Procedura pentru emiterea autorizaţiei de explorare în vederea stocării geologice a dioxidului de carbon (Decizia ANRM nr. 5/2015)

22 mai 2015
Vizualizari: 2807

Despre

  • M. Of. nr. 338 din 18 mai 2015
  • Decizia preşedintelui ANRM nr. 5/2015
  • Procedura pentru emiterea autorizaţiei de explorare în vederea stocării geologice a dioxidului de carbon

Actul de aprobare Actul aprobatSumar
Decizia ANRM nr. 5/2015
(M. Of. nr. 338 din 18 mai 2015)
Procedura pentru emiterea autorizației de explorare în vederea stocării geologice a dioxidului de carbonCap. I („Prevederi generale”)
Cap. II („Cererea de autorizare a explorării”)
Cap. III („Emiterea autorizației de explorare”)
Cap. V („Dispoziții finale”)

 

În M. Of. nr. 338 din 18 mai 2015, s-a publicat Decizia președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM) nr. 5/2015 privind aprobarea Procedurii pentru emiterea autorizației de explorare în vederea stocării geologice a dioxidului de carbon.

 

Cap. I („Prevederi generale”)

Art. 1 prevede următoarele:

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

„(1) Autorizația de explorare se emite de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon (M. Of. nr. 461 din 30 iunie 2011), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 114/2013 (M. Of. nr. 243 din 26 aprilie 2013), cu respectarea dispozițiilor aplicabile din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare, și din Legea minelor nr. 85/2003 (M. Of. nr. 197 din 27 martie 2003; cu modif. și compl. ult.), ale normelor lor specifice și ale prezentei proceduri pentru emiterea autorizației de explorare în vederea stocării geologice a dioxidului de carbon.

(2) Autorizația de explorare în vederea stocării geologice a dioxidului de carbon este denumită autorizație de explorare în tot cuprinsul procedurii.

(3) Autorizația de explorare se emite câștigătorului selecției de oferte organizate de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale”.

Art. 2 are următorul conținut:

„(1) Termenii și expresiile utilizate în cuprinsul prezentei proceduri au înțelesul prevăzut la art. 4 din O.U.G. nr. 64/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 114/2013.

(2) Termenii, abrevierile și expresiile utilizate în cuprinsul prezentei proceduri, alții/altele decât cele reglementate potrivit alin. (1), se definesc după cum urmează:

a) N.R.M. – Agenția Națională pentru Resurse Minerale;

b) CO2 – dioxid de carbon;

c) estimarea impactului asupra mediului – o suită de informații privind modul în care explorarea în perimetrul propus poate afecta mediul (apă, aer, sol, biodiversitate etc.), în zona respectivă;

d) G.N. – Fondul Geologic Național;

e) ofertant – persoana care, în urma publicării ordinului președintelui A.N.R.M. prevăzut la art. 7 alin. (1), depune oferta în vederea participării la selecția de oferte;

f) O.U.G. nr. 64/2011 – semnifică O.U.G. nr. 64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 114/2013;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

g) perimetru de explorare – arie corespunzătoare proiecției în plan a conturului suprafeței din scoarța terestră, în interiorul căreia, pe un interval de adâncime determinat, se desfășoară lucrările de explorare în vederea stocării geologice a CO2;

h) procedura de emitere – semnifică prezenta procedura pentru emiterea autorizației de explorare în vederea stocării geologice a CO2;

i) solicitant – persoană care solicită A.N.R.M., printr-o cerere, analiza de oportunitate a explorării unui perimetru, în vederea stocării geologice a CO2;

j) tip de stocare – categoria de depozit (zăcăminte de hidrocarburi epuizate/acvifere saline/straturi de cărbune neexploatabile/zăcăminte de hidrocarburi la care se utilizează injectarea de CO2 pentru creșterea gradului de recuperare/altele) aleasă pentru a fi caracterizată și evaluată conform art. 5 alin. (3) din O.U.G. nr. 64/2011;

k) zona – porțiune de suprafață, delimitată geografic sau administrativ-teritorial pe baza unor caracteristici distinctive sau unor destinații determinate, în cadrul căreia pot fi delimitate unul sau mai multe perimetre de explorare”.

Art. 3 prevede faptul că în scopul păstrării evidenței documentelor și informațiilor cu privire la organizarea și desfășurarea selecțiilor de oferte, A.N.R.M. stabilește conținutul registrului, completează și păstrează următoarele:

a) Registrul privind autorizațiile de explorare emise;

b) dosarele cu exemplarele în copie certificată a fiecărei oferte;

c) documentele referitoare la/sau în legătură cu ofertanții/ofertele.

Cap. II („Cererea de autorizare a explorării”)

Secț. 1 („Inițierea analizei de oportunitate a explorării perimetrelor”)

Potrivit art. 4, oportunitatea explorării unor perimetre în vederea stocării geologice a CO2 se analizează de către A.N.R.M., conform respectivei proceduri.

Art. 5 prevede următoarele:

„(1) În vederea analizării oportunității explorării, persoanele interesate înaintează către A.N.R.M. o cerere, însoțită de memoriul justificativ și fișa perimetrului, conform modelului-cadru prevăzut în anexele nr. 1A-1C.

(2) Cererea și anexele, redactate în limba română, în format electronic și pe suport hârtie, se depun la A.N.R.M. sau pot fi transmise acesteia prin corespondență poștală cu confirmare de primire”.

Art. 6 prevede următoarele:

„(1) A.N.R.M. verifică și stabilește suprafața perimetrului de explorare, coordonatele topogeodezice ale acestuia și decide asupra oportunității explorării perimetrului propus.

(2) Rezultatul analizei de oportunitate se comunică în scris solicitantului/solicitanților, în termen de 60 de zile de la înregistrarea cererii.

(3) Analiza de oportunitate va lua în considerare:

a) existența unor cauze de excludere a perimetrului sau a unor suprafețe din cadrul perimetrului (în situația unor restricții privind monumentele istorice, culturale, religioase, siturile arheologice de interes deosebit, rezervațiile naturale, zonele de protecție meteorologică absolută, zonele de protecție sanitară și perimetrele de protecție hidrogeologică ale surselor de alimentare cu apă existente în perimetrul de explorare propus);

b) tipul de stocare preconizat;

c) riscul de utilizare conflictuală a complexului de stocare;

d) riscul de litigiu transfrontalier;

e) existența zonelor cu regim special legal instituite, aferente lucrărilor inginerești, în perimetrul de explorare propus;

f) distribuția populației în regiunea de deasupra complexului de stocare și în zonele adiacente;

g) topografia complexului de stocare;

h) cantitatea de CO2 estimată a fi stocată;

i) distanța și metodele de transport a CO2;

j) zonele cu grad ridicat de seismicitate;

k) existența și utilizarea rezervelor de ape subterane potabile;

l) apropierea față de resurse naturale importante;

m) existența și utilizarea acviferelor geotermale;

n) siturile Natura 2000 din perimetru și/sau din zonele adiacente și distanța față de acestea;

o) ariile naturale protejate, declarate la nivel național/internațional;

p) existența unor eventuale riscuri semnificative identificate anterior conform O.U.G. nr. 64/2011.

(4) În urma analizei, A.N.R.M. stabilește:

a) explorarea perimetrului solicitat este oportună;

b) explorarea perimetrului solicitat este oportună, cu modificarea limitelor și a suprafeței perimetrului și/sau a limitei în adâncime a acestuia;

c) explorarea perimetrului solicitat nu este oportună, nefiind îndeplinite condițiile pentru autorizarea explorării.

(5) În cazul în care A.N.R.M. stabilește, în urma analizei de oportunitate, modificarea perimetrului, acest lucru se comunică în scris și justificat solicitantului în vederea obținerii acordului său”.

Secț. a 2-a („Punerea la dispoziția publicului”)

Art. 7 are următorul conținut:

„(1) Lista cu perimetrele considerate oportune pentru explorare în vederea stocării geologice a CO2, stabilite conform art. 6 alin. (4) lit. a) și b), se aprobă prin ordin al președintelui A.N.R.M. și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet a A.N.R.M.

(2) Ordinul președintelui A.N.R.M. prevăzut la alin. (1) cuprinde următoarele:

a) denumirea și sediul A.N.R.M.;

b) denumirea perimetrelor propuse pentru explorare, cu datele de identificare și de delimitare;

c) cerințele privind modul în care trebuie prezentată și depusă oferta în vederea participării la selecția de oferte;

d) termenul și locul de depunere a ofertelor;

e) data, ora și locul de deschidere a ofertelor;

f) termenul de analiză și evaluare a ofertelor;

g) termenul de comunicare a deciziei privind stabilirea ofertantului câștigător;

h) termenele de depunere și soluționare a contestațiilor;

i) documentele și informațiile solicitate ofertanților;

j) modul în care pot fi obținute datele și informațiile geologice necesare elaborării programului de explorare propus și necesitatea încheierii unui acord de confidențialitate cu privire la acestea;

k) alte date și informații considerate necesare bunei desfășurări a selecției de oferte”.

Secț. a 3-a („Depunerea ofertelor în vederea selecției”)

Art. 8 prevede următoarele:

„(1) În vederea formulării ofertelor, A.N.R.M. pune la dispoziția ofertanților date și informații geologice existente în F.G.N.

(2) Accesul la datele și informațiile geologice se face, conform legii, în baza solicitării scrise, cu respectarea condițiilor impuse de legislația privind informațiile clasificate, a acordului de confidențialitate și în condițiile achitării de către ofertant a tarifelor stabilite de către A.N.R.M., conform prevederilor legale”.

Art. 9 prevede faptul că termenul de depunere a ofertei, întocmită conform anexei nr. 2, însoțită de Fișele sintetice privind oferta, întocmite conform anexei nr. 2A, este prevăzut în ordinul președintelui A.N.R.M., potrivit art. 7 alin. (2) lit. d), care intră în vigoare de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10 are următorul conținut:

„(1) Pentru fiecare perimetru un ofertant poate depune o singură ofertă.

(2) Ofertele se depun la sediul A.N.R.M., în plic sigilat, însoțite de o adresă de înaintare, și vor fi înregistrate în ordinea primirii acestora.

(3) Ofertele se depun atât pe suport hârtie, semnate și ștampilate, cât și în format electronic.

(4) Ofertele sunt redactate în limba română, în două exemplare, unul original și altul în copie certificată în conformitate cu originalul, pe care se vor menționa „Exemplar original/Copie”, „Datele de identificare ale ofertantului – Perimetrul …..” și un exemplar în format electronic, anexat exemplarului original, care se vor depune la Agenția Națională pentru Resurse Minerale, bd. Dacia, nr. 59, sectorul 1, cod 010407, București, România.

(5) Documentele depuse în cadrul ofertelor, numerotate și semnate de către reprezentantul ofertantului, vor fi însoțite de un opis.

(6) Ofertele depuse în vederea participării la selecția de oferte sunt păstrate de către A.N.R.M., sigilate, până în momentul deschiderii acestora de către comisia de selecție a ofertelor, asigurându-se deplina confidențialitate”.

Secț. a 4-a („Comisia pentru selecția ofertelor și negociere”)

Art. 11 prevede următoarele:

„(1) Deschiderea, selecția ofertelor și negocierea se realizează de către o comisie pentru selecția ofertelor și negociere, denumită în continuare comisie, aprobată prin ordin al președintelui A.N.R.M. și alcătuită dintr-un număr de 5 membri titulari și 2 membri supleanți, desemnați de către A.N.R.M. pe baza propunerilor din cadrul direcțiilor tehnice.

(2) Conducerea comisiei este asigurată de președintele comisiei, numit de președintele A.N.R.M. dintre membrii titulari.

(3) Consemnarea activității comisiei este asigurată de un secretar numit de președintele A.N.R.M., care nu are calitatea de membru al acesteia.

(4) Secretarul comisiei pentru selecția ofertelor are obligația convocării membrilor titulari/supleanți la ședința pentru selecția ofertelor și confirmării prezenței acestora”.

Art. 12 are următorul conținut:

„(1) Membrii comisiei nu pot avea calitatea de soț/soție, rudă sau afin până la gradul IV inclusiv cu asociații, cu acționarii care dețin poziții de control în structurile ofertanților ori cu administratorii sau cenzorii acestora.

(2) După împlinirea termenului de depunere, dar nu mai târziu de ședința publică de deschidere a ofertelor, membrii comisiei vor da o declarație pe propria răspundere privind situația lor în raport cu prevederile alin. (1).

(3) Dacă situația de incompatibilitate intervine după data ședinței de deschidere a ofertelor, persoanele în cauză vor înștiința de îndată președintele comisiei, care va lua măsurile necesare înlocuirii acestora.

(4) Situațiile de incompatibilitate pot fi sesizate președintelui comisiei și de către oricare altă persoană interesată, prevederile alin. (3) aplicându-se corespunzător”.

Art. 13 prevede următoarele:

„(1) Comisia se consideră legal întrunită numai în prezența a 5 membri.

(2) Lipsa unor membri titulari va fi suplinită, prin decizia președintelui de comisie, prin înlocuirea acestora cu membrii supleanți, astfel încât comisia să fie legal întrunită.

(3) Hotărârile comisiei se adoptă în mod autonom, cu votul majorității membrilor săi, opiniile separate fiind consemnate în procesul-verbal al ședinței.

(4) Comisia are următoarele atribuții principale:

a) verifică îndeplinirea cerințelor privind depunerea și conținutul ofertelor și consemnează într-un proces-verbal, semnat de toți membrii comisei și de către secretar, situația privind conținutul ofertelor;

b) hotărăște descalificarea ofertanților în cazurile prevăzute în prezenta procedură;

c) desemnează ofertantul câștigător, conform prezentei proceduri, printr-un proces-verbal pe care îl prezintă președintelui A.N.R.M.;

d) negociază cu ofertantul declarat câștigător programul de lucrări suplimentare și planul de refacere a mediului;

e) îndeplinește orice alte sarcini specifice, necesare bunei desfășurări a selecției de oferte.

(5) Procesul-verbal de desemnare a ofertantului câștigător se transmite către ofertanți și către structura de specialitate din cadrul A.N.R.M., competentă pentru emiterea autorizației de explorare.

(6) Președintele comisiei are următoarele atribuții principale:

a) decide convocarea comisiei și transmite datele de convocare secretarului comisiei;

b) înlocuiește membrii titulari ai comisiei cu membri supleanți, dacă este cazul, în scopul asigurării legalității întrunirii comisiei;

c) înlocuiește oricare membru al comisiei, care intră în situația de incompatibilitate în perioada de desfășurare a lucrărilor comisiei, cu un membru supleant;

d) îndeplinește orice alte sarcini specifice, necesare bunei desfășurări a selecției de oferte.

(7) Secretarul comisiei are următoarele atribuții principale:

a) primește ofertele și asigură depozitarea acestora în condiții de securitate și confidențialitate;

b) convoacă membrii comisiei, la solicitarea președintelui acesteia;

c) întocmește, redactează și semnează, alături de ceilalți membri ai comisiei, procesele-verbale ale ședințelor comisiei și documentația specifică activității comisiei;

d) asigură transmiterea documentelor comisiei către ofertanți și către structura de specialitate din cadrul A.N.R.M.;

e) redactează adresele de informare către ofertanți și către structura de specialitate din cadrul A.N.R.M.;

f) îndeplinește orice alte sarcini specifice, necesare bunei desfășurări a selecției de oferte și a negocierii.

(8) Membrii comisiei și secretarul acesteia sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor cuprinse în oferte”.

Art. 14 stabilește faptul că termenul pentru analiza și evaluarea ofertelor va fi stabilit prin ordinul președintelui A.N.R.M., prevăzut la art. 7 alin. (2) lit. f).

Secț. a 5-a („Selecția ofertelor”)

Art. 15 prevede următoarele:

„(1) Descalificarea ofertantului, fără a se mai proceda la analiza ofertei, se face în următoarele situații:

a) depășirea termenului de depunere a ofertei;

b) oferta nu este în conformitate cu cerințele art. 7 alin. (2) și ale anexei nr. 2;

c) pentru documentele necesare întocmirii ofertei, ofertantul nu poate face dovada legalității deținerii datelor și informațiilor incluse în F.G.N., a respectării condițiilor impuse de legislația privind informațiile clasificate, a acordului de confidențialitate și a achitării tarifelor stabilite conform legii.

(2) În toate situațiile de mai sus se informează în scris ofertantul”.

Procedura pentru emiterea autorizației de explorare în vederea stocării geologice a dioxidului de carbon (Decizia ANRM nr. 5/2015) was last modified: mai 25th, 2015 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.