[UPDATE: Acte adoptate] Guvernul României. Legea privind activitatea de prevenire a separării copilului de familie și alte proiecte incluse pe agenda ședinței din 11 ianuarie 2023

12 ian. 2023
Vizualizari: 230

Update: Acte adoptate

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 11 ianuarie 2023, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

I. PROIECTE DE LEGI

− Proiect de Lege privind aprobarea participării României la runda de suplimentare a fondurilor Asociației Internaționale pentru Dezvoltare – IDA20;

Proiectul de lege prevede aprobarea participării României la runda de suplimentare a fondurilor Asociației Internaționale pentru Dezvoltare(IDA), în cadrul rundei IDA20, printr-o subscripție voluntară în valoare de 20,6 milioane lei. Plata subscripției se asigură din bugetul Ministerului Finanțelor, în tranșe inegale, astfel:

a) 6,86 milioane lei în cursul anului 2023;

b) 6,86 milioane lei în cursul anului 2024;

c) 6.88 milioane lei în cursul anului 2025.

Participarea României la IDA contribuie la consolidarea poziției țării noastre în cadrul Grupului Băncii Mondiale și sprijină acțiunile de asistență pentru dezvoltare asumate de România prin intermediul unei asistențe de tip multilateral derulată de o instituție cu o vastă experiență în acest domeniu. De asemenea, participarea cu această suma la IDA20 va reprezenta o contribuție semnificativă în direcția îndeplinirii țintei de alocare a 0,33% din VNB până în anul 2030 în domeniul asistenței pentru dezvoltare, conform angajamentelor asumate în anul 2015, la nivel ONU și UE.

În prezent, valoarea totală a contribuțiilor României la IDA este de 5.452.451 USD.

− Proiect de Lege privind participarea României la garanțiile acordate de statele membre pentru asistența macrofinanciară excepțională din partea Uniunii Europene, în temeiul Deciziei (UE) 2022/1628 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 septembrie 2022 privind acordarea de asistență macrofinanciară excepțională Ucrainei și consolidarea fondului comun de provizionare prin garanții din partea statelor membre și prin provizionare specifică pentru anumite datorii financiare legate de Ucraina, garantate în temeiul Deciziei nr. 466/2014/UE și de modificare a Deciziei (UE) 2022/1201;

Prin actul normativ se reglementează cadrul legal pentru a permite participarea României la garanțiile acordate de statele membre pentru asistența macrofinanciară excepțională acordată Ucrainei de către UE, în temeiul Deciziei (UE) 2022/1628, precum și autorizarea Guvernului României, prin Ministerul Finanțelor, pentru semnarea Acordului de garantare dintre România și Comisia Europeană.
Contribuția României la suma totală garantată este de 60.453.864 euro.

Prin acest proiect de lege se instituie o derogare de la prevederile art. 4 din O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, actul normativ cuprinde elemente legate de intrarea în vigoare a acordului de garantare și aplicarea acestuia; asimilarea obligațiilor ce revin României, în cadrul acestuia cu obligațiile de natura datoriei publice guvernamentale; aspecte legate de sursele de acoperire a obligațiilor asumate, în cazul materializării riscului de executare a garanției, precum și destinația sumelor recuperate.

Acordul de garantare va fi semnat de partea română după aprobarea legii de către Parlament.

− Proiect de Lege privind activitatea de prevenire a separării copilului de familie;

Guvernul a aprobat proiectul de lege privind activitatea de prevenire a separării copilului de familie, prin care se creează mecanismele de sprijinire a familiilor care provin din comunități vulnerabile sau care trec prin situații sociale, financiare sau medicale dificile, pentru a-și putea crește și îngriji copiii acasă, să-i poată trimite la școală și să le asigure cele necesare traiului zilnic și unei dezvoltări normale, evitând astfel momentul în care acești copii ar trebui preluați de stat, în sistemul de protecție specială.

Astfel, vor putea fi implementate programe de prevenire a separării copilului de familie, care prevăd acordarea de ajutoare de urgență familiilor care au în îngrijire copii expuși riscului de separare, abilitarea/reabilitarea copilului cu dizabilități expus riscului de separare de familie, servicii de intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copii, organizarea de cursuri de dezvoltare a abilităților parentale pentru familiile care au în îngrijire copii expuși riscului de separare de familie.

Proiectul de lege prevede înființarea Observatorului Copilului, un modul informatic, în cadrul Sistemului Național Informatic, pus la dispoziția autorităților locale, prin care vor fi identificați și înregistrați toți copiii aflați în situație de risc de separare de familie. De asemenea, la nivelul comunităților locale, este creat cadrul legal pentru funcționarea structurilor comunitare consultative în domeniu.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

II. PROIECTE DE ORDONANȚE

− Ordonanță pentru aprobarea plății cotizației financiare anuale în vederea participării Poliției Române, prin intermediul Poliției Rutiere, la Rețeaua Europeană a Polițiilor Rutiere – ROADPOL, precum și pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
Guvernul a aprobat plata cotizației financiare anuale pentru participarea Poliției Române, prin intermediul Poliției Rutiere, la Rețeaua Europeană a Polițiilor Rutiere (ROADPOL), după cum urmează:

• pentru anul 2022, echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro;

• începând cu anul 2023, plata cotizației financiare se asigură în limita echivalentului în lei al sumei stabilite conform statutului ROADPOL.

De asemenea, Executivul a aprobat plata cotizațiilor financiare restante, aferente anilor 2019-2021, în valoarea de 5.000 euro/an, pentru participarea Poliției Române, prin intermediul Poliției Rutiere, la ROADPOL.

Banii se asigură din bugetul Inspectoratului General al Poliției Române, iar echivalentul în lei al sumelor aprobate se calculează la cursului oficial de schimb euro/leu al BNR, valabil la data efectuării plății.

La data intrării în vigoare a ordonanței, se abrogă art.1 din Legea nr.240/2020 pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Poliției Române la Rețeaua Polițiilor Rutiere din Europa – TISPOL, precum și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte.

− Ordonanță pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate;

Actul normativ adoptat modifică Ordonanța Guvernului nr. 26/1994, astfel încât să fie reglementate toate modalitățile de asigurare a hranei pentru persoanele private de libertate aflate în centre de reținere și arestare preventivă din cadrul unităților de poliție.

Concret, sunt specificate modalitățile alternative prin care se poate realiza hrănirea persoanelor private de libertate, aflate în centrele de reținere și arestare preventivă din cadrul unităților de poliție, respectiv:

• de către unitățile de poliție în cadrul cărora sunt organizate și funcționează centrele de reținere și arestare preventivă

• de către alte unități ale Ministerului Afacerilor Interne cu sediul în respectiva unitate administrativ-teritorială

• de către unitățile din sistemul administrației penitenciarelor. Decontarea cheltuielilor pentru prepararea hranei între unitățile din sistemul administrației penitenciarelor și unitățile de poliție prevăzute se realizează potrivit convențiilor încheiate între acestea.

• prin operatori economici de profil, la solicitarea scrisă a șefilor centrelor de reținere și arestare preventivă, cu aprobarea conducătorilor unităților de poliție, în situația în care, din motive obiective, hrănirea nu se poate realiza în modalitățile prevăzute. În solicitarea scrisă, vor fi prezentate motivele obiective care justifică propunerea ca hrănirea să se realizeze prin operatori economici de profil. Atribuirea către operatorii economici de profil a contractelor de achiziție a hrănirii se efectuează în conform reglementărilor din domeniul achizițiilor publice, în limita plafonului caloric și a structurii normelor de hrană la care au dreptul persoanele private de libertate.

− Ordonanță privind instituirea unor măsuri de sprijin suportate parțial din fonduri europene aferente politicii de coeziune 2014-2020, categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie;

Actul normativ aprobat instituie unele măsuri de sprijin suportate parțial din fonduri europene aferente politicii de coeziune 2014-2020 categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie.

Ordonanța modifică și completează O.U.G. nr. 166/2022 prin care au fost stabilite măsurile pentru acordarea unui sprijin temporar aferent anului 2023 categoriilor de persoane vulnerabile, pentru a compensa o parte din cheltuielile cu energia, indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.

Astfel, prin ordonanța aprobată astăzi sunt stabilite procedurile care vor fi aplicate pentru distribuirea eficientă a voucherelor pentru energie în valoare nominală de 1.400 lei, care pot fi utilizate până la data de 31 decembrie 2023.

Sprijinul va fi acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranșe, pe baza listei de beneficiari emise de Ministerul Muncii și a cardurilor de energie emise și distribuite, astfel:

• 700 lei/semestru, se acordă în luna februarie 2023 pentru perioada 01.01.2023 – 30.06.2023;

• 700 lei/semestru, se acordă în luna septembrie 2023 pentru perioada 01.07.2023 – 31.12.2023.

Potrivit ordonanței, C.N. Poșta Română S.A. va asigura prestarea serviciilor de emitere, tipărire, formare și condiționare a plicurilor conținând carduri de energie, certificate de validare a datoriilor și înștiințări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate și distribuire prin trimitere de corespondență cu confirmare de primire, tipărirea, distribuirea și colectarea declarațiilor pe propria răspundere, precum și efectuarea de plăți prin serviciul de mandat poștal de către beneficiarii de sprijin.

De asemenea, Poșta Română va trimite către asociațiile de proprietari/locatari certificatele de validare a datoriilor și instrucțiuni privind modul de completare a acestora, precum și înștiințări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate.

Actul normativ reglementează obligația asociațiilor de proprietari/locatari de a completa certificatele de validare a datoriei pentru beneficiarii de sprijin. Furnizorii de butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți si alte materiale de încălzire au obligația de a pune la dispoziția autorității de management/organismelor intermediare/autorității de audit/organelor de control abilitate de lege documentele justificative solicitate.

Cheltuielile privind tipărirea, împlicuirea și distribuirea cardurilor de energie, a certificatelor de validare a datoriilor și a înștiințărilor privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate utilizate pentru plata prin serviciul de mandat poștal, respectiv tipărirea, distribuirea și colectarea declarațiilor pe propria răspundere vor fi asigurate de la bugetul de stat pentru anul 2023, prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație.

III. HOTĂRÂRI DE GUVERN

− Hotărâre de Guvern pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției și a anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto și a modului de utilizare a acestuia, precum și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției;

− Hotărâre de Guvern pentru actualizarea cuantumului soldei de grad/salariului gradului profesional deținut de personalul militar, respectiv polițiștii și polițiștii de penitenciare;

Prin actul normativ aprobat se stabilesc noile cuantumuri ale soldelor de grad/salariilor gradelor profesionale deținute de personalul militar, polițiști și polițiștii de penitenciare prin actualizarea acestora proporțional cu evoluția salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Sumele necesare se acoperă din bugetele de cheltuieli aprobate în acest sens fiecărei instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.

Soldele de grad/salariul gradului profesional deținut de personalul militar, respectiv polițiștii și polițiștii de penitenciare nu au mai fost actualizate din anul 2018.

Comunicatul Ministerului Apărării Naționale: https://bit.ly/3k1RDXj

− Hotărâre de Guvern privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale și trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri situate în județele Olt, Harghita, Sibiu, Călărași și Ialomița din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării;

− Hotărâre de Guvern privind modificarea valorii de inventar a imobilului 3083 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, trecerea imobilului din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării construcțiilor și a amenajării la teren aferente, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Hotărâre de Guvern privind trecerea unei părți din imobilul 3589 aflat în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico Militară „Cantacuzino”, constituită dintr-o amenajare la teren, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Strategiei naționale de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice cât și private și transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat până în 2050, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1034/2020;

Actul normativ prevede o serie de acțiuni prioritare necesare până în anul 2030, precum stabilirea obiectivelor strategice, a măsurilor, indicatorilor și responsabililor privind optimizarea cadrului legislativ, pregătirea și dezvoltarea de mecanisme de finanțare pentru renovarea fondului construit, formarea și perfecționarea specialiștilor din domeniul construcțiilor, cercetarea și aplicarea experimentală a soluțiilor de proiectare, comunicarea și conștientizarea.

Aplicarea acestor măsuri va conduce la economisirea energiei, reducerea emisiilor de CO2, creșterea cotei energiei din surse regenerabile și numărul de beneficiari, prin realizarea lucrărilor de renovare energetică.

Totodată, sunt urmărite confortul termic îmbunătățit în locuințe, reducerea sărăciei energetice și diminuarea marginalizării sociale, prin acces sporit la electricitate și încălzire, dar și refacerea fațadelor cu finisaje degradate.

Ministrul a amintit că, pentru atingerea obiectivelor din Programul de Guvernare și, implicit, a indicatorilor Strategiei naționale de renovare pe termen lung, cel mai important demers inițiat de MDLPA în anul 2022 îl constituie elaborarea și implementarea Componentei 5 – Valul Renovării din Planul Național de Redresare și Reziliență, prin care se asigură creșterea ratei de renovare energetică a fondului construit, în vederea tranziției către un fond construit verde și rezilient.

− Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire stadion «Nicolae Dobrin», str. Nicolae Dobrin, nr. 10, municipiul Pitești, județul Argeș”;

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construirea stadionului „Nicolae Dobrin” în municipiul Pitești.

Valoarea totală a proiectului este de aproape 495 milioane de lei, iar durata de proiectare și execuție este de 36 de luni.

Prin acest proiect, se urmărește clasificarea ca stadion tip arenă sau stadion de capacitate mare și de categoria I – nivel internațional de competiție, conform prevederilor regulamentului Federației Române de Fotbal referitoare la criteriile de omologare, respectiv stadion de categoria 4, conform regulamentului „UEFA Stadium Infrastructure Regulations – Edition 2020”.

Comunicatul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: https://bit.ly/3GWjCAL.

− Hotărâre de Guvern privind aprobarea stemei comunei Cămărașu, județul Cluj;

− Hotărâre de Guvern privind alocarea de fonduri rezultate din colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare în contul special prevăzut la art. 20 alin. (8) din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și onshore de adâncime;

Actul normativ prevede alocarea a 335 de milioane lei din impozitul asupra veniturilor suplimentare ale titularilor de acorduri petroliere referitoare la perimetrele offshore si onshore de adâncime pentru plata măsurilor de susținere de plafonare și compensare la energie. Este vorba de sprijinul pentru clienții casnici și noncasnici, clienți finali din piața de energie electrică și gaze naturale, și pentru aplicarea compensărilor către furnizorii care trebuie să livreze energie electrică și gaze naturale clienților finali la un preț inferior costurilor.

− Hotărâre de Guvern privind aprobarea numărului de autoturisme necesar desfășurării activităților specifice de către Societatea Națională de Gaze Naturale „Romgaz” – SA;

− Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”;

− Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile;

Actul normativ modifică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1074/2021, în sensul stabilirii termenului de 28 februarie 2023 pentru îndeplinirea de către producători și comercianți a obligației de a se înregistra în Sistemul de Garanție Returnare (SGR).

Sistemul de Garanție Returnare (SGR) va fi obligatoriu tuturor producătorilor și comercianților, începând cu data de 30 noiembrie 2023, iar aceștia au obligația de a se înregistra în SGR cu cel puțin 150 de zile înainte de această dată.

Principalul scop al desfășurării procedurii de înregistrare în SGR este acela de a se asigura colectarea de către RetuRO, administratorul SGR, a anumitor categorii de date și informații necesare pentru a se putea realiza organizarea efectivă a implementării și funcționării în România a SGR.

Colectarea acestor informații reprezintă astfel primul pas absolut necesar, printre altele, pentru ca RetuRO să poată pune bazele infrastructurii care va sta la baza SGR în România, precum și pentru a putea încheia contracte cu producătorii și comercianții.

− Hotărâre de Guvern privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafață de 106,3515 ha, în vederea realizării lucrării miniere de interes național și de utilitate publică „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Timișeni-Pinoasa, județul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone/an lignit”;

− Hotărâre de Guvern privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Reducerea riscului la inundații a municipiului Tecuci, județul Galați”;

Actul normativ aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii situate pe raza localității Tecuci din județul Galați, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor.

Obiectivul de investiții este important pentru reducerea riscurilor la inundații, iar lucrările care se realizează în cadrul acestui obiectiv de investiții se încadrează în strategia privind „Planul pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Spațiul Hidrografic Prut – Bârlad”.

Suma aferentă despăgubirilor pentru exproprierea imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică este de 479.343 lei pentru 38 de imobile proprietate privată cu suprafața totală de 159.781 mp.
Suma necesară plății despăgubirilor se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

− Hotărâre de Guvern privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil și darea acestuia în administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Cluj-Napoca;

− Hotărâre de Guvern privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și aflate în administrarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale – Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov;

− Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil – teren + construcție – aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății – Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța, precum și trecerea construcției aparținând imobilului din domeniul public în domeniul privat al statului, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării sau, după caz, casării;

− Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale -Unitatea Teritorială 130;

− Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale-Unitatea Teritorială 145, precum și înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului a unor imobile și darea în administrarea Secretariatului General al Guvernului – Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 145;

− Hotărâre de Guvern pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare a unui imobil aflat În domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Brașov din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;

− Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Ministerului Economiei pe anul 2023;

Actul normativ asigură cadrul legislativ necesar finanțării activității de administrare, de pregătire și derulare a privatizării desfășurată de Ministerul Economiei în anul 2023.

Bugetul stabilit este de 61.717 000 lei, din care 89.000 lei venituri din privatizare și 61.628.000 lei alte venituri din proprietate. Cele din urmă se referă la activități de administrare, guvernanță corporativă și insolvență/ lichidare stabilite prin aplicarea legislației în vigoare privind modalitățile de desfășurare a activității și a destinației fondurilor obținute.

Comunicatul Ministerului Economiei: http://bitly.ws/yPhS.

IV. MEMORANDUMURI

− Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României și Cabinetul de miniștri al Ucrainei privind recunoașterea reciprocă a actelor de studii;

Noul Acord, față de prevederile Convenției dintre Guvernul României și Cabinetul de miniștri al Ucrainei ce guvernează acum respectivul domeniu, cuprinde obligativitatea respectării normelor europene, transpuse în legislația națională, privind recunoașterea calificărilor profesionale, modificările legislative întreprinse la nivelul sistemului național de învățământ din cele două state, recunoașterea Atestatului cu o durată de 10 ani eliberat de instituțiile de învățământ secundar din Ucraina cu Diploma de Bacalaureat din România, dacă acel atestat este însoțit de o diplomă de studii superioare recunoscută în România, precum și introducerea unei dispoziții privind recunoașterea diplomelor de studii superioare în Teologie, eliberate de instituțiile de învățământ superior religios din Ucraina, care nu sunt incluse în sistemul formal de educație.

− Memorandum cu tema: Aprobarea componenței instituționale a României în Comitetul de Monitorizare aferent Programului lnterreg VI-A NEXT România-Ucraina;

Memorandumul propune componența instituțională a României în Comitetul de monitorizare aferent Programului Interreg VI-A NEXT România – Republica Moldova, care va răspunde de eficiența și implementarea acestui program la care România participă ca partener în cadrul componentei de cooperare transfrontalieră la granițele externe ale Uniunii Europene și este Autoritate de Management.
În aria eligibilă a programului sunt cuprinse cinci județe din România (Satu-Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani și Tulcea), precum și patru regiuni din Ucraina (Odesa, Zakarpattia, Ivano-Frankivsk și Chernivtsi), care vor beneficia în perioada 2021-2027 de asistență financiară comunitară nerambursabilă pentru dezvoltarea de programe și proiecte de cooperare teritorială europeană (transfrontalieră, transnațională și interregională), având ca scop dezvoltarea echilibrată a întregului teritoriu comunitar, prin încurajarea cooperării și schimbului de bune practici între toate regiunile UE.

După ce Comisia Europeană a aprobat la sfârșitul anului trecut Programul Interreg VI-A NEXT România – Ucraina și având în vedere calendarul de implementare foarte strâns, aprobarea componenței instituționale a Comitetului de monitorizare este importantă pentru ca acest comitet să-și înceapă activitatea și să poată aproba documentele necesare lansării apelurilor pentru propuneri de proiecte.

− Memorandum cu tema: Aprobarea desemnării domnului George – Sergiu NICULESCU, Secretar de Stat, în calitate de înalt reprezentant din partea României în Comitetul director ad-hoc prevăzut la art. 4 din Regulamentul (UE) 2022/2576 al Consiliului din data de 19 decembrie 2022 privind consolidarea solidarității printr-o mai bună coordonare a achizițiilor de gaze, prin indici de referință ai prețurilor fiabili și prin schimburi transfrontaliere de gaze;

− Memorandum cu tema: Aprobarea calendarului pentru rambursarea către Comisia Europeană a sumelor aferente sprijinului acordat categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile;

Prin acest act normativ se aprobă calendarul activităților derulate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (AM POCU) pentru apelul de proiecte destinat implementării programului „Sprijin pentru persoanele vulnerabile în vederea compensării prețului la energie”.

Astfel, se asigură implementarea eficientă a mecanismului de decontare din POCU a sprijinului acordat persoanelor vulnerabile pentru a face față costurilor determinate de consumul de energie, în contextul amplificării impactului crizei energetice asupra acestei categorii de populație.

Este o inițiativă asumată la nivelul Comisiei Europene de a sprijini atât populația vulnerabilă pentru a compensa prețul la energie, cât și mediul de afaceri cu granturi pentru capital de lucru în vederea compensării cheltuielilor cu utilitățile.

V. NOTE

− Notă privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Orașului Agnita, în scopul adoptării unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului situat în Orașul Agnita, Str. Aurel Vlaicu nr. 14, Județul Sibiu, din domeniul public al Orașului Agnita în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Tribunalului Sibiu;

− Notă privind progresele înregistrate în anul 2022 în ceea ce privește implementarea și absorbția fondurilor alocate României prin PO 2014-2020 și PNRR.

Sursa informației


Publicăm agenda ședinței Guvernului României din data de 11 ianuarie 2023, în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I. PROIECTE DE LEGI

– Proiect de Lege privind aprobarea participării României la runda de suplimentare a fondurilor Asociației Internaționale pentru Dezvoltare – IDA20;

– Proiect de Lege privind participarea României la garanțiile acordate de statele membre pentru asistența macrofinanciară excepțională din partea Uniunii Europene, în temeiul Deciziei (UE) 2022/1628 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 septembrie 2022 privind acordarea de asistență macrofinanciară excepțională Ucrainei și consolidarea fondului comun de provizionare prin garanții din partea statelor membre și prin provizionare specifică pentru anumite datorii financiare legate de Ucraina, garantate în temeiul Deciziei nr. 466/2014/UE și de modificare a Deciziei (UE) 2022/1201;

– Proiect de Lege privind activitatea de prevenire a separării copilului de familie;

II. PROIECTE DE ORDONANȚE

– Proiect de Ordonanță pentru aprobarea plății cotizației financiare anuale în vederea participării Poliției Române, prin intermediul Poliției Rutiere, la Rețeaua Europeană a Polițiilor Rutiere – ROADPOL, precum și pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte;

– Proiect de Ordonanță pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate;

– Proiect de Ordonanță privind instituirea unor măsuri de sprijin suportate parțial din fonduri europene aferente politicii de coeziune 2014-2020, categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie;

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

– Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției și a anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor lndisponibilizate, a organigramei, a parcului auto și a modului de utilizare a acestuia, precum și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției;

– Proiect de Hotărâre de Guvern pentru actualizarea cuantumului soldei de grad/salariului gradului profesional deținut de personalul militar, respectiv polițiștii și polițiștii de penitenciare;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale și trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri situate în județele Olt, Harghita, Sibiu, Călărași și Ialomița din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea valorii de inventar a imobilului 3083 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, trecerea imobilului din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării construcțiilor și a amenajării la teren aferente, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea unei părți din imobilul 3589 aflat în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico Militară „Cantacuzino”, constituită dintr-o amenajare la teren, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind închirierea unei părți din imobilul 578 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale;

– Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Strategiei naționale de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice cât și private și transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat până în 2050, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1034/2020;

– Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire stadion «Nicolae Dobrin», str. Nicolae Dobrin, nr. 10, municipiul Pitești, județul Argeș”;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea stemei comunei Cămărașu, județul Cluj;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind alocarea de fonduri rezultate din colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare în contul special prevăzut la art. 20 alin. (8) din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și onshore de adâncime;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea numărului de autoturisme necesar desfășurării activităților specifice de către Societatea Națională de Gaze Naturale „Romgaz” – SA;

– Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”;

– Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafață de 106,3515 ha, în vederea realizării lucrării miniere de interes național și de utilitate publică „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Timișeni-Pinoasa, județul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone/an lignit”;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Reducerea riscului la inundații a municipiului Tecuci, județul Galați”;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil și darea acestuia în administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Cluj-Napoca;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și aflate în administrarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale – Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil – teren + construcție – aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății – Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța, precum și trecerea construcției aparținând imobilului din domeniul public în domeniul privat al statului, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării sau, după caz, casării;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale -Unitatea Teritorială 130;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale-Unitatea Teritorială 145, precum și înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului a unor imobile și darea în administrarea Secretariatului General al Guvernului – Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 145;

– Proiect de Hotărâre de Guvern pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare a unui imobil aflat În domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Brașov din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Ministerului Economiei pe anul 2023;

IV. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României și Cabinetul de miniștri al Ucrainei privind recunoașterea reciprocă a actelor de studii;

– Memorandum cu tema: Aprobarea componenței instituționale a României în Comitetul de Monitorizare aferent Programului lnterreg VI-A NEXT România-Ucraina;

– Memorandum cu tema: Aprobarea desemnării domnului George – Sergiu NICULESCU, Secretar de Stat, în calitate de înalt reprezentant din partea României în Comitetul director ad-hoc prevăzut la art. 4 din Regulamentul (UE) 2022/2576 al Consiliului din data de 19 decembrie 2022 privind consolidarea solidarității printr-o mai bună coordonare a achizițiilor de gaze, prin indici de referință ai prețurilor fiabili și prin schimburi transfrontaliere de gaze;

– Memorandum cu tema: Aprobarea calendarului pentru rambursarea către Comisia Europeană a sumelor aferente sprijinului acordat categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile;

V. NOTE

– Notă privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Orașului Agnita, în scopul adoptării unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului situat în Orașul Agnita, Str. Aurel Vlaicu nr. 14, Județul Sibiu, din domeniul public al Orașului Agnita în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Tribunalului Sibiu;

– Notă privind progresele înregistrate în anul 2022 în ceea ce privește implementarea și absorbția fondurilor alocate României prin PO 2014-2020 și PNRR;

VI. INFORMĂRI

– Informare privind planul ce cuprinde proiectele/programele concrete cu măsuri în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării cu încadrarea în limitele bugetare aprobate pentru anul 2023.

Sursa informației

Vezi și [UPDATE: Acte adoptate] Guvernul României. Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 și alte proiecte incluse pe agenda ședinței din 4 ianuarie 2023

 

[UPDATE: Acte adoptate] Guvernul României. Legea privind activitatea de prevenire a separării copilului de familie și alte proiecte incluse pe agenda ședinței din 11 ianuarie 2023 was last modified: ianuarie 12th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.