CCR. Reluarea procedurii pentru ocuparea funcţiei de Secretar general (termen-limită: 13 aprilie 2018)

29 mart. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 899

Potrivit unui anunț din data de 28 martie 2018, Curtea Constituțională anunță desfășurarea unei noi selecții a candidaților pentru numirea, de către Plenul Curții, a Secretarului general, având în vedere dispozițiile art. 3 din Hotărârea Plenului Curții Constituționale nr. 4 din 1 martie 2018.

Astfel, pentru a putea fi numit în această funcție, candidatul trebuie să aibă pregătirea profesională și experiență practică pentru exercitarea funcției de secretar general cu atribuții principale de ordonator de credite, precum și experiență managerială relevantă și să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) are cetățenia română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;

b) este licențiată în drept;

c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal și se bucură de o bună reputație;

d) cunoaște limba română;

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

e) cunoaște limba engleză și/sau limba franceză;

f) este aptă, din punct de vedere medical și psihologic, pentru exercitarea funcției;

g) are o vechime totală în muncă de cel puțin 12 ani, dintre care cel puțin 6 ani în profesii din domeniul juridic;

h) nu a fost destituită dintr-o funcție sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

i) nu a fost lucrător sau colaborator al Securității, în sensul O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, nu face parte din niciun partid politic, formațiune sau alianță politică și nici nu a fost și nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații.

În vederea înscrierii la selecție, candidații vor prezenta, până la data de 13 aprilie 2018, un dosar de participare, care va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere, motivată, adresată președintelui Curții Constituționale;

b) copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copie de pe certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, după caz;

d) copie de pe diploma de licență;

e) copia carnetului de muncă și/sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea cerută în muncă și în activitatea juridică;

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, cu cel mult 3 luni anterior momentului depunerii dosarului de concurs;

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

g) cazierul judiciar;

h) curriculum vitae;

i) declarația pe propria răspundere, autentificată de un notar public, potrivit căreia candidatul nu face parte din niciun partid politic, formațiune sau alianță politică și nici nu a fost agent sau colaborator al serviciilor de informații înainte de anul 1990, nu a fost și nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații;

j) plan managerial adaptat specificului organizării și funcționării Curții Constituționale.

La depunerea dosarului de participare, candidații trebuie să prezinte și în original actele depuse în copie, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarul de participare se depune personal sau prin mandatar, cu procură autentificată, la sediul Curții Constituționale – Biroul resurse umane și salarizare. Ulterior datei de 13 aprilie 2018, nu se mai pot depune acte în completare la dosarul astfel constituit. Personalul de specialitate din cadrul Biroului resurse umane și salarizare întocmește un proces-verbal prin care atestă documentele depuse de fiecare candidat la dosarul de participare. Procesul-verbal va fi semnat și de către candidat.

Evaluarea și selecția candidaților constă în următoarele etape succesive:

a) selecția dosarelor de participare;

b) verificarea cunoștințelor practice de operare pe calculator;

c) verificarea privind cunoașterea unei limbi străine (la alegere dintre engleză și franceză);

d) interviu.

Comisia de evaluare a candidaților este formată din membrii Plenului Curții Constituționale, fiind asistată de prim-magistratul-asistent, în calitate de secretar al comisiei. Aceasta va realiza selecția dosarelor de participare și interviul.

Prima etapă, a selecției dosarelor de participare (a), este etapă eliminatorie, pe baza documentelor depuse la dosarul de participare la selecția candidaților pentru numirea Secretarului general al Curții Constituționale. Rezultatele selecției dosarelor de participare se consemnează într-un proces-verbal întocmit de prim-magistratul-asistent și se afișează la sediul și pe site-ul Curții Constituționale cu mențiunea „admis” sau „respins”, însoțite de motivul respingerii dosarului de participare, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Candidații declarați admiși la etapa eliminatorie a selecției dosarelor vor participa la toate celelalte etape ale selecției candidaților pentru numirea Secretarului general al Curții Constituționale.

Evaluarea rezultatelor în urma etapelor constând în verificarea cunoștințelor practice de operare pe calculator (b) și în verificarea privind cunoașterea unei limbi străine (c) va fi realizată de câte o subcomisie, formată din 3 membri, personal de specialitate al Curții Constituționale.

Etapa interviului (d) are loc în fața Plenului Curții Constituționale și constă în prezentarea propriului plan managerial depus la dosar, precum și în răspunsurile la întrebările tematice adresate de membrii Plenului pentru verificarea cunoștințelor teoretice de specialitate.

Este selectat candidatul care întrunește votul majorității membrilor Plenului.

Rezultatele finale ale selecției candidaților se consemnează într-un proces-verbal întocmit de prim-magistratul-asistent și se afișează la sediul și pe pagina de internet a Curții Constituționale, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data interviului.

 

Sunt necesare cunoștințe în următoarele materii principale:

1. Curtea Constituțională – organizare, funcționare, competență și atribuții, actele Curții, efectele actelor Curții;

2. Informații de interes public și soluționarea petițiilor;

3. Bugetul de stat – structură, aprobare, execuție bugetară;

4. Finanțarea instituțiilor publice – angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice; organizarea contabilității cheltuielilor bugetare în cadrul instituțiilor publice; situații financiare (bilanțul); gestionarea numerarului; sponsorizarea instituțiilor publice;

5. Achiziții publice;

6. Exercitarea controlului financiar-preventiv;

7. Salarizarea în instituțiile publice, salariile și celelalte drepturi ale judecătorilor, magistraților-asistenți și personalului Curții Constituționale, obligațiile către stat aferente veniturilor salariale;

8. Protocol și relații externe, drepturile personalului român trimis temporar în străinătate.

 

Bibliografie orientativă:

 

1. Constituția României, republicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003;

2. Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010;

3. Legea nr. 124/2000 privind structura personalului Curții Constituționale, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 331 din 17 iulie 2000;

4. Regulamentul de organizare și funcționare a Curții Constituționale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curții Constituționale nr. 6 din 7 martie 2012, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 198 din 27 martie 2012;

5. Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 826 din 13 august 2005, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare;

8. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare;

9. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare;

10. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 84 din 21 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare;

11. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 1154 din 7 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare;

12. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare;

13. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare;

14. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare;

15. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 1101 din 25 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare;

16. Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 129 din 25 mai 1994, cu modificările și completările ulterioare;

17. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare;

18. H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările și completările ulterioare;

19. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 423 din 6 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

Sursa informației

CCR. Reluarea procedurii pentru ocuparea funcției de Secretar general (termen-limită: 13 aprilie 2018) was last modified: martie 29th, 2018 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter