Facilități fiscale

28 oct. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 336

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene (M. Of. nr. 988/26 octombrie 2020)

Intrare în vigoare: 26 octombrie 2020

Prin O.U.G. nr. 181/2020 au fost stabilite unele măsuri fiscale pentru mediul de afaceri (facilități fiscale), în contextul combaterii pandemiei de coronavirus în vederea susținerii resurselor financiare ale contribuabililor, prevenirii acumulării de noi datorii la bugetul general consolidat și evitării aplicării de sancțiuni.

I. Înlesniri la plată pentru obligațiile bugetare datorate după declararea stării de urgență

O.U.G. nr. 181/2020 stabilește o procedura simplificată de eșalonare la plată, pe o perioadă de maxim 12 luni, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după declararea stării de urgență și nu au fost stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală (CAF).

1.1. Condiții

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Eșalonarea la plată se aprobă pentru toate obligațiile fiscale înscrise în CAF dacă debitorul îndeplinește următoarele condiții:

a) depune o cerere la organul fiscal până la data de 15 decembrie 2020, sub sancțiunea decăderii (la cerere se poate atașa și graficul de eșalonare ce conține cuantumul propus al ratelor);
b) nu se află în procedura falimentului;
c) nu se află în dizolvare;
d) nu înregistrează obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală (CAF) pentru eșalonare;
e) nu i s-a stabilit (atras) răspunderea conform legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, conform art. 25 și 26 C. proc. fisc.
f) să aibă depuse toate declarațiile fiscale, conform vectorului fiscal – condiția trebuie îndeplinită la data eliberării CAF.

Pentru acordarea eșalonării, se asimilează obligațiilor fiscale:

– amenzile administrate de organul fiscal;
– creanțe bugetare stabilite de alte organe și transmise pentru recuperare organelor fiscale, inclusiv creanțe bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri care constituie titluri executorii.

Nu se acordă eșalonarea la plată pentru:

a) obligații fiscale care au făcut obiectul unei eșalonări care și-a pierdut valabilitatea;
b) obligații fiscale cu scadența/termenul de plată după data eliberării CAF;
c) obligații fiscale care, la data eliberării CAF, intră sub incidența art. 167 C. proc. fisc (referitor la compensarea obligațiilor), în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget;
d) obligații fiscale stabilite prin acte administrativ-fiscale care, la data eliberării CAF, sunt suspendate conform art. 14 sau 15 din Legea contenciosului-administrativ;
e) obligații fiscale mai mici de 500 lei, în cazul persoanelor fizice și 5.000 lei, în cazul pesoanelor juridice.

1.2. Modificarea deciziei de eșalonare

Decizia de eșalonare la plată se poate modifica, la cererea debitorului, încluzând în eșalonare:

(i) obligațiile fiscale de a căror plată depinde menținerea valabilității eșalonării la plată; și
(ii) obligațiile fiscale exigibile la data comunicării deciziei de menținere a valabilității eșalonării. Se pot depune cel mult două cereri de modificare a deciziei de eșalonare la plată.

1.3. Dobânzi și penalități

Pentru obligațiile fiscale eșalonate la plată, începând cu data de 26 decembrie 2020, se datorează dobânzi în cuantum de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere (n.n. este 50% din valoarea dobânzii stabilite conform Codului de procedură fiscală).

Pentru rata de eșalonare la plată achitată cu întârziere până la următorul termen de plată din graficul de eșalonare, precum și pentru diferențele de obligații fiscale marcate și rămase nestinse după soluționarea deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare se percepe o penalitate care reprezintă 5% din:

Original Black Friday pe UJmag.ro!

a) suma rămasă nestinsă din rata de eșalonare, reprezentând obligații fiscale principale și/sau obligații fiscale accesorii eșalonate la plată, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eșalonării la plată, după caz;
b) diferențele de obligații fiscale marcate și rămase nestinse după soluționarea deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare.

1.4. Suspendarea executării silite

Pentru sumele care fac obiectul eșalonării la plată, nu începe sau se suspendă procedura de executare silită, de la data comunicării deciziei de eșalonare. În cazul creanțelor stabilite de alte organe decât cele fiscale și transmise spre recuperare acestora, executarea silită se suspendă după comunicarea somației.

1.5. Procedura și formulare

Procedura de acordare a eșalonării la plată se aprobă prin OPANAF în 15 zile de la intrarea în vigoare a acestei ordonanțe de urgență (până la 10 noiembrie 2020).

II. Alte măsuri fiscale

2.1. Pentru perioada 26 octombrie 2020 – 31 decembrie 2020, nu se datorează impozit specific de către contribuabilii obligați la plata acestuia, conform Legii nr. 170/2016.

Impozitul specific va fi recalculat corespunzător: se împarte impozitul specific anual la 365 și se înmulțește valoarea rezultată cu numărul de zile obținut prin scăderea din 365 a numărului de zile aferent perioadei 26 octombrie-31 decembrie 2020 și a numărului de 90 zile calendaristice prevăzut la art. I din O.U.G. nr. 99/2020. Se scade și perioada în care acești contribuabili au întrerupt total/parțial activitatea ca urmare a stării de urgență.

Contribuabilii care au depus, până la data de 26 octombrie 2020, declarația privind impozitul specific aferent semestrului I 2020, vor depune declarație rectificativă.

2.2. În cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri, consiliile locale pot adopta hotărâri până la 2 decembrie 2020 privind:

a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu maxim 50% pentru clădirile nerezidențiale folosite pentru activitatea
economică a persoanelor fizice sau juridice dacă acestea au fost obligate să își întrerupă total activitatea sau dețin certificat pentru situații de urgență. În acest caz, proprietarii clădirilor sunt obligați să depună, până la 21 decembrie 2020, o cerere de acordare a reducerii însoțită de o declarație pe propria răspundere.
b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri în proprietatea publică /privată a statului dacă au fost obligați sa își înterupă activitatea în perioada stării de urgență. Aceștia sunt obligați să depună, până la 21 decembrie 2020, o cerere de acordare a scutirii însoțită de o declarație pe propria răspundere.

2.3. Prevederile privind sancțiunile pentru nerespectarea obligațiilor de conectare la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale pentru transmiterea de date către ANAF se suspendă până la 31 decembrie 2020.

III. Modificarea unor acte normative

3.1. Codul fiscal

3.1.1. În cazul contribuabililor care obțin venituri din activități independente, determinate în sistem real, contravaloarea testelor medicale pentru diagnosticarea infecției cu coronavirus efectuate pentru contribuabili în vederea asigurării desfășurării activității, individual sau într-o formă de asociere constituie cheltuieli deductibilie.

3.1.2. Contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor, pe perioada stării de urgență/alertă pentru
efectuarea testelor medicale în vederea diagnosticării infecției cu coronavirus, din inițiativa acestuia, pentru persoanele fizice care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor constituie venituri neimpozabile și nu se iau în calculul CAS.

3.2. O.G. nr. 6/2019 (restructurarea obligațiilor fiscale)

3.2.1. Debitorii care doresc restructurarea obligațiilor bugetare pot notifica organul fiscal competent și în perioada 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de posibilitatea restructurării obligațiilor bugetare.

3.2.2. S-a prelungit termenul de depunere a solicitării de restructurare până la 30 iunie 2021, sub sancțiunea decăderii.

IV. Alte dispoziții

4.1. Nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale scadente începând cu 21 martie 2020 și neachitate până la data de 25 decembrie 2020. Aceastea nu sunt obligații fiscale restante. Se suspendă sau nu începe executarea silită prin înființarea popririi a creanțelor bugetare până la data de 25 decembrie 2020 (cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, precum și a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale).

4.2. Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la 25 decembrie 2020. Condițiile de menținere a valabilității eșalonărilor la plată acordate potrivit legii se suspendă până la 25 decembrie 2020.

Până la 25 decembrie 2020 se suspendă sau nu începe executarea silită, prin somație și prin valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni, precum și a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale.

Termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silită, precum și cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale se suspendă sau nu încep să curgă până la 25 decembrie 2020.

4.3. Măsurile privind TVA solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă cu opțiune de
rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea,
ulterior, a inspecției fiscale care se decide în baza unei analize de risc se aplică până la 25 ianuarie 2021.

Facilități fiscale was last modified: octombrie 28th, 2020 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter