Noile modificări ale Codului fiscal, punct cu punct. (II) Impozitul pe venituri: din activităţi independente, din salarii, din pensii, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, venitul net anual impozabil

30 ian. 2015
3 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 5 (3 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 8342

Despre

  • M. Of. nr. 74 din 28 ianuarie 2015
  • O.G. nr. 4/2015
  • Modificarea şi completarea Codului fiscal

În M. Of. nr. 74 din 28 ianuarie 2015, s-a publicat O.G. nr. 4/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modif. ult.).

Prin respectiva ordonanță se aduc modificări cu privire la dispozițiile generale, la impozitul pe venit, taxa pe valoare adăugată și la contribuțiile sociale obligatorii.

În continuare vom prezenta modificările aduse de O.G. nr. 4/2015 prevederilor din Codul fiscal cu privire la impozitul pe venituri (din activități independente, din pensii, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, venitul net anual impozabil, dispoziții tranzitorii și finale). Menționăm faptul că aceste prevederi vor intra în vigoare la data de 1 februarie 2015.

Venituri din activități independente (art. 461)

În cadrul Titlului III („Impozitul pe venit”) la Capitolul II („Venituri din activități independente”) se introduce un nou articol, art. 461, privitor la veniturile scutite.

Introducerea art. 461 („Venituri scutite”) Cod fiscal
Art. 461, articol nou introdus, prevede faptul că veniturile din activități independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.

 

Venituri din salarii (art. 55 și art. 551)

La Capitolul III („Venituri din salarii”) se modifică art. 55, care definește veniturile din salarii și se introduce un nou art. 551, referitor la veniturile scutite.

Abrogarea lit. k1) a alin. (4) al art. 55 („Definirea veniturilor din salarii”) Cod fiscal

Vechea reglementare

Alin. (4) prevede sumele care nu sunt incluse în veniturile salariale și nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit. În vechea reglementare, se prevedea, la lit. k1) faptul că veniturile din salarii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat nu erau impozabile.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, lit. k1) este abrogată.

Introducerea art. 551 („Venituri scutite”) Cod fiscal

Potrivit articolului nou introdus, art. 551, veniturile din salarii prevăzute la art. 55 alin. (1)-(3) realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.

[Potrivit art. 55 alin. (1), sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani și/sau în natură obținute de o persoană fizică ce desfășoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă.

Conform alin. (2), regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică și următoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:

a) indemnizațiile din activități desfășurate ca urmare a unei funcții de demnitate publică, stabilite potrivit legii;

Videoconferința regională de insolvență Buzău

b) indemnizații din activități desfășurate ca urmare a unei funcții alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;

c) drepturile de soldă lunară, indemnizațiile, primele, premiile, sporurile și alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii;

d) indemnizația lunară brută, precum și suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societăți naționale, societăți comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și la regiile autonome;

d1) remunerația obținută de directori în baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societăților comerciale;

d2) remunerația primită de președintele asociației de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

e) sumele primite de membrii fondatori ai societăților comerciale constituite prin subscripție publică;

f) sumele primite de reprezentanții în adunarea generală a acționarilor, în consiliul de administrație, membrii directoratului și ai consiliului de supraveghere, precum și în comisia de cenzori;

g) sumele primite de reprezentanții în organisme tripartite, potrivit legii;

h) indemnizația lunară a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declarația de asigurări sociale;

i) indemnizația și orice alte sume de aceeași natură, primite de salariați pe perioada delegării și detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depășește limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituțiile publice. Aceste prevederi se aplică și în cazul salariaților reprezentanțelor din România ale persoanelor juridice străine;

i1) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, primite de salariații care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori nerezidenți, pe perioada delegării și detașării, în România, în interesul serviciului, pentru partea care depășește nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru țara de rezidență a angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din instituțiile publice din România dacă s-ar deplasa în țara respectivă;

j) indemnizația administratorilor, precum și suma din profitul net cuvenite administratorilor societăților comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acționarilor;

j1) sume reprezentând salarii, diferențe de salarii, dobânzi acordate în legătură cu acestea, precum și actualizarea lor cu indicele de inflație, stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile;

j2) indemnizațiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurență, stabilite conform contractului individual de muncă;

k) orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor în vederea impunerii.

Potrivit alin. (3), avantajele, cu excepția celor prevăzute la alin. (4), primite în legătură cu o activitate menționată la alin. (1) și (2) includ, însă nu sunt limitate la:

a) utilizarea oricărui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, în scop personal, cu excepția deplasării pe distanță dus-întors de la domiciliu la locul de muncă;

b) cazare, hrană, îmbrăcăminte, personal pentru munci casnice, precum și alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un preț mai mic decât prețul pieței;

c) împrumuturi nerambursabile;

d) anularea unei creanțe a angajatorului asupra angajatului;

e) abonamentele și costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, în scop personal;

f) permise de călătorie pe orice mijloace de transport, folosite în scopul personal;

g) primele de asigurare plătite de către suportator pentru salariații proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la momentul plății primei respective, altele decât cele obligatorii.

h) tichete-cadou acordate potrivit legii.

Conform alin. (4), următoarele sume nu sunt incluse în veniturile salariale și nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit:

a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităților naturale, ajutoarele pentru bolile grave și incurabile, ajutoarele pentru naștere, veniturile reprezentând cadouri pentru copiii minori ai salariaților, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la și de la locul de muncă al salariatului, costul prestațiilor pentru tratament și odihnă, inclusiv transportul pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariații proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă.

Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaților, cu ocazia Paștelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum și cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depășește 150 lei.

Nu sunt incluse în veniturile salariale și nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevăzute mai sus, realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale și finanțate din buget;

a1) abrogată;

a2) abrogată;

b) drepturile de hrană acordate de angajatori angajaților, în conformitate cu legislația în vigoare;

c) contravaloarea folosinței locuinței de serviciu sau a locuinței din incinta unității, potrivit repartiției de serviciu, numirii conform legii sau specificității activității prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensarea chiriei pentru personalul din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și compensarea diferenței de chirie, suportată de persoana fizică, conform legilor speciale;

d) cazarea și contravaloarea chiriei pentru locuințele puse la dispoziția oficialităților publice, a angajaților consulari și diplomatici care lucrează în afara țării, în conformitate cu legislația în vigoare;

e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecție și de lucru, a alimentației de protecție, a medicamentelor și materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecție a muncii, precum și a uniformelor obligatorii și a drepturilor de echipament, ce se acordă potrivit legislației în vigoare;

f) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care angajații își au domiciliul și localitatea unde se află locul de muncă al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situațiile în care nu se asigură locuință sau nu se suportă contravaloarea chiriei, conform legii;

g) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, primite de salariați, pe perioada delegării și detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituțiile publice, precum și cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare;

g1) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură primite de persoanele fizice care desfășoară o activitate în baza unui statut special prevăzut de lege pe perioada deplasării, respectiv delegării și detașării, în altă localitate, în țară și în străinătate, în limitele prevăzute de actele normative speciale aplicabile acestora, precum și cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare;

g2) indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, primite de salariații care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori nerezidenți, pe perioada delegării și detașării, în România, în interesul serviciului, în limita nivelului legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru țara de rezidență a angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din instituțiile publice din România dacă s-ar deplasa în țara respectivă, precum și cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare;

h) sumele primite, potrivit dispozițiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;

i) indemnizațiile de instalare ce se acordă o singură dată, la încadrarea într-o unitate situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, în limita unui salariu de bază la angajare, precum și indemnizațiile de instalare și mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din instituțiile publice și celor care își stabilesc domiciliul în localități din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, în care își au locul de muncă;

j) abrogată;

k) abrogată;

k1) abrogată

l) veniturile din salarii, ca urmare a activității de creare de programe pentru calculator; încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei, al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației și al ministrului finanțelor publice;

m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activități dependente desfășurate într-un stat străin, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac excepție veniturile salariale plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România, care sunt impozabile în România numai în situația în care România are drept de impunere;

n) cheltuielile efectuate de angajator pentru pregătirea profesională și perfecționarea angajatului legată de activitatea desfășurată de acesta pentru angajator;

o) costul abonamentelor telefonice și al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

p) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordării și la momentul exercitării acestora;

r) diferența favorabilă dintre dobânda preferențială stabilită prin negociere și dobânda practicată pe piață, pentru credite și depozite.].

 

Veniturile din pensii (art. 681)

La Capitolul VI („Venituri din pensii”) se modifică art. 681, privind veniturile neimpozabile.

Modificarea art. 681 („Veniturile neimpozabile”) Cod fiscal

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 681 prevedea faptul că nu erau venituri impozabile veniturile din pensii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, veniturile din pensii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.

 

Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură (art. 711)

La Capitolul VII („Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură”): se introduce art. 711, privind veniturile scutite.

Introducerea art. 711 („Veniturile scutite”) Cod fiscal

Art. 711 prevede faptul că veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 72, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat, sunt scutite de impozit pe venit.

Venitul net anual impozabil (art. 82)

La Capitolul X („Venitul net anual impozabil”) art. 82, privitor la stabilirea plăților anticipate de impozit, se modifică prin introducerea unui nou alineat, alin. (11).

Introducerea alin. (11) în cadrul art. 82 („Stabilirea plăților anticipate de impozit”) Cod fiscal
Potrivit alin. (11), alineat nou introdus, nu se datorează plăți anticipate în cazul contribuabililor, persoane fizice cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri din activități independente, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, prevăzute la cap II și VII, scutite de impozit pe venit.

 

Dispoziții tranzitorii și finale (art. 94)

La Capitolul XIV: („Dispoziții tranzitorii și finale”) art. 94 privind dispozițiile tranzitorii se modifică prin introducerea a două noi alineate, alin. (20) și (21).

Introducerea alin. (20) și (21) în cadrul art. 94 („Dispozițiile tranzitorii”) Cod fiscal

Potrivit alin. (20), Pentru veniturile prevăzute la cap II, III, VI și VII, realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat până la data de 1 februarie 2015, obligațiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării acestora.

Conform alin. (21), Pentru veniturile prevăzute la cap. II și VII, realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, obținute în perioada 1 ianuarie 2015 și până la 1 februarie 2015, se aplică următoarele reguli:

a) normele anuale de venit se corectează astfel încât să corespundă perioadei impozabile;

b) în cazul veniturilor pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, nu se mai stabilesc și nu se efectuează plăți anticipate, iar venitul net anual se declară până la data de 25 mai 2016.

👍Citește și: Noile modificări ale Codului fiscal, punct cu punct. (III) Taxa pe valoarea adăugată
Noile modificări ale Codului fiscal, punct cu punct. (II) Impozitul pe venituri: din activități independente, din salarii, din pensii, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, venitul net anual impozabil was last modified: februarie 10th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter