Codul fiscal – modificări (O.U.G. nr. 25/2018)

3 apr. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4577
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Codul fiscal O.U.G. nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

(M. Of. nr. 291 din 30 martie 2018)

– modifică: art. 51 alin. (4), art. 68 alin. (1), art. 72 alin. (8)-(10), art. 79 alin. (1) și alin. (4), art. 82 alin. (6), art. 102 alin. (1), art. 106 alin. (3), art. 107 alin. (5), art. 120 alin. (7), art. 123 alin. (3)-(6), art. 132 alin. (2), art. 148 alin. (2), art. 151 alin. (2)-(7), art. 170 alin. (2) lit. a), art. 174 alin. (2)-(5) și alin. (6), art. 174 alin. (13) lit. a), art. 180 alin. (3), art. 342 alin. (9)-(10);

 introduce: art. 22 alin. (8) lit. d), art. 42 alin. (3), art. 48 alin. (3^1), art. 56 alin. (1^1)-(1^4), art. 68^1, art. 82 alin. (7), art. 106 alin. (9), art. 107 alin. (9), art. 268 alin. (10), art. 364 alin. (1) lit. f), art. 484 alin. (4);

 abrogă: art. 231 alin. (2), la titlul VI „Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România”, capitolul IV „Modul de impozitare a veniturilor din economii obținute din România de persoane fizice rezidente în state membre și aplicarea schimbului de informații în legătură cu această categorie de venituri” (art. 238–254).

În M. Of. nr. 291 din 30 martie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.
O.U.G. nr. 25/2018 aduce modificări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015; cu modif. ult.), dar și altor acte normative. Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse Codului fiscal:

 

Art. 22 alin. (8) lit. d) din Codul Fiscal (introdus prin O.U.G. nr. 25/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 22 alin. (8), după lit. c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul conținut:

„Contribuabilii care beneficiază de prevederile alin. (1) au obligația de a păstra în patrimoniu activele respective cel puțin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. În cazul nerespectării acestei condiții, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit și se percep creanțe fiscale accesorii potrivit Codului de procedură fiscală, de la data aplicării facilității, potrivit legii. În acest caz, contribuabilul are obligația depunerii declarației fiscale rectificative. Nu intră sub incidența acestor prevederi activele menționate la alin. (1) care se înscriu în oricare dintre următoarele situații:

(…)

d) sunt scoase din patrimoniu ca urmare a îndeplinirii unor obligații prevăzute de lege”.

 

Art. 42 alin. (3) din Codul Fiscal (introdus prin O.U.G. nr. 25/2018)

 

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 42, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul conținut:

„(3) Contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordă burse private au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, precum și, după caz, aferentă anului în care se aplică prevederile art. 25 alin. (4) lit. i), până la termenele prevăzute la alin. (1) și (2). Modelul și conținutul declarației informative se aprobă prin ordin al președintelui ANAF”.

 

Art. 48 alin. (3^1) din Codul Fiscal (introdus prin O.U.G. nr. 25/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 48, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin.(3^1), cu următorul conținut:

„(3^1) Prin excepție de la prevederile art. 47 alin. (1), microîntreprinderile care au subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei și au cel puțin 2 salariați pot opta, o singură dată, să aplice prevederile titlului II începând cu trimestrul în care aceste condiții sunt îndeplinite cumulativ, opțiunea fiind definitivă. În cazul în care aceste condiții nu sunt respectate, persoana juridică aplică prevederile prezentului titlu începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea de 45.000 lei și/sau numărul salariaților scade sub 2, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 47 alin. (1). În cazul în care, în perioada în care persoana juridică aplică prevederile titlului II, numărul de salariați variază în cursul anului, în sensul scăderii sub 2, condiția trebuie reîndeplinită în termen de 60 de zile, termen care se prelungește și în anul fiscal următor. Ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor ca urmare a opțiunii se comunică organelor fiscale competente, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală. Calculul și plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care optează să aplice prevederile titlului II se efectuează luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul respective”.

 

Art. 51 alin. (4) din Codul Fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 25/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 51 alin. (4) prevedea:
„(4) În sensul prezentului titlu, prin salariat se înțelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Condiția se consideră îndeplinită și în cazul microîntreprinderilor care:

a) au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parțial dacă fracțiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;

b) au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remunerația acestora este cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 51 alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) În sensul prezentului titlu, prin salariat se înțelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Condiția se consideră îndeplinită și în cazul microîntreprinderilor care:

a) au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parțial dacă fracțiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;

b) au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remunerația acestora este cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată”.

 

Art. 56 alin. (1^1)-(1^4) din Codul Fiscal (intoduse prin O.U.G. nr. 25/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 56, după alin. (1) se introduc patru noi alineate, alin.(1^1) – (1^4), cu următorul conținut:

„(1^1) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

(1^2) Sumele care nu sunt scăzute potrivit prevederilor alin. (1^1) din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

(1^3) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, potrivit alin. (1^1), precum și, după caz, aferentă anului în care se aplică prevederile alin. (1^2). Modelul și conținutul declarației informative se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F.

(1^4) Declarația informativă prevăzută la alin. (1^3) se depune până la următoarele termene:

a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;

b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în situațiile prevăzute la art. 48 alin. (3^1) și art. 52;

c) până la termenele prevăzute la alin. (3) și (4), după caz”.

 

Art. 68 alin. (1) din Codul Fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 25/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 68 alin. (1) prevedea:
Venitul net anual din activități independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri, cu excepția situațiilor în care sunt aplicabile prevederile art. 69”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 68 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Venitul net anual din activități independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri, cu excepția situațiilor în care sunt aplicabile prevederile art. 68^1 și art. 69”.

 

Art. 68^1 din Codul Fiscal (introdus prin O.U.G. nr. 25/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 68 se introduce un nou articol, art. 68^1, cu următorul conținut:

„Stabilirea impozitului pentru veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, potrivit legii

(1) Contribuabilii care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, datorează impozit pe venit, impozitul fiind final.

(2) Plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă au și obligația de a calcula, de a reține și de a plăti impozitul corespunzător sumelor plătite prin reținere la sursă.

(3) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut și se reține la sursă, de către plătitorii de venituri prevăzuți la alin. (2), la momentul plății venitului.

(4) Impozitul calculat și reținut reprezintă impozit final și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.

(5) Plătitorii de venituri prevăzuți la alin. (2) nu au obligația calculării, reținerii la sursă și plății impozitului din veniturile plătite dacă efectuează plăți către asocierile fără personalitate juridică, precum și către entități cu personalitate juridică, care organizează și conduc contabilitate proprie, potrivit legii, pentru care plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul său propriu.

(6) Contribuabilii nu au obligația de completare a Registrului de evidență fiscală și de conducere a evidenței contabile.

(7) Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul stabilit la alin. (3), după cum urmează:

a) în cotă de 2% pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii; sau

b) în cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

(8) Obligația calculării și plății sumei prevăzute la alin. (7) revine organului fiscal competent, pe baza declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice depuse până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.

(9) Prin excepție de la alin. (8), contribuabilii pot opta pentru calcularea, reținerea și plata sumei prevăzută la alin. (7) de către plătitorii de astfel de venituri până la termenul de plată a impozitului.

(10) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (7) și (8) se stabilește prin ordin al președintelui A.N.A.F.

(11) Opțiunea prevăzută la alin. (9) se exercită în scris de către contribuabil și se aplică la momentul plății impozitului de către plătitorii de venituri. Opțiunea rămâne valabilă pe perioada derulării contractului de activitate sportivă încheiat între părți, începând cu luna exercitării opțiunii, dar nu mai mult de 2 ani fiscali consecutive”.

 

Art. 72 alin. (8)-(10) din Codul Fiscal (modificate prin O.U.G. nr. 25/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 72 alin. (8)-(10) prevedeau:
„(8) Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit la alin. (4) pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor

 

(9) Obligația calculării și plății sumei prevăzute la alin. (8) revine organului fiscal competent. 

(10) Prin excepție de la alin. (8) și (9), contribuabilii pot opta pentru calcularea, reținerea și plata sumei reprezentând până la 2% din impozitul datorat la momentul plății veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, de către plătitorii de astfel venituri, până la termenul de plată al impozitului”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 72 alin. (8)-(10) se modifică și vor avea au următorul cuprins:

„(8) Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul stabilit la alin. (4) pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, după cum urmează:

a) în cotă de 2% pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii; sau

b) în cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

(9) Obligația calculării și plății sumei prevăzute la alin. (8) revine organului fiscal competent, pe baza declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice depuse până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.

(10) Prin excepție de la alin. (9), contribuabilii pot opta pentru calcularea, reținerea și plata sumei prevăzute la alin. (8) de către plătitorii de astfel de venituri până la termenul de plată a impozitului”.

 

Art. 79 alin. (1) și alin. (4) din Codul Fiscal (modificate prin O.U.G. nr. 25/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 79 alin. (1) și alin. (4) prevedeau:
„(1) Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit la art. 78 alin. (5), pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii. Persoanele fizice care obțin venituri asimilate salariilor beneficiază de aceleași prevederi.

(…)

(4) Prin excepție de la alin. (1) și (2), contribuabilii pot opta pentru calcularea, reținerea și plata sumei reprezentând până la 2% din impozitul lunar datorat pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, de către angajator/plătitor, până la termenul de plată al impozitului”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 79 alin. (1) și alin. (4) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul stabilit la art. 78 alin. (5), după cum urmează:

a) în cotă de 2% pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii; sau

b) în cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

Persoanele fizice care obțin venituri asimilate salariilor beneficiază de aceleași prevederi.

(…)

(4) Prin excepție de la alin. (2), contribuabilii pot opta pentru calcularea, reținerea și plata de către angajator/plătitor a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul lunar datorat pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, până la termenul de plată a impozitului, după cum urmează:

a) în cotă de 2% pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii; sau

b) în cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii”.

 

Art. 82 alin. (6) din Codul Fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 25/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 82 alin. (6) prevedea:
„Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 82 alin. (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual, după cum urmează:

a) în cotă de 2% pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii; sau

b) în cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii”.

 

Art. 82 alin. (7) din Codul Fiscal (introdus prin O.U.G. nr. 25/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 82, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul conținut:

„(7) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (6) se stabilește prin ordin al președintelui A.N.A.F.”.

Codul fiscal – modificări (O.U.G. nr. 25/2018) was last modified: aprilie 3rd, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter