Codul fiscal – modificări (O.U.G. nr. 84/2016)

8 dec. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 5452
Art. 22 alin. (1) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 84/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 22 alin. (1) prevedea faptul că profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, precum și în programe informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, și puse în funcțiune, folosite în scopul desfășurării activității economice, este scutit de impozit. Activele corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 22 alin. (1) dispune următoarele:

(1) Profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, în programe informatice, precum și pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, și puse în funcțiune, folosite în scopul desfășurării activității economice, este scutit de impozit. Activele corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului”.

Art. 22 alin. (11) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 84/2016)

Vechea reglementare

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

În vechea reglementare, art. 22 alin. (11) prevedea faptul că prevederile respectivului articol se aplică pentru profitul reinvestit în activele prevăzute la alin. (1) produse și/sau achiziționate și puse în funcțiune până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 22 alin. (11) – Abrogat.

Art. 25 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 84/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 25 alin. (4) lit. e) dispunea faptul că următoarele cheltuieli nu sunt deductibile: (…)

e) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile. În situația în care evidența contabilă nu asigură informația necesară identificării acestor cheltuieli, la determinarea rezultatului fiscal se iau în calcul cheltuielile de conducere și administrare, precum și alte cheltuieli comune ale contribuabilului, prin utilizarea unor chei corespunzătoare de repartizare a acestora sau proporțional cu ponderea veniturilor neimpozabile în totalul veniturilor înregistrate de contribuabil; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 25 alin. (4) lit. e) stabilește următoarele: următoarele cheltuieli nu sunt deductibile: (…)

e) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile. În situația în care evidența contabilă nu asigură informația necesară identificării acestor cheltuieli, la determinarea rezultatului fiscal se iau în calcul cheltuielile de conducere și administrare, precum și alte cheltuieli comune ale contribuabilului, prin utilizarea unei metode raționale de alocare a acestora sau proporțional cu ponderea veniturilor neimpozabile respective în totalul veniturilor înregistrate de contribuabil. În sensul prezentei litere, funcțiile de conducere și administrare sunt cele definite prin lege sau prin reglementări interne ale angajatorului; pentru veniturile prevăzute la art. 23 lit. d), e), f), g), l), m) și o) nu se alocă cheltuieli de conducere și administrare/cheltuieli comune aferente” (…).

Art. 25 alin. (9) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 84/2016)

Noua reglementare

La art. 25, după alin. (8) se introduce un nou alineat, alin. (9).

Potrivit noii reglementări, art. 25 alin. (9) prevede următoarele:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(9) Sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal cheltuielile efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale”.

Art. 28 alin. (3) lit. h) și i) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 84/2016)

Noua reglementare

La art. 28 alin. (3), după lit. g) se introduc două noi litere, lit. h) și i).

Potrivit noii reglementări, art. 28 alin. (3) lit. h) și i) stabilesc următoarele: sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe amortizabile:

h) mijloacele fixe deținute și utilizate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale;

i) investițiile efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale”.

Art. 48 alin. (5) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 84/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 48 alin. (5) prevedea faptul că prin excepție de la prevederile alin. (3), persoana juridică română nou-înființată care, la data înregistrării în registrul comerțului, are subscris un capital social reprezentând cel puțin echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro poate opta să aplice prevederile titlului II. Opțiunea este definitivă, cu condiția menținerii valorii capitalului social de la data înregistrării, pentru întreaga perioadă de existență a persoanei juridice respective. În cazul în care această condiție nu este respectată, persoana juridică aplică prevederile prezentului titlu, începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea reprezentând echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro de la data înregistrării, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 47. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în lei pentru suma de 25.000 euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Națională a României, valabil la data înregistrării persoanei juridice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 48 alin. (5) stabilește următoarele:

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3), persoana juridică română nou-înființată care, la data înregistrării în registrul comerțului, are subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei poate opta să aplice prevederile titlului II. Opțiunea este definitivă, cu condiția menținerii valorii capitalului social de la data înregistrării, pentru întreaga perioadă de existență a persoanei juridice respective. În cazul în care această condiție nu este respectată, persoana juridică aplică prevederile prezentului titlu, începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea de 45.000 lei, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 47”.

Art. 48 alin. (5^1) și (5^2) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 84/2016)

Noua reglementare

La art. 48, după alin. (5) se introduc două noi alineate, alin. (5^1) și (5^2).

Potrivit noii reglementări, art. 48 alin. (5^1) și (5^2) dispun următoarele:

(5^1) Pentru persoanele juridice române care au aplicat prevederile alin. (5), în forma în vigoare până la data de 31 decembrie 2016, condiția referitoare la menținerea unui capital social de cel puțin echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro se consideră îndeplinită și în situația în care capitalul social scade până la nivelul sumei de 45.000 lei.

(5^2) Prin excepție de la prevederile art. 47, microîntreprinderile existente care au subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei pot opta să aplice prevederile titlului II începând cu 1 ianuarie 2017 sau cu trimestrul în care această condiție este îndeplinită. Opțiunea este definitivă, cu condiția menținerii valorii capitalului social pentru întreaga perioadă de existență a persoanei juridice respective. În cazul în care această condiție nu este respectată, persoana juridică aplică prevederile prezentului titlu începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea de 45.000 lei, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 47. Ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor ca urmare a opțiunii se comunică organelor fiscale competente, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală. Calculul și plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care optează să aplice prevederile titlului II se efectuează luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv”.

Art. 62 lit. o^1) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 84/2016)

Noua reglementare

La art. 62, după lit. o) se introduce o nouă literă, lit. o^1).

Potrivit noii reglementări, art. 62 lit. o^1) prevede următoarele:

o^1) bursele, premiile și alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru/protecție și altele asemenea primite de elevi pe parcursul învățământului profesional și tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale;”.

Art. 68 alin. (4^1) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 84/2016)

Noua reglementare

La art. 68, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1).

Potrivit noii reglementări, art. 68 alin. (4^1) stabilește următoarele:

(4^1) Sunt cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, în conformitate cu reglementările legale din domeniul educației naționale, cu excepția cheltuielilor cu amortizarea care sunt deductibile potrivit prevederilor alin. (4) lit. d)”.

Art. 81 alin. (1) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 84/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 81 alin. (1) stabilea faptul că plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitului au obligația să completeze și să depună declarația privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit în termenul prevăzut la art. 132 alin. (3).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 81 alin. (1) dispune următoarele:

(1) Plătitorii de salarii și de venituri asimilate salariilor au obligația să completeze și să depună Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit, până la termenul de plată a impozitului, inclusiv”.

Art. 132 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 84/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 132 prevedea faptul că plătitorii de venituri, cu regim de reținere la sursă a impozitelor, sunt obligați să calculeze, să rețină, să plătească și să declare impozitul reținut la sursă, până la termenul de plată a acestuia inclusiv, cu excepțiile prevăzute în prezentul titlu.

Plătitorii de venituri, cu regim de reținere la sursă a impozitelor, au obligația să depună o declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.

Prin derogare de la prevederile alin. (2), plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor au obligația să depună o declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, până la termenul prevăzut la alin. (1).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 132 dispune următoarele:

Art. 132 Obligații declarative ale plătitorilor de venituri cu reținere la sursă

(1) Plătitorii de venituri, cu regim de reținere la sursă a impozitelor, sunt obligați să calculeze, să rețină, să plătească și să declare impozitul reținut la sursă, până la termenul de plată a acestuia inclusiv.

(2) Plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor au obligația să depună o declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepția plătitorilor de venituri din salarii și asimilate salariilor, din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din pensii, din arendare, precum și a persoanelor juridice care au obligația calculării, reținerii și plății impozitului datorat de persoana fizică potrivit art. 125 alin. (8) și (9), care au obligația depunerii Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit”.

Art. 142 lit. t) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 84/2016)

Noua reglementare

La art. 142, după lit. ș) se introduce o nouă literă, lit. t).

Potrivit noii reglementări, art. 142 lit. t) stabilește următoarele: nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale următoarele:

t) remunerația brută primită pentru activitatea prestată de zilieri, potrivit legii”.

Art. 146 alin. (9^1) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 84/2016)

Noua reglementare

La art. 146, după alin. (9) se introduce un nou alineat, alin. (9^1).

Potrivit noii reglementări, art. 146 alin. (9^1) prevede următoarele:

(9^1) Prevederile alin. (9) se aplică și în cazul sumelor reprezentând salarii sau diferențe de salarii stabilite prin lege, acordate pentru perioade anterioare”.

Codul fiscal – modificări (O.U.G. nr. 84/2016) was last modified: decembrie 8th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter