Declarația unică

7 ian. 2022
Vizualizari: 701

Ordinul președintelui ANAF nr. 2.127/2021 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” (M. Of. nr. 10/5 ianuarie 2022)

Intrare în vigoare: 5 ianuarie 2022

Formularul (212) aprobat prin acest ordin se utilizează de către persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2021, precum și pentru declararea impozitului pe veniturile estimate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2022. Declarația unică se depune și de către următoarele categorii de contribuabili:

− profesioniști, reglementați de art. 3 alin. (2) Cod civil și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe care au beneficiat de: indemnizația prevăzută la art. XV din O.U.G. nr. 30/2020, indemnizația prevăzută la art. 3 din O.U.G. nr. 132/2020, indemnizația prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) și/sau lit. b) din O.U.G. nr. 111/2021;

− avocații care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV din O.U.G. nr. 30/2020;

− persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata CASS.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Modificări aduse formularului

Față de formularul anterior, se introduc următoarele categorii de informații:

1. În cadrul Capitolului I, Secțiunea 1, Subsecțiunea 1, Veniturile din alte surse se defalcă în:

(i) venituri obținute de către alte persoane decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moștenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la ANRP;

(ii) venituri obținute de cedent ca urmare a cesiunii de creanță, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanțele respective, altele decât cele prevăzute la pct. i), inclusiv în cazul drepturilor de creanțe salariale obținute în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, din patrimoniul personal;

(iii) venituri din transferul de monedă virtuală;

(iv) alte venituri decât cele de la punctele anterioare.

2. La Capitolul I, Secțiunea 1, se introduce Subsecțiunea 3 – Date privind impozitul pe veniturile din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, impuse pe baza normelor de venit.

3. Capitolul I, Secțiunea 2 include Date privind impozitul pe veniturile din străinătate (Subsecțiunea 1) și Date privind CASS datorate pentru venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate (Subsecțiunea 2).

4. Capitolul I, Secțiunea 7 – Date privind indemnizația prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din O.U.G. nr. 111/2021. Această secțiune se referă la persoanele fizice care au beneficiat, în perioada 4 octombrie-31 decembrie 2021, de indemnizația pentru întreruperea temporară a activității, total sau parțial, în cuantum de 75% din câștigul salarial mediu brut (respectiv profesioniștii conform art. 3 alin. (2) Cod civil și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe).

Termen de depunere

1. Declarația se depune până la 25 mai 2022:

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

− în vederea declarării venitului realizat și stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale pentru anul fiscal 2021;

− pentru stabilirea și declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în anul 2022 precum și pentru declararea și stabilirea contribuțiilor sociale datorate;

− sub sancțiunea decăderii, în cazul exercitării opțiunii privind destinația unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

2. Declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/încheierii contractului între părți, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut, până la acea dată, obligația depunerii declarației unice.

Modul de depunere a declarației

1. Declarația se depune:

a) în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.

b) prin mijloace electronice de transmitere la distanță:

− prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual” (SPV);

− pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul ANAF, la adresa www.anaf.ro.

Declarația unică was last modified: ianuarie 7th, 2022 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: