ASF. Proiect: Norma pentru modificarea Normei nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private

25 nov. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 41

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Normă pentru modificarea și completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi transmise prin Platforma pentru Consultare Publică până la data de 3 decembrie 2022, inclusiv.

 

Redăm, în continuare, cele mai importante prevederi ale Proiectului:

Art. I – Norma nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 5 ianuarie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

„c1) art. 3 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, precum și de normele și regulamentele de aplicare a acesteia;”

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

2. La articolul 2 alineatul (2), literele e), r) și t) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„e) O.P.C.V.M. tranzacționabil (Exchange Traded Fund – ETF) – un O.P.C.V.M. admis la tranzacționare pe o piață reglementată din România, state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, în cazul conformării cu prevederile Ghidului ESMA privind O.P.C.V.M.-urile tranzacționabile de tip ETF și alte aspecte legate de O.P.C.V.M.-uri, cu modificările și completările ulterioare, a cărui politică de investiții stabilită în regulile fondului are ca obiectiv replicarea completă sau parțială a performanței unui anumit indice de acțiuni, denumit indice de referință, prin investirea totală sau parțială în componentele indicelui de referință;”

r) Directiva MiFID – Directiva 2014/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare și de modificare a Directivei 2002/92/EC și a Directivei 2011/61/EU, republicată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 173 din 12 iunie 2014;

t) piața reglementată – sistem multilateral, operat și/sau administrat de un operator de piață, care asigură sau facilitează reunirea, în cadrul sistemului și în conformitate cu regulile cu caracter nediscreționar ale pieței reglementate, a unor interese multiple de vânzare și cumpărare de instrumente financiare ale unor terțe părți, într-un mod care conduce la încheierea de contracte cu instrumente financiare admise la tranzacționare pe baza normelor și/sau a sistemelor sale și care este autorizat și funcționează în mod regulat și care este prezent în lista piețelor reglementate în conformitate cu prevederile art. 56 din Directia MiFID;”.

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 4 – Administratorul are următoarele obligații:

a) să asigure investirea activelor fondurilor de pensii private cu respectarea limitelor prevăzute de Legea nr. 411/2004 și de Legea nr. 204/2006 și a celor stabilite prin prospectul schemei de pensii;

b) să investească activele fondurilor de pensii private într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea și profitabilitatea activelor fondului de pensii private;

c) să asigure diversificarea portofoliului fondului de pensii private, în vederea dispersiei riscului și a menținerii unui grad adecvat de lichiditate. Activele se diversifică în mod corespunzător, astfel încât să se evite dependența excesivă de un anumit activ, emitent sau grup de societăți comerciale, precum și concentrări de riscuri pe ansamblul activelor;

d) să acționeze, în desfășurarea activităților sale, în mod loial și echitabil, cu competența, grija și diligența care se impun, în interesul fondurilor de pensii private pe care le administrează;

e) să aibă și să utilizeze eficient resursele și procedurile necesare pentru buna desfășurare a activităților sale;

f) să adopte măsuri pentru identificarea, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese;

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

g) să se conformeze tuturor reglementărilor aplicabile în desfășurarea activităților, astfel încât să promoveze cele mai bune interese ale participanților și ale beneficiarilor săi.

(2) Administratorul aplică un nivel ridicat de diligență în selectarea și monitorizarea permanentă a investițiilor.

(3) Administratorul se asigură de faptul că persoanele implicate în activitatea de investire dispun de cunoștințe și de o înțelegere adecvată a activelor în care se investește.

(4) Administratorul stabilește, instituie și aplică politici și proceduri scrise privind diligența necesară și pune în aplicare măsuri eficiente pentru a se asigura că deciziile de investiții luate în numele fondurilor de pensii private se execută în conformitate cu obiectivele, strategia de investiții și gradul de risc ale fondurilor de pensii private.

(5) Politicile și procedurile privind diligența necesară menționate la alin. (4) se revizuiesc și se actualizează cel puțin anual.”

4. La articolul 6, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

„f) proceduri de investire a activelor care conțin descrierea procesului de elaborare, aprobare și aplicare a strategiei de investiții, responsabilitățile structurii de conducere și a directorului de investiții cu privire la aplicarea strategiei de investiții, respectiv analizarea oportunităților investiționale, inclusiv procesele de dezinvestire, implementarea unor sisteme de alertă timpurie în cazul în care valoarea unui instrument financiare din portofoliu înregistrează o scădere cu cel puțin 10% față de valoarea de achiziție, alertă care să declanșeze obligativitatea reevaluării deținerii din portofoliul fondului de pensii si adoptarea de măsuri asumate la nivelul structurii de conducere a administratorului;”

5. După articolul 172 se introduc două noi articole, articolele 173 și 174, cu următorul cuprins:

„Art. 173 – Prin excepție de la prevederile art. 17 alin. (1) lit. c), administratorul poate investi activele fondurilor de pensii private în obligațiuni corporative fără rating sau cu calificativ insuficient, emise de persoane juridice din România, în cazul în care statul român deține, direct sau indirect, o participație de minimum 50% din capitalul social al emitentului respectiv.”

Art. 174 – (1) Atunci când administratorul investește activele fondului de pensii în instrumentele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. k) și m), acesta evaluează tranzacțiile selectate luând în considerare oportunitățile și riscurile asociate, toți factorii de natură juridică, fiscală sau financiară ori de altă natură care afectează valoarea, resursele umane și materiale, precum și strategiile, inclusiv strategiile de ieșire.

(2) Administratorul se asigură că documentele de constituire ale entităților prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. k) și m) cuprind obligativitatea evaluării în conformitate cu principiul valorii juste a activelor în care acestea investesc, iar entitățile menționate realizează evaluarea cel puțin cu frecvență anuală.

(3) Administratorul se asigură că investiția privată de capital corespunde nivelului de lichiditate necesar desfășurării activității și obligațiilor fondurilor de pensii private.

(..)

6. La articolul 22, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Administratorul nu poate transmite ordine de tranzacționare în numele fondului de pensii private pe care îl administrează entităților prevăzute la alin. (1), cu excepția ofertelor publice de vânzare sau cumpărare, ofertelor de tip plasament privat, inclusiv a tranzacțiilor pe piața primară a titlurilor de stat.

(4) Administratorul nu poate transmite ordine de tranzacționare în numele fondului de pensii private pe care îl administrează entităților prevăzute la alin. (3), cu excepția ofertelor publice de vânzare sau cumpărare, ofertelor de tip plasament privat, inclusiv a tranzacțiilor pe piața primară a titlurilor de stat.”

7. La articolul 31 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) folosind ca preț net cotația bid a BVAL London 4PM (sursa BVL4), afișată de furnizorul de cotații Bloomberg Finance L.P. sau cotația bid a RRPS (sursa RRPS), afișată de furnizorul de cotații Thomson Reuters S.A. pentru ziua respectivă;”

8. La articolul 31, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) și (8), cu următorul cuprins:

„(7) În calcularea valorii activelor va fi utilizată: a) rotunjirea la 6 zecimale a datelor care vor fi folosite la calcul, respectiv preț net și dobânda acumulată; b) rotunjirea la două zecimale, la momentul trecerii în echivalent monetar în lei.

(8) În calculul dobânzii zilnice acumulate se va utiliza exclusiv rata dobânzii la nivelul formulei/convenției precizate în prospectul de emisiune.”

9. La articolul 35, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 35 – (1) Depozitele cu plata dobânzii la scadență constituite la instituții de credit, indiferent de durata depozitului, se evaluează folosindu-se metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului, ținând cont de prevederile și specificațiile din documentele contractuale încheiate cu instituțiile de credit în baza cărora sunt constituite depozitele, inclusiv în ceea ce privește data de la care începe să se acumuleze dobânda, respectiv modalitatea de calcul cu prima zi inclusă sau exclusă;”

10. La articolul 35, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

„(4) În cazul în care prevederile și specificațiile din documentele contractuale menționate la alin. (1) nu oferă suficiente detalii privind data de la care începe să se acumuleze dobânda, se solicită instituțiilor de credit informații cu privire la data de începere a bonificării dobânzii în sistem intern al băncii, astfel încât valoarea la zi a activului să corespundă cu aceasta;

(5) În cazul în care prevederile și specificațiile din documentele contractuale menționate la alin. (1) nu oferă suficiente detalii privind data de la care începe să se acumuleze dobânda și nu se pot obține informații cu privire la data de începere a calculului de dobândă în sistem intern al instituției de credit, în calculul dobânzii acumulate se va utiliza metoda de calcul cu prima zi inclusă.”

11. La articolul 50, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) În categoria «SumeînDecontareTranzitRezolvare» sunt incluse sumele reprezentând:

a) garanția/marja/colateralul constituite pentru contractele derivate pentru acoperirea riscului valutar;

b) garanția/marja/colateralul constituite pentru contractele derivate pentru acoperirea riscului de dobândă.”

Art. II – Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Pentru informații suplimentare privind Proiectul și Nota de aprobare, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și ASF. Proiect: Normă privind modificarea Normei nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară

 

ASF. Proiect: Norma pentru modificarea Normei nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private was last modified: noiembrie 25th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.