Componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale (OMF nr. 1.059/2021)

16 sept. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 108

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
Ordinul ministrului finanțelor (OMF) nr. 1.059/2021 privind componența și funcționarea Comisiei fiscale centrale

 

(M. Of. nr. 883 din 14 septembrie 2021)

 

Se reglementează componența și funcționarea Comisiei fiscale centrale.

În M. Of. nr. 883 din 14 septembrie 2021 s-a publicat Ordinul ministrului finanțelor (OMF) nr. 1.059/2021 privind componența și funcționarea Comisiei fiscale centrale

Campanie Craciun UJmag 2020

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante prevederi ale Ordinului.

Art. 1

„Comisia fiscală centrală, denumită în continuare Comisia, este un organ colegial din cadrul Ministerului Finanțelor, denumit în continuare MF, abilitată să asigure, în temeiul art. 5 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, și al art. 6 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, aplicarea unitară a legislației fiscale și procedural-fiscale.”

Art. 2

„(1) Comisia fiscală centrală are responsabilități de emitere a deciziilor cu privire la aplicarea dispozițiilor Codului fiscal, Codului de procedură fiscală, legislației subsecvente acestora, precum și a legislației a cărei aplicare intră în sfera de competență a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF.

(2) Comisia adoptă soluții fiscale prin emiterea de decizii în situația în care:

a) există opinii contrare formulate de către două sau mai multe structuri din cadrul MF sau de către o structură din cadrul MF și de către o structură din cadrul aparatului central al ANAF cu privire la interpretarea prevederilor Codului fiscal, Codului de procedură fiscală, a legislației subsecvente acestora, precum și a legislației a cărei aplicare intră în sfera de competență a ANAF, denumită în continuare legislație fiscală și procedural-fiscală;

b) există aplicare neunitară a legislației prevăzute la lit. a) de către organele fiscale competente;

c) există conflict de competență între organul fiscal central și o instituție publică ce administrează creanțe fiscale, astfel cum se prevede la art. 41 alin. (5) din Codul de procedură fiscală;

d) există conflict de competență între organele fiscale locale sau între organul fiscal central și un organ fiscal local, astfel cum se prevede la art. 43 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, în cazul în care acesta nu se poate soluționa pe cale amiabilă.”

Art. 3

„(1) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei fiscale centrale, prevăzut în anexa nr. 1.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

(2) Comisia fiscală centrală are componența prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.”

Art. 5

„La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.733/2018 privind componența și funcționarea Comisiei fiscale centrale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.082 din 20 decembrie 2018.”

În continuare, vom prezenta câteva prevederi importante ale Anexei nr. 1 – Regulament din 23 august 2021 de organizare și funcționare a Comisiei fiscale centrale.

Art. 2: Reguli privind funcționarea Comisiei

„(1) Comisia este compusă din 5 membri cu drept de vot în cadrul ședințelor, menționați în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.059/2021 privind componența și funcționarea Comisiei fiscale centrale.

(2) În cazul dezbaterii cauzelor ce reprezintă soluționarea unei probleme ce vizează impozitele și taxele locale prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal) sau în cazul conflictelor de competență ivite între organele fiscale locale sau între organul fiscal central și un organ fiscal local, care nu s-au soluționat pe cale amiabilă, Comisia se completează cu încă 8 membri cu drept de vot, respectiv secretarul general din Ministerul Finanțelor, directorul general al Direcției generale juridice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, câte 2 reprezentanți desemnați ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și câte un reprezentant al structurilor asociative ale comunelor, orașelor, municipiilor și consiliilor județene din România.

(3) În funcție de problematica înscrisă pe ordinea de zi, la lucrările Comisiei pot fi invitați specialiști din cadrul direcțiilor de specialitate ale MF și din cadrul aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) sau alte persoane care pot oferi informații relevante pentru soluționarea problematicii ce face obiectul analizei.

(4) Comisia funcționează în prezența tuturor membrilor acesteia, care au dreptul la un singur vot. În cazul absenței unuia dintre membrii prevăzuți în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.059/2021, în vederea participării la lucrările Comisiei, va participa înlocuitorul de drept sau o persoană desemnată în scris, de regulă, din structura coordonată de acest membru, care îi va prelua atribuțiile și dreptul de vot.

(5) În cazul în care, în absența președintelui Comisiei, persoana desemnată ca președinte de ședință este membru al Comisiei, aceasta va nominaliza în scris o altă persoană care să exercite drepturile derivate din calitatea sa de membru.”
Art. 4: Organizarea ședințelor de lucru ale Comisiei

„(1) Comisia se întrunește lunar, la datele stabilite de președintele acesteia, și adoptă decizii numai în prezența membrilor săi, în condițiile prevăzute la art. 2. Comisia nu se întrunește dacă, pe baza datelor din Registrul de evidență a solicitărilor de înscriere pe ordinea de zi a Comisiei fiscale centrale, Compartimentul informează președintele Comisiei că nu există sesizări pentru care trebuie emise decizii.

(2) Pe baza sesizărilor primite, Compartimentul întocmește ordinea de zi, până la data de 20 a fiecărei luni, în care se înscriu problematicile aflate pe rolul Comisiei, în ordinea vechimii din registru. Ordinea de zi se aprobă de către președintele acesteia.

(3) Adresa de convocare însoțită de ordinea de zi, aprobate de președintele Comisiei, împreună cu sesizarea și documentația aferentă sesizării, se transmit de către Compartiment membrilor Comisiei cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea ședinței.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazuri excepționale și temeinic justificate, președintele Comisiei poate convoca de urgență membrii acesteia, caz în care adresa de convocare însoțită de ordinea de zi a ședinței și de documentația aferentă care a stat la baza întocmirii acesteia se comunică de către Compartiment cu cel puțin o zi înainte de data stabilită pentru desfășurarea lucrărilor ședinței.

(5) În cadrul ședinței, un reprezentant al Compartimentului prezintă conținutul pe scurt al sesizării, propunerile de soluții ale structurii/organului fiscal/instituției publice care a sesizat Comisia, precum și actele de procedură îndeplinite.

(6) După dezbaterea soluțiilor propuse în sesizare, Comisia se pronunță prin vot asupra soluției ce urmează să fie adoptată.

(7) Modalitatea de vot în cadrul Comisiei este votul deschis, nefiind posibilă abținerea de la vot.

(8) Soluțiile se adoptă prin emiterea de decizii ale Comisiei prin intermediul cărora se stabilește modul de aplicare a legislației fiscale și procedural-fiscale în cazurile ce fac obiectul sesizărilor.

(9) Deciziile se adoptă cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor Comisiei.

(10) Membrii Comisiei care nu au fost de acord cu soluția adoptată își vor exprima opinia separată, care va cuprinde expunerea motivelor și soluția pe care au propus-o, alta decât cea adoptată.

(11) Dacă niciuna dintre soluțiile propuse nu a întrunit majoritatea absolută de voturi, membrii Comisiei propun o altă soluție care urmează să fie votată sau, în cazul în care se consideră necesară o documentare suplimentară, propun amânarea luării deciziei. Luarea deciziei poate fi amânată pe perioada cuprinsă între data solicitării informațiilor suplimentare și data prezentării acestora în cadrul ședinței Comisiei, dar nu mai mult de 3 luni de la formularea propunerii.”

Art. 6: Efectele deciziilor adoptate de Comisie

„(1) Deciziile Comisiei aprobate prin ordin al ministrului finanțelor sunt aplicabile de la data intrării în vigoare a prevederilor legale aplicabile în cauza pentru care s-a adoptat decizia.

(2) Deciziile de aplicare unitară a legislației fiscale și a celei procedural-fiscale, emise de Comisie, nu produc efecte asupra actelor administrative fiscale rămase definitive în sistemul căilor de atac și nu au valoare de date suplimentare în sensul art. 128 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.”

Totodată, Anexa nr. 2 prevede Componența Comisiei fiscale centrale.

Componența și funcționarea Comisiei fiscale centrale (OMF nr. 1.059/2021) was last modified: septembrie 15th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter