Formularul-tip de proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor (OVANAD nr. 211/2021)

20 ian. 2022
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
405 views

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale Anti-Doping (OVANAD) nr. 211/2021 pentru aprobarea formularului-tip de proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor

 

(M. Of. nr. 58 din 19 ianuarie 2022)

Se aprobă formularul-tip de proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

În M. Of. nr. 58 din 19 ianuarie 2022 s-a publicat Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale Anti-Doping (OVANAD) nr. 211/2021 pentru aprobarea formularului-tip de proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor

Vă prezentăm, în cele ce urmează, conținutul respectivului ordin.

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

Art. 1

„(1) Se aprobă formularul-tip al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Formularul-tip al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru constatarea și sancționarea contravențiilor de către agenții constatatori din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping, stabilite prin Legea nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

Art. 2

„La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 156/2012 pentru aprobarea formularului-tip de proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 4 septembrie 2012”.

Art. 3

„Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Anexă: Proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției, încheiat astăzi, ziua ……. luna ………….. anul ………………

(1)_

Seria A.N.A.D. nr. …………………….

AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTI-DOPING

Municipiul București, bd. Basarabia nr. 37-39,

sectorul 2, tel./fax 021/311.55.41

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

PROCES-VERBAL de constatare și sancționare a contravenției, încheiat astăzi, ziua ……. luna ………….. anul ……………….,

Subsemnatul/Subsemnații, ……………………………………………………, având funcția de ………………………………, în calitate de agent/agenți constatator/constatatori în cadrul Agenției Naționale Anti-Doping, împuternicit/împuterniciți prin Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. ……../……………., legitimați cu legitimația/legitimațiile de control nr. ……………… și nr. ………………, în urma controlului efectuat în ziua de ……….. luna …………… anul ……….., ora ………, la …………………………, din localitatea …………….., str. ……………….. nr. ……, bl. …….., sc. ……, et. ……, ap. ……., județul/sectorul ……….., am constatat următoarele:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

Fapta/Faptele descrisă/descrise mai sus încalcă prevederea/prevederile:

– art. ……….alin. ………. din …………………….. și este/sunt sancționată/sancționate de art. ………. alin. ………. din ………………….. cu amendă de la ……………………………….. lei la …………………………………………. lei;

– art. ………. alin. …….. din ……………………… și este/sunt sancționată/sancționate de art. ……….. alin. ……….. din …………………… cu amendă de la ……………………………….. lei la …………………………………………. lei;

– art. ………. alin. ………. din …………………….. și este/sunt sancționată/sancționate de art. ………. alin. ………. din ………………….. cu amendă de la ……………………………….. lei la …………………………………………. lei;

– art. …….. alin. ……….. din …………………….. și este/sunt sancționată/sancționate de art. …….. alin. ………. din ………………………. cu amendă de la ……………………………….. lei la …………………………………………. lei

și cu următoarele sancțiuni complementare prevăzute de actul normativ de sancționare a contravenției

………………………………………………………….

De săvârșirea acestei/acestor fapte se face vinovat(ă):

A.persoana juridică ……………………………………., înmatriculată/înregistrată în ……………………. cu nr. …………….., cod unic de înregistrare ……………………., cu sediul în ……………………, str. …………………….. nr. …….., bl. ………., sc. ………., et. ………, ap. …., județul/sectorul …………….., reprezentată prin dl/dna. …………………………….., în calitate de …………………., cu domiciliul în ………….., str. ……………….. nr. ……., bl. ……., sc. ……, et. …….., ap. …….., județul/sectorul ……………, posesor/posesoare al/a CI seria ……….. nr. ……, eliberată de ……………………………. la data de …………………., CNP ………………………., având funcția de …………………;

B.persoana fizică ……………………….., cu domiciliul în ………………………. str. ………………….. nr. …….., bl. ………, sc. ………, et. ……, ap. ……., județul/sectorul ……….., posesor/posesoare al/a CI/pașaport seria ………. nr. ………, eliberată/eliberat de ………….. la data de ………………, CNP ………………………..

Față de contravențiile constatate se aplică următoarele sancțiuni:

Contravenientul …………………………………………………………. se amendează cu:

1…………………………….. lei, conform art. ……… alin. ………. lit. …….. din ………………………….;

2…………………………….. lei, conform art. ……… alin. ………. lit. …….. din ………………………….;

3……………………………… lei, conform art. ……… alin. ………. lit. …….. din ………………………….;

4…………………………….. lei, conform art. ……… alin. ………. lit. …….. din …………………………..,

în sumă totală de ………………….. lei, și sancțiunea complementară …………………….., prevăzută de art. …….. din ………….

Agenți constatatori,

………………………………………..

Martor,

………………………………………..

Contravenient,

………………………………………..

(2)_

Seria A.N.A.D. nr. …………………….

Amenda contravențională aplicată persoanei juridice/fizice poate fi achitată în termen de 48 de ore de la data înmânării sau, după caz, comunicării către contravenient a prezentului proces-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, respectiv suma de ……………………………… lei, la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal în a cărei evidență fiscală se află contravenientul/organele de specialitate ale unităților administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoană fizică.

Dovada achitării amenzii contravenționale se comunică Agenției Naționale Anti-Doping în termen de 5 zile de la data efectuării plății.

În termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal însoțit de înștiințarea de plată, contravenientul poate formula plângere împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției.

Plângerea, împreună cu procesul-verbal, se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.

Alte mențiuni

a) Mențiuni ale agentului constatator:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

b) Obiecții ale contravenientului cu privire la conținutul actului de constatare:

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

Contravenientul nu se află de față/refuză să semneze/nu poate semna.

Nu a fost de față niciun martor, deoarece ………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

Martor: Numele și prenumele ………………………………….., domiciliat în localitatea ………………………., str. ……………….. nr. ….., bl. ….., sc. ….., et. ……, ap. …….., județul/sectorul ………, posesor al CI seria …………. nr. …….., eliberată de ………………………. la data de ……………, CNP ………………………, ocupația ………………… locul de muncă ………………………………………………..

Declar că prezentul proces-verbal nu a fost semnat de contravenient deoarece refuză/nu poate/nu este de față să semneze.

Semnătura martorului ………………………………………

Agenți constatatori,

………………………………………..

………………………………………..

Martor,

………………………………………..

Contravenient,

………………………………………..

(3)_

ÎNȘTIINȚARE DE PLATĂ seria A.N.A.D. nr. …………………

Numele și prenumele/Denumirea …………………………., cu domiciliul/sediul în ………………………., str. ……………….. nr. ………, bl. ……., sc. ……., et. ……., ap. ……., județul/sectorul ………….., CNP ……………………………, posesor al CI seria ……. nr. ….., eliberată de ……………………. la data de …………………., CUI …………………………….., înregistrată la ……………………………… cu nr. …………….

În baza Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria …………….. nr. …………………, încheiat în ziua de …….. luna ……… anul ……….., la …………………, vă comunicăm prezenta înștiințare de plată pentru suma de …………………… lei.

Prezenta înștiințare de plată vi se comunică pentru opozabilitate împreună cu procesul-verbal în cauză.

Agenți constatatori,

………………………………………..

………………………………………..

Martor,

………………………………………..

Contravenient,

………………………………………..

Formularul-tip de proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor (OVANAD nr. 211/2021) was last modified: ianuarie 21st, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter