Competența de soluționare a acțiunilor în justiţie îndreptate împotriva deciziilor de soluţionare a contestaţiilor administrative îndreptate împotriva actelor emise de către autorităţile cu competenţe în administrarea fondurilor europene

24 nov. 2022
Vizualizari: 223
  • Legea nr. 554/2004: art. 10 alin. (1)
  • NCPC: art. 133 pct. 2
  • NCPC: art. 135

Prin cererea de chemare în judecată adresată Tribunalului Maramureș, secția a II-a civilă, reclamanta a solicitat instanței anularea Deciziei nr. 4292/29.11.2016, emisă de Comisia de soluționare a contestației din cadrul OIRPOSDRU Nord Vest, prin care a fost respinsă contestația înregistrată la OIRPOSDRU NV sub nr. x/2016, formulată de Asociația A. împotriva Scrisorii standard de informare a beneficiarului nr. 3236/23.08.2016, ca netemeinică și nelegală; anularea în parte a Scrisorii standard de informare a beneficiarului nr. 3236/23.08.2016 emisă OIRPOSDRU NV în ceea ce privește sumele declarate neeligibile, ca netemeinică și nelegală; constatarea eligibilității tuturor cheltuielilor solicitate spre rambursare prin Cererea de rambursare nr. 4/25.02.2014 și, prin urmare: a. în principal: obligarea pârâtelor la plata sumei de 4.088.574,62 RON solicitată prin Cererea de rambursare nr. 4/25.02,2014 și declarată neeligibilă; b. în subsidiar: obligarea pârâtelor la emiterea unei Scrisori standard de validare și aprobare spre rambursare a sumei de 4.088.574,62 RON solicitată prin Cererea de rambursare nr. 4/25.02.2014 și declarată neeligibilă; obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 1157 din 16 martie 2018)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Înalta Curte de Casație și Justiție sesizată cu stabilirea regulatorului de competență, în conformitate cu dispozițiile art. 135 din C. proc. civ., analizând obiectul cauzei deduse judecății și dispozițiile legale incidente, urmează să stabilească competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Maramureș, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, pentru considerentele ce urmează:

1. Argumentele de fapt și de drept relevante

Conferința națională de insolvență

Reclamanta a învestit instanța de contencios administrativ cu o acțiune în anularea Deciziei nr. 4292/29.11.2016 emisă de Comisia de soluționare a contestației din cadrul OIRPOSDRU Nord Vest, prin care a fost respinsă contestația formulată de aceasta împotriva scrisorii standard de informare a beneficiarului nr. 3236/23.08.2016, prin care se solicitase anularea în parte a respectivei scrisori, în ceea ce privește sumele declarate neeligibile.

Problema de drept care a generat conflictul negativ de competență privește norma de drept aplicabilă situației deduse judecății prin prezenta speță, respectiv cea care guvernează acțiunile în justiție îndreptate împotriva deciziilor de soluționare a contestațiilor administrative îndreptate împotriva actelor emise de către autoritățile cu competențe în administrarea fondurilor europene.

În cauza de față, ne aflăm în fața unui conflict negativ de competență tipic, întrucât dispozițiile art. 133 pct. 2 din C. proc. civ. dispun că există conflict de competență când două sau mai multe instanțe și-au declinat reciproc competența de a judeca același proces.

Înalta Curte constată că dispozițiile legale incidente, în raport de care urmează a se stabili competența de soluționare a cauzei, sunt cele prevăzute de art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, potrivit cărora:

„Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice locale și județene, precum și cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale, precum și accesorii ale acestora de până la 1.000.000 de RON se soluționează în fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice centrale, precum și cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale, precum și accesorii ale acestora mai mari de 1.000.000 de RON se soluționează în fond de secțiile de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel, dacă prin lege organică specială nu se prevede altfel”.

În speță, se constată că actul atacat în reprezintă decizia nr. 4292/29.11.2016 emisă de Comisia de soluționare a Contestației din cadrul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Nord-Est, organism ce are rangul unei autorități publice locale, ceea ce determină competența materială a tribunalului în primă instanță, în conformitate cu dispozițiile legale anterior evocate.

Astfel fiind, se constată că în mod greșit Tribunalul Maramureș a considerat că, de fapt, caracterul local (regional) sau național al unei autorități publice se stabilește prin raportare la gradul efectiv de autonomie și la efectul teritorial sau național al proiectelor de finanțare avizate, precum și că toate actele încheiate de reprezentant sunt considerate a fi încheiate de mandant, respectiv de autoritatea centrală câtă vreme în contenciosul administrativ calitate procesuală are emitentul actului administrativ contestat, iar unul dintre cele două criterii care determină competența de soluționare a acestor cauze este tocmai rangul autorității emitente.

De altfel, o asemenea interpretare ar lipsi de conținut noțiunea de autoritate publică locală, căci fiecare autoritate publică locală ține de o autoritate publică centrală, care îi coordonează activitatea în acord cu reglementarea legală care o prevede.

De asemenea, Înalta Curte constată că, în speță, nu este incident criteriul valoric stabilit prin art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, deoarece, astfel cum în mod corect a stabilit Curtea de Apel Cluj, acesta devine incident în situația în care actul administrativ contestat privește taxe și impozite, contribuții, datorii vamale, precum și accesorii ale acestora, ceea ce nu este cazul în speță, unde se contestă cheltuieli constatate a fi neeligibile în cadrul contractului de finanțare POSDRU nr. E8638, nr. identificare proiect POSDRU 96/6.2/S/60588.

Pe de altă parte, nu se poate reține nici incidența prevederilor art. 10 alin. (1)^1 din Legea nr. 554/2004, având în vedere că acest text de lege privește o situație derogatorie de la regula instituită în alineatul precedent, conform căreia atunci când se contestă acte administrative având ca obiect sume reprezentând finanțarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene cu emitent – autoritate publică centrală, competența aparține secțiilor de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel, indiferent de valoare.

Prin urmare, în conformitate cu dispozițiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, competența materială de soluționare a cauzei de față aparține Tribunalului Maramureș, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal.

Această soluție se impune cu atât mai mult cu cât problema stabilirii competenței instanțelor judecătorești de a soluționa acțiunile judiciare formulate împotriva deciziilor pronunțate în soluționarea contestațiilor de către autoritățile publice centrale având ca obiect sume reprezentând finanțarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene, a făcut obiectul Soluției de principiu a secției de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție, adoptată în data de 19 octombrie 2015, potrivit căreia:

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

În litigiile având ca obiect deciziile de soluționare a contestațiilor, atacate în temeiul art. 51 alin. (2) din O.U.G. nr. 66/2011, instanța competentă se determină în raport cu prevederile art. 10 alin. (1) și (1^1) din Legea nr. 554/2004, după cum urmează:

– conform art. 10 alin. (1^1) din Legea nr. 554/2004, cererile privind actele administrative emise de autoritățile publice centrale, indiferent de valoare, se soluționează în fond de secția de contencios administrativ și fiscal a curții de apel;

– conform art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, cererile privind actele administrative emise de autoritățile publice locale, se soluționează în fond de secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului.

2. Temeiul legal al soluției adoptate

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 135 alin. (1) și (4) C. proc. civ., Înalta Curte va stabili competența de soluționare a cauzei, în primă instanță, în favoarea în favoarea Tribunalului Maramureș, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal.

Sursa informației: www.scj.ro.

Competența de soluționare a acțiunilor în justiție îndreptate împotriva deciziilor de soluționare a contestațiilor administrative îndreptate împotriva actelor emise de către autoritățile cu competențe în administrarea fondurilor europene was last modified: noiembrie 24th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.