Digitalizarea profesiei de practician în insolvenţă: sedis, platforma de licitaţii online, platforma de anunţuri online

8 mart. 2023
Vizualizari: 1244
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

1. Preambul

Recenta situație de criză impune readaptarea din mers a tuturor instituțiilor, fie ele publice, de utilitate publică, fie private. Mai mult ca oricând, digitalizarea e necesară, furnizând soluții de adaptare în direcția unei mai bune organizări a activităților, optimizării timpului, reducerii costurilor, reducerii poluării etc.

Dificultatea procesului de digitalizare depinde, de cele mai multe ori, de lipsa viziunii și de voința implementării procesului.

Digitalizarea sistemului judiciar, a principalelor instituții publice, precum și a profesiilor liberale partenere activității practi­cienilor în insolvență este lăudabilă, dând naștere unei sinergii greu de anticipat la începutul acestui mileniu.

În acest context, când actul tradițional de justiție este înlocuit de justiția digitală[1], când relația directă și consumatoare de timp cu creditorii fiscali a fost îmbunătățită prin intermediul servi­ciilor digitale, iar majoritatea profesiilor liberale a dezvoltat aplicații de raportare sau de gestiune a activității online, noile aplicații din sfera procedurilor de insolvență reprezintă un răspuns la provocările recente și au rolul de a simplifica activitatea practicienilor în insolvență.

În prezentul articol urmează să analizăm, dintr‑o perspectivă practică, aplicațiile dezvoltate de UNPIR, respectiv Sistemul electronic de gestionare a dosarelor de insolvență (SEDIS), Platforma de licitații online și Platforma de anunțuri online.

SEDIS reprezintă un soft de gestiune online a dosarelor de insolvență/lichidare și asigură colectarea datelor statistice în legătură cu activitatea de insolvență.

Platforma de licitații online a fost lansată la finalul anului 2020 și este concepută să completeze, din punct de vedere procedural, Platforma de anunțuri online. Cu alte cuvinte, practicienii în insolvență au posibilitatea/obligația publicării anunțurilor de valorificare a activelor din patrimoniul debitorilor insolvenți, accesând https://www.licitatii‑insol venta.ro/, și, deopotrivă, de valorificare a activelor, online, prin intermediul platformei https://www.licitatii‑unpir.ro/.

2. Sistemul electronic de gestionare a dosarelor de insolvență (www.unpir.ro/ sedis)

SEDIS reprezintă un prim modul, parte dintr‑un proiect mult mai amplu, denumit PORTAL DE DATE UNPIR.

Soft‑ul este accesibil practicienilor în insol­vență, începând cu luna februarie 2021, și asigură gestiunea online a dosarelor de insolvență, prin intermediul unui set de proceduri/formulare minimale (privind întocmirea notifi­cărilor, tabelelor de creanță, gestiunii activelor, programului de plăți de reorganizare, distribuțiilor etc.). Concomitent, prin introducerea datelor, programul permite utilizarea acestora în scop statistic, atât pentru fiecare formă de organizare în parte (datele din portofoliul de insolvență), cât și în mod centralizat (pentru organismul profesional).

Cifrele spun mai multe decât cuvintele! În contextul digitalizării, piața de insolvență are nevoie de date nu numai pentru anticiparea trendului și analiza eficienței legislației privind insolvența, cât și pentru furnizarea unor soluții rapide în mediul de afaceri.

2.1. Accesarea platformei SEDIS

SEDIS este accesibil online, chiar și după radierea debitorilor (având rolul unei arhive electronice).

Structura platformei garantează că datele introduse de către practicieni sunt confidențiale și protejate. Platforma este dotată cu mai multe niveluri de acces pentru confidențialitate. Practicienii au acces la propriul portofoliu de dosare, filialele UNPIR au acces la datele statistice centralizate ale practicienilor membri ai filialei, iar UNPIR la datele statistice centralizate ale practicienilor. Interfața SEDIS pentru practicieni este diferită de interfață filialelor și a UNPIR. UNPIR și filialele nu pot accesa datele din dosarele individuale ale practicienilor în insolvență.

Practicienii în insolvență accesează SEDIS în baza unui username și a unei parole. Detalii despre cum se obțin datele de acces se găsesc pe site‑ul UNPIR (https://www.unpir.ro/ma nualul‑sedis‑cum‑se‑foloseste‑sistemul‑electronic‑de‑gestionare‑dosarelor‑de‑insolventa).

2.2. Înregistrarea unui dosar de insolvență/lichidare în SEDIS și atribuirea dosarului de către forma de organizare

Înregistrarea dosarului de insolvență/lichidare în SEDIS se va face de către forma de exercitare a profesiei (SPRL, IPURL, Cabinet), prin reprezentantul său legal, în baza sentinței/înche­ierii/rezoluției de deschidere a procedurii de insolvență/lichidare.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

După înregistrare, dosarul se va atribui unui practician în insolvență, asociat/angajat/colaborator al formei de organizare. În situațiile în care în echipă există mai mulți practicieni ce au nevoie de acces la dosar pentru a lucra colaborativ, aplicația poate asigura accesul mai multor practi­cieni la același dosar. Practicianul în insolvență căruia i‑a fost atribuit dosarul de insol­vență/lichidare va folosi username‑ul și parola proprii.

În momentul înregistrării dosarului, se selec­tează și tipul de procedură, respectiv procedura generală de insolvență, procedura simplificată de insolvență sau de lichidare voluntară. Pentru a putea introduce societatea debitoare, este sufi­cientă introducerea codului de identificare fiscală, celelalte informații fiind preluate automat din baza de date ORC, prin programul OPEN API (sediu, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, cod CAEN etc.).

2.3. Derularea unei proceduri de insolvență/lichidare prin SEDIS

După atribuirea dosarului, practicianul în insolvență va putea genera prin SEDIS o serie de documente obligatorii în procedura de insolvență/lichidare (notificare de deschidere a procedurii, tabele de creanță etc.), precum și o serie de situații utile în realizarea rapoartelor specifice procedurii (situația creanțelor curente, situația bunurilor, sumar raport asupra fondurilor etc.).

În SEDIS, dosarele de insolvență pot fi gestionate, în fiecare stadiu procedural, în perioada de observație, reorganizare sau faliment.

Prezentăm succint câteva documente/situații ce pot fi generate prin intermediul SEDIS:

o Notificarea de deschidere a procedurii generale de insolvență/faliment: se generează în urma introducerii datelor din sentința/încheierea de deschidere a procedurii. Formatul în care se editează este .doc și este compatibil cu forma agreată de Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI).

o Definirea creditorilor înscriși în tabelele de creanță: înainte de întocmirea tabelului preliminar de creanțe, se vor defini creditorii ce vor fi înscriși în tabel. Definirea creditorilor se face prin identificarea acestora automat după codul de identificare fiscală (SEDIS este conectat la baza de date a ONRC, prin OpenAPI) pentru ANAF, prin selecție dintr‑o listă predefinită, iar pentru salariați, creditori internaționali, prin simpla introducere a numelui și a prenumelui/denumirii.

o Tabelul preliminar al creanțelor: se generează în format .xls și .pdf, ambele compatibile cu formatul agreat de BPI. Calculul ponderii fiecărui creditor atât în categoria din care face parte, cât și în totalul masei credale se face automat de SEDIS.

o Tabelul definitiv al creanțelor: se generează în format .xls și .pdf, prin simpla apăsare a unui „buton” existent la baza Tabelului preliminar de creanțe, cu denumirea „Tabel definitiv”; tabelul preliminar este transformat automat în tabel definitiv; în documentul generat se pot opera, după caz, modificări ale tabelului preliminar, ca urmare a contestațiilor etc.

o În funcție de evoluția procedurii, pot fi generate: Tabelul suplimentar al creanțelor și Tabelul definitiv consolidat al creanțelor, care se generează automat prin preluarea informațiilor (creditori, valoare creanțe) din tabelul definitiv al creanțelor, tabelul suplimentar al creanțelor, plățile efectuate conform programului de plăți.

o Programul de plăți aferent planului de reorganizare: se utilizează în situația confirmării unui plan de reorganizare. Formatul documentului este .xls sau .pdf, după opțiunea utilizatorului. Creditorii sunt preluați automat din Tabelul definitiv al creanțelor. Modul de organizare/completare a programului de plăți: pe trimestre (aferente perioadei de reorganizare).

o Creanțe curente: permite gestionarea creanțelor curente din timpul procedurii generale de insolvență , ținerea unei evidențe corecte a acestora; se generează în format excel și pdf.

o Bunuri: evidența bunurilor din averea debitoarei la valoarea de piață și valoarea de vânzare forțată, valori stabilite prin raportul de evaluare. După vânzarea bunurilor, valoarea de vânzare a acestora va fi evidențiată automat și în „Sumar raport fonduri” pentru distribuire.

o Sumar raport fonduri: prezintă informații cu privire la modul de utilizare/distribuire a fondurilor din procedură. Preia automat creditorii împreună cu valoarea creanțelor din ultimul tabel de creanțe generat în SEDIS.

o Închiderea procedurii: se operează în SEDIS, în baza sentinței de închidere a procedurii de insolvență, respectiv a certificatului de radiere pentru lichidare.

În situația în care, împotriva societății debitoare, se deschide procedura generală de faliment în baza hotărârii instanței de judecată, se înregistrează în SEDIS trecerea stadiului dosarului la faliment (existând o opțiune distinctă de închidere a dosarului de insolvență).

Înregistrarea unui dosar în procedura simplificată de faliment se poate realiza în SEDIS: a) ca urmare introducerii cererii de deschidere a procedurii simplificate de faliment; b) ca urmare a trecerii din perioada de observație în faliment; c) ca urmare a trecerii din procedura de lichidare administrativă/voluntară deschisă de către Oficiul Registrului Comerțului în procedura simplificată de faliment. Documentele generate de SEDIS sunt adaptate și procedurii simplificate de faliment.

În procedura de lichidare deschisă la Registrul Comerțului, prin introducerea unor informații financiare aferente societății debitoare, SEDIS oferă posibilitatea realizării unei situații ce poate fi inclusă în Raportul privind situația economică a societății și a unei situații finale ce poate fi inclusă Raportul final de lichidare.

2.4. Dispoziții statutare privind utilizarea SEDIS – parte integrantă a Portalului de date UNPIR

Noțiunea privind „portalul de date” a fost introdusă în Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, prin Hotărârea Congresului nr. 3/2019.

Potrivit dispozițiilor statutare[2], art. 6 alin. (3): „În înde­plinirea atribuțiilor sale legale și în interesul strict al organizării și promovării profesiei de practician în insolvență, UNPIR operează portalul de date statistice al insolvenței, numit în prezentul statut «Portal de date». Datele furnizate de către practicienii în insolvență prin intermediul portalului de date nu vor fi date publice accesibile de către entități, cu excepția UNPIR și a entităților din cadrul UNPIR.”

În legătură cu portalul de date, membrii Uniunii au, potrivit art. 21 din statut, următoarele obligații: „(…) f) să comunice, prin completarea rubricilor în cadrul portalului de date, în termen de 30 de zile, numirea ca administrator judiciar sau ca lichidator, termenul menționat raportându‑se la data ședinței la care numirea a fost efectuată de un judecător‑sindic sau la data depunerii semnăturii în registrul comerțului, după caz.

(…) h) să completeze online rubricile portalului de date în conformitate cu setul de instrucțiuni al acestuia. Obligația completării și actualizării datelor statistice revine titularului cabinetului individual/asociatului/asociaților coordonatori al/ai fiecărei forme de organizare, astfel:

1. lunar sau ori de câte ori se impune pentru toate procedurile în care forma de organizare are calitatea de administrator judiciar sau lichidator, indiferent de legea în baza căruia este desemnat;

2. Până la data de 15 martie a fiecărui an – pentru declarația veniturilor realizate în anul anterior și stabilirea contribuției aferente;

i) să comunice, prin completarea în portalul de date, în termen de 30 de zile, schimbările intervenite în legătură cu situațiile de incompatibilitate, precum și cele de natură să aducă modificări ale datelor înscrise în Tabloul UNPIR;

j) să completeze în portalul de date și să furnizeze datele necesare verificării prin sondaj efectuate de către cenzorul filialei, în legătură cu îndeplinirea obligațiilor profesionale față de UNPIR, conform prevederilor O.U.G.;

k) să completeze în portalul de date și să furnizeze atunci când este cazul datele necesare comisiei de cenzori a filialei în vederea verificării situației virării către Uniune a procentului de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvență;

l) să furnizeze orice alte informații solicitate justificat de Uniune, în conformitate cu obiectivele și atribuțiile acesteia.

Secretariatul general al Uniunii [art. 49 lit. h) din Statut] operează portalul de date statistice, în scopul și în limitele prevăzute la art. 6 alin. (3), pe baza instrucțiunilor emise de CNC.

Practicianul are obligația completării online, în portalul de date, a rubricilor ce cuprind date din raportul asupra fondurilor obținute și a unuia din planul de distribuire, odată cu depunerea acestora la dosarul cauzei [art. 123 alin. (11)].

Prevederile referitoare la obligațiile membrilor UNPIR menționate mai sus existau în Statut și până la apariția portalului de date, practicianul în insolvență având obligația să facă aceste raportări și comunicări către UNPIR, însă printr‑o altă metodă de comunicare.

Prin utilizarea portalului de date, membrii UNPIR își pot îndeplini obligațiile statutare prevăzute la art. 21 lit. f), h), i), j), k), l), la art. 123 alin. (11) și, în același timp, își pot gestiona portofoliul propriu de dosare de insolvență, reducând practic fondul de timp alocat raportărilor către UNPIR.

Cu titlu de exemplu, înainte de modificarea Statutului, prin Hotărârea Congresului nr. 3/2019, practicianul în insolvență avea obligația să comunice către UNPIR numirile în calitate de administrator judiciar sau lichidator; acum, prin SEDIS (prima secțiune a portalului de date), simpla înregistrare a noului dosar de insolvență/lichidare îndeplinește obligația statutară privind informarea numirii către UNPIR.

Utilizarea SEDIS va genera automat date statistice referitoare la dosarele de insolvență/lichidare și înlocuiește vechea formă de raportare statistică semestrială, pe suport fizic, astfel cum se practica în perioada anterioară apariției SEDIS.

2.5. Perspectivele de dezvoltare a portalului de date UNPIR/SEDIS

Instrumentele moderne folosite în proiectarea și administrarea SEDIS permit sistemului comunicarea cu orice platformă existentă în mediul economic românesc.

În prezent, SEDIS găzduiește 553.621 de dosare de insolvență/lichidare și poate fi utilizat de către practicienii în insolvență pentru raportarea dosarelor noi, datând din anul 2021.

În perioada imediat următoare, aplicația va fi îmbunătățită cu un modul statistic, accesibil fiecărei forme de organizare a profesiei, pentru portofoliul propriu deținut, și centralizat la nivelul UNPIR și al filialelor UNPIR, interfața de acces fiind distinctă pentru practicieni, filiale și UNPIR. Având în vedere informațiile introduse în SEDIS, și statistica generată este destul de cuprinzătoare și reunește statistica obținută la nivelul Tabloului UNPIR și al formelor de organizare, precum și statistica procedurilor de insolvență.

Deopotrivă, pentru exercițiul financiar 2021, raportarea veniturilor se va realiza online, prin intermediul platformei.

Perspectivele de dezvoltare a aplicației sunt multiple.

În prezent, există discuții avansate de integrare a Buletinului Procedurilor de Insolvență în cadrul SEDIS, astfel încât practicienii să poată publica actele procedurale mai simplu, utilizând datele încărcate și utilizate în SEDIS.

În urma colaborării cu ONRC, o serie de date statistice relevante a fost obținută[3]:

a) Situația dosarelor de insolvență care s‑au închis din faliment în perioada 2016‑2021:

Denumire inițiator deschidere de procedurăanul închiderii procedurii de faliment cu radieretotal
201620172018201920202021
Comisia de supraveghere a asigurărilor311117
Creditor39603149284832412717328819203
Creditor și debitor1521141361281
Creditor și debitor prin lichidator1359107650
Debitor49604468436041513214372224875
Debitor prin lichidator din dizolvare/lichidare154912779406565276435592
***necompletat27117415014988147979
total107719095832282216560781850787

Conform raportărilor statistice centralizate alăturat, rezultă că, în perioada 2016‑2021, au fost închise 50.787 de dosare din faliment, cu radiere.

b) Situația dosarelor de insolvență ce s‑au închis din reorganizare judiciară în perioada 2016‑2021:

Denumire inițiator deschidere de procedurăAnul închiderii procedurii de reorganizare judiciarătotal
201620172018201920202021
Comisia de supraveghere a asigurărilor11
Creditor12312914714493154790
Creditor și debitor210332222
Creditor și debitor prin lichidator1124
Debitor4585095225434655853082
Debitor prin lichidator din dizolvare/lichidare415551312733238
***necompletat213
total6277037257225897744140

c) Situația dosarelor de insolvență ce s‑au închis din reorganizare judiciară, cu radierea debitoarei, în perioada 2016‑2021:

Denumire inițiator deschidere de procedurăAnul închiderii procedurii de reorganizare judiciară cu radieretotal
201620172018201920202021
Comisia de supraveghere a asigurărilor11
Creditor839010211367115570
Creditor și debitor7211213
Creditor și debitor prin lichidator1124
Debitor2723263383723114112030
Debitor prin lichidator din dizolvare/lichidare405449312431229
***necompletat22
total3984774925184055592849

Din totalul societăților intrate în procedura de reorganizare judiciară, 2.849 de debitori au intrat în faliment și au fost radiați.

d) Situația dosarelor de insolvență finalizate cu succes/debitorilor reinserați în circuitul economic în urma unei proceduri de reorganizare, în perioada 2016‑2021:

Denumire inițiator deschidere de procedurăAnul închiderii procedurii de reorganizare judiciară cu revenire în situația anterioară deschiderii de procedurătotal
201620172018201920202021
Comisia de supraveghere a asigurărilor0
Creditor403945312639220
Creditor și debitor231219
Creditor și debitor prin lichidator0
Debitor1861831841711541741052
Debitor prin lichidator din dizolvare/lichidare112329
***necompletat11
total2292262332041842151291

* Articolul este extras din Revista Phoenix nr. 82/2022 (octombrie-decembrie 2022).

[1] T. Parolea-Moga, Scurte considerații privind impactul digitalizării asupra sistemului judiciar românesc și nevoia de adaptare a profesiei de avocat la noile tehnologii, Baroul Sibiu, 2022.

[2] Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, din 29.09.2007, republicat în M. Of. nr. 1066 din 3 noiembrie 2022.

[3] Statistica s-a realizat pe actele de procedură publicate în BPI până la data de 31.05.2022, iar calculele au fost realizate în baza datei hotărârilor judecătorești de deschidere sau închidere a procedurii.

Digitalizarea profesiei de practician în insolvență: sedis, platforma de licitații online, platforma de anunțuri online was last modified: august 6th, 2023 by Cristina Stroie

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice