Calea de atac a recursului. Mijloc procedural prin care se realizează un examen al hotărârii recurate sub aspectul legalităţii acesteia

7 iun. 2023
Vizualizari: 392
  • NCC: art. 831 alin. (2)
  • NCC: art. 930
  • NCPC: art. 486 alin. (1) lit. d)
  • NCPC: art. 488
  • NCPC: art. 489
  • NCPC: art. 493 alin. (5)
  • NCPC: art. 499

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 17 aprilie 2018 pe rolul Judecătoriei Galați, secția civilă, sub nr. x/2018, reclamanții A., B., C., D., E., F., G. și H., prin reprezentanții legali, în contradictoriu cu pârâta I., au solicitat revocarea testamentului autentificat sub nr. x din data de 9 martie 1999 de B.N.P. J..

Prin sentința civilă nr. 6367 din data de 16 noiembrie 2018, Judecătoria Galați, secția civilă admis excepția necompetenței materiale, invocată de pârâtă, și a declinat competența de soluționare a cererii în favoarea Tribunalului Galați, secția a II-a civilă.

Prin încheierea din data de 14 decembrie 2018, Tribunalul Galați, secția a II-a civilă a dispus trimiterea dosarului privind cererea formulată de reclamanții A., B., C., D., E., F., G. și H., prin reprezentanții legali, la secția I civilă a Tribunalului Galați, spre competentă soluționare.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1930 din 18 octombrie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În condițiile art. 493 alin. (5) C. proc. civ. și art. 499 teza finală C. proc. civ., analizând excepția nulității recursului prin raportare la dispozițiile art. 489 C. proc. civ., Înalta Curte constată următoarele:

Potrivit art. 486 alin. (1) lit. d) C. proc. civ., cererea de recurs va cuprinde motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul și dezvoltarea lor, sau, după caz, mențiunea că acestea vor fi depuse printr-un memoriu separat, iar alin. (3) al aceluiași articol sancționează cu nulitatea lipsa din cererea de recurs a motivelor de nelegalitate.

Totodată, conform dispozițiilor art. 489 alin. (1) C. proc. civ., recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal, cu excepția cazului în care se invocă motive de casare de ordine publică, care pot fi ridicate din oficiu de către instanță, chiar după împlinirea termenului de motivare a recursului.

Aceeași sancțiune intervine și în cazul în care criticile formulate nu se încadrează în motivele de casare prevăzute de art. 488 C. proc. civ., astfel cum rezultă din alin. (2) al art. 489 din același act normativ.

A motiva recursul înseamnă, pe de o parte, arătarea cazului de nelegalitate prin indicarea unuia dintre motivele prevăzute limitativ de art. 488 alin. (1) C. proc. civ., iar pe de altă parte, dezvoltarea acestuia, în sensul formulării unor critici concrete cu privire la judecata realizată de instanța care a pronunțat hotărârea recurată, din perspectiva motivului de nelegalitate invocat.

În speță, recurenții-reclamanți au susținut incidența motivului de casare reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., însă această invocare este una formală, întrucât, prin dezvoltarea motivelor de recurs, aceștia nu au adus critici concrete de nelegalitate deciziei recurate, ci au repus în discuție aspecte ce țin de situația de fapt a speței, astfel cum a fost stabilită pe baza probelor administrate de către instanța de apel.

Pentru a atrage o analiză a recursului din perspectiva cazului de casare reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., este necesar ca partea nu doar să indice care sunt normele de drept pretins a fi încălcate sau greșit aplicate de instanța de apel, ci se impune ca aceasta să arate în concret de ce raționamentul instanței le-a nesocotit, prin aducerea unor critici care să tindă a demonstra neconformitatea celor reținute de către instanță cu normele de drept material indicate.

Or, recurenții-reclamanți au invocat că, prin hotărârea pronunțată, instanța de apel a încălcat prevederile art. 930 și art. 831 alin. (2) C. civ. de la 1864, însă, prin argumentele aduse în susținerea acestei poziții, au prezentat elemente ale situație de fapt a speței și și-au exprimat nemulțumirea cu privire la valoarea dată de către instanța de apel declarațiilor intimatei-pârâte din dosarul de urmărire penală și din cadrul acțiunilor civile, având ca obiect constatarea și declararea nulității unor acte juridice civile, încheiate de testator.

O atare motivare a recursului nu îndeplinește rigorile impuse de art. 488 alin. (1) Cod procedură, cele susținute prin cererea de recurs neputând fi circumscrise motivului de casare reglementat de pct. 8 al acestui text, după cum nu pot fi convertite nici în vreun alt motiv de casare prevăzut de lege, nereprezentând veritabile critici de nelegalitate a hotărârii recurate.

Totodată, Înalta Curte reține că pot forma obiect al cercetării judecătorești în recurs doar criticile care vizează nelegalitatea deciziei recurate, aceste limite ale judecății în recurs rezultând din prevederile art. 483 alin. (3) C. proc. civ., conform căruia recursul urmărește să supună instanței competente examinarea, în condițiile legii, a conformității hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile, și din partea introductivă a art. 488 alin. (1) din același cod, care potrivit căreia casarea unor hotărâri se poate cere numai pentru motive de nelegalitate.

Prin urmare, cum calea de atac a recursului este un mijloc procedural prin care se realizează un examen al hotărârii recurate sub aspectul legalității acesteia, o atare analiză nu se poate realiza în lipsa indicării și dezvoltării unor motive de nelegalitate dintre cele prevăzute de dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 1-8 C. proc. civ., obligație care revine, sub sancțiunea nulității, titularului căii de atac promovate.

Astfel, instanța de recurs nu are competența de a proceda la verificarea situației de fapt stabilite prin hotărârea atacată și de a reevalua, în acest scop probele, ci doar de a verifica legalitatea hotărârii prin raportare la situația de fapt pe care aceasta a constatat-o.

Așa fiind, criticile recurenților-reclamanți, care fie vizează aspecte ce țin de situația de fapt și de aprecierea probelor cauzei, fie reprezintă aprecieri personale cu privire la aspectele supuse judecății, nu pot forma obiect de analiză în coordonatele recursului pendinte, ele fiind incompatibile cu limitele imperativ stabilite pentru exercitarea acestei căi de atac extraordinare.

Nici simpla trimitere la o pretinsă încălcare/aplicare a legii sau enunțarea unor dispoziții legale nu pot determina o analiză a legalității hotărârii recurate în lipsa indicării unor chestiuni concrete care ar fi de natură a duce la concluzia interpretării sau aplicării greșite a normelor de drept material în raționamentul curții de apel.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Ca atare, cum recurenții-reclamanți nu au adus critici apte de a fi încadrate în motivele de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 1-8 C. proc. civ. și cum, în speța de față, nu pot fi reținute motive de casare de ordine publică, Înalta Curte, în temeiul art. 493 alin. (5) raportat la art. 486 alin. (1) lit. d) și alin. (3) din același cod, precum și la art. 489 C. proc. civ., va constata nulitatea recursului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Calea de atac a recursului. Mijloc procedural prin care se realizează un examen al hotărârii recurate sub aspectul legalității acesteia was last modified: iunie 6th, 2023 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.