Emil Bălan

Emil Bălan

Este prof. univ. dr., șef de catedră și prorector în cadrul Facultății de Administrație Publică - SNSPA.

Participare în activităţi şi organisme profesionale din domeniul învăţământului superior şi administraţiei publice:

• Preşedinte Institutul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României;
• Membru în colectivul M.I.R.A. de redactare a Codului Administrativ al României (2008);
• Preşedintele Comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici, cf. Deciziei Primului Ministru nr. 17 din 16 ianuarie 2008, publicată în M. Of., P.I., nr. 43 din 18 ianuarie 2008;
• Membru în Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici , cf. Deciziei Primului Ministru al României nr. 38 din 5 aprilie 2006 , publicată în M.Of., P. I., nr. 314 / 7.04.2006 - 2007;
• Membru în comisia de specialitate „Ştiinţe Juridice” a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) – cf. Ordin M.E.C.T.S. nr 4089 / 22.042011, publicat în M. Of. nr. 299 / 29.04.2011;
• Expert CNCSIS în panelul Comisiei de Ştiinte Socio – Umane şi Economice;
• Membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului de Ştiinţe Administrative al României „Paul Negulescu”, Sibiu, secţiune naţională a Institutului de Ştiinţe Administrative de la Bruxelles;
• Membru în Consiliul Director al Asociaţiei Şcolilor şi Institutelor de Administraţie Publică din România (ASIAP).


Alte calificări profesionale:

• Auditor financiar – începând cu anul 2001;
• Avocat – Baroul Bucureşti – începând cu anul 1999;
• Expert tehnic judiciar – Evaluări bunuri – începând cu anul 1992;
• Expert contabil – începând cu anul 1985.

Lucrări publicate (2007 – 2011)
Volume:

1. Bălan, Emil; Varia, Gabriela Iftene, Cristi; Troanţă, Dragoş; Văcărelu, Marius – Buna administrare: de la viziune la acţiune, Bucureşti, Comunicare.ro, 2011;
2. Bălan, Emil; Varia, Gabriela Iftene, Cristi; Troanţă, Dragoş; Văcărelu, Marius – Dreptul la o bună administrare şi impactul său asupra procedurilor administraţiei publice, Bucureşti, Comunicare.ro, 2010;
3. Bălan, Emil; Varia, Gabriela Iftene, Cristi; Troanţă, Dragoş; Văcărelu, Marius – The Right to a Good Administration and its Impact on Public Administrationţs Procedures, Bucureşti, Comunicare.ro, 2010;
4. Bălan, Emil; Varia, Gabriela Iftene, Cristi; Troanţă, Dragoş; Văcărelu, Marius - Dreptul la o bună administrare: între dezbaterea doctrinară şi consacrarea normativă, Bucureşti, Comunicare.ro, 2010;
5. Bălan, Emil; Iftene, Cristi; Troanţă, Dragoş; Varia, Gabriela; Văcărelu, Marius – Studiu asupra dimensiunii globale a bunei administrări şi influenţele administraţiei post-moderne, Bucureşti, Comunicare.ro, 2009;
6. Bălan, Emil; Iftene, Cristi; Varia, Gabriela; Văcărelu, Marius – Dreptul administrativ contemporan: spre o concepţie unitară în doctrina şi în practica românească, Bucureşti, comunicare.ro, 2008;
7. Bălan, Emil; Iftene, Cristi; Troanţă, Dragoş; Varia, Gabriela; Văcărelu, Marius - Diagnoză privind percepţia funcţionarilor publici din România cu privire la dreptul la o bună administrare, Bucureşti, IRECSON 2008;
8. Bălan, Emil; Iftene, Cristi; Troanţă, Dragoş; Varia, Gabriela; Văcărelu, Marius - Diagnoză privind percepţia cetăţenilor din Romania cu privire la dreptul la o bună administrare,Bucureşti,IRECSON, 2008;
9. Bălan, Emil - Instituţii administrative, C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
10. Bălan, Emil - Drept financiar,, ed. a 4-a, C.H. Beck, Bucureşti, 2007;
11. Bălan, Emil - Dreptul administrative al bunurilor, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007.

Articole:

1. Bălan, E.; Varia, G. – La complémentarité des sources concernant les droits de l’homme, susţinută la Table Ronde organisée par le Centre Francophone de Droit Constitutionnel de l’Université « Mihail Kogalniceanu » et l’Association Roumaine de Droit Constitutionnel, iunie 2011;
2. Bălan, E., - Is it Necessary a Higher Administrative Board in Romania?, Sesiunea anuală European Integration. Realities and perspectives, Univ. Danubius, Galaţi, mai 2011;
3. Bălan, E.; Varia, G. – L’execution des decisions de la justice et le principe de la separation et de l’equilibre des pouvoirs dans l’Etat, în Le Pouvoir judiciare, Institutul European, Iaşi, 2011;
4. Bălan, E., – Tradiţie şi inovaţie în abordarea conceptului de ştiinţe administrative şi raporturile actuale cu ştiinţa dreptului administrativ, Sesiunea anuală a Institutului de Ştiinţe Administrative al României, Sibiu, mai 2011;
5. Bălan, E., – Policies for the Budgetary Equilibrum in Times of Economic Crisis and their Complience with the National Constitutional Provisions, lucrare în volumul conferinţei: Knowledge Management and Innovation. A Business Competitive Edge Perspective, Cairo, 2010, ISBN: 978-0-9821489-4-5;
6. Bălan, E.; Varia, G. - The Romanian Ombudsman’s Role in Keeping Checks and Balances in the Framework of Separation of Powers, în Agora International Journal of Juridical Sciences, vol. IV, no.1/2010, ISSN 2067 – 7677;
7. Bălan, E., – Cadrul constituţional al administraţiei publice. Posibilitati de revizuire, Sesiunea anuală a Institutului de Ştiinţe Administrative al României, Sibiu, mai 2010;
8. Bălan, E.; Varia, G. - Publicarea actelor în Monitorul Oficial al României şi cerinţele termenului rezonabil în contextul bunei guvernări, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Jurisprudentia, nr.3/2010, ISSN 2065-7498;
9. Bălan, E.; Varia, G., Văcărelu, M. – Consideration on the Relationship between Jurisprudence and the Way of Law’s Implementation by Public Administration, în Acta Universitatis Danubius. Juridica, Vol. 7, no.2/2010, Print ISSN: 1844-8062;
10. Bălan, E., - Evaluări privind descentralizarea administraţiei ca principiu de organizare a administraţiei publice, Sesiunea anuală a Institutului de Ştiinţe Administrative al României, Sibiu, mai 2009;
11. Bălan, E.; Varia, G. – Ombudsmen and Judicial Power. The Romanian Experience, în Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, nr. 2/2009; ISSN 1842-2845;
12. Bălan, E., - Buna administrare vs. administrarea indiferentă, Sesiunea anuală a Institutului de Ştiinţe Administrative al României, Sibiu, oct. 2008;
13. Bălan, E.; Varia, G. – Ombudsmen and Judicial Power. The Romanian Experience, Sesiunea anuală a European Group of Public Administration (E.G.P.A.), Rotterdam, 3 – 7 sept. 2008;
14. Bălan, E.; Varia, G. – Quelques réflexions sur les pouvoirs des Présidents et Premier-Ministres. Étude sur les relations au sein de l’exécutif roumain, susţinută la Table Ronde organisée par le Centre Francophone de Droit Constitutionnel de l’Université « Mihail Kogalniceanu » et l’Association Roumaine de Droit Constitutionnel, iunie 2008;
15. Bălan, E., - General Principles of Administrative Procedure. Romanian Perspective - Sesiunea Ştiinţifică anuală a European Group of Public Administration (E.G.P.A.) , Madrid , 19 – 22 septembrie, 2007;
16. Bălan, E. - Legislative harmonization in the field of budgetary law – Sesiunea ştiinţifică anuală a F.A.P. – S.N.S.P.A. : „Europenization of Public Administration. Trends and Evolutions”, mai 2007;
17. Bălan, E. – Politica de impozitare în Uniunea Europeană, Caietele Ştiinţifice ale Institutului de Ştiinţe Administrative al României „Paul Negulescu”, 2007;
18. Bălan, E. - Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului în ordinea de drept a Uniunii Europene – lucrare prezentată la conferinţa internaţională „Impact of Europenization on Public Administration”, Bucharest, 25 - 26 may 2007;
19. Bălan, E. – Actele juridice privind acordarea titlurilor didactice – Dreptul, nr. 3 /2007;
20. Bălan, E. - Educational policies in the view of Bologna Declaration – scientific paper presented at the Annual Session of the Romanian Institute of Administrative Sciences „Paul Negulescu”, 19-20 May 2007.