Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 (Decizia prim-ministrului nr. 100/2015)

1 apr. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1400

Despre

  • M. Of. nr. 203 din 26 martie 2015
  • Decizia prim-ministrului nr. 100/2015
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul de aprobareActul aprobatSumar
Decizia prim-ministrului
nr. 100/2015 (M. Of. nr. 203 din 26 martie 2015)
Regulamentul de organizare și
funcționare al Comitetului național
pentru coordonarea
implementării Strategiei pentru consolidarea
administrației publice
2014-2020.
Cap. I: „Dispoziții generale”

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Cap. II: „Componența CNCISCAP”

Cap. III: „Atribuțiile CNCISCAP”

Cap. IV: „Organizarea CNCISCAP”

Cap. V: „Funcționarea CNCISCAP”

Cap. VI: ƒDispoziții finale”

În M. Of. nr. 203 din 26 martie 2015, s-a publicat Decizia prim-ministrului nr. 100/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului național pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020.

Vom prezenta, în continuare, prevederile respectivului regulament:

Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului național pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020

Cap. I: „Dispoziții generale”

Potrivit art. 1, Comitetul național pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 (denumit în continuare CNCISCAP) este structura națională de coordonare, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare, monitorizare și evaluare a Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020.

Art. 2 prevede următoarele:

„(1) CNCISCAP se organizează și funcționează potrivit prevederilor H.G. nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 și constituirea Comitetului național pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020, precum și ale prezentului regulament.

(2) Durata mandatului CNCISCAP coincide cu perioada de implementare a Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020”.

 

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Cap. II: „Componența CNCISCAP”

Art. 3 are următorul conținut:

„(1) CNCISCAP este format din prim-ministru, în calitate de coordonator al CNCISCAP, și din câte un reprezentant, la nivel de ministru sau de secretar de stat, din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului pentru Societatea Informațională și Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În situațiile în care prim-ministrul nu poate participa la reuniunile CNCISCAP, coordonarea CNCISCAP este realizată de către ministrul dezvoltării regionale și administrației publice.

(3) Membrii sunt titulari sau supleanți. Fiecare membru titular are dreptul la un singur supleant, la nivel de secretar general/director general/director sau echivalent al acestora. în situații excepționale, în caz de indisponibilitate atât a membrului titular, cât și a supleantului său, instituția reprezentată poate delega unui înlocuitor responsabilitatea participării la reuniune, cu toate drepturile și obligațiile prevăzute prin regulament. Mandatul se transmite în scris Secretariatului tehnic al CNCISCAP cu cel puțin 3 zile înaintea datei reuniunii CNCISCAP.

(4) Nominalizarea și retragerea nominalizării reprezentanților instituțiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către conducătorul entității respective și se comunică în scris Secretariatului tehnic al CNCISCAP în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării acestei decizii.

(5) Componența instituțională a CNCISCAP, precum și orice modificare adusă acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Componența nominală a CNCISCAP se stabilește pe baza nominalizărilor făcute de către fiecare entitate reprezentată în CNCISCAP.

(6) La ședințele CNCISCAP, în funcție de tematica supusă dezbaterii, pot fi invitați să participe și reprezentanți ai altor ministere sau organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, ai societății civile sau ai instituțiilor europene. Aceștia pot lua cuvântul și pot face recomandări numai în legătură cu aspectele specifice pentru care au fost invitați să participe la reuniune. Persoanele ce au calitatea de invitați în cadrul reuniunilor CNCISCAP au obligația de a respecta prevederile art. 32 lit. a) și c)”.

 

Cap. III: „Atribuțiile CNCISCAP”

Conform art. 4, CNCISCAP asigură coordonarea implementării, monitorizarea și evaluarea Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020, exercitând în acest sens următoarele atribuții:

a) stabilește grupurile de lucru tematice și componența acestora și, în funcție de necesități, poate modifica numărul, componența sau coordonatorii acestora;

b) analizează și aprobă calendarul de activități al grupurilor de lucru tematice;

c) ia decizii cu privire la măsurile necesar a fi aplicate pentru implementarea și monitorizarea corespunzătoare a Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020, pe baza analizelor și propunerilor înaintate de către grupurile de lucru tematice;

d) analizează periodic progresele înregistrate în atingerea obiectivelor generale, obiectivelor specifice, direcțiilor de acțiune și a măsurilor prevăzute în Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020, pe baza documentelor prezentate de grupurile de lucru tematice;

e) analizează/elaborează și aprobă rapoarte trimestriale și anuale de monitorizare și evaluare a stadiului implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014- 2020, pe care le înaintează Guvernului;

f) propune Guvernului orice amendare a Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 și a anexelor acesteia;

g) aprobă și amendează propriul regulament de organizare și funcționare;

h) aprobă și amendează Metodologia detaliată de monitorizare și evaluare a Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020.

 

Cap. IV: „Organizarea CNCISCAP”

Potrivit art. 5, Coordonatorul conduce activitatea CNCISCAP prin exercitarea următoarelor atribuții:

a) convoacă reuniunile CNCISCAP și conduce lucrările acestora în condițiile realizării cvorumului;

b) ia toate măsurile necesare pentru realizarea consensului în adoptarea deciziilor CNCISCAP;

c) aprobă lista invitaților, precum și agenda reuniunilor;

d) semnează deciziile CNCISCAP și minutele ședințelor CNCISCAP;

e) analizează propunerile de convocare a reuniunilor extraordinare și decide convocarea acestora, în condițiile art. 20 alin. (2);

f) reprezintă CNCISCAP în relațiile cu terții;

g) prezintă în cadrul ședințelor Guvernului rapoartele de activitate ale CNCISCAP;

h) prezintă în cadrul ședințelor Guvernului rapoartele de evaluare a Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020, în vederea aprobării;

i) invită alte persoane, având competență în problematica abordată, să participe la lucrările CNCISCAP, în funcție de agenda reuniunii, din proprie inițiativă sau la inițiativa membrilor CNCISCAP.

Art. 6 prevede următoarele:

„(1) În cazul în care prim-ministrul nu poate participa la o reuniune, atribuțiile de coordonator se exercită de drept de către ministrul dezvoltării regionale și administrației publice.

(2) În cazul în care nici ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nu poate participa la respectiva reuniune, coordonarea va fi asigurată de către secretarul de stat care reprezintă Cancelaria Primului-Ministru în cadrul CNCISCAP”.

Art. 7 reglementează atribuțiile și obligațiile pe care le au membrii CNCISCAP. Potrivit acestuia, membrii CNCISCAP au următoarele atribuții și obligații:

a) participă la reuniunile CNCISCAP și la procesul de adoptare a deciziilor;

b) propun spre dezbatere aspecte legate de implementarea, monitorizarea și evaluarea Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020;

c) urmăresc ducerea la îndeplinire a deciziilor CNCISCAP;

d) membrul titular și supleantul său se informează reciproc asupra activităților desfășurate în cadrul CNCISCAP;

e) informează, după încheierea reuniunilor, instituțiile pe care le reprezintă în legătură cu principalele subiecte discutate și deciziile adoptate;

f) prezintă puncte de vedere ale instituțiilor reprezentate și rapoarte sau analize specifice pe domeniul de competență.

Conform, art. 8, membrii CNCISCAP respectă normele de conduită, prevăzute la art. 32.

Art. 9 prevede următoarele:

„(1) Calitatea de membru, titular sau supleant, în CNCISCAP încetează în una dintre următoarele situații:

a) persoana nominalizată își încetează activitatea în instituția care a mandatat-o;

b) intervin modificări ale cadrului legal de organizare și funcționare a instituțiilor reprezentate în CNCISCAP;

c) persoanei nominalizate i se retrage nominalizarea de către instituția care a mandatat-o.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), instituția nominalizează alt reprezentant/alți reprezentanți în CNCISCAP, după caz, urmând procedura prevăzută la art. 3 alin. (5)-(7).

(3) Persoana nominalizată să înlocuiască un membru revocat din CNCISCAP are obligația de a lua cunoștință de prevederile prezentului regulament, pus la dispoziție de Secretariatul tehnic al CNCISCAP”.

Conform art. 10, membrii titulari și supleanți nu sunt remunerați pentru activitatea desfășurată în cadrul CNCISCAP.

Potrivit art. 11, CNCISCAP este sprijinit de un secretariat tehnic asigurat de către Cancelaria Primului-Ministru.

Art. 12 prevede faptul că Secretariatul tehnic funcționează pe baza unei proceduri interne și are următoarele atribuții:

a) organizează reuniunile CNCISCAP;

b) pregătește documentele care fac obiectul dezbaterii în cadrul reuniunilor CNCISCAP și asigură transmiterea acestora către membrii CNCISCAP;

c) centralizează și integrează documentele elaborate de grupurile de lucru tematice în vederea elaborării rapoartelor de monitorizare și de evaluare a implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020;

d) elaborează rapoartele trimestriale de activitate ale CNCISCAP, în vederea prezentării acestora în cadrul ședințelor Guvernului;

e) monitorizează implementarea deciziilor CNCISCAP;

f) primește și asigură soluționarea corespondenței legate de activitatea CNCISCAP;

g) întocmește minuta reuniunilor CNCISCAP și asigură publicarea acesteia pe pagina de internet a Cancelariei Primului-Ministru;

h) asigură arhivarea, în format electronic și pe hârtie, a tuturor documentelor referitoare la activitatea CNCISCAP;

i) asigură furnizarea informațiilor privitoare la activitatea CNCISCAP, în vederea publicării acestora pe pagina de internet a Cancelariei Primului-Ministru;

j) alte atribuții stabilite prin decizia CNCISCAP.

Art. 13 prevede faptul că orice solicitare de informații cu privire la activitatea CNCISCAP se adresează Secretariatului tehnic, fie pe cale electronică, fie pe suport hârtie.

Art. 14 prevede următoarele:

„(1) Pentru îndeplinirea rolului său, CNCISCAP stabilește grupuri de lucru tematice, constituite din reprezentanți ai instituțiilor membre ale CNCISCAP, reprezentanți ai altor autorități și instituții ale administrației publice centrale, ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, ai societății civile și mediului academic, care au atribuții în domeniile vizate de Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020.

(2) Numărul, componența și coordonarea grupurilor de lucru se stabilesc prin decizie a CNCISCAP.

(3) Grupurile de lucru tematice sunt coordonate de către o instituție membră a CNCISCAP și pot avea caracter temporar sau permanent”.

Art. 15 are următorul conținut:

„(1) Nominalizarea reprezentanților instituțiilor care fac parte din grupurile de lucru tematice se face de către conducătorul entităților respective, la solicitarea CNCISCAP, și se comunică în scris Secretariatului tehnic al CNCISCAP în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării.

(2) Prevederile art. 8-10 se aplică și membrilor grupurilor de lucru tematice”.
Potrivit art. 16, fiecare grup de lucru tematic, pe domeniul de competență, are următoarele atribuții:

a) detaliază planul de acțiune al Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 în planuri de acțiune subsecvente, care se aprobă de către CNISCAP, și monitorizează implementarea acestora;

b) elaborează rapoartele lunare de monitorizare pentru acțiunile din cadrul Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 care contribuie la îndeplinirea condiționalității ex-ante pentru domeniul administrație publică;

c) elaborează rapoarte trimestriale de monitorizare și evaluare a stadiului și efectelor implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020;

d) formulează și transmite spre analiza CNCISCAP propuneri de amendare a Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 și a anexelor acesteia, în funcție de situație;

e) formulează propuneri și recomandări cu privire la implementarea, monitorizarea și evaluarea Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 și le transmite spre analiză CNCISCAP;

f) alte atribuții stabilite prin decizie a CNCISCAP.

Art. 17 prevede faptul că rezultatele lucrărilor grupurilor tehnice de lucru sunt aduse la cunoștința membrilor și sunt supuse dezbaterii în cadrul reuniunii CNCISCAP.

Art. 18 dispune faptul că invitații în CNCISCAP participă la reuniunile și activitățile CNCISCAP având rol exclusiv consultativ, neavând drept de vot. Aceștia pot face propuneri pe care CNCISCAP le poate dezbate și aproba. Persoanele care au calitatea de invitați în cadrul reuniunilor CNCISCAP au obligația de a respectă prevederile art. 32 lit. a) și c).

Conform art. 19, invitații nu sunt remunerați pentru activitatea desfășurată în cadrul CNCISCAP.

 

Cap. V: „Funcționarea CNCISCAP”

Art. 20 prevede următoarele:

„(1) CNCISCAP se întrunește trimestrial în reuniuni ordinare și, ori de câte ori este necesar, în reuniuni extraordinare, la convocarea coordonatorului său.

(2) Convocarea pentru reuniuni extraordinare are loc la inițiativa coordonatorului sau la propunerea unei treimi din numărul membrilor.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), propunerea de organizare va fi transmisă, în scris, Secretariatului tehnic al CNCISCAP”.

Art. 21 are următorul conținut:

„(1) Convocarea reuniunilor CNCISCAP se face întotdeauna în scris, invitațiile fiind transmise prin poștă, curier, fax sau e-mail.

(2) Agenda preliminară și invitația de participare la reuniunile CNCISCAP sunt transmise membrilor și, după caz, membrilor grupurilor tematice și invitaților. Membrii

CNCISCAP pot face propuneri de completare/modificare a agendei preliminare cu cel puțin două zile înainte de data reuniunii.

(3) Agenda finală și documentele care fac obiectul dezbaterii în cadrul reuniunii CNCISCAP sunt transmise membrilor/ participanților înaintea datei desfășurării reuniunii.

(4) Secretariatul tehnic poate furniza membrilor CNCISCAP, până în preziua reuniunii sau chiar în cadrul reuniunii, alte informații relevante cu privire la punctele din agendă, astfel încât aceștia să aibă la dispoziție cele mai recente informații cu privire la subiectele discutate”.

Art. 22 prevede următoarele:

„(1) La începutul fiecărei reuniuni se adoptă minuta precedentei reuniuni a CNCISCAP.

(2) La sfârșitul fiecărei reuniuni se stabilește data estimativă a viitoarei reuniuni a CNCISCAP.

(3) Reuniunile CNCISCAP se desfășoară în limba română. Secretariatul tehnic asigură furnizarea serviciilor de traducere a documentelor și de interpretare în și din limba engleză/alte limbi oficiale ale Uniunii Europene pe parcursul reuniunilor CNCISCAP, atunci când este necesar”.

Art. 23 are următorul conținut:

„(1) Minuta reuniunii CNCISCAP se elaborează de către Secretariatul tehnic și se transmite tuturor participanților în termen de 10 zile lucrătoare de la data reuniunii.

(2) Minuta reuniunii va cuprinde o secțiune referitoare la deciziile luate în cadrul CNCISCAP.

(3) Observațiile asupra minutei se remit Secretariatului tehnic în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii acesteia. Secretariatul tehnic ține cont de acestea la întocmirea textului final al minutei. Varianta finală a minutei, varianta în care sunt cuprinse modificările datorate observațiilor primite, evidențiate cu track-changes, și anexele (lista participanților, documentele revizuite conform dezbaterilor din cadrul reuniunii CNCISCAP, sinteza deciziilor) se transmit membrilor, invitaților și celorlalți participanți la reuniunea CNCISCAP, în termen de 25 de zile lucrătoare de la data reuniunii.

(4) Minuta se adoptă conform prevederilor art. 22 alin. (1)”.

Potrivit art. 24:

„(1) Grupurile de lucru tematice se întrunesc de cel puțin două ori pe trimestru la convocarea instituției care coordonează grupul de lucru tematic în cauză.

(2) Convocarea grupurilor de lucru tematice se aduce la cunoștința Secretariatului tehnic, care participă, în mod obligatoriu, la reuniunile acestora”.

Art. 25 are următorul conținut:

„(1) Convocarea reuniunilor grupurilor de lucru tematice se face întotdeauna în scris, invitațiile fiind transmise prin e-mail.

(2) Agenda preliminară și invitația de participare la reuniunile grupurilor de lucru tematice sunt transmise membrilor acestora, cu minimum 7 zile lucrătoare înainte de data desfășurării reuniunii, de către instituția coordonatoare a grupului de lucru tematic.

(3) În termen de 3 zile lucrătoare de la transmiterea agendei preliminare, membrii grupurilor de lucru tematice pot face propuneri de completare/modificare a agendei preliminare. Instituția coordonatoare a grupului de lucru tematic analizează propunerile și stabilește agenda finală, pe care o transmite Secretariatului tehnic.

(4) Agenda finală și documentele ce fac obiectul dezbaterii în cadrul reuniunii grupurilor de lucru tematice sunt transmise membrilor acestora, cu două zile lucrătoare înaintea datei desfășurării reuniunii, de către instituția coordonatoare a grupului de lucru tematic.

(5) În mod excepțional se pot furniza membrilor grupurilor de lucru tematice, până în preziua reuniunii sau chiar în cadrul reuniunii, alte informații relevante cu privire la punctele din agendă, astfel încât aceștia să aibă la dispoziție cele mai recente informații cu privire la subiectele discutate”.

Conform art. 26:

„(1) La începutul fiecărei reuniuni se adoptă minuta precedentei reuniuni.

(2) La sfârșitul fiecărei reuniuni se stabilește data estimativă a viitoarei reuniuni”.

Art. 27 prevede următoarele:

„(1) Minuta reuniunii se elaborează de către instituția care coordonează grupul de lucru tematic în cel mult 5 zile lucrătoare de la data reuniunii și se transmite tuturor participanților, precum și Secretariatului tehnic al CNCISCAP.

(2) Observațiile asupra minutei se remit instituției care redactează minuta în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii acesteia, ținându-se cont de acestea la întocmirea textului final al minutei. Varianta finală a minutei, varianta în care sunt cuprinse modificările datorate observațiilor primite, evidențiate cu track-changes, și anexele (lista participanților, documentele elaborate/revizuite conform dezbaterilor din cadrul reuniunii) se transmit membrilor grupurilor de lucru tematice respective, în termen de 15 zile lucrătoare de la data reuniunii.

(3) Varianta finală a minutei se aduce la cunoștință, prin e-mail, membrilor titulari și supleanți ai CNCISCAP de către instituția care coordonează grupul de lucru tematic.

(4) Minuta se adoptă conform prevederilor art. 26 alin. (1)”.

Art. 28 are următorul conținut:

„(1) CNCISCAP deliberează în mod valabil dacă la reuniuni participă cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor. Prezența reprezentanților Cancelariei Primului – Ministru și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este obligatorie.

(2) Deciziile în cadrul CNCISCAP se iau prin consens”.

Potrivit art. 29, la inițiativa coordonatorului, membrii CNCISCAP pot fi consultați și în scris, în cazuri excepționale.

Art. 30 prevede faptul că transmiterea documentelor către membrii CNCISCAP se efectuează prin poștă, fax, curier sau poștă electronică, cu confirmarea primirii acestora.

În acest scop, membrii CNCISCAP sunt obligați să comunice eventualele modificări ale datelor de contact.

Potrivit art. 31, Secretariatul tehnic asigură păstrarea tuturor documentelor aferente activității CNCISCAP și arhivarea acestora în conformitate cu normele interne de organizare și administrare a fondului arhivistic.

Art. 32 prevede faptul că toți membrii CNCISCAP, precum și membrii grupurilor de lucru tematice au obligația de a respecta următoarele reguli de conduită:

a) să acționeze în interesul implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 în concordanță cu scopurile și obiectivele stabilite;

b) să ia decizii exclusiv în interes public și să nu acționeze în scopul obținerii de avantaje financiare sau alte beneficii materiale pentru ei sau pentru alții;

c) să păstreze confidențialitatea informațiilor prin a căror divulgare s-ar putea leza interesul legitim al oricărei instituții, organizații, entități comerciale sau persoane ori prin a căror utilizare privilegiată s-ar putea crea avantaje nelegitime;

d) să se supună deciziilor CNCISCAP adoptate în condițiile prezentului regulament.

 

Cap. VI: ƒDispoziții finale”

Art. 33 prevede următoarele:

„(1) Prezentul regulament este analizat de către CNCISCAP în cadrul primei ședințe oficiale a acestuia și transmis prim-ministrului, în vederea aprobării lui prin decizie.

(2) Prezentul regulament intră în vigoare la data deciziei prim-ministrului cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al CNCISCAP.

(3) Regulamentul poate fi modificat ori de câte ori este nevoie, prin decizie a prim-ministrului, modificările intrând în vigoare de la data deciziei”.

Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului național pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 (Decizia prim-ministrului nr. 100/2015) was last modified: ianuarie 7th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter