Cerere de renunţare la judecata apelului. Micşorarea cuantumului onorariului solicitat de avocat, ori de cate ori se va constata că acesta nu este corespunzător valorii pricinii sau muncii depuse

20 iun. 2022
Vizualizari: 977
  • Legea nr. 85/2006: art. 12 alin. (1)
  • Legea nr. 85/2006: art. 21 alin. (2)
  • Legea nr. 85/2006: art. 8 alin. (1)
  • NCPC: art. 404
  • NCPC: art. 406
  • NCPC: art. 457 alin. (1)
  • NCPC: art. 463 alin. (1)
  • NCPC: art. 483 alin. (1)
  • NCPC: art. 493 alin. (5)
  • NCPC: art. 94 pct. 1 lit. a) - j)

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal la data de 10 noiembrie 2017, sub numărul x/2013/a2, contestatoarea Direcția Generală a Finanțelor Publice Ploiești a formulat contestație împotriva raportului trimestrial publicat în B.P.I. nr. 20767 din data de 6 noiembrie 2017, întocmit de administratorul judiciar A. IPURL, în procedura insolvenței privind debitoarea S.C. B. S.R.L.

În drept, contestatoarea a invocat dispozițiile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 85/2006.

Prin Sentința nr. 159 din 22 februarie 2018, Tribunalul Prahova, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal a respins contestația la raportul de activitate publicat în B.P.I. nr. 20767 din data de 6 noiembrie 2017, formulată de contestatoarea Direcția Generală a Finanțelor Publice Ploiești.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 2325 din 6 decembrie 2019)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând, în temeiul dispozițiilor art. 493 alin. (5) C. proc. civ., recursul formulat, Înalta Curte constată următoarele:

Conform textului art. 457 alin. (1) din C. proc. civ., hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condițiile și termenele stabilite de aceasta, indiferent de mențiunile din dispozitivul ei.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Revine persoanei interesate obligația de a sesiza jurisdicția competentă, în condițiile legii procesual civile, aceeași pentru subiectele de drept aflate în situații identice.

Aceleași exigențe exclud examinarea în fond a unei cereri sau căi de atac exercitate în alte condiții decât cele determinate de dreptul intern prin legea procesuală.

Sub un prim aspect, se constată că cererea de renunțare formulată de recurenta-contestatoare Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Prahova în calea procesuală a apelului vizează renunțarea la însăși calea de atac, nu renunțarea la judecată, astfel cum reiese chiar din conținutul cererii.

În acest context, semnificația cererii de renunțare la judecata căii de atac este aceea de achiesare la hotărârea pronunțată de instanța de fond, în condițiile art. 463 alin. (1) C. proc. civ., nefiind incidente dispozițiile art. 406 C. proc. civ., ci prevederile art. 404 C. proc. civ.

Ca atare, în cauză nu sunt aplicabile prevederile art. 406 alin. (6) C. proc. civ., care stabilesc că renunțarea la judecată se constată prin hotărâre supusă recursului.

Sub un al doilea aspect, potrivit art. 483 alin. (1) C. proc. civ., „Hotărârile date în apel, cele date, potrivit legii, fără drept de apel, precum și alte hotărâri în cazurile expres prevăzute de lege sunt supuse recursului”, iar potrivit alin. (2) al textului menționat, în forma în vigoare la data introducerii cererii:

„Nu sunt supuse recursului hotărârile pronunțate în cererile prevăzute la art. 94 pct. 1 lit. a) -j), în cele privind navigația civilă și activitatea în porturi, conflictele de muncă și de asigurări sociale, în materie de expropriere, în cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 500.000 RON inclusiv. De asemenea, nu sunt supuse recursului hotărârile date de instanțele de apel în cazurile în care legea prevede că hotărârile de primă instanță sunt supuse numai apelului”.

În speță, s-a dedus judecății o cerere întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 85/2006 (art. 21 alin. (2), în raport cu dispozițiile căreia s-a stabilit competența materială a tribunalului, în soluționarea în primă instanță a cauzei.

Potrivit art. 12 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, hotărârile judecătorului-sindic sunt executorii și pot fi atacate numai cu apel.

Totodată, conform art. 8 alin. (1) din actul normativ menționat, hotărârile curții de apel pronunțate în calea de atac a apelului declarat împotriva hotărârilor judecătorului-sindic sunt definitive.

Prin urmare, dispozițiile Legii nr. 85/2006 recunosc doar calea de atac a apelului ce poate fi exercitat împotriva hotărârilor judecătorești pronunțate în materia reglementată de această lege.

Cum decizia atacată a fost pronunțată în apel, în considerarea argumentelor expuse mai sus rezultă că aceasta are caracter definitiv, nefiind susceptibilă a fi atacată cu recurs.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Or, recunoașterea unei căi extraordinare de atac în alte situații decât cele prevăzute de lege constituie o încălcare a principiului legalității căilor de atac prevăzut de art. 457 C. proc. civ., precum și a principiului constituțional al egalității în fața legii, consacrat de art. 16 din Constituția României, motiv pentru care apare ca o soluție inadmisibilă în ordinea de drept.

Pentru aceste considerente, în temeiul dispozițiilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, coroborate cele ale art. 483 alin. (2) teza ultimă din C. proc. civ. și raportate la textul art. 493 alin. (5) C. proc. civ., Înalta Curte va respinge, ca inadmisibil, recursul declarat de recurenta Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești împotriva Deciziei civile nr. 651 din 20 noiembrie 2018 pronunțate de Curtea de Apel Ploiești, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal.

Sursa informației: www.scj.ro.

Cerere de renunțare la judecata apelului. Micșorarea cuantumului onorariului solicitat de avocat, ori de cate ori se va constata că acesta nu este corespunzător valorii pricinii sau muncii depuse was last modified: iunie 20th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.