparație cu al doilea Plan Național de Management actualizat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 859/2016, prezentul Plan Național de Management actualizat conține date și informații actualizate, precum și dezvoltări/îmbunătățiri ale metodologiilor și instrumentelor utilizate și ale rezultatelor obținute, rezultatele studiilor de cercetare și ale proiectelor realizate.

Prin realizarea măsurilor cuprinse în programele de măsuri pentru Planul Național de Management actualizat, se asigură îmbunătățirea standardelor de viață ale populației și a standardelor de mediu, vizând, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu în domeniul protecției calității apei, în special în cazul implementării măsurilor prevăzute în legislația specifică privind calitatea apei potabile, epurarea apelor uzate urbane, reducerea poluării cu nitrați proveniți din agricultură, descărcarea substanțelor periculoase în apă.

III. MEMORANDUMURI

− Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Memorandumului de înțelegere între Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Apărării Naționale din România, pe de o parte, și Ministerul Apărării Naționale din Belgia, pe de altă parte, privind tratarea pacienților cu arsuri grave la Spitalul Militar „Reine Astrid” din Belgia;

Prin actul normativ se aprobă negocierea și semnarea Memorandumului de Înțelegere dintre Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Apărării Naționale din România, pe de o parte, și Ministerul Apărării Naționale din Belgia, pe de altă parte, privind tratarea pacienților cu arsuri grave la Spitalul Militar „Reine Astrid” din Belgia.

Memorandumul are drept scop permiterea colaborării între Părți în ce privește internarea și tratarea în cadrul Spitalului Militar „Reine Astrid” a pacienților militari sau civili cu arsuri grave sau care prezintă plăgi musculo-cutanate extinse, traumatice sau infecțioase, transferați din România.

Spitalul Militar „Reine Astrid” din Belgia este cel mai mare centru pentru marii arși din Benelux.

Acest demers este necesar având în vedere că în România există doar 24 de paturi în care se pot tratat arsurile medii și severe, cu mult sub numărul mare de pacienți cu arsuri grave care trebuie tratați și pentru care transferul în termen de 24-48 de ore într-un centru performant este vital.

Memorandumul de Înțelegere se încheie pentru o perioadă de cinci ani, cu reînnoirea în mod automat pentru perioade succesive de cinci ani.

− Memorandum cu tema: Acceptarea invitației formulată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și adresată României de a deveni stat membru asociat și de a adera la Convenția OCDE privind combaterea coruperii funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale;

Prin acceptarea invitației de a deveni stat membru asociat și de a adera la Convenția OCDE privind combaterea coruperii funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, România își asumă că va adera în cel mai scurt timp posibil la Convenția anti-mită, că participă activ la toate activitățile Grupului de lucru anti-mită, că va plăti contribuția financiară pentru susținerea acestui Grup, că își declară adeziunea la următoarele instrumente juridice ale OCDE: Recomandarea Consiliului OCDE pentru continuarea combaterii coruperii funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, Recomandarea Consiliului OCDE pentru măsuri fiscale în vederea combaterii în continuare a coruperii funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, Recomandarea Consiliului OCDE privind coruperea și creditele export cu sprijin oficial și Recomandarea Consiliului OCDE pentru agențiile implicate în cooperarea pentru dezvoltare din perspectiva gestionării riscurilor de corupție, precum și oricare versiuni revizuite ale acestor instrumente juridice sau înlocuiri ulterioare ale acestora. De altfel, auto-evaluarea făcută de către autorități a arătat că România este aliniată acestor Recomandări, urmând a fi făcute doar unele acțiuni suplimentare pentru alinierea deplină.

Obținerea statutului de stat membru asociat și aderarea la Convenția anti-mită a OCDE sunt de natură a genera un impact macroeconomic favorabil pe termen lung, prin consolidarea poziției României în raport cu principalele instituții internaționale de evaluare financiară sau rating, cu repercusiuni pozitive în accesarea creditelor externe, beneficii directe în atragerea de investiții străine, obținerea unor avantaje de imagine și creșterea credibilității României în relația cu partenerii importanți din OCDE, cu statele din regiune și, în general, în relațiile internaționale și consolidarea rolului României de promotor al politicilor și practicilor anticorupție.

IV. NOTE

− Notă privind transmiterea unei cereri către Consiliul General al Municipiului București, în scopul adoptării de către aceștia a unei hotărâri privind trecerea unor terenuri, cu destinația parcare, din domeniul public al Municipiului București în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Secretariatului General al Guvernului;

− Notă privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al orașului Sinaia, județul Prahova, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al orașului Sinaia în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.;

Guvernul a luat acte de aceste note.

V. PUNCTE DE VEDERE

− Punct de vedere cu privire la 9 inițiative legislative.

Sursa informației

Vezi și Guvernul României. O.U.G. pentru completarea O.U.G. nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și alte acte normative adoptate în ședința din 20 aprilie 2023

 

Guvernul României. O.U.G. pentru modificarea art. 5 din O.U.G. nr. 138/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor și alte acte normative adoptate în ședința din 26 aprilie 2023 was last modified: aprilie 28th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.