Casa Naţională de Pensii Publice. Un post vacant de consilier juridic la Direcţia Generală Juridică şi Control – Serviciul Juridic şi Contencios

16 ian. 2019
Vizualizari: 1630

Potrivit unui anunț, Casa Națională de Pensii Publice organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior – la Direcția Generală Juridică și Control – Serviciul Juridic și Contencios.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și anume:

a. au cetățenia română și domiciliul în România;

b. cunosc limba română, scris și vorbit;

c. au vârsta de minimum 18 ani împliniți;

d. au capacitate deplină de exercițiu;

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

e. au o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f. îndeplinesc condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;

g. îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;

h. nu au fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

i. nu au fost destituiți dintr-o funcție publică sau nu le-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j. nu au desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor juridice;

– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minimum 7 ani;

– cursuri/perfecționări/spccializări în domeniul juridic, dovedite în baza unor documente.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 28 ianuarie 2019: termenul-limită pentru depunerea dosarelor;

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

– 11 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;

– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008:

– formularul de înscriere;

– copia actului de identitate;

– copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

– copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

– cazierul judiciar;

– adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

– declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Casei Naționale de Pensii Publice din București, Str. Latină nr. 8, Sectorul 2, telefon: 021/316.24.33.

Sursa informației

Casa Națională de Pensii Publice. Un post vacant de consilier juridic la Direcția Generală Juridică și Control – Serviciul Juridic și Contencios was last modified: ianuarie 16th, 2019 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.