Eroare materială susceptibilă să ducă la retractarea hotărârii, greşeala involuntară, de ordin formal, procedural care a influenţat, de o manieră determinantă, pronunţarea soluţiei dată recursului promovat de părâtă. Admisibilitatea contestaţiei în anulare

4 mai 2022
3.031 views
  • Legea 247/2005: art. 42 Titlului VI
  • NCPC: art. 503 alin. (2)
  • NCPC: art. 508 alin. (3) Legea nr. 1/2000: art. 42
  • O.U.G. nr. 80/2013: art. 29 alin. (1) lit. l)

Prin cererea înregistrată pe rolul Curții de Apel Iași, sub nr. x/2015 din 23.09.2015, reclamanta A., în contradictoriu cu pârâta Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România(Comisia Specială de Retrocedare) a solicitat anularea Deciziei nr. 604/27.05.2015 emisă de pârâtă, în principal obligarea pârâtei să emită o nouă decizie cu respectarea tuturor prevederilor legale, în subsidiar să se constate calitatea reclamantei de persoană îndreptățită să beneficieze de prevederile O.U.G. nr. 83/1999 pentru imobilul din Iași, str. x, fostă proprietate comunitară evreiască preluată abuziv de Statul român și acordarea de despăgubiri pentru acest imobil. Solicită de asemenea plata sumei de 2000 RON cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin emiterea deciziei contestate, cu cheltuieli de judecată.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 5146 din 14 octombrie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Contestația în anulare este o cale extraordinară de atac, de retractare, nedevolutivă, ce poate fi exercitată împotriva hotărârilor judecătorești definitive – art. 503 alin. (1) C. proc. civ., respectiv împotriva hotărârilor pronunțate de instanțele de recurs – art. 503 alin. (2) C. proc. civ., doar pentru ipotezele expres determinate de lege.

În conformitate cu dispozițiile art. 503 alin. (2) C. proc. civ., hotărârile instanțelor de recurs mai pot fi atacate cu contestație în anulare atunci când (..) 2. dezlegarea dată recursului este rezultatul unei erori materiale; 3. instanța de recurs, respingând recursul sau admițându-l în parte, a omis să cerceteze vreunul dintre motivele de casare invocate de recurent în termen.

În speță, prin decizia civilă nr. 842 din 20 februarie 2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. x/2015, a fost anulat recursul declarat de pârâta Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut minorităților naționale din România, ca netimbrat iar, recursul promovat de reclamantă împotriva aceleiași sentințe a fost respins, ca nefondat .

Înalta Curte de Casație și Justiție reține că, în conformitate cu prevederile art. 503 alin. (2) pct. 2 din C. proc. civ., reprezintă eroare materială susceptibilă să ducă la retractarea hotărârii, greșeala involuntară, de ordin formal, procedural care a influențat, de o manieră determinantă, pronunțarea soluției dată recursului promovat de părâtă, astfel încât este incidentă dispoziția mai-sus amintită, care condiționează admisibilitatea contestației în anulare de faptul ca soluția instanței să fie rezultatul acelei greșeli materiale.

Mai mult decât atât, fiind legată de aspectele formale ale judecării recursului nu este de natură să conducă la o reexaminare a fondului sau o reapreciere a probelor, referindu-se, printre altele, la neobservarea de către instanță a unui act de procedură cu privire la care nu s-a făcut nicio judecată.

Înalta Curte mai reține că greșelile materiale se apreciază în raport cu datele existente la dosarul cauzei la momentul pronunțării, deoarece numai în aceste condiții se poate stabili dacă soluția dată în recurs este sau nu rezultatul unei greșeli materiale.

Într-un asemenea context de reglementare, aspectele învederate de către contestatoare în motivarea contestației în anulare pot fi considerate ca valorând greșeală materială, soluția instanței de recurs cu privire la anularea, ca netimbrat, a recursului declarat de pârâta Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut minorităților naționale din România Comisia fiind rezultatul unei erori materiale, în condițiile în care, pe de o parte, dovada achitării taxei judiciare de timbru se afla la dosar și s-a făcut dovada depunerii acesteia la termenul de judecată din data de 20 februarie 2010, până la închiderea dezbaterilor (extras cont, filele x ds recurs).

Pe de altă parte, având în vedere obiectul litigiului, este de menționat că potrivit art. 29 alin. (1) lit. l) din O.U.G. nr. 80/2013, ale art. 42 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, potrivit Titlului VI – art. 42 din Legea 247/2005 pentru reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele masuri adiacente, coroborate și cu dispozițiile art. 28 din O.U.G. nr. 80/2013 potrivit cu care dacă legea nu prevede altfel, este scutită de la plata taxei judiciare de timbru orice cerere pentru exercitarea unei căi de atac, ordinare și extraordinare, împotriva hotărârii judecătorești prin care a fost soluționată o acțiune sau cerere scutită, potrivit legii, de taxă judiciară de timbru.

Se constată, astfel că eroarea materială invocată de contestatoare ca fiind săvârșită de instanța se circumscrie prevederilor art. 503 alin. (2) pct. 2 C. proc. civ., de natură să justifice contestația în anulare pendinte.

Soluția instanței și temeiul juridic al acesteia

Față de cele ce preced, Curtea, în temeiul art. 508 alin. (3) din C. proc. civ., va admite, contestația în anulare formulată de contestatoarea Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut minorităților naționale din România.

Va anula, în parte, decizia atacată, în ceea ce privește soluția dată recursului promovat de pârâta Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut minorităților naționale din România împotriva sentinței nr. 85 din 5 mai 2016 pronunțată de Curtea de Apel Iași, secția contencios administrativ și fiscal, va menține în rest decizia contestată și, întrucât soluționarea cauzei la acest termen nu este posibilă, se va stabili la data de 2 iunie 2021 termen pentru rejudecarea recursului declarat de pârâtă împotriva sentinței nr. 85 din 5 mai 2016 pronunțată de Curtea de Apel Iași, secția contencios administrativ și fiscal.

Sursa informației: www.scj.ro.

Eroare materială susceptibilă să ducă la retractarea hotărârii, greșeala involuntară, de ordin formal, procedural care a influențat, de o manieră determinantă, pronunțarea soluției dată recursului promovat de părâtă. Admisibilitatea contestației în anulare was last modified: aprilie 30th, 2022 by Redacția ProLege
Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.