Examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea iunie 2015 (Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2015)

27 mai 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2579

Despre

  • Înscrieri: 25 mai 2015 - 12 iunie 2015
  • Examen: București, Cluj-Napoca și Timișoara, 27 iunie 2015
  • Tematica și bibliografia

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 356 din 25 mai 2015, s-a publicat Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2015 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea iunie 2015.

Respectiva hotărâre a fost adoptată:

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

– în baza prevederilor Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2014;

– în temeiul prevederilor art. 11 lit. a1) din O.G. nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederi ale Hotărârii Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2015

Art. 1 alin. (1) prevede faptul că examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea iunie 2015, denumit în continuare examen, va avea loc simultan în centrele din municipiile București, Cluj-Napoca și Timișoara în data de 27 iunie 2015.

În alineatul următor se prevede faptul că locațiile de desfășurare a examenului se vor publica pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali până la data de 22 iunie 2015.

Potrivit art. 2, examenul va fi susținut din tematica și bibliografia pentru examen, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din respectiva hotărâre, și va consta într-o probă scrisă sub formă de test-grilă.

Art. 3 are următorul conținut:

(1) Înscrierile la examen se fac în perioada 25 mai 2015 – 12 iunie 2015 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro[1] și dosarele se transmit, în aceeași perioadă, prin servicii poștale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, municipiul București.

(2) Pentru atribuirea calității de consultant fiscal, dosarul de înscriere va conține cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și documentele corespunzătoare prevăzute la art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2014.

(3) Pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent, dosarul de înscriere va conține cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și documentele corespunzătoare prevăzute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2014.

Potrivit art. 4 următoarele direcții vor duce la îndeplinire prevederile respectivei hotărâri:

– Direcția de învățământ;

– Direcția de servicii pentru membri.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

 

Vă redăm mai jos tematica și bibliografia examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea iunie 2015.

Tematică:

1. Noțiuni de drept comercial și drept civil:

– constituirea și funcționarea societăților;

– reorganizări, fuziuni, divizări și lichidări;

– profesioniști;

– exploatarea întreprinderii.

2. Noțiuni generale privind finanțele publice și principiile generale ale fiscalității:

– cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice, precum și responsabilitățile instituțiilor publice implicate în procesul bugetar;

– principiile generale ale fiscalității.

3. Impozitul pe profit:

– contribuabili și sfera de cuprindere;

– contribuabili scutiți de la plata impozitului pe profit;

– determinarea profitului impozabil pentru organizațiile nonprofit;

– determinarea bazei de calcul al impozitului (venituri supuse impozitării, venituri neimpozabile, cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, cheltuieli care se deduc limitat, cheltuieli nedeductibile);

– rezerve și provizioane fiscale;

– regimul fiscal al cheltuielilor cu dobânzile;

– amortizarea fiscală;

– termene de plată și de declarare a impozitului;

– pierderi fiscale;

– facilități fiscale;

– reguli fiscale privind reorganizările juridice (fuziuni, divizări, divizări parțiale, schimburi de titluri de participare), în context transfrontalier;

– reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice române, societăți-mamă, respectiv sediilor permanente din România ale persoanelor juridice rezidente în state membre ale Uniunii Europene (societăți-mamă);

– condiții de calcul al scutirii profitului reinvestit;

– aspecte fiscale internaționale (sediul permanent; impunerea persoanelor juridice străine care realizează venituri din sau în legătură cu proprietăți imobiliare situate în România ori din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română; creditul fiscal, pierderi fiscale externe);

– reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu standardele internaționale de raportare financiară.

4. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:

– definiția microîntreprinderii;

– reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii;

– baza impozabilă;

– plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale.

5. Impozitul pe venit:

– contribuabili și sfera de cuprindere;

– categorii de venituri impozabile;

– venituri neimpozabile;

– cote de impozit;

– determinarea bazei de calcul al impozitului pe categorii de venit;

– plăți anticipate în contul impozitului pe venit;

– obligațiile plătitorilor de venituri și ale contribuabililor;

– venitul net anual impozabil;

– venituri supuse impozitului final cu reținere la sursă;

– termene de plată;

– aspecte fiscale internaționale;

– reguli privind asociațiile fără personalitate juridică.

6. Contribuții sociale:

A) Contribuții sociale obligatorii privind activitățile dependente:

– baza de calcul al contribuțiilor sociale individuale;

– baza de calcul al contribuțiilor sociale datorate de angajatori, entități asimilate angajatorului și orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor;

– excepții generale – veniturile pentru care nu se datorează contribuții sociale obligatorii;

– excepții specifice – veniturile pentru care nu se datorează contribuții sociale obligatorii grupate în funcție de categoriile din care fac parte persoanele care realizează veniturile;

– calculul, reținerea și virarea contribuțiilor sociale;

– cotele de contribuții;

– depunerea declarațiilor.

B) Contribuții sociale obligatorii privind activitățile independente:

– plătitorii;

– baza de calcul;

– excepții specifice;

– plăți anticipate cu titlu de contribuții sociale obligatorii;

– declararea, definitivarea și plata contribuțiilor sociale;

– cotele de contribuții.

7. Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România:

– contribuabili;

– sfera de cuprindere a impozitului;

– venituri impozabile obținute din România;

– scutiri;

– coroborarea prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale convențiilor de evitare a dublei impuneri și a legislației Uniunii Europene;

– certificatele de atestare a rezidenței fiscale și certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenți în România;

– impozitul pe reprezentanțe (cuantum, termen de plată și depunerea declarației fiscale);

– impunerea veniturilor din dobânzi și redevențe plătite între societăți asociate din state membre diferite: sfera de aplicare, definiția dobânzilor și redevențelor, definiția întreprinderilor asociate;

– chestionare pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la sosirea în România sau la plecarea din România.

8. Impozite și taxe locale:

– baza de impozitare;

– contribuabili;

– modul de calcul;

– termene de plată;

– reduceri și scutiri;

– modul de declarare a proprietăților.

9. Taxa pe valoarea adăugată:

– sfera de aplicare;

– persoane impozabile;

– operațiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată (TVA);

– locul operațiunilor cuprinse în sfera de aplicare a TVA;

– faptul generator și exigibilitatea TVA;

– baza de impozitare;

– cote de TVA;

– operațiuni scutite;

– regimul deducerilor;

– persoanele obligate la plata TVA;

– înregistrarea în scopuri de TVA;

– facturarea;

– alte obligații în materie de TVA;

– regimuri speciale pentru: întreprinderi mici, agenții de turism, bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități; aurul de investiții; serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană; serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar într-un alt stat membru decât statul membru de consum;

– ajustarea taxei deductibile;

– taxarea inversă;

– sistemul TVA la încasare;

– decontul de TVA și alte declarații;

– registrul operatorilor intracomunitari;

– dispoziții tranzitorii.

10. Accize:

a) regimul accizelor armonizate:

– sfera de aplicare, fapt generator, eliberare pentru consum, exigibilitate, calculul accizelor, termenul de plată, plătitori de accize;

– regimul de antrepozitare fiscală:

– reguli generale;

– autorizarea antrepozitelor fiscale;

– condiții de autorizare;

– obligațiile antrepozitarilor autorizați;

– anularea, revocarea, suspendarea autorizației;

– destinatar înregistrat, expeditor înregistrat;

– deplasarea și primirea produselor accizabile, în regim suspensiv de accize;

– deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite;

– vânzarea la distanță a produselor cu accize plătite;

– scutiri și exceptări de la plata accizelor;

– restituiri de accize;

– sistemul de marcare;

b) alte produse accizabile:

– sfera de aplicare;

– calculul accizelor;

– plătitori;

– exigibilitatea;

– termenul de plată;

– scutiri de la plata accizelor.

11. Taxele vamale:

– tariful vamal și clasificarea tarifară a mărfurilor;

– originea mărfurilor (originea nepreferențială și originea preferențială);

– regimuri suspensive și regimuri vamale economice (tranzit, antrepozitare vamală, perfecționare activă, transformare sub control vamal, admitere temporară, perfecționare pasivă);

– datoria vamală (garantarea cuantumului datoriei vamale, nașterea datoriei vamale, stingerea datoriei vamale, rambursarea și remiterea drepturilor);

– categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale.

12. Contabilitate:

– obligațiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizării și conducerii contabilității;

– contabilitatea activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii;

– contabilitatea veniturilor, cheltuielilor și a rezultatului exercițiului financiar;

– forma și conținutul situațiilor financiare anuale.

13. Sancțiuni și căi de contestare:

– sancționarea contravențiilor la legislația fiscală;

– contestarea sancțiunilor aplicate de organul fiscal, precum și a deciziilor de impunere.

14. Aspecte privind procedura fiscală:

– principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat;

– creditori fiscali, debitori, plătitori ai obligațiilor fiscale;

– domiciliul fiscal;

– competența organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea și aprecierea probelor;

– înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite, taxe și contribuții;

– obligația de a depune declarații fiscale, conținutul declarației fiscale, termene de declarare, corectarea declarațiilor fiscale și sancțiuni pentru nedepunerea acestora;

– procedura de stabilire a impozitelor și taxelor;

– procedura de colectare a creanțelor fiscale;

– soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale;

– inspecția fiscală;

– stabilirea prețului de piață al tranzacțiilor între persoane afiliate;

– acordul de preț în avans și soluția fiscală individuală anticipată;

– procedura de începere, derulare și finalizare a inspecției fiscale;

– stabilirea condițiilor și declararea contribuabililor inactivi;

– termene de prescripție;

– stingerea creanțelor fiscale prin executare silită și prin alte modalități;

– recuperarea în România a unor creanțe stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene;

– contravenții și sancțiuni prevăzute de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 Accesați pagina următoare pentru bibliografie


[1] Nota redacției: site-ul indicat pare să conțină malware. Recomandăm prudență.

Examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea iunie 2015 (Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2015) was last modified: mai 27th, 2015 by Universul Juridic
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter