Gheorghe Dobrican

Gheorghe Dobrican

Este doctor în drept, prof. univ. la Facultatea de Drept a Universităţii Ecologice, membru în consiliul director al UJR, fost judecător și fost inspector general în cadrul Ministerului Justiției.

Premii, diplome şi certificate pentru activitatea desfăşurată:

• Premiul “PAUL C. VLACHIDE” pentru deontologie profesională acordat de Revista Palatul de Jutiţie a Uniunii Juriştilor din România în anul 1993 şi în anul 2000;
• Diplomă de excelență acordată de Uniunea Juriştilor din România pentru colaborarea la Revista “Dreptul”;
• Premiul “VIRGIL TATOMIR” acordat de Uniunea Juriştilor din România şi revista “Palatul de Justiţie” în anul 2010, pentru articolele şi comentariile publicate în revista “Palatul de Justiţie”;
• Certificat acordat de Fundaţia Canadiană pentru Drepturile Omului în anul 1994;
• Certificat acordat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în anul 1994;
• Diplomă aniversară acordată de Universitatea Ecologică Bucureşti în anul 2005;
• Titlul de cetăţean de onoare al oraşului Buftea - 31 mai 2011.

Activitatea ştiinţifică şi lista lucrărilor publicate:

A. Monografii şi cursuri universitare:

• Procesul civil - Urgentarea Judecăţii “Editura Continent XXI” a U.J.R. Bucureşti 1996;
• Drept procesual civil - principii şi instituţii generale “Editura Continent XXI” a U.J.R. Bucureşti 2003;

B. Lucrări cu conţinut ştiinţific publicate în reviste de specialitate (articole, studii, note, comentarii) - o parte dintre acestea:

• Reabilitarea de drept. Mustrare aplicată potrivit prevederilor Codului Penal anterior. Revista română de drept nr. 9/1971, pagina 151-145.
• Contract de muncă. Trecerea angajatului în altă funcţie.Cererea de integrare.Competenţa (în colaborare cu C.Enescu). Revista română de drept nr. 8/1971, pagina 118-122.
• Executarea silită. Amenda aplicată de comisia de judecată. Contestaţie. Revista română de drept nr. 7/1974, pagina 41-43.
• Succesiune. Procedura notarială. Cerere de suspendare formulată de concubin. Revista română de drept nr. 3/1975, pagina 43-45.
• Succesiune. Certificat de Moştenitor. Eroare materială. Rectificare. Competenţa. Revista română de drept nr. 6/1975, pagina 53-55.
• Determinarea momentului dobândirii celei de-a doua locuinţe în vederea satisfacerii obligaţiei de înstrăinare uneia dintre ele. Revista română de drept nr. 1/1976, pagina 11-13.
• Efectele desfiinţării actului de înstrăinare a unei construcţii asupra situaţiei juridice a terenului aferent. Revista română de drept nr. 10/1976, pagina 26-28.
• Compunerea completului de judecată. Împărţirea bunurilor dobândite în comun de concubini. Revista română de drept nr. 4/1977, pagina 43-45.
• Incidenţa Legii nr. 58/1974 în materia executării silite imobiliare.Revista română de drept nr. 8/1977, pagina 37-39.
• Pedeapsa. Executarea prin muncă. Graţiere condiţionată. Revista română de drept nr. 6/1978, pagina 58-59.
• Din practica aplicării regimului legal al terenurilor aferente construcţiilor înstrăinate. Revista română de drept nr. 7/1978, pagina 15-27.
• Aspecte teoretice şi practice privind executarea silită mobiliară, în cazul creditorilor şi debitorilor persoane fizice. Revista română de drept nr. 9/1980, pagina 17-19.
• Circulaţia pe drumurile publice. Loc de parcare. Obligația reducerii vitezei până la limita evitării oricărui pericol (în colaborare cu Dr.Gh.Şerbănescu). Revista română de drept nr. 1/1979, pagina 42-43.
• Drept de proprietate. Construcţii ridicate pe terenuri proprietatea unuia dintre concubini. Natura dreptului. Revista română de drept nr. 4/1979, pagina 34-37.
• Aspecte din practica execuţională privind dreptul creditorului de a alege forma de executare silită indirectă. Buletinul intern al Procuraturii Generale şi Ministerului Justiţiei nr. 5/1979 pagina 40-44.
• Unele probleme privind executarea pedepselor prin muncă de către militari în termen (în colaborare cu Dr.Gh.Şerbănescu). Revista română de drept nr. 2/1980, pagina 41-43.
• Probleme din practica execuţională directă în cazul creditorilor şi debitorilor persoanelor fizice. Buletinul intern al Procuraturii Generale şi Ministerului Justiţiei nr. 6/1980 pagina 34-37.
• Câteva consideraţii privind obiectul executării silite mobiliare indirecte. Buletinul intern al Procuraturii Generale şi Ministerului Justiţiei nr. 4/1982 pagina 53-62.
• Cu privire la obiectul executării silite imobiliare indirecte. Revista română de drept nr. 5/1983, pagina 20-27.
• Despre contestaţie la executarea silită. Revista română de drept nr. 6/1983, pagina 43-45.
• Este admisibilă construcţia unui drept de supeficie în situaţia în care copii îşi construiesc locuinţe pe terenul proprietatea părinţilor, cu acordul acestora. Revista română de drept nr. 11/1983, pagina 15-17.
• Despre posibilitatea suspendării judecării acţiunii civile disjunsă de acţiunea penală. Revista română de drept nr.2/1984, pagina 91-93.
• Unele probleme legate de pedeapsă. Revista română de drept nr. 7/1984, pagina 47-49.
• Obligarea pe viitor a părintelui beneficiar al alocaţiei de stat pentru copii la plata acesteia în favoarea părintelui care are în îngrijire minorul. Revista română de drept nr. 6/1988, pagina 37-39.
• În legătură cu calea de atac împotriva hotărârilor prin care se aduc schimbări în executarea sancţiunii închisorii contravenţionale aplicate în baza Decretului 153/1970. Revista română de drept nr. 7/1988, pagina 38-40.
• Contravenţii la normele sanitar-veterinare. Amenda aplicată persoanelor juridice. Soluţionarea plângerii. Competenţa. Drept nr. 3/1990, pagina 52-54.
• Divorţ. Nume. Admiterea cererii soţiei pentru purtarea numelui şi după divorţ. Revenire la cerere în recurs. În revista “Dreptul” nr. 7/1990, pagina 62-64.
• Proba. Martori. Admisibile. Imposibilitatea morală a preconstituirii actului juridic. Recurs. Modificarea hotărârii instanţei de fond. În revista “Dreptul” nr. 7-8/1991, pagina 116-120.
• Admisibilitatea obligării la daune cominatorii a părintelui care nu respectă hotărârea judecătorească de stabilire a domiciliului minorului, în revista “Dreptul” nr. 7/1992, pagina 56-59.
• Obiectul executării silite şi procedura de executare în cazul debitorilor regii autonome şi societăţi comerciale, în revista “Dreptul” nr. 2/1994, pagina 56-59.
• “Judecător contra... legislator. Legea fondului funciar”, în “Palatul de Justiţie nr. 1-2/1993, pagina 6.
• “Modificarea procedurii penale”, în “Palatul de Justiţie” nr. 5-6/1994, pagina 12.
• “Prevederile neconstituţionale în Legea fondului funciar” ll (în colaborare cu N.Rovinaru), în “Palatul de Justiţie” nr. 9-10/1993, pagina 5.
• “Pedeapsa cu moarte... DA” în “Palatul de Justiţie” nr. 11/1993, pagina 6.
• “Accesul liber la justiţie - înpotmolit la parchet şi poliţie”, în “Palatul de Justiţie” nr. 12/1993, pagina 6.
• În actualitate. Circulara nr. 36043 din 02.07.1924 a Ministerului Justiţiei către inspectorii judecătoreşti, în “Palatul de Justiţie” nr. 1/1994, pagina 5.
• O soluţie greu de conciliat, în “Palatul de Justiţie” nr. 2/1994, pagina 6.
• Discuţii în legătură cu admisibilitatea convenirii de către părţi cu privire la caracterul executoriu al contractului de credit bancar, în “Dreptul” nr. 4/1994, pagina 29.
• Caracterul normelor privind constatarea şi comunicarea incapacităţii de plată, de către creditori, înainte de sesizarea instanţei judecătoreşti, în “Dreptul” nr. 5-6/1994, pagina 55-57.
• Organizarea justiţiei interbelice în acţiune, în “Palatul de Justiţie” nr. 5-6/1994.
• Valoare juridică a adeverinţelor de proprietate eliberate de Comisiile pentru aplicarea Legii nr. 18/1991, în “Dreptul” nr. 7/1994, pagina 34-37.
• Autoritatea Ministerului Justiţiei asupra Parchetelor , în “Palatul de Justiţie” nr. 7-8/1994.
• Probleme legate de punerea în posesie asupra terenurilor aparţinând persoanelor cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în temeiul Legii nr. 18/1991, în “Dreptul” nr. 8/1994, pagina 23-28.
• Instituţia Notarului public - Fundament esenţial al Statului de drept, garant al exercitării drepturilor constituţionale ale cetăţenilor - Braşov 1998;
• Răspunderea penală a notarului public, în “Dreptul” nr. 8/2000, pagina 108-115.
• Probleme teoretice şi practice privind publicitatea imobiliară,în Dreptul nr. 10/2000,pagina 62-75.
• Întabularea dreptului de proprietate dobândit printr-un act notarial întocmit în baza unui certificatde moştenitor, în “Dreptul” nr. 2/2001, pagina 108-111.
• Natura juridică a procedurilor notariale şi a instituţiei notarului public, în “Dreptul” nr. 4/2001, pagina 98-102.
• Înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară asupra construcţiilor executate fără autorizaţie de construire, de către proprietarii terenului, în “Dreptul” nr. 6/2001, pagina 56-60.
• Vânzarea unui bun imobil afectat de plata unei sulte (în colaborare cu asist.univ.drd.Maria Fodor), în “Dreptul” nr. 11/2001, pagina 68-70.
• Data de când curge termenul de 10 ani înăuntrul căruia nu pot fi înstrăinate terenurile dobândite prin constituirea dreptului de proprietate, în temeiul legii fondului funciar, în “Dreptul” nr. 4/2002, pagina 85-88.
• Pot fi înstrăinate imobilele în lipsa certificatului de urbanism, în “Dreptul” nr. 10/2002, pagina 52-56.
• Apărarea drepturilor şi intereselor părţilor din actul juridic, în “Activitatea Uniunii- supliment al Buletinului Notarilor Publici” nr. 3/1999, pagina 3-4.
• Probleme izvorâte din aplicarea Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare în “Activitatea Uniunii-supliment al Buletinului Notarilor Publici” nr. 6/1999, pagina 13-15.
• Cronică în legătură cu consfătuirea organizată de Colegiul Director al Camerei Notarilor Publici Bucureşti, în “Activitatea Uniunii- supliment al Buletinului Notarilor Publici” nr. 11/2001, pagina 12-13.
• Practică judiciară notarială. Notă aprobativă la decizia civilă nr. 1871/2000 şi nr. 18/2001 a Tribunalului Municipiului Bucureşti, în “Activitatea Uniunii- supliment al Buletinului Notarilor Publici” nr. 3/20001, pagina 20-24.
• Consideraţii privind răspunderea penală a notarilor publici (I), în “Buletinul Notarilor Publici” nr. 1/1999, pagina 11-14.
• Notarul Public, în “Buletinul Notarilor Publici” nr. 2/1998, pagina 7-8.
• Consideraţii privind răspunderea penală a notarilor publici (ll), în “Buletinul Notarilor Publici” nr. 2/1999, pagina 4-6.
• Consideraţii privind răspunderea penală a notarilor publici (lll), în “Buletinul Notarilor Publici” nr. 3/1999, pagina 20-22.
• Întabularea dreptului de proprietate dobândit printr-un act notarial întocmit pe baza unui certificat de moştenitor, în “Buletinul Notarilor Publici” nr. 5/2000, pagina 32-34.
• Natura juridică a procedurilor notariale şi a instituţiei notarului public, în “Buletinul Notarilor Publici” nr. 3/2001, pagina 7-9.
• Probleme notariale izvorâte din O.U.G. Nr. 178/2000 pentru modificarea şi completarea codului de procedură civilă, în “Buletinul Notarilor Publici” nr. 5/2001, pagina 10.
• Poate fi vândut un bun imobil afectat de plata unei sulte ?, în “Buletinul Notarilor Publici” nr. 1/2002, pagina 18-19.
• Din nou despre modul de stabilire a terenului de 10 ani prevăzut de art.32 din Legea nr. 18/1991, republicată, în “Buletinul Notarilor Publici” nr. 3/2002, pagina 14-16.
• Răspunderea penală a notarilor publici, în “Buletinul Notarilor Publici” - supliment, 2001, pagina 19-24.
• Publicitatea imobiliară, Noul Sistem de Cadastru şi publicitatea imobiliară în România -simpozion, 21-22.05.1996, pagina 77-81.
• Autoritatea Ministerului Justiţiei asupra Parchetelor (lll), în “Palatul de Justiţie” nr. 11/1994.
• Pledoarie pentru demnitatea actului de justiţie (l), în colaborare cu I.Popa, în “Palatul de Justiţie” nr. 11-12/1994.
• Autoritatea Ministerului Justiţiei asupra Parchetelor (lV), în “Palatul de Justiţie” nr. 1-2/1995.
• Pledoarie pentru demnitatea actului de justiţie (ll), în colaborare cu I.Popa, în “Palatul de Justiţie” nr. 2/1995.
• Pledoarie pentru demnitatea actului de justiţie (lll), în colaborare cu I.Popa, în “Palatul de Justiţie” nr. 3/1995.
• Autoritatea Ministerului Justiţiei asupra Parchetelor (V), în “Palatul de Justiţie” nr. 3/1995.
• Autoritatea Ministerului Justiţiei asupra Parchetelor (Vl), în “Palatul de Justiţie” nr. 10-12/1995.
• Autoritatea Ministerului Justiţiei asupra Parchetelor (Vll), în “Palatul de Justiţie” nr. 1-2/1995.
• Publicitate imobiliară cu orar redus, în “Palatul de Justiţie” nr. 9-10/1996.
• De ce a fost anulată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, în “Palatul de Justiţie” nr. 4/2000.
• Celeritatea procesului civil, cerinţă a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, în “Palatul de Justiţie” nr. 7/2002.
• Aspecte privind răspunderea disciplinară a notarilor publici, în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 1/2002, pagina 55-57.
• Limitele controlului efectuat de judecătorul de carte funciară asupra intabulării, în revista Dreptul nr. 2/2003, p.124-133
• Eliberarea certificatelor de sarcini după adoptarea Legii nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, în revista Dreptul nr.9/2004, p.95-101
• Obligaţia păstrării secretului profesional de către avocaţi, executorii judecătoreşti şi notarii publici în raport cu prevederile Legii nr. 653/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, în revista Dreptul nr. 5/2005, p.193-201
• Răspund penal judecătorii, procurorii, notarii publici, executorii judecătoreşti şi alte persoane care desfăşoară activitate de jurisdicţie pentru soluţiile pronunţate în cadrul acestei activităţi, în revista Dreptul nr. 6/2005, p.141-146
• Dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor prin moştenire legală, de cetăţeni străini şi apatrizi, în temeiul noilor prevederi constituţionale, în Curierul judiciar nr. 2/2004, p.74-76
• Consideraţii cu privire la necesitatea formei autentice a actelor juridice de înstrăinare a terenurilor în contextul Proiectului Legii privind circulaţia juridică a terenurilor, în Curierul judiciar nr. 4/2005, p.1-6 / în colaborare
• Respectarea secretului profesional de către avocaţi, notarii publici şi executorii judecătoreşti în contextul proiectului legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, în Curierul judiciar nr. 6/2005, p.1-5
• Obligativitatea certificatului de urbanism pentru unele operaţiuni notariale, în Convorbiri Notariale nr. 1/2007 a Asociaţiei Juris Academia Braşov
• Modificările şi completările aduse legilor privind proprietatea funciară - serial - în Palatul de Justiţie - numerele: 5/2006; 6/2006; 9/2006; 10/2006; 12/2006; 1/2007;
• Proiecte de legi împotriva cruzimii faţă de animale - serial - în Palatul de Justiţie - numerele: 11/2007; 12/2007;
• Şi Ministerul Justiţiei datorează respect justiţiei - în Palatul de Justiţie - numărul 2/2008;
• Aplicarea unitară a legii - în Palatul de Justiţie - numărul 5/2008;
• Observaţii şi propuneri - Proiectul Codului de procedură civilă - serial - în Palatul de Justiție nr. 5/2009, nr. 6/2009, nr. 7/2009, nr. 9/2009, nr. 10/2009, nr. 11/2009, nr. 12/2009;
• Observaţii şi propuneri - Proiectul Codului de procedură civilă - serial - în Palatul de Justiție nr. 1/2010, nr. 2/2010, nr. 3/2010, nr. 4/2010, nr. 5/2010, nr. 6/2010;
• Proiectul Legii privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor - serial - în Palatul de Justiţie nr. 8/2010, nr. 9/2010 şi nr. 10/2010;
• O soluţie legislativă necesară. Recursul în anulare - serial - în Palatul de Justiţie nr. 11/2010, nr. 12/2010, nr. 1/2011, nr. 2/2011 şi nr. 3/2011;
• Proiectul Legii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, în Palatul de Justiţie nr. 4/2011;
• Discuţii şi propuneri privind obligativitatea emiterii certificatului de urbanism pentru unele operaţiuni notariale (în colaborarea cu Oana-Maria Dobrican) - În Dreptul nr. 8/2008, pag.117-121;
• Circulaţia juridică a terenurilor dobândite prin constituirea dreptului de proprietate în condiţiile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, în Dreptul nr. 4/2009, pag.143-149.
• Discuţii în legătură cu unele modificări şi completări aduse Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2008, precum şi prin Legea nr. 242/2009 de aprobare a acesteia, în Dreptul nr. 5/2010, pag.128-137;
• Observaţii critice privind stabilirea competenţei instanţelor judecătoreşti în Proiectul Codului de procedură civilă, în ECOLOGICA UNIVERSITARIA - Seria Drept, Editura Pământul, 2009, pag.35-39;
• Soluţionarea procesului civil într-un termen rezonabil, în Perspectivele Dreptului Românesc în Europa Tratatului de la Lisabona, Editura Hamangiu, 2010, pag.63-70;
• Natura juridică şi puterea doveditoare a certificatului de moştenitor în Noul Cod civil şi Legea de punere în aplicare a acestuia. Curierul Judiciar nr. 10/2011, pagina 553-558.
• Propuneri de lege ferenda privind reintroducerea recursului în anulare în Noul Cod de procedură civilă. Dreptul nr. 1/2011, pagina 232-250.
• peste 150 de comunicări ştiinţifice în materia dreptului procesual civil, dreptului civil, dreptului muncii, dreptului penal, dreptului familiei etc..