Contract de asociere în participațiune. Activele disponibile utilizate de întreprinderile mici și mijlocii. Recurs (VCPC, NCPC, Legea nr. 133/1999)

2 iul. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 623
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC II) nr. 666/2017

VCPC: art. 348; NCPC: art. 274 alin. (1), art. 304 pct. 8, art. 312 alin. (1) teza a II-a; Legea nr. 133/1999: art. 12

Din examinarea actelor și lucrărilor dosarului, Înalta Curte constată că instanța de apel a examinat și analizat amănunțit motivele de fapt și de drept, apreciind legal și temeinic că potrivit art. 12 din Legea nr. 133 din 20 iulie 1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, vânzarea urma să se facă la cererea deținătorului, la prețul negociat ce se va stabili în baza raportului de evaluare după deducerea investițiilor efectuate la activ de chiriaș, pe baza unui acord de voință pe care negocierea îl implică, atât din partea chiriașului, cât și din partea proprietarului, ceea ce în cauză nu a fost efectuat.

Prin Legea nr. 133/1999, potrivit art. 12 (1) lit. a) coroborat cu art. 12 (2), activele disponibile utilizate de întreprinderile mici și mijlocii în baza contractului de închiriere, a contractului de locație de gestiune sau a contractului de asociere în participațiune, încheiate cu societățile comerciale și companiile naționale cu capital majoritar de stat, precum și cu regiile autonome, la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor fi vândute, la solicitarea deținătorilor la prețul negociat, stabilit pe baza raportului de evaluare după deducerea investițiilor efectuate în activ de către chiriaș, la rândul lor acestea (societățile comerciale și companiile naționale cu capital majoritar de stat, precum și regiile autonome) sunt obligate, ca, în termen de 90 de zile de la data depunerii cererilor de către persoanele interesate, să încheie contracte de vânzare-cumpărare sau să asigure accesul prioritar la încheierea, concesionarea leasing-ului activelor disponibile.

Din examinarea textelor de lege enunțate rezultă fără nici un fel de interpretare că în cauză lipsește acordul de voință pe care negocierea îl implică cu necesitate, intimata-pârâtă SC B. SA București, în calitate de proprietară a activului trebuia să-și fi exprimat acordul numai prin organul său de conducere și care să fi pus în executare prin reprezentanții să legali, ceea ce în speță nu s-a întâmplat, împrejurare față de care nu este îndeplinită una dintre condițiunile prevăzute de dispozițiile art. 12 alin. (1) lit. a), coroborat cu art. 12 alin. (2) din Legea nr. 133/1999.

În privința contractului de asociere în participațiune în cauză, nr. 240 încheiat la data de 14 mai 1999, Înalta Curte constată că în mod corect și legal instanța a reținut că se impune anularea acestuia pentru două motive: în temeiul art. 348 C. proc. pen. din anul 1968, deoarece este rezultatul direct al falsificării celor consemnate în procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor, în sensul aprobării lor și al întocmirii hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului de Administrație în același sens; în temeiul art. 34 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954, deoarece la încheierea contractelor s-a încălcat principiul specialității capacității de folosință.

Astfel, Înalta Curte reține că, contractul de asociere în participațiune nr. 240/1999 încheiat cu recurenta-reclamantă SC A. SRL Constanța a fost declarat fals prin hotărârea penală definitivă invocată în cauză și acesta reprezintă un rezultat al falsificării celorlalte înscrisuri anulate, respectiv, procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor în baza cărora s-au inserat dispozițiile anulate din cadrul deciziilor Consiliului de Administrație și hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor pentru încheierea contractului de asociere în participațiune, hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor ce au fost adoptate cu încălcarea dispozițiilor prevăzute de legiuitor pentru formarea voinței sociale în adunarea generală, respectiv, a normelor de ordine publică referitoare la convocare, la publicitate, ordine de zi, deliberare și vot.

Ca atare, în mod corect s-a apreciat în cauză că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 12 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 133 din 23 iulie 1999, potrivit cu care, pentru a putea fi încheiat un contract de vânzare-cumpărare a activului se impune existența voinței exprese a proprietarului activului, constituită prin mandatul dat reprezentanților lor în adunările generale și în consiliile de administrație ale societăților comerciale sau companiilor naționale la care statul este acționar majoritar, precum și regiilor autonome, care să-și exercite mandatul lor, și să-și exprime votul majoritar o hotărâre în favoarea respectivei măsuri de privatizare, respectiv în materie de vânzare, conform legislației iar contractul de vânzare-cumpărare încheiat – se înstrăinează activul proprietatea sa, în anumite condițiuni specifice stabilit de părți, de la caz la caz.

Având în vedere condițiunile specifice acestui tip de contract de vânzare-cumpărare active în procedura încheierii unui asemenea contract, pentru validitatea căruia este necesară voința exclusivă a părților contractante asociați, ceea ce în cauză nu există, așa cum rezultă din considerentele mai sus-prezentate, în sensul că intimata-pârâtă nu și-a manifestat voința pentru acest activ de a încheia, cu recurenta-reclamantă un contract de vânzare-cumpărare, prin negociere directă a prețului, ceea ce echivalează cu lipsa acordului proprietarului pentru vânzarea activului din litigiu.

Așa fiind, pentru toate aceste considerente expuse, critica referitoare la aplicarea greșită a dispozițiilor Legii nr. 133/1999 este nefondată, nefiind incidente dispozițiile art. 12 din aceeași lege, privind stimularea întreprinderilor private pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici, și, astfel, în mod corect instanța de apel a constatat că în prezenta cauză nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de dispozițiile acestei legi pentru ca intimata-pârâtă SC B. SA București să fie obligată la vânzarea activelor ce au făcut obiectul contractului de asociere în participațiune și, pe cale de consecință, în mod temeinic și legal a fost admis apelul promovat de aceasta, fiind respins și capătul de cerere privind obligarea pârâtei să încheie contractul de vânzare-cumpărare a activelor în litigiu.

Tot în acest context, Înalta Curte reține că în mod greșit se susține de către recurenta-reclamantă SC A. SRL Constanța că valabilitatea contractului de asociere în participațiune ar fi fost demonstrată prin depunerea Deciziei civile nr. 949/COM, pronunțată de către Curtea de Apel Constanța în Dosarul nr. x/COM/2002, aceasta, întrucât, acțiunea ce a făcut obiectul dosarului nr. x/COM/2001 soluționat prin Sentința civilă nr. 3.591/COM din 14 decembrie 2001, pronunțată de Tribunalul Constanța, rămasă irevocabilă prin decizia de care se prevalează recurenta-reclamantă, a privit constatarea nulității absolute a contractului de asociere în participațiune doar pentru lipsa cauzei și frauda la lege, acestea fiind și limitele în care litigiul anterior a fost soluționat, și nu pentru existența oricăror alte cauze de nulitate absolută, astfel că, nu se poate susține cu temei că s-ar fi constatat irevocabil valabilitatea contractului, spre a se opune și în prezenta cauză.

În fine, Înalta Curte mai reține că, recurenta- reclamantă a invocat și motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 8 C. proc. civ., dar se constată că prin aceste critici a vizat de fapt, cum de altfel a și precizat, greșita interpretare a situației de fapt în stabilirea valabilității contractului de asociere în participațiune, nu însăși natura juridică a actului încheiat de părți, aceste critici neputând fi încadrate și analizate în cadrul art. 304 pct. 8 C. proc. civ.

În general, se poate reține o schimbare a naturii actului juridic atunci când acesta este calificat de așa manieră încât este alterată în mod substanțial natura sa, astfel că, un contract de rentă viageră, spre exemplu, este calificat ca fiind un contract de întreținere. Or, în speță, nu subzistă acest motiv de recurs, prevăzut de art. 304 pct. 8 C. proc. civ., criticile formulate în susținere nu se circumscriu acestui text, întrucât, nu se referă la interpretarea greșită a însuși unui act juridic dedus judecății, în sens de negotium juris.

Pentru toate aceste considerente, Înalta Curte găsește a fi nefondat recursul declarat de recurenta-reclamantă SC A. SRL Constanța și, în temeiul dispozițiilor art. 312 alin. (1) teza a II-a C. proc. civ., urmează a fi respins.

Făcând aplicațiunea dispozițiilor art. 274 alin. (1) C. proc. civ., fiind căzută în pretențiuni, va dispune obligarea recurentei-reclamante să plătească intimatei-pârâte SC B. SA București suma de 293,7 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Sursa informației: www.scj.ro.

Contract de asociere în participațiune. Activele disponibile utilizate de întreprinderile mici și mijlocii. Recurs (VCPC, NCPC, Legea nr. 133/1999) was last modified: iulie 1st, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.