Completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și alte acte normative (adoptate de Guvern)

29 mai 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1590

Despre

  • Ședința Guvernului
  • 27 mai 2015
  • Actele normative adoptate
Ședința GuvernuluiActe normative adoptate
 Din sumar
27 mai 2015Proiecte de legi– ratificarea unor tratate
Ordonanțe de urgență– completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
– modificarea art. 2 lit. d) din O.U.G. nr. 34/2013
Proiecte de hotărâri– aprobarea „Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2015-2019
– modificarea și completarea Anexei – Regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției publice specifice de inspector antifraudă în cadrul ANAF
– modificarea și completarea H.G. nr. 1867/2005
– modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 etc.


 
 

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în data de 27 mai 2015, au fost adoptate mai multe acte normative (proiecte de legi, ordonanțe de urgență, hotărâri):

Proiecte de legi

– Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Kazahstan privind extrădarea, semnat la București la 14 noiembrie 2014;

– Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la București la 14 noiembrie 2014;

– Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului privind asistența judiciară în materie penală între România și Republica Kazahstan, semnat la București la 14 noiembrie 2014.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

– Proiectul de Lege pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Sechestrate și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– Proiectul de Lege privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare;

– Proiectul de Lege privind redresarea și rezoluția asigurătorilor;

– Proiectul de Lege privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz.

 

Ordonanțe de urgență

– Ordonanța de urgență pentru completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 (M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2007; cu modif. ult.) și modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (M. Of. nr. 618 din 18 iulie 2006; cu modif. și compl. ult.).

Menționăm faptul că Legea nr. 215/2001, după republicare, a suferit mai multe modificări, cea mai recentă fiind adusă prin Legea nr. 119/2015 (M. Of. nr. 361 din 26 mai 2015).

De asemenea, Legea nr. 273/2006 a suferit, de-a lungul timpului, mai multe modificări, cea mai recentă fiind adusă prin O.U.G. nr. 18/2014 (M. Of. nr. 305 din 24 aprilie 2014).

– Ordonanța de urgență pentru modificarea art. 2 lit. d) din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (M. Of. nr. 267 din 13 mai 2013; cu modif. ult.), precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (M. Of. nr. 191 din 23 martie 2015; cu modif. ult.).

Menționăm faptul că O.U.G. nr. 34/2013 a mai fost modificată prin O.U.G. nr. 63/2014 (M. Of. nr. 730 din 7 octombrie 2014).

De asemenea, O.U.G. nr. 3/2015 a mai fost modificată prin Legea nr. 104/2015 (M. Of. nr. 331 din 14 mai 2015).

– Ordonanța de urgență privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare Societății Complexul Energetic Hunedoara.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

 

Hotărâri

– Hotărârea privind aprobarea „Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2015-2019”;

– Hotărârea privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea la București, în perioada 07-11 iunie 2015, a Conferinței Directorilor de Sisteme Penitenciare și de Probațiune (CDPPS) și a Conferinței Internaționale EuroPris;

– Hotărârea privind alocarea temporară, pentru luna iunie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management și pentru modificarea H.G. nr. 239/2015 privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru programul Operațional Creșterea Competitivității Economice (POS CCE) (M. Of. nr. 248 din 10 aprilie 2015);

– Hotărârea pentru modificarea și completarea Anexei – Regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției publice specifice de inspector antifraudă în cadrul ANAF, aprobat prin H.G. nr. 677/2013 (M. Of. nr. 573 din 9 septembrie 2013);

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială „ROMAERO” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune „CNCIR” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială „IAR” – S.A. Brașov, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială „UM ORĂȘTIE” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului;

– Hotărârea privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași a acestora (STĂUCENI);

– Hotărârea privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași a acestora (PĂLTINIȘ);

– Hotărârea privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr.1 la H.G. nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar și schimbarea unității de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Cluj;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din MAPN (M. Of. nr. 62 din 24 ianuarie 2006);

– Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope (M. Of. nr. 1095 din 5 decembrie 2005; cu modif. ult.), aprobate prin H.G. nr. 1915/2006 (M. Of. nr. 18 din 11 ianuarie 2007; cu modif. ult.);

– Hotărârea privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru unele unități din subordine;

– Hotărârea privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.;

– Hotărârea privind acțiunea de protocol cu caracter deosebit „Organizarea de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri a reuniunii Consiliului de Administrație și a Adunării Generale a Asociației Europene a Artizanatului și a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (UEAPME)” care se va desfășura la București la data de 10 iunie 2015;

– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor două tranșe aferente anului 2016;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială „Antibiotice” S.A. Iași, societate comercială aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică”, regie aflată în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice;

– Hotărârea privind modificarea anexei nr. 8 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006);

– Hotărârea privind schimbarea denumirii Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române;

– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanțarea unor cheltuieli ale Școlii Superioare de Aviație Civilă;

– Hotărârea privind aprobarea înființării pe lângă Institutul Cultural Român a unei activități finanțate integral din venituri proprii;

– Hotărârea privind trecerea unui imobil-teren din domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului, administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și folosința gratuită a Muftiatului Cultului Musulman din România;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare și valorificare a activelor statului pe anul 2015 al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului;

– Hotărârea privind actualizarea datelor de inventar ale bunului imobil cu nr. MFP 64109 înscris în anexa nr.12 la H.G. nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea unor anexe la H.G. nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava (M. Of. nr. 642 din 30 august 2002; cu modif. ult.);

– Hotărârea privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor-Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA în domeniul public al comunei Spanțov, județul Călărași;

– Hotărârea privind reglementarea situației juridice a unor imobile, trecute în domeniul public al statului, situate în municipiul Brașov, județul Brașov;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă” (M. Of. nr. 418 din 18 iunie 2009);

– Hotărârea privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune 2014-2020;

– Hotărârea privind cadrul instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 a fondurilor europene structurale și de investiții;

– Hotărârea pentru aprobarea Strategiei Naționale privind incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020.

 

Pentru a vedea respectivul comunicat de presă vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și alte acte normative (adoptate de Guvern) was last modified: iunie 4th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter