Aspectele tehnice şi organizatorice privind funcţionarea în sistem-pilot, precum și cele privind operaţionalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică (H.G. nr. 1.025/2022)

18 aug. 2022
Vizualizari: 225

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
 

H.G. nr. 1.025/2022 pentru stabilirea aspectelor tehnice și organizatorice privind funcționarea în sistem-pilot, precum și a celor privind operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică

(M. Of. nr. 809 din 17 august 2022)

 

 

Se stabilesc aspectele tehnice și organizatorice privind funcționarea în sistem-pilot, precum și cele privind operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

 

 

În M. Of. nr. 809 din 17 august 2022 s-a publicat H.G. nr. 1.025/2022 pentru stabilirea aspectelor tehnice și organizatorice privind funcționarea în sistem-pilot, precum și a celor privind operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică.

Redăm, în cele ce urmează, structura și cele mai importante dispoziții din conținutul acestui act normativ.

Structura

– Capitolul I: Dispoziții generale

– Capitolul II: Aspecte tehnice privind funcționarea în sistem-pilot a SIME

Capitolul III: Aspecte organizatorice privind funcționarea în sistem-pilot și operaționalizarea SIME

Capitolul IV: Aspecte privind dispunerea obligației persoanei de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere, în condițiile legii, pe perioada funcționării în sistem-pilot a SIME

Capitolul V: Sancțiuni

Art. 1

„Prezenta hotărâre reglementează:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

a) aspectele tehnice și organizatorice privind funcționarea în sistem-pilot a Sistemului informatic de monitorizare electronică, denumit în continuare SIME;

b) aspectele privind operaționalizarea SIME;

c) aspecte privind dispunerea obligației persoanei de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere, în condițiile legii, pe perioada funcționării în sistem-pilot a SIME, în cazurile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) și d) din Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale, cu modificările ulterioare.”

Art. 3

„(1) SIME este dezvoltat astfel încât să permită afișarea în sistemul informatic geografic din cadrul Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, denumit în continuare SNUAU, a datelor de localizare aferente dispozitivului electronic de supraveghere purtat de persoana supravegheată, respectiv ale celui purtat de persoana protejată, în momentul declanșării alertei.

(2) Datele de localizare din cadrul SIME conțin atât poziția geografică și precizia localizării asociate dispozitivului electronic de supraveghere, cât și coordonatele temporale aferente determinării și transmiterii fiecărei poziții geografice.

(3) Aplicația aferentă Sistemului informatic de creare a semnalărilor, denumit în continuare SICS, asigură comunicarea cu Sistemul informatic de generare a alertelor, denumit în continuare SIGA, dezvoltat la nivelul Serviciului de Telecomunicații Speciale, prin interfețe standardizate de comunicații.

(4) SIME, prin interfețe standardizate de comunicații, are capacitatea de a permite încărcarea și utilizarea hărții sistemului informatic geografic din cadrul SNUAU 112, gestionat de Serviciul de Telecomunicații Speciale.”

Art. 4

„(1) Aplicația aferentă SICS are încorporate caracteristici de securitate și funcții care să păstreze și să protejeze securitatea și confidențialitatea datelor și a proceselor aplicației, incluzând funcții de restricționare a accesului utilizatorilor pe bază de roluri.

(2) Aplicația aferentă SICS permite accesul utilizatorilor și administratorilor la funcționalitățile oferite, precum și protejarea autentificării utilizatorilor.

(3) Toate acțiunile referitoare la conturi, cum ar fi cele privind crearea, ștergerea și actualizarea acestora, sunt înregistrate în jurnalul de audit al sistemului și sunt realizate astfel încât să poată fi exportate într-un format recunoscut.

(4) Aplicația aferentă SICS este realizată astfel încât să dispună de un jurnal de audit pentru acțiunile efectuate în sistem, ale cărui înregistrări sunt însoțite de dată și timp și includ o descriere a evenimentului.”

Art. 5

„(1) Monitorizarea electronică se aplică în sistem-pilot cazurilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) și d) din Legea nr. 146/2021, cu modificările ulterioare, în perioada stabilită la art. 40 alin. (1) din aceeași lege.

(2) Monitorizarea electronică în sistem-pilot se aplică etapizat, după cum urmează:

a) prima etapă – în perioada 2022-2023 – la nivelul municipiului București și a județelor Iași, Mureș și Vrancea;

b) a doua etapă – în anul 2024 – la nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la lit. a) și la nivelul județelor Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Covasna, Galați, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Prahova, Sibiu, Satu Mare, Sălaj, Teleorman, Vaslui și Vâlcea;

c) a treia etapă – în anul 2025 – la nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la lit. a) și b) și la nivelul județelor Alba, Arad, Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Buzău, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Maramureș, Olt, Suceava, Timiș și Tulcea.”

Art. 6

„(1) Poliția Română achiziționează etapizat, conform art. 5, dispozitive electronice de supraveghere necesare asigurării monitorizării electronice.

(2) Necesarul de dispozitive electronice de supraveghere prevăzute la alin. (1) se distribuie unităților teritoriale de poliție existente la nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 5 în funcție de evoluția situației operative.

(3) Dispozitivele electronice de supraveghere prevăzute la alin. (1) se montează persoanei supravegheate, respectiv se predau persoanei protejate în cazul ordinelor de protecție, ordinelor de protecție provizorii și ordinelor europene de protecție emise începând cu data operaționalizării SIME, corespunzător etapelor prevăzute la art. 5 alin. (2).

(4) La achiziționarea dispozitivelor electronice de supraveghere potrivit alin. (1) se va avea în vedere asigurarea unui procent de 20% de dispozitive electronice de supraveghere suplimentare necesare înlocuirii celor care se defectează sau sunt distruse pe parcursul monitorizării electronice, astfel încât să nu fie afectată capacitatea de monitorizare electronică a unităților teritoriale de poliție existente la nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 5.

(5) Serviciul de Telecomunicații Speciale achiziționează de pe piața publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, servicii de comunicații necesare funcționării dispozitivelor electronice de supraveghere prevăzute la alin. (1).

(6)Modalitatea de decontare a sumelor reprezentând costul serviciilor prevăzute la alin. (5), precum și orice alte detalii se stabilesc prin protocol de colaborare, încheiat între Poliția Română și Serviciul de Telecomunicații Speciale.

(7) Sumele încasate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale de la Poliția Română, în baza protocolului prevăzut la alin. (6), reprezentând contravaloarea serviciilor achiziționate potrivit alin. (5), se utilizează pentru plata acestora.”

Art. 11

„(1) Dispozitivele electronice de supraveghere se montează persoanei supravegheate în condițiile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 146/2021, cu modificările ulterioare, de regulă, la sediul unității de poliție din care face parte organul de supraveghere. Cu această ocazie, organul de supraveghere, operatorul tehnic sau polițiștii aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, după caz, fotografiază persoana supravegheată și o instruiește/instruiesc cu privire la modul de utilizare a dispozitivelor electronice de supraveghere, modalitatea de verificare a dispozitivelor electronice de supraveghere folosite, modalitatea de contactare și datele de contact ale organului de supraveghere, precum și cu privire la obligațiile pe care le are în cazul primirii unei alerte.

(2) Din rațiuni ce țin de eficiența măsurii dispuse sau de imposibilitatea obiectivă a montării dispozitivului electronic de supraveghere la sediul unității de poliție, activitățile prevăzute la alin. (1) se realizează de organul de supraveghere, operatorul tehnic sau polițiștii aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, după caz, în alt loc decis de către acesta/aceștia.

(3) Aspectele referitoare la montarea, predarea și verificarea dispozitivelor electronice de supraveghere, instruirea realizată potrivit art. 11 alin. (4) din Legea nr. 146/2021, cu modificările ulterioare, și consecințele nerespectării acesteia, la modalitatea de contactare și datele de contact ale organului de supraveghere, precum și la eventualele obiecții sau explicații ale persoanei supravegheate se consemnează de către organul de supraveghere, operatorul tehnic sau polițiștii aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, după caz, într-un proces-verbal. O copie a procesului-verbal se înmânează persoanei supravegheate.

(4) Pentru verificarea dispozitivelor electronice de supraveghere, persoana supravegheată este obligată să se prezinte la sediul unității de poliție sau în alt loc decis de organul de supraveghere, în condițiile stabilite de acesta.”

Art. 14

„Persoana protejată și persoana supravegheată au obligația de a preda dispozitivul electronic de supraveghere în ziua următoare celei în care s-a împlinit termenul pentru care a fost dispusă măsura monitorizării electronice prin ordinul de protecție ori la solicitarea organului de supraveghere, atunci când prin hotărârea instanței de judecată sau prin ordonanța procurorului s-a dispus, după caz, revocarea/modificarea ordinului de protecție sau încetarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu.”

Art. 15

„(1) În perioada monitorizării electronice în sistem-pilot, Comitetul tehnic emite informări potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 146/2021, cu modificările ulterioare, periodic, în funcție de dinamica utilizării dispozitivelor electronice de supraveghere la nivel național, dar nu mai puțin de o dată la două luni.

(2) La primirea ordinului de protecție sau la emiterea ordinului de protecție provizoriu, organul de supraveghere, respectiv polițiștii aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, după caz, verifică posibilitatea realizării monitorizării electronice prin raportare la capacitățile de monitorizare electronică și limitările tehnologice ale utilizării SIME, comunicate prin informările Comitetului tehnic, precum și la încadrarea în lista unităților administrativ-teritoriale în care este operaționalizată monitorizarea în sistemul-pilot potrivit art. 5 alin. (2). În cazul în care monitorizarea electronică nu poate fi realizată, organul de supraveghere și/sau polițiștii aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, după caz, are/au obligația de a întocmi un proces-verbal și de a informa despre aceasta organul judiciar competent, pentru a dispune cu privire la modificarea conținutului sau înlăturarea acestei măsuri.”

Art. 16

„(1) Constituie contravenții, dacă potrivit legii penale nu constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei următoarele fapte:

a) nerespectarea de către persoana supravegheată a obligației de a informa în prealabil organul de supraveghere cu privire la data/momentul de părăsire a țării, potrivit art. 9 alin. (2);

b) nerespectarea de către persoana supravegheată a obligației de a contacta și informa, de îndată, la intrarea în țară, organul de supraveghere potrivit art. 9 alin. (5).

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române.

(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Locul săvârșirii contravențiilor prevăzute la alin. (1) este sediul organului de supraveghere.”

Aspectele tehnice și organizatorice privind funcționarea în sistem-pilot, precum și cele privind operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică (H.G. nr. 1.025/2022) was last modified: august 18th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.