Completarea Codului fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (O.U.G. nr. 32/2016)

4 iul. 2016
Vizualizari: 1166
Actul modificatActul modificatorSumar  
Codul fiscalO.U.G. nr. 32/2016
(M. Of. nr. 488 din 30 iunie 2016)
introduce: art. 60 pct. 3; art. 111 alin. (2) lit. e); art. 111 alin. (2^1) – (2^9); art. 114 alin. (2) lit. a^1); art. 291 alin. (2) lit. h)

 

În M. Of. nr. 488 din 30 iunie 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Considerente:

– necesitatea acordării unui tratament fiscal favorabil aplicabil veniturilor din salarii și asimilate salariilor obținute de către persoanele fizice care activează în domeniul cercetării-dezvoltării, în scopul atragerii, menținerii și dezvoltării în România a resursei umane înalt calificate pentru desfășurarea activității de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică, precum și pentru consolidarea sistemului de cercetare-dezvoltare în vederea creșterii competitivității economiei românești,

– faptul că persoanele fizice care au dreptul de a li se stinge datoriile izvorâte din contractele de credit cu tot cu accesorii, potrivit prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, datorează și impozit în cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal prin darea în plată a bunului imobil,

– însemnătatea agriculturii în contextul economiei naționale, de importanța dezvoltării sectorului agricol și a facilitării de noi investiții în agricultură și având în vedere necesitatea sustenabilității sectorului agricol, prin creșterea nivelului de accesibilitate la bunurile și serviciile de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol,

– necesitatea îmbunătățirii cadrului legal reglementat de Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată,

– evitarea blocării activității unor operatori economici, cum ar fi cei din domeniile de achiziții de diverse produse de la persoane fizice (produse agricole, din flora spontană, achiziții de ciuperci și fructe de pădure etc.) sau din domeniul organizatorilor de evenimente speciale,

– ținând seama de faptul că neadoptarea în regim de urgență a măsurilor de reglementare prevăzute în prezentul act normativ ar conduce la:

  • insuficienta stimulare a domeniului cercetării-dezvoltării și imposibilitatea stimulării altor sectoare economice, ca urmare a neîncurajării persoanelor fizice de a desfășura activități de cercetare, dezvoltare aplicativă și/sau dezvoltare tehnologică;
  • menținerea cotei standard de TVA de 20% pentru livrarea celor mai importante produse utilizate pentru producția agricolă și pentru prestările de servicii specifice de tipul celor utilizate în sectorul agricol, cu implicații privind nivelul de accesibilitate la bunurile/serviciile utilizate în sectorul agricol;
  • menținerea unei sarcini fiscale în cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară prin dare în plată, în condițiile în care persoanele fizice aflate în această situație nu au putere financiară, ceea ce ar determina blocarea aplicării Legii nr. 77/2016;
  • periclitarea asigurării informării autorităților statului cu date privind situația economică și socială a României (inflație, rata șomajului, consumul populației de bunuri și servicii, veniturile, efectivele de animale și producția vegetală și animală și altele), ca urmare a regulilor dificile de înregistrare și impozitare a veniturilor obținute de persoanele fizice din activitatea de colectare a datelor statistice;
  • blocarea activității de achiziții de bunuri/servicii de la persoanele fizice ca urmare a plafoanelor de plăți în numerar,

În continuare, vom prezenta modificările aduse Codului fiscal prin O.U.G. nr. 32/2016.
 
Art. 60 pct. 3 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 32/2016)
 

Noua reglementare

La art. 60, după pct. 2 se introduce un nou punct, pct. 3.

Potrivit noii reglementări, art. 60 pct. 3 stabilește următoarele:

3. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului educației naționale și cercetării științifice, al ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale”.

 
Art. 111 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 32/2016)
 

Noua reglementare

La art. 111 alin. (2), după lit. d) se introduce o nouă literă, lit. e).

Potrivit noii reglementări, art. 111 alin. (2) lit. e) dispune următoarele:

în cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal, în condițiile prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, pentru o singură operațiune de dare în plată”.

 
Art. 111 alin. (2^1) – (2^9) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 32/2016)
 

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II
Noua reglementare

La art. 111, după alin. (2) se introduc nouă noi alineate, alin. (2^1) – (2^9).

Potrivit noii reglementări, art. 111 alin. (2^1) – (2^9) prevede următoarele:

(2^1) Dispozițiile alin. (2) lit. e) se aplică atât debitorului, cât și codebitorilor, coplătitorilor, garanților personali sau ipotecari ai debitorului, în cazul în care prin operațiunea de dare în plată se transferă dreptul de proprietate imobiliară din patrimoniul personal al acestora.

(2^2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (2^1) beneficiază de prevederile alin. (2) lit. e) o singură dată, pentru prima operațiune de dare în plată, astfel cum rezultă din registrul prevăzut la alin. (2^3), indiferent de calitatea pe care acestea o au într-o altă operațiune de dare în plată efectuată în condițiile prevederilor Legii nr. 77/2016.

(2^3) Pentru identificarea primei operațiuni de dare în plată, în vederea aplicării prevederilor alin. (2) lit. e), se înființează la nivelul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România Registrul național notarial de evidență a actelor de dare în plată prevăzute de Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, denumit în continuare RNNEADP, în care se înscriu actele autentificate de notarul public și hotărârile judecătorești de dare în plată emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016. RNNEADP este administrat de Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale (CNARNN – Infonot).

(2^4) În cazul în care darea în plată pentru care se solicită aplicarea prevederilor alin. (2) lit. e) se face prin notarul public, persoanele fizice prevăzute la alin. (2^1) solicită acestuia un certificat eliberat de CNARNN care să ateste faptul că nu s-a mai înregistrat niciun alt act de dare în plată potrivit Legii nr. 77/2016, până la data autentificării actului de dare în plată de către acesta.

(2^5) Aplicarea prevederilor alin. (2) lit. e) de către notarul public se efectuează în baza certificatului eliberat potrivit alin. (2^4).

(2^6) Notarii publici care autentifică acte de dare în plată potrivit Legii nr. 77/2016 au obligația să le transmită la RNNEADP în aceeași zi, în vederea înregistrării lor, cu evidențierea distinctă a persoanelor fizice care au calitatea de parte în actul de dare în plată.

(2^7) În cazul în care darea în plată pentru care persoanele fizice, prevăzute la alin. (2^1), solicită aplicarea prevederilor alin. (2) lit. e) se face pe cale judecătorească, acestea au obligația transmiterii unui exemplar al hotărârii judecătorești definitive la CNARNN, în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii, în vederea înregistrării acesteia în RNNEADP.

(2^8) În situația prevăzută la alin. (2^7), pentru a beneficia de prevederile alin. (2) lit. e), persoanele fizice prevăzute la alin. (2^1) au obligația depunerii unei cereri la organul fiscal competent, în termen de 90 de zile de la data comunicării hotărârii judecătorești, sub sancțiunea decăderii, la care să anexeze certificatul eliberat de CNARNN, din care să rezulte faptul că hotărârea judecătorească definitivă s-a înregistrat în RNNEADP și nu s-a mai înregistrat niciun alt act de dare în plată potrivit Legii nr. 77/2016, până la data înregistrării hotărârii judecătorești. Certificatul se obține de la CNARNN – Infonot de persoana fizică, direct sau prin intermediul unui notar public.

(2^9) Cererea prevăzută la alin. (2^8) va cuprinde cel puțin informații privind: datele de identificare ale contribuabilului, calitatea de parte în cadrul unei hotărâri judecătorești obținute în conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016, numărul și data hotărârii judecătorești definitive, adresa la care este situat bunul imobil înstrăinat care face obiectul transferului dreptului de proprietate ca urmare a actului de dare în plată”.

 
Art. 114 alin. (2) lit. a^1) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 32/2016)
 

Noua reglementare

La art. 114 alin. (2), după lit. a) se introduce o nouă literă, lit. a^1).

Potrivit noii reglementări, art. 114 alin. (2) lit. a^1) stabilește următoarele:

veniturile, cu excepția celor obținute ca urmare a unor contracte încheiate în baza Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza raporturilor de serviciu încheiate în baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, obținute de către operatorii statistici din activitatea de colectare a datelor de la populație și de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice efectuate în vederea producerii de statistici oficiale;”.

 
Art. 291 alin. (2) lit. h) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 32/2016)
 

Noua reglementare

La art. 291 alin. (2), după lit. g) se introduce o nouă literă, lit. h).

Potrivit noii reglementări, art. 291 alin. (2) lit. h) dispune următoarele:

livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale”.

 
Alte prevederi relevante din O.U.G. nr. 32/2016
 
Art. II prevede faptul că persoanele fizice care până la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență au efectuat darea în plată în condițiile prevederilor Legii nr. 77/2016 beneficiază de prevederile art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, completată prin prezenta ordonanță de urgență, o singură dată, pentru prima operațiune de dare în plată efectuată după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență în discuție.

Art. III stabilește faptul că în situația prevăzută la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016, pentru a beneficia de prevederile art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, completată prin prezenta ordonanță de urgență, contribuabilul depune o cerere însoțită de certificatul eliberat de CNARNN prevăzut la art. 111 alin. (2^8) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, la organul fiscal competent care procedează după cum urmează:

a) în cazul în care decizia de impunere nu a fost emisă sau nu a fost comunicată până la data depunerii cererii, decizia de impunere nu se mai emite sau, după caz, nu se mai comunică;
b) în cazul în care decizia de impunere a fost emisă și comunicată contribuabilului, impozitul și accesoriile aferente acestora, neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se anulează, prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscale care se comunică contribuabilului.

Sub sancțiunea decăderii, cererea prevăzută la alin. (1) se depune la organul fiscal competent în termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării hotărârii judecătorești definitive.

De asemenea, organul fiscal nu începe sau suspendă executarea silită a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal atunci când contribuabilul a notificat organul fiscal cu privire la exercitarea dreptului prevăzut la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016.

În fine, obligațiile fiscale reprezentând impozit pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal datorate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și stinse, prin orice modalitate, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și data pronunțării hotărârii judecătorești definitive potrivit dispozițiilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 se restituie la cererea contribuabilului adresată organului fiscal competent.

Art. V dispune faptul că prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare la data publicării respectivei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial.

Prevederile art. I pct. 1 se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2016, iar prevederile art. I pct. 5 se aplică începând cu data de 1 august 2016. Până la această dată se aprobă ordinele prevăzute la art. 60 pct. 3 și la art. 291 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost completată prin ordonanța de urgență în discuție.

 

Completarea Codului fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (O.U.G. nr. 32/2016) was last modified: iulie 1st, 2016 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.