[UPDATE: Documente necesare și condiții de participare la concurs] CNPP. Precizări privind organizarea concursului de recrutare a personalului necesar caselor teritoriale de pensii

27 aug. 2021
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 239
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update: Documente necesare și condiții de participare la concurs

Pe site-ul oficial (www.cnpp.ro) Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a publicat un comunicat referitor la documentele necesare înscrierii și condițiile de participare la concursul de recrutare, pe perioadă determinată, a personalului din casele teritoriale de pensii, ce va avea loc în data de 6 septembrie 2021.

Campanie Craciun UJmag 2020

Astfel, dosarul de înscriere va trebui să cuprindă următoarele documente:

− Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa nr. 2 la anunțul de concurs semnată de candidat;

− Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (semnată de candidat);

− Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

− Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

− Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului);

− Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

− CV format Europass datat și semnat pe fiecare pagina (CV-ul trebuie să conțină obligatoriu date de contact valide -adresa de e-mail și număr de telefon);

− Declarație prin care-și exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa nr. 3).

Totodată, candidații vor trebui să îndeplinească următoarele condiții de participare:

Condiții generale:

− Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

Videoconferința regională de insolvență Buzău

− Cunoaște limba română, scris și vorbit;

− Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

− Are capacitate deplină de exercițiu;

− Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

− Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

− Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

− Este de acord sa-i fie prelucrate datele cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate.

Condiții specifice:

I. Consilier (S) debutant

− Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul: științe economice, științe inginerești, științe juridice, științe administrative; precum și în domeniul de licență: matematică, fizică sau informatică.

− Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale: nu este necesară vechime în specialitatea studiilor.

II. Referent (M) debutant

− Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

− Vechime în muncă: nu este necesară vechime.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a publicat un comunicat prin care aduce precizări privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 90/2021 care prevede organizarea concursului în vederea suplimentării, pe perioadă determinată, cu încă 1.000 de posturi, a personalului din casele teritoriale de pensii.

Astfel, a fost emisă și transmisă caselor teritoriale de pensii procedura internă care reglementează organizarea și desfășurarea concursului de recrutare a personalului necesar a fi încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată, aprobată prin Ordinul nr. 593/24 august 2021 al Președintelui Casei Naționale de Pensii Publice.

Conform acestui ordin, caselor teritoriale de pensii le-a fost repartizat, pe perioadă determinată, anume până la 31 decembrie 2022, un număr suplimentar de posturi de execuție, contractuale. Casele teritoriale de pensii vor publica anunțul de concurs în data de 26 august 2021.

În acest sens, concursul va avea loc în data de 6 septembrie 2021, ora 10:00 și va consta într-o probă scrisă, ce va presupune un set de întrebări de tip grilă, alte informații suplimentare urmând a se regăsi pe site-urile caselor teritoriale de pensii.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și CNPP. Precizări referitoare la modificările legislative privind locurile de muncă încadrate în condiții speciale

[UPDATE: Documente necesare și condiții de participare la concurs] CNPP. Precizări privind organizarea concursului de recrutare a personalului necesar caselor teritoriale de pensii was last modified: august 27th, 2021 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter