Baroul Timiş în e-voluţie

27 oct. 2017
Vizualizari: 1517

Baroul Timiș, atestat la 25 Ianuarie 1875, nu putea evita implementarea rezultatelor pro­gresului, nu putea rămâne pasiv la ceea ce înseamnă astăzi comunicare, la beneficiile pe care le oferă provocări precum internetul, e-mailul, accesul electronic, comunicarea online.

Baroul Timiș s-a ancorat puternic în realitățile informatice ale vremurilor pe care le trăim, încercând și reușind să se adapteze și să faciliteze atât activitatea avocatului, cât și accesul justițiabilului la avocat, la profesia de avocat. Nu sunt omise nici relațiile inter­pro­fesionale derulate cu instanțele de judecată și cu celelalte organe judiciare.

O trecere în revistă a principalelor puncte care să justifice alegerea unei asemenea teme pentru lucrarea de față, se circumscrie ordinii pe care am realizat-o mai sus.

Astfel, în anul 2017 s-a lansat noul website www.baroul-timis.ro, modern, accesibil, facil, website care reușește să valorifice și ancorele tradițional-istorice ale Baroului Timiș și, în același timp, să răspundă ultimelor cerințe tehnice în materie.

Website-ul oferă informații despre modul în care este organizat și funcționează Baroul Timiș, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat republicată[1] și modificată și ale Statutului profesiei de avocat[2], știri grupate pe domenii de interes[3] pentru destinatarii enumerați anterior, modul în care este organizat și funcționează Serviciul de Asistență Judiciară din cadrul Baroului Timiș[4], modul în care este organizat și funcționează Registrul Avocaților din Baroul Timiș care pot fi desemnați de instanțele judecătorești, în condițiile legii, în calitate de curatori speciali[5]. Tabloul Avocaților, cu toate rubricile și informațiile sale, se regăsește de asemenea, pe website-ul www.baroul-timis.ro. Informațiile conținute sunt întotdeauna actualizate, pentru a oferi o informare corectă și completă.

Avocații Baroului Timiș au acces exclusiv și la o platformă internă, dedicată desfă­șu­rării profesiei de avocat.

Dintre facilitățile electronice pe care le oferă platforma internă, amintim publicarea și vizionarea știrilor și informațiilor de interes exclusiv pentru avocați sau posibilitatea fiecărui avocat de a-și gestiona contul electronic.

De asemenea, fiecare avocat poate, utilizând aplicația pusă la dispoziție de platforma internă, să își evidențieze veniturile realizate din profesie, calculându-i-se în mod automat contribuția datorată Casei de Asigurări a Avocaților și prezentându-i-se cu titlu informativ penalitățile de întârziere, dacă este cazul.

Aplicația distinge între avocații stagiari și, respectiv, cei definitivi, având în vedere stabilirea unor cote de contribuție diferite, atât în ceea ce privește contribuția datorată Baroului și Uniunii Naționale a Barourilor din România, cât și în ceea ce privește cota datorată Casei de Asigurări a Avocaților. După realizarea acestui calcul, aplicația oferă automat declarația de venit, completată cu toate datele avocatului în cauză, care poate fi descărcată și salvată pe un dispozitiv de stocare ori printată sau poate fi expediată direct din aplicație, în format electronic, către Casa de Asigurări a Avocaților Filiala Timiș.

În cadrul platformei interne, este pus la dispoziția avocaților din cadrul Baroului Timiș un sistem electronic de comunicare de documente, care acceptă majoritatea formatelor de documente utilizate în profesia de avocat și care facilitează comunicarea instantanee a acestor documente/fișiere între avocați. De asemenea, există implementat un forum de discuții juridice, care prezintă și facilitatea unui pol de votare în format electronic, unde avocații din cadrul Baroului Timiș se pot consulta sau pot fi consultați pe anumite aspecte care interesează profesia de avocat.

Orice publicare pe website-ul Baroului Timiș sau pe platforma internă dedicată exclusiv avocaților din cadrul Baroului Timiș, generează în mod automat transmiterea în decurs de maxim o oră de la publicare, a unei corespondențe de tip email către fiecare avocat înregistrat cu adresă de email validă în Tabloul Avocaților. În ipoteza în care se transmit documente ori fișiere, acestea ajung doar la destinatarul sau destinatarii aleși de expeditor.

Baroul Timiș a încurajat și încurajează permanent comunicarea electronică dintre mem­brii săi și organele reprezentative ale profesiei, avantajele fiind evidente: avocatul bene­ficiază de timp, este lăsat să își desfășoare profesia, nu își epuizează resursele cu deplasări la/de la sediul baroului. În acest sens, sunt puse la dispoziția avocaților adrese de email de corespondență, Baroul Timiș răspunzând cu maximă celeritate fiecărei solicitări.

Și modalitatea de organizare și funcționare a organelor reprezentative ale Baroului Timiș este tributară internetului, emailului, comunicărilor online. Astfel, ordinea de zi a ședințelor de consiliu se publică pe website-ul www.baroul-timis.ro și în platforma internă și, respectiv, se transmite în format electronic, împreună cu convocarea ședinței, prin email, tuturor membrilor Consiliului Baroului Timiș. În situații excepționale, reglementate de Regulamentul de organizare și funcționare a Baroului Timiș, membrii Consiliului Baroului Timiș își pot exprima votul asupra punctelor incluse în ordinea de zi prin email, comuni­cându-l de pe adresa personală, înregistrată la Baroul Timiș.

Toate hotărârile care emană de la Consiliul Baroului Timiș sunt aduse la cunoștința tuturor celor interesați prin publicare pe website sau în platforma internă a Baroului Timiș.

De asemenea, datorită încheierii unor parteneriate, fiecare avocat din Baroul Timiș are acces electronic la baze de date cu conținut juridic, articole de specialitate, doctrină, jurisprudență și legislație. În viitor se preconizează continuarea acestei politici de oferire și facilitare a accesului electronic la baze de date de legislație, prin diversificarea surselor electronice din mediul online.

Comunicarea cu instanțele de judecată se realizează preponderent prin mijloace electro­nice. Desemnările de avocați în cauzele civile în care asistența juridică din partea unui avocat este obligatorie, sunt comunicate instanțelor de judecată în format electronic, prin email.

Repartizarea avocaților înscriși în Registrul de Asistență Judiciară în cauzele penale în care asistența juridică prin avocat este obligatorie se realizează în mod electronic, cu ajutorul unei aplicații implementate de Baroul Timiș. Emiterea împuternicirii avocațiale se realizează în format electronic și se transmite automat prin corespondență de tip email atât avocatului desemnat, cât și instanței de judecată/organului de urmărire penală.

Să adăugăm aici și faptul că Baroul Timiș susține de 3 ani de zile activitatea de scanare a documentelor care se înregistrează la registraturile instanțelor de judecată, documente care ulterior sunt încărcate într-un mediu de stocare online, la care părțile dosarului au acces pe baza numărului de dosar și a unei parole comunicată de instanțele de judecată, cu garantarea confidențialității. Astfel, dosarul instanței de judecată poate fi studiat, avocatul și justițiabilul care are calitatea de parte în dosar în același timp, putând descărca docu­mente din dosar, printa, salva în medii de stocare, fără a se mai deplasa la sediul arhivei instanței de judecată. Această activitate care în prezent se derulează la Curtea de Apel Cluj-Napoca, Curtea de Apel Oradea, Curtea de Apel Suceava, Curtea de Apel Timișoara, prezintă beneficii incontestabile, necesitatea extinderii la nivelul întregii țări fiind evidentă.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Baroul Timiș încurajează justițiabilii să comunice în mediul online, prin mijloace de co­municare electronice, moderne, fără a ignora evident și modalitățile clasice de comunicare.

Din nefericire, comunicările electronice, utilizarea emailului, accesul la platforme online, e-voluția nu prezintă doar avantaje. Aceste mijloace moderne de desfășurare a profesiei de avocat prezintă și o serie de dezavantaje, care trebuiesc contracarate prin adoptarea unor măsuri menite să asigure respectarea unor valori precum confidențialitatea relației avocat – client[6], secretul profesional consacrat chiar la nivel de principiu al activității profesionale a avocatului[7], autenticitatea expeditorului și a informațiilor comunicate.

Dacă în ceea ce privește confidențialitatea relației avocat – client și, respectiv, prin­ci­piul respectării secretului profesional, atât Legea nr. 51/1995 republicată și modificată, cât și Statutul profesiei de avocat oferă soluții juridice, referitor la autenticitatea expeditorului și a informațiilor comunicate, trebuie să apelăm la soluțiile tehnice existente astăzi pentru a verifica aceste aspecte. Asumarea unei comunicări realizată prin email sau orice altă modalitate online, printr-o semnătură electronică[8], certifică autenticitatea expeditorului și, în același timp, ne conferă și garanția conținutului comunicării respective. De asemenea, aceeași garanție o oferă și un nivel ridicat de securitate al liniei de internet utilizată.

Ce se întâmplă însă atunci când expeditorul nu deține o semnătură electronică[9], aceasta nefiind obligatorie pentru comunicarea în mediul online? Sau atunci când linia de internet nu este securizată în mod special? Cât de siguri putem fi atunci când recepționăm o corespondență electronică, că aceasta provine de la destinatarul înscris în ea? Cât de siguri putem fi în legătură cu veridicitatea conținutului corespondenței respective? În măsura în care expeditorul își asumă atât comunicarea realizată, cât și conținutul acesteia, evident aceste dileme dispar. În același timp, expeditorul își asumă întotdeauna toate riscurile privitoare la autenticitatea comunicării electronice, cele privitoare la recepționarea comu­nicării transmise, precum și cele privitoare la respectarea termenului în care aceasta trebuie transmisă.

Totuși, această conduită ar fi echivalentă cu o reîntoarcere la comunicările clasice, între o confirmare din partea expeditorului că el este cel care a comunicat pe cale electronică și o cerere clasică, înregistrată în formă letrică, nefiind foarte mari diferențe.

Până la rezolvarea acestor chestiuni de natură tehnică, până la aplicarea unor soluții care să confere garanții suplimentare sau chiar absolute în legătură cu conținutul și ex­pe­ditorul unei comunicări electronice, să ne bucurăm de avantajele incontestabile ale acestor metode, descrise în câteva rânduri și idei în prezentul material, autorul neavând nici pe departe pretenția de a fi realizat o prezentare exhaustivă.


Este extras din broșura „Baroul Timiș. Avocații în e-voluție. În ce fel poate transformarea digitală să îmbunătățească relația dintre cetățean și avocat”.

[1] Publicată în M.Of. nr. 98 din 07.02.2011.

[2] Publicat în M.Of. nr. 898 din 19.12.2011.

[3] Domeniile de interes sunt: hotărâri și decizii, evenimente, diverse, ordinea de zi a ședințelor de consiliu, examene, INPPA, pregătire profesională, relații internaționale, comunicări UNBR.

[4] Art. 74 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată, art. 154 din Statutul profesiei de avocat, Regu­lamentul-cadru pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile serviciilor de asistență judiciară ale barourilor adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 180/17 decembrie 2016.

[5] Art. 911 din Statutul profesiei de avocat.

[6] Art. 46 alin. 41 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată, art. 6 alin. 4, art. 10, art. 113 din Statutul profesiei de avocat.

[7] Art. 11, art. 35, art. 46 alin. 42, art. 48 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată, art. 1 alin. 2 lit. e), art. 8, art. 9, art. 228 din Statutul profesiei de avocat.

[8] Semnătura electronică este reglementată de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată în M.Of. nr. 316 din 30.04.2014.

[9] Potrivit art. 4 pct. 3 din Legea nr. 455/2001 republicată, semnătura electronică reprezintă date în formă electronică, care sunt atașate sau logic asociate cu alte date în formă electronică și care servesc ca metodă de identificare.

Baroul Timiș în e-voluție was last modified: octombrie 27th, 2017 by Sergiu I. Stănilă

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Sergiu I. Stănilă

Sergiu I. Stănilă

Este doctor în drept, lector universitar titular în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității de Vest Timișoara, decanul Baroului Timiș și practician în insolvență.
A mai scris: