Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Modificări aduse prin Hotărârea nr. 1.255/2014 (I)

12 ian. 2015
2 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 5 (2 votes, average: 4,50 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3749

Despre

  • M. Of. nr. 7 din 6.01.2015
  • Hotărârea nr. 1.255 din 20.11.2014
  • Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 7 din 6.01.2015, s-a publicat Hotărârea nr. 1.255 din 20.11.2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007 (publicată în M. Of. nr. 288 din 2.05.2007).

În continuare, vom prezenta modificările reglementate la pct. 1-24.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

La pct. 1 se prevede faptul că art. 1 se modifică. În vechea reglementare art. 1 stabilea la alin. (1) faptul că ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție se făcea prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii și Înalta Curte de Casație și Justiție, în condițiile prezentului regulament.

La alin. (2), prevedea faptul că la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție se puteau înscrie persoanele care îndeplineau condițiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a)-e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conform noii reglementări, ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție se face prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii și Institutul Național al Magistraturii, în condițiile prezentului regulament.

La pct. 2, se prevede faptul că art. 2 se modifică. În vechea reglementare, art. 2 prevedea faptul că puteau fi numiți în funcția de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție, pe baza concursului prevăzut la art. 1, avocații, notarii, precum și grefierii cu studii superioare juridice de la curțile de apel și de la Înalta Curte de Casație și Justiție, cu o vechime de cel puțin 5 ani.

Conform noii reglementări, la alin. (1), se prevede faptul că la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a)-e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 303/2004.

La alin. (2), se dispune faptul că, pot fi numiți în funcția de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție, pe baza concursului prevăzut la art. 1, avocații, notarii, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, precum și grefierii cu studii superioare juridice de la curțile de apel și Înalta Curte de Casație și Justiție, cu o vechime de cel puțin 5 ani.

Potrivit dispozițiilor de la alin. (3), condițiile de vechime prevăzute de alin. (2) trebuie să fie îndeplinite la data expirării perioadei de depunere a cererilor de înscriere.

La pct. 3, se prevede faptul că, la art. 3, se modifică alin. (1), (2), (4) și (5).

În vechea reglementare, alin. (1) prevedea faptul că data, locul și modul de desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție, cuantumul taxei și lista posturilor vacante scoase la concurs se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii și a Înaltei Curți de Casație și Justiție și se aduc la cunoștință publică printr-un comunicat de presă al Consiliului Superior al Magistraturii cu cel puțin 45 de zile înainte de data stabilită pentru concurs.

Ulterior modificării, alin. (1) prevede faptul că data, locul, modul de desfășurare a concursului, calendarul de desfășurare, cuantumul taxei de înscriere, precum și cererea de înscriere tipizată (cuprinzând și opțiunea candidatului pentru una dintre secțiile sau unul dintre compartimentele Înaltei Curți de Casație și Justiție) se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii și a Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Lista posturilor scoase la concurs, tematica și bibliografia de concurs se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Alin. (2) în vechea reglementare prevedea: cererile de înscriere tipizate, cuprinzând și opțiunea candidatului pentru una dintre secțiile sau unul dintre compartimentele Înaltei Curți de Casație și Justiție, se elaborează de către Consiliul Superior al Magistraturii. Tematica și bibliografia pentru concurs se elaborează de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Conform noii reglementări, datele prevăzute la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii și se aduc la cunoștință publică printr-un comunicat de presă al Consiliului Superior al Magistraturii, cu cel puțin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Alin. (4), anterior modificării, prevedea: în termen de 15 zile de la data publicării datelor prevăzute la alin. (1), cei interesați pot depune cereri de înscriere la concurs la Consiliul Superior al Magistraturii.

Potrivit noii reglementări, cererile pentru înscrierea la concurs se depun la Consiliul Superior al Magistraturii, în termen de 20 de zile de la data publicării datelor prevăzute la alin. (1) pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.

Alin. (5) în vechea reglementare, prevedea faptul că la cererea de înscriere se anexează, în original, următoarele acte: certificatul de cazier judiciar, declarație pe propria răspundere că nu au existat întreruperi de activitate și curriculum vitae. De asemenea, la cererea de înscriere se anexează, în copie, următoarele acte: certificatul de naștere, actul de identitate, diploma de licență, carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate.

Ulterior modificării, se prevede faptul că la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

a) certificatul de naștere;

b) actul de identitate;

c) diploma de licență;

d) chitanța de plată a taxei de înscriere;

e) certificatul de cazier judiciar;

f) certificatul de cazier fiscal;

g) declarația pe propria răspundere privind existența unor eventuale întreruperi în activitate;

h) curriculum vitae care să cuprindă datele de identificare, datele de stare civilă, datele cu privire la studiile absolvite și locurile de muncă anterioare;

i) carnetul de muncă sau adeverințe privind vechimea în specialitate, din care să rezulte și eventualele întreruperi în activitate.

Actele prevăzute la lit. a), b) și i) se depun în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către candidat, iar diploma de licență se depune în copie legalizată.

La pct. 4 se prevede abrogarea alin. (6) al art. 3. Acesta prevedea faptul că verificarea dosarelor candidaților și îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 2 din prezentul regulament se efectuau de către comisia de concurs.

Conform pct. 5, la art. 3 se introduc două alineate, alin. (7) și (8), conform cărora, cuantumul taxei de înscriere la concurs se stabilește în funcție de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului. Taxa se plătește la casieria Consiliului Superior al Magistraturii. Chitanțele se întocmesc în două exemplare, din care primul exemplar i se va înmâna candidatului [alin. (7)]. Taxa de înscriere la concurs se restituie candidaților care au fost respinși pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) și d) din Legea nr. 303/2004, a condiției privind lipsa antecedentelor penale și a cazierului fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeași lege sau a condițiilor prevăzute la art. 67 alin. (4) din Legea nr. 303/2004, precum și candidaților care se retrag din concurs anterior afișării listelor finale cu rezultatele verificării îndeplinirii acestor condiții. Taxa se restituie și în cazul în care candidatul decedează mai înainte de susținerea probelor de concurs ori în cazul altor situații obiective de împiedicare a participării la concurs, intervenite anterior afișării listelor finale cu rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor menționate în teza anterioară. Cererea de restituire se depune la Direcția resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și se soluționează în termen de 30 de zile de la înregistrare de către Direcția economică și administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii [alin. (8)].

La pct. 6, se prevede faptul că art. 4 se modifică. Anterior modificării, acesta avea următorul cuprins:

„(1) Cu 25 de zile înainte de data desfășurării concursului, pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și la sediile acestora se vor afișa listele cu candidații ale căror dosare au fost admise.

(2) Candidații respinși în urma verificării pot formula contestații, în termen de 24 de ore de la afișare, la Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 5 zile. Soluția adoptată se comunică în cadrul aceluiași termen.

(3) Soluția Secției pentru judecători poate fi atacată la Plen în termen de 48 de ore de la comunicare. Plenul se pronunță prin hotărâre în termen de 5 zile de la primirea contestației. Hotărârea Plenului se afișează, în același termen, în locurile prevăzute la alin. (1).

(4) Taxa de înscriere se restituie candidaților ale căror dosare au fost respinse în urma verificării îndeplinirii condițiilor, precum și candidaților retrași anterior afișării listelor cu rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs. Cererea de restituire se depune la Direcția resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și se soluționează în termen de 30 de zile de la înregistrareˮ.

După modificare, art. 4 are următorul cuprins:

(1) Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) și d) din Legea nr. 303/2004, a condiției privind lipsa antecedentelor penale și a cazierului fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeași lege și a condițiilor prevăzute la art. 67 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 se realizează de comisia de organizare a concursului.

(2) Rezultatele verificărilor prevăzute la alin. (1) se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii și se afișează la sediile acestora, cel mai târziu cu 25 de zile înainte de data desfășurării concursului.

(3) Candidații respinși în urma verificării pot formula contestații, în termen de 48 de ore de la publicarea listei pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, la Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 5 zile de la expirarea termenului de depunere. Soluția adoptată se comunică în cadrul aceluiași termen.

(4) Hotărârea Secției pentru judecători poate fi contestată la Plen în termen de 48 de ore de la comunicare. Contestațiile se depun la Consiliul Superior al Magistraturii și se soluționează prin hotărâre definitivă de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.

(5) După pronunțarea hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii se întocmește lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs, listă care se aduce la cunoștință publică prin modalitățile prevăzute la alin. (2)ˮ.

La pct. 7, se prevede faptul că, la art. 5, alin. (1)-(3) se modifică, astfel:

Alin. (1), anterior modificării avea prevedea: comisia de concurs este formată din comisia de organizare a concursului, comisia de elaborare a subiectelor, comisia de corectare a lucrărilor și comisia de soluționare a contestațiilor.

În noua reglementare alin. (1) prevede: Comisia de organizare a concursului se constituie prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și a Institutului Național al Magistraturii și este alcătuită din:

– președinte: secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii, secretarul general adjunct sau directorii Direcției resurse umane și organizare, după caz;

– 1-2 vicepreședinți: secretarul general adjunct, directorii Institutului Național al Magistraturii sau directorii Direcției resurse umane și organizare, după caz;

– membri: directori, șefi de servicii și birouri, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, experți ai Institutului Național al Magistraturii, funcționari publici și personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii.

– responsabili de sală și supraveghetori. Prin excepție, aceste persoane sunt numite prin hotărâre a președintelui comisiei de organizare, de regulă, din aceleași categorii de personal ca și membrii comisiei.

Alin. (2), în vechea reglementare, dispunea: Comisia de organizare a concursului se constituie prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcției resurse umane și organizare și a Înaltei Curți de Casație și Justiție și este alcătuită din:

– președinte: secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii, secretarul general adjunct sau directorul Direcției resurse umane și organizare, după caz;

– vicepreședinte: primul-magistrat asistent de la Înalta Curte de Casație și Justiție, un magistrat-asistent șef sau un magistrat-asistent (propunerea Înaltei Curți de Casație și Justiție, ținând cont de numărul redus de magistrați-asistenți șefi), după caz.

– membri: reprezentanți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție și ai Consiliului Superior al Magistraturii.

Conform noii reglementări, Comisiile de elaborare a subiectelor, comisiile de corectare a lucrărilor și comisiile de soluționare a contestațiilor sunt alcătuite din judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, numiți prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Înaltei Curți de Casație și Justiție, și au fiecare câte un președinte.

În vechea reglementare, alin. (3) prevedea: Comisia de elaborare a subiectelor, comisia de corectare a lucrărilor și comisia de soluționare a contestațiilor sunt alcătuite din judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, numiți prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, și au fiecare câte un președinte.

Conform noii reglementări, desemnarea membrilor comisiilor prevăzute la alin. (2) se face pe baza consimțământului scris, exprimat anterior.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție. Modificări aduse prin Hotărârea nr. 1.255/2014 (I) was last modified: ianuarie 12th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter