Posturi de consilier juridic vacante în administrația publică (în luna mai 2017)

21 apr. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 9503

Potrivit comunicatului din data de 18 aprilie 2017, Casa de Pensii a Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant (Serviciul Juridic și Executare Silită).

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor juridice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi confirmate ulterior.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs se pot obține la sediul Casei de Pensii a Municipiului București – Biroul Resurse Umane, din București, Calea Vitan nr. 6, sector 3, tel. 021/326.83.70, 021/326.0556, int. 200 sau 201.

Potrivit comunicatului din data de 14 aprilie 2017, Garda Națională de Mediu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

1. consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Serviciul contencios, Direcția contencios și monitorizare – Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu, cu desfășurarea activității la sediul Comisariatului Județean Vrancea;
2. consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Serviciul monitorizare și reglementare, Direcția contencios și monitorizare Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu, cu desfășurarea activității la sediul Comisariatului Județean Brăila;
3. consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Serviciul monitorizare și reglementare, Direcția contencios și monitorizare – Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu;
4. consilier juridic, clasa I, grad profesional principal la Serviciul monitorizare și reglementare, Direcția contencios și monitorizare – Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu, cu desfășurarea activității la sediul Comisariatului Județean Bacău.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt:

 • Condiții de vechime:

• pentru funcțiile de grad profesional principal 5 ani;
• pentru funcțiile de grad profesional superior 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 mai 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Gărzii Naționale de Mediu, din București, Bd. Unirii nr. 78, bl. J2, sectorul 3, telefon 021/326.89.76.

Potrivit comunicatului din data de 21 aprilie 2017, Instituția Prefectului Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției publice, vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală, Direcția juridică.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice;
 • 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
 • necesitatea obținerii autorizației de acces la informații secrete de serviciu, de către candidatul declarat „admis“.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Instituției Prefectului Municipiului București, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, etaj IV, camera 408 – 409, sectorul 1, București, telefon 021/315.48.34.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare și anume:

1. au cetățenia română și domiciliul în România;
2. cunosc limba română, scris și vorbit;
3. au vârsta de minimum 18 ani împliniți;
4. au capacitate deplină de exercițiu;
5. au o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
6. îndeplinesc condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;
7. îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
8. nu au fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
9. nu au fost destituiți dintr-o funcție publică sau nu le-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
10. nu au desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008:

 • formularul de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului. Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea „admis” sau „respins”, însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul autorității ori instituției publice organizatoare a concursului. Până în ultima zi prevăzută pentru selecția dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaților informații sau alte documente relevante din categoria celor prevăzute anterior, pentru desfășurarea concursului.

În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 20 zile de la publicarea anunțului.

Posturi de consilier juridic vacante în administrația publică (în luna mai 2017) was last modified: aprilie 21st, 2017 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter