Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 8/2015: Art. 450 („Suspendarea executării provizorii”) alin. (5) Cod procedură civilă (M. Of. nr. 539/20.07.2015)

23 iul. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 5965

Despre

  • M. Of. nr. 539 din 20 iulie 2015
  • Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 8/2015
  • Art. 450 alin. (5) Cod procedura civila

Decizia ÎCCJComplet ÎCCJAct normativArticolSumar
Decizia nr. 8/2015
(M. Of. nr. 539 din 20 iulie 2015)
Complet RILCod procedură civilăArt. 450 alin. (5)cererea de suspendare provizorie se judecă de un complet format din doi judecători;
instanța se pronunță asupra cererii prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac

 

În M. Of. nr. 539 din 20 iulie 2015, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 8/2015 referitoare la examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 450 alin. (5) raportat la art. 998-1.000 din Codul de procedură civilă și ale art. 54 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu referire la compunerea completului de judecată, tipul hotărârii care se pronunță și calea de atac căreia îi este supusă hotărârea pronunțată.

 

Obiectul recursului în interesul legii

Art. 450 („Suspendarea executării provizorii”) alin. (5) Cod procedură civilă

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Până la soluționarea cererii de suspendare, aceasta va putea fi încuviințată provizoriu, prin ordonanță președințială, chiar înainte de sosirea dosarului, cu respectarea cerinței prevăzute la alin. (4)”.

Art. 719 („Suspendarea executării”) alin. (7) Cod procedură civilă

Dacă există urgență și dacă, în cazurile prevăzute la alin. (2), respectiv alin. (3), s-a plătit cauțiunea, instanța poate dispune, prin încheiere și fără citarea părților, suspendarea provizorie a executării până la soluționarea cererii de suspendare. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac. Cauțiunea depusă potrivit prezentului alineat rămâne indisponibilizată chiar dacă cererea de suspendare provizorie este respinsă și este deductibilă din cauțiunea finală stabilită de instanță, dacă este cazul”.

Art. 997 („Condiții de admisibilitate”) Cod procedură civilă

(1) Instanța de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparența de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

(2) Ordonanța este provizorie și executorie. Dacă hotărârea nu cuprinde nicio mențiune privind durata sa și nu s-au modificat împrejurările de fapt avute în vedere, măsurile dispuse vor produce efecte până la soluționarea litigiului asupra fondului.

(3) La cererea reclamantului, instanța va putea hotărî ca executarea să se facă fără somație sau fără trecerea unui termen.

(4) Ordonanța va putea fi dată chiar și atunci când este în curs judecata asupra fondului.

(5) Pe cale de ordonanță președințială nu pot fi dispuse măsuri care să rezolve litigiul în fond și nici măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă restabilirea situației de fapt”.

Art. 998 („Instanța competentă”) Cod procedură civilă

Cererea de ordonanță președințială se va introduce la instanța competentă să se pronunțe în primă instanță asupra fondului dreptului”.

Art. 999 („Procedura de soluționare”) Cod procedură civilă

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(1) În vederea judecării cererii, părțile vor fi citate conform normelor privind citarea în procesele urgente, iar pârâtului i se va comunica o copie de pe cerere și de pe actele care o însoțesc. Întâmpinarea nu este obligatorie.

(2) Ordonanța va putea fi dată și fără citarea părților. În caz de urgență deosebită, ordonanța va putea fi dată chiar în aceeași zi, instanța pronunțându-se asupra măsurii solicitate pe baza cererii și actelor depuse, fără concluziile părților.

(3) Judecata se face de urgență și cu precădere, nefiind admisibile probe a căror administrare necesită un timp îndelungat. Dispozițiile privind cercetarea procesului nu sunt aplicabile.

(4) Pronunțarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordonanței se face în cel mult 48 de ore de la pronunțare”.

Art. 1000 („Calea de atac”) Cod procedură civilă

(1) Dacă prin legi speciale nu se prevede altfel, ordonanța este supusă numai apelului în termen de 5 zile de la pronunțare, dacă s-a dat cu citarea părților, și de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor.

(2) Instanța de apel poate suspenda executarea până la judecarea apelului, dar numai cu plata unei cauțiuni al cărei cuantum se va stabili de către aceasta.

(3) Apelul se judecă de urgență și cu precădere, cu citarea părților. Dispozițiile art. 999 alin. (4) sunt aplicabile.

(4) În toate cazurile în care competența de primă instanță aparține curții de apel, calea de atac este recursul, dispozițiile alin. (1)-(3) aplicându-se în mod corespunzător.

(5) Împotriva executării ordonanței președințiale se poate face contestație la executare”.

 

Examenul jurisprudențial

Sesizării Colegiului de conducere al Curții de Apel Constanța i-au fost atașate hotărâri judecătorești pronunțate de 11 dintre cele 15 curți de apel. Nu au fost atașate hotărâri judecătorești pronunțate de tribunale, ca instanțe de apel, atunci când judecătoriile au pronunțat hotărârile executorii de drept sau a căror executare provizorie a fost încuviințată de către instanță. Din examinarea respectivelor hotărâri rezultă următoarele:

I. Cu privire la compunerea completului de judecată:

1. Unele instanțe au considerat că soluționarea cererii de suspendare a executării provizorii se face de către un complet format dintr-un singur judecător.

2. Alte instanțe au considerat că aceste cereri se soluționează într-un complet format din doi judecători.

II. Cu privire la tipul de hotărâre care se pronunță, față de dispozițiile art. 424 din Codul de procedură civilă:

1. Unele instanțe au soluționat cererile întemeiate pe prevederile art. 450 alin. (5) din Codul de procedură civilă prin încheiere.

2. Alte instanțe au pronunțat sentințe.

3. Alte instanțe au soluționat aceste cereri prin decizii.

III. Cu privire la calea de atac căreia îi este supusă hotărârea pronunțată asupra cererilor formulate în temeiul art. 450 alin. (5) din Codul de procedură civilă, s-au conturat trei opinii, respectiv:

1. Hotărârea este supusă apelului.

2. Hotărârea este supusă recursului.

 

Opinia procurorului general

Opinia procurorului general este în sensul că cererea de suspendare a executării provizorii, formulată în temeiul art. 450 alin. (5) din Codul de procedură civilă, se judecă de instanța de apel în complet format din doi judecători, hotărârea pronunțată este o încheiere și nu este supusă niciunei căi de atac, fiind definitivă.

 

Jurisprudența Curții Constituționale și a Curții Europene a Drepturilor Omului

Fiind vorba despre o problemă de drept a cărei controversă rezidă în modul de înțelegere și aplicare diferită a unor principii și norme de ordin procesual din dreptul intern, nu au fost identificate decizii ale celor două jurisdicții de drept constituțional și european care să fi dezlegat în mod direct chestiunea în analiză.

 

Raportul asupra recursului în interesul legii

Judecătorii-raportori au apreciat, în principal, că recursul în interesul legii este inadmisibil, față de faptul că din verificarea hotărârilor judecătorești atașate sesizării, dar și din cuprinsul actului de sesizare, rezultă că problemele de drept vizate nu sau pus în mod expres în soluționarea cererilor de suspendare provizorie a executării provizorii, prin ordonanță președințială, interpretarea legii și practica neunitară rezultând din modalitatea în care s-a constituit completul de judecată, denumirea hotărârii pronunțate și calea de atac, așadar nu au constituit obiectul judecății.

 

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 8/2015

Prin Decizia nr. 8/2015, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța.

ÎCCJ a stabilit faptul că, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 450 alin. (5) raportat la art. 997 și următoarele și art. 719 alin. (7) din Codul de procedură civilă:

cererea de suspendare provizorie se judecă de un complet format din doi judecători;

instanța se pronunță asupra cererii prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac.

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 8/2015: Art. 450 („Suspendarea executării provizorii”) alin. (5) Cod procedură civilă (M. Of. nr. 539/20.07.2015) was last modified: iulie 22nd, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter