Codul fiscal – modificări (O.U.G. nr. 6/2015)

17 apr. 2015
6 voturi, medie: 5,00 din 56 voturi, medie: 5,00 din 56 voturi, medie: 5,00 din 56 voturi, medie: 5,00 din 56 voturi, medie: 5,00 din 5 (6 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
12.093 views

Despre

  • M. Of. nr. 250 din 14 aprilie 2015
  • O.U.G. nr. 6/2015
  • Modificarea și completarea Codului fiscal

Actul modificatActul modificatorSumar
Codul fiscalO.U.G. nr. 6/2015 (M. Of. nr. 250 din 14 aprilie 2015) introduce: art. 82 alin. (71),  art. 94 alin. (22) și (23), art. 1161 și 1162, art. 140 alin. (2) lit. h)
modifică: art. 771 alin. (6), art. 83 alin. (3) lit. c), art. 140 alin. (2) lit. g)

În M. Of. nr. 250 din 14 aprilie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 6/2015 pentru modificarea și completarea Codului fiscal.

O.U.G. nr. 6/2015 a fost adoptată având în vedere următoarele:

– faptul că strategia fiscal bugetară pentru perioada 2014-2016 prevede printre alte măsuri fiscale și reducerea treptată în următorii 4 ani a TVA pe măsura îmbunătățirii colectării veniturilor bugetare, propunându-se, începând cu data de 1 iunie 2015, extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului uman și animal, animale și păsări vii din specii domestice, semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele, precum și pentru serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice;

– faptul că măsura de reducere a TVA este conformă cu legislația europeană și este de natură a contribui în mod esențial la reducerea evaziunii fiscale;

– faptul că reducerea TVA reprezintă o pârghie deosebit de importantă din perspectiva dezvoltării economiei naționale, prin relansarea consumului intern, ca urmare a creării premiselor necesare pentru scăderea prețurilor bunurilor și serviciilor în general;

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

– faptul că reducerea nivelului TVA contribuie totodată la creșterea productivității și, implicit, la creșterea eficienței economice;

– faptul că reducerea cotei de TVA constituie o măsură de natură a spori echitatea, prin îmbunătățirea distribuției veniturilor sau prin faptul că anumite bunuri devin mai accesibile pentru întreaga populație;

– faptul că extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de produse alimentare și serviciile de restaurant și de catering constituie o măsură de natură a contribui în mod esențial la reducerea evaziunii fiscale și la crearea unui climat competitiv adecvat în acest domeniu, inclusiv în domeniul turismului;

– faptul că extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 9% generează efecte pozitive semnificative asupra mediului de afaceri și prin îmbunătățirea fluxurilor de cash-flow, diminuând astfel o serie de dificultăți cu care se confruntă operatorii economici din această perspectivă;

– interpretările referitoare la posibilitatea aducerii unor atingeri dispozițiilor constituționale referitoare la garantarea dreptului de proprietate, ca urmare a prevederilor privind condiționarea înregistrării transferului proprietăților imobiliare din patrimoniul personal la birourile de carte funciară, de prezentarea documentelor care atestă plata impozitului datorat de persoanele fizice;

– asigurarea unui tratament fiscal nediscriminatoriu aplicabil veniturilor obținute de persoanele fizice din chirii, în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părți, indiferent dacă chiria este exprimată în lei sau reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută;

– necesitatea implementării măsurii care are drept scop soluționarea cazului de încălcare a dreptului Uniunii Europene în materia libertății de a presta servicii și a libertății de circulație a capitalului în cazul persoanelor juridice străine care obțin venituri de natura dobânzilor din România;

– necesitatea implementării măsurii care are drept scop soluționarea cazului de încălcare a dreptului Uniunii Europene în materia libertății de a presta servicii și a libertății de circulație a capitalului în cazul persoanelor fizice nerezidente care obțin anumite categorii de venituri din activități independente din România;

– faptul că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu putea fi amânată.

Vom prezenta, în continuare, prevederile art. I O.U.G. nr. 6/2015, privind modificările aduse Codului fiscal, prin respectiva ordonanță de urgență:

 Art. 771 („Definirea venitului din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”) alin. (6) Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 6/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 771 alin. (6) prevedea faptul că impozitul prevăzut la alin. (1) și (3) se calculează și se încasează de notarul public înainte de autentificarea actului sau, după caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul calculat și încasat se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut. În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia, pentru situațiile prevăzute la alin. (1) și (3), se realizează prin hotărâre judecătorească sau prin altă procedură, impozitul prevăzut la alin. (1) și (3) se calculează și se încasează de către organul fiscal competent. Instanțele judecătorești care pronunță hotărâri judecătorești definitive și irevocabile comunicau organului fiscal competent hotărârea și documentația aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii. Pentru alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească contribuabilul are obligația de a declara venitul obținut în maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, în vederea calculării impozitului. Pentru înscrierea drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de moștenitor sau, după caz, a hotărârilor judecătorești și a altor documente în celelalte cazuri, registratorii de la birourile de carte funciară verificau îndeplinirea obligației de plată a impozitului prevăzut la alin. (1) și (3) și, în cazul în care nu se face dovada achitării acestui impozit, resping cererea de înscriere până la plata impozitului.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 771 alin. (6) prevede: „Impozitul prevăzut la alin. (1) [La transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit care se calculează astfel: a) pentru construcțiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum și pentru terenurile de orice fel fără construcții, dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv: 3% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv; peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depășește 200.000 lei inclusiv; b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobândite la o dată mai mare de 3 ani: 2% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv; peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depășește 200.000 lei inclusiv] și la alin. (3) [Pentru transmisiunea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moștenire nu se datorează impozitul prevăzut la alin. (1), dacă succesiunea este dezbătută și finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus, moștenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale] teza a doua se calculează și se încasează de notarul public înainte de autentificarea actului sau, după caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul calculat și încasat se plătește până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasat. În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia, pentru situațiile prevăzute la alin. (1) și (3), se realizează prin hotărâre judecătorească sau prin altă procedură, impozitul prevăzut la alin. (1) și (3) se calculează și se încasează de către organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei. Instanțele judecătorești care pronunță hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii comunică organului fiscal competent hotărârea și documentația aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive și irevocabile/definitive și executorii a hotărârii. Pentru alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească contribuabilul are obligația de a declara venitul obținut în maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, în vederea calculării impozitului. În cazul transferului prin executare silită impozitul datorat de contribuabilul din patrimoniul căruia a fost transferată proprietatea imobiliară se calculează și se încasează de către organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei”.

 

 

 Art. 82 („Stabilirea plăților anticipate de impozit”) alin. (71) Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 6/2015)

Noua reglementare

La art. 82, după alin. (7) se introduce un nou alineat, alin. (71).

Potrivit noii reglementări, art. 82 alin. (71) prevede: „În situația rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părți, pentru care determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor art. 62 alin. (11) și în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, plățile anticipate stabilite potrivit prevederilor alin. (1) vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative. Determinarea venitului anual se efectuează pe baza cursului de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ziua precedentă celei în care se emite decizia de impunere, impozitul fiind final”.

 

Art. 83 („Declarația privind venitul realizat”) alin. (3) lit. c) Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 6/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 83 alin. (3) lit. c) prevedea faptul că nu se depun declarații privind venitul realizat din cedarea folosinței bunurilor prevăzute la art. 63 alin. (2), a căror impunere estefinală, cu excepția contribuabililor care au depus declarații privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 83 alin. (3) lit. c) prevede faptul că nu se depun declarații privind: „(…) venituri din cedarea folosinței bunurilor prevăzute la art. 63 alin. (2) [Fac excepție contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părți este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real și la sfârșitul anului anterior nu îndeplinesc condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități independente pentru care plățile anticipate de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, și impozitul este final] și la art. 82 alin. (71) [În situația rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părți, pentru care determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor art. 62 alin. (11) și în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, plățile anticipate stabilite potrivit prevederilor alin. (1) vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative. Determinarea venitului anual se efectuează pe baza cursului de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ziua precedentă celei în care se emite decizia de impunere, impozitul fiind final] a căror impunere este finală, cu excepția contribuabililor care au depus declarații privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii”.

 

Art. 94 („Dispoziții tranzitorii”) alin. (22) și (23) Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 6/2015)

Noua reglementare

La art. 94, după alin. (21) se introduc două noi alineate, alin. (22) și (23).

Potrivit noii reglementări, art. 94 alin. (22) prevede: „În cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părți, în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative recalculează plățile anticipate stabilite potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) [Contribuabilii care realizează venituri din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole impuse în sistem real, prevăzute la art. 71 alin. (5), precum și din silvicultură și piscicultură, cu excepția veniturilor din arendare, sunt obligați să efectueze în cursul anului plăți anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care plățile anticipate se stabilesc prin reținere la sursă], începând cu 1 iunie 2015”.

De asemenea, art. 94 alin. (23) dispune: „Pentru înregistrarea la birourile de carte funciară a drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de moștenitor sau, după caz, a hotărârilor judecătorești și a altor documente în celelalte cazuri, anterior datei de 1 iunie 2015 și neînregistrate până la data respectivă, registratorii nu au obligația de a verifica achitarea impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”.

 

După art. 116 se introduc două noi articole, art. 1161 și 1162

Art. 1161 („Tratamentul fiscal al veniturilor din dobânzi obținute din România de persoane juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European”) Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 6/2015)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1161 prevede: „(1) Veniturile reprezentând dobânzi obținute din România de o persoană juridică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, stat cu care România are încheiată o convenție pentru evitarea dublei impuneri, cu excepția dobânzilor care intră sub incidența prevederilor cap. IV din prezentul titlu, se impun cu cota și în condițiile prevăzute de convenția aplicabilă, dacă persoana juridică prezintă un certificat de rezidență fiscală valabil.

(2) Persoana juridică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, care obține venituri reprezentând dobânzi în condițiile prevăzute la alin. (1), poate opta pentru regularizarea impozitului plătit conform alin. (1) prin declararea și plata impozitului pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite în titlul II. Impozitul reținut la sursă potrivit alin. (1) constituie plată anticipată în contul impozitului pe profit și se scade din impozitul pe profit datorat.

(3) Constituie plată anticipată în contul impozitului pe profit și se scade din impozitul pe profit datorat și impozitul reținut la sursă conform prevederilor art. 116 în condițiile în care persoana juridică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, stat cu care România are încheiată o convenție pentru evitarea dublei impuneri, prezintă certificatul de rezidență fiscală ulterior realizării venitului.

(4) Veniturile reprezentând dobânzi obținute din România de o persoană juridică rezidentă într-un stat al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European cu care România nu are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri se impun conform prevederilor art. 116. Dacă persoana juridică prevăzută în prezentul alineat este rezidentă a unui stat din Uniunea Europeană sau din Spațiul Economic European cu care este încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informații, această persoană poate opta pentru regularizarea impozitului plătit conform prevederilor art. 116 prin declararea și plata impozitului pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite în titlul II. Impozitul reținut la sursă conform prevederilor art. 116 constituie plată anticipată în contul impozitului pe profit și se scade din impozitul pe profit datorat”.

 

Art. 1162 („Tratamentul fiscal al categoriilor de venituri din activități independente impozabile în România obținute de persoane fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European”) Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 6/2015)
Noua reglementare

De asemenea, art. 1162 dispune: „(1) Veniturile din activități independente care sunt obținute din România de o persoană fizică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri și care prezintă un certificat de rezidență fiscală, se vor impune cu cota și/sau în condițiile prevăzute de convenția aplicabilă.

(2) Persoana fizică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri care obține venituri din activități independente în condițiile prevăzute la alin. (1), poate opta pentru regularizarea impozitului plătit conform alin. (1) prin declararea și plata impozitului pe venit pentru venitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite în titlul III. Impozitul reținut la sursă potrivit alin. (1) constituie plată anticipată în contul impozitului pe venit și se scade din impozitul pe venit datorat.

(3) Pentru a beneficia de prevederile aplicabile rezidenților români constituie plată anticipată în contul impozitului pe venit și se scade din impozitul pe venit datorat și impozitul reținut la sursă conform prevederilor art. 116 în condițiile în care persoana fizică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, stat cu care România are încheiată o convenție pentru evitarea dublei impuneri, prezintă certificatul de rezidență fiscală ulterior realizării venitului.

(4) Veniturile din activități independente obținute din România de o persoană fizică rezidentă într-un stat al Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European, stat cu care România nu are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, se impun conform prevederilor art. 116. Dacă persoana fizică prevăzută în prezentul alineat este rezidentă a unui stat al Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European cu care este încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informații, această persoană poate opta pentru regularizarea impozitului plătit conform art. 116 prin declararea și plata impozitului pe venit pentru venitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite în titlul III. Impozitul reținut la sursă potrivit art. 116 constituie plată anticipată în contul impozitului pe venit”.

 

Codul fiscal – modificări (O.U.G. nr. 6/2015) was last modified: august 18th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter