Formularul-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor (Ordinul nr. 1360/2020)

19 oct. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 116

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 954 din 16 octombrie 2020 a fost publicat Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții nr. 1360/2020 privind stabilirea formularului-tip al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

Astfel, în continuare, vom atașa conținutul formularului-tip:

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

ANEXA nr. 1:

Ex. ………….

I._

PROCES-VERBAL SERIA [ ][ ] Nr. [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] de constatare și sancționare a contravențiilor

Încheiat astăzi, |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_|, ora |_|_|,|_|_| la sediul ……………………… din localitatea …………………., str. ………………. nr. ……, județul/sectorul …………………..

Subsemnatul/Subsemnații, ……………………………., având funcția/funcțiile de ……………… în cadrul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), în calitate de agenți constatatori, împuterniciți de către ANDPDCA prin Ordinul președintelui ANDPDCA nr. ……./…………, în temeiul prevederilor Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a controlului efectuat în data/perioada …………………….. la:

[ ] domnul/doamna ……………………, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de identitate |_|_| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, eliberat(ă) de …………… la data …………….., cu domiciliul/reședința în …………….., str. ……………. nr. ……, bl. ……, sc. ……, ap. ….., sectorul/județul ……………….

[ ] Persoana juridică ……………………., cu sediul în ……………., str. …………… nr. ……., bl. ……., sc. ……., ap. ……, sectorul/județul ……………….., CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, numărul de înmatriculare în registrul comerțului …………, reprezentată de domnul/doamna ………………., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de identitate |_|_| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/reședința în ………………., str. ……………… nr. ……, bl. ……, sc. ……, ap. ……, sectorul/județul ……………[ ]

am constatat: la data(ele), ora(ele), locul/(urile) de mai jos au fost săvârșite următoarele fapte:

[1]………………………………

[2]………………………………

[3]………………………………

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Agent constatator

Martor

Contravenient

Fapta săvârșită este prevăzută de:

[1] – art. …………. din ………….. și sancționată de art. …………. din …………..

[2] – art. …………. din ………….. și sancționată de art. …………. din …………..

[3] – art. …………. din ………….. și sancționată de art. …………. din …………..

Aplic:

[1] [ ] AVERTISMENT/[ ] AMENDĂ, în sumă de (……………) lei;

[2] [ ] AVERTISMENT/[ ] AMENDĂ, în sumă de (……………) lei;

[3] [ ] AVERTISMENT/[ ] AMENDĂ, în sumă de ……………………….. (……………) lei;

TOTAL amendă în valoare de lei ……………………………. (……………).

Subsemnatul(a), ……………………., posesor (posesoare) al/a buletinului/cărții de identitate seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, eliberat(ă) de la data de ………………., domiciliat (domiciliată) în ……………., str. …………….. nr. ……., bl. ………, sc. ……, et. ……., ap. ………, județul/sectorul ……………….., C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, în calitate de martor, declar că numitul ………………………[ ] nu este de față/[ ] refuză/[ ] nu poate să semneze procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

Alte mențiuni:

Agentul constatator menționează (contravenientul nu se află de față, refuză sau nu poate să semneze, motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în lipsa martorului etc.) …………………………..

Contravenientul a luat cunoștință că are dreptul la obiecții și nu a formulat/a formulat obiecții:*) ……………………………….

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal care ține loc de titlu de creanță și înștiințare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.

Întocmit în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmânat astăzi, ……………./se va comunica contravenientului în cel mult două luni de la data încheierii.

Agent constatator

Martor

Contravenient

II._

ÎNȘTIINȚARE DE PLATĂ

Amenda/Amenzile se va/vor achita în contul nr. ………., deschis la ……………………. . În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate achita, în condițiile legii, pe loc sau în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ prin care este/sunt sancționată/sancționate contravenția/contravențiile de la punctul/punctele ……………………., respectiv suma de ………………….. lei, iar o copie a documentului de plată se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poștă sau electronic, prin e-mail, autorității competente.

În situația în care contravenientul nu va achita amenda (amenzile) și nu va exercita nicio cale de atac legală împotriva prezentului proces-verbal, în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal, acesta din urmă constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

Agent constatator

MartorContravenient

NOTĂ:

În cazul în care, la unele rubrici, spațiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în trei exemplare semnate de toate părțile, pe fiecare pagină, aceasta constituind anexă, parte integrantă a prezentului proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

Formular aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții nr. 1.360/2020.

_______

*) Se solicită contravenientului să scrie obiecțiile sau să scrie că nu are obiecții. În caz de refuz al contravenientului, agentul/agenții constatator/constatatori va/vor menționa în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerințe.

ANEXA nr. 2: CARACTERISTICILE de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului “Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”

1. Denumire: Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor

2. Sistem de înseriere și numerotare propriu: seria CC nr. 0000001

3. Format: A4

4. Caracteristici de tipărire:

– se tipărește pe ambele fețe, în 3 exemplare (alb, roz și verde);

– hârtie autocopiativă;

– este înseriat și numerotat, înseriere cu cerneală roșie;

– se broșează în carnete de câte 150 de file (50 de seturi);

– perfor pe fiecare filă situat la 10 mm cotor;

– copertare și etichetare.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează la constatarea unor fapte de care se face vinovat contravenientul și la stabilirea sancțiunilor prevăzute de lege.

7. Se întocmește în 3 exemplare de agentul constatator.

8. Circulă și se arhivează:

– exemplarul 1, la organul fiscal cu atribuții de evidență și colectare a creanțelor statului competent;

– exemplarul 2, la contravenient;

– exemplarul 3, la agentul constatator.

 

În aceeași ordine de idei, formularul are regim special și se tipărește prin unități specializate, pe baza comenzilor primite din partea Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, iar constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției se fac de către persoanele cu atribuții de control din cadrul Corpului de Control al Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.

 

Formularul-tip al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor (Ordinul nr. 1360/2020) was last modified: octombrie 19th, 2020 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter