Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a penitenciarelor-spital (OMJ nr. 1576/C/2023)

22 sept. 2023
Vizualizari: 225

Actul public în Monitorul Oficial

PreambulSumar
Ordinul ministrului justiției (OMJ) nr. 1576/C privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a penitenciarelor-spital

(M. Of. nr. 852 din 21 septembrie 2023)

Având în vedere:

– art. 11 alin. (3) și ale art. 12 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;

În temeiul:

– art. 11 alin. (7) din H.G. nr. 756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea H.G. nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției;

– art. 13 din H.G. nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a penitenciarelor-spital.

 

În M. Of. nr. 852 din data de 21 septembrie 2023 s-a publicat Ordinul ministrului justiției (OMJ) nr. 1576/C privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a penitenciarelor-spital.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții din respectivul act normativ:

Art. 1

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a penitenciarelor-spital, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Administrația Națională a Penitenciarelor și penitenciarele-spital vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 550/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a penitenciarelor-spital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 1 septembrie 2011, cu modificările ulterioare.

Anexă

REGULAMENT de organizare și funcționare a penitenciarelor-spital

Structură

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

TITLUL I: Dispoziții generale

TITLUL II: Personalul cu funcții de conducere din penitenciarele-spital

CAPITOLUL I: Directorul penitenciarului-spital

CAPITOLUL II: Directorul adjunct pentru probleme medicale. Directorii adjuncți

CAPITOLUL III: Șefii de servicii și de birouri. Coordonatorii compartimentelor

TITLUL III: Categoriile de personal din cadrul penitenciarului-spital

TITLUL IV: Structurile penitenciarului-spital

CAPITOLUL I: Dispoziții comune

CAPITOLUL II: Sectorul medical

CAPITOLUL III: Compartimentul juridic

CAPITOLUL IV: Compartimentul secretariat

CAPITOLUL V: Compartimentul informații clasificate

CAPITOLUL VI: Compartimentul managementul situațiilor de urgență

CAPITOLUL VII: Compartimentul securitate și sănătate în muncă și protecția mediului

CAPITOLUL VIII: Compartimentul tehnologia informației și comunicații

CAPITOLUL IX: Compartimentul reintegrare socială

CAPITOLUL X: Compartimentul prevenirea criminalității și terorismului

CAPITOLUL XI: Biroul/Compartimentul resurse umane și formare profesională. Psihologul de personal

CAPITOLUL XII: Sectorul economico-administrativ

SECȚIUNEA 1: Componență

SECȚIUNEA 2: Serviciul/Biroul logistică

SECȚIUNEA 3: Serviciul/Biroul financiar-contabilitate

CAPITOLUL XIII: Sectorul siguranța deținerii și regim penitenciar

CAPITOLUL XIV: Compartimentul cooperare și programe

CAPITOLUL XV: Purtătorul de cuvânt

CAPITOLUL XVI: Responsabilul cu difuzarea informațiilor de interes public

TITLUL V: Structuri permanente de lucru la nivelul penitenciarului-spital

CAPITOLUL I: Consiliul de conducere al penitenciarului-spital

CAPITOLUL II: Consiliul medical al penitenciarului-spital

CAPITOLUL III: Comitetul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale

CAPITOLUL IV: Consiliul etic al penitenciarului-spital

CAPITOLUL V: Managementul calității. Responsabilul cu managementul calității

CAPITOLUL VI: Comitetul de securitate și sănătate în muncă

CAPITOLUL VII: Comisia de disciplină

CAPITOLUL VIII: Comisia pentru atribuirea locuințelor de serviciu

CAPITOLUL IX: Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial

TITLUL VI: Colaborarea penitenciarului-spital cu celelalte unități din sistemul penitenciar

TITLUL VII: Înregistrarea și circuitul documentelor

TITLUL VIII: Dispoziții finale

ANEXĂ: FIȘA POSTULUI

 

Art. 3

(1) Conducerea penitenciarului-spital se exercită de către directorul unității, în conformitate cu prevederile legale și în baza fișei postului întocmită conform prevederilor anexei la prezentul regulament și aprobată de ministrul justiției.

(2) Numirea și revocarea din funcție a directorului unității, precum și celelalte modificări ale raporturilor de serviciu se dispun prin ordin al ministrului justiției, în condițiile legii.

Art. 4

(1) Directorul penitenciarului-spital se subordonează directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor și răspunde de întreaga activitate desfășurată de unitate.

(2) Directorul conduce întreaga activitate a penitenciarului-spital și reprezintă unitatea în raporturile cu Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Justiției, cu alte autorități și instituții publice, precum și cu persoane juridice și fizice din țară și din străinătate, în limita competențelor stabilite de directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

(3) În cazul în care directorul este de profesie medic, poate desfășura efectiv și activitate de asistență medicală, potrivit competențelor profesionale.

(4) Directorul sprijină și promovează, prin deciziile sale și prin exemplul personal, valorile etice, integritatea personală și profesională a personalului unității. În acest scop, în limita competențelor sale, ia măsuri pentru evitarea conflictelor de interese, prevenirea actelor de corupție și semnalarea neregulilor constând în încălcări ale legii.

(5) Directorul ia măsuri pentru aducerea la cunoștința personalului din subordine a principiilor și normelor statuate de Codul deontologic și Codul de conduită etică ale personalului din sistemul administrației penitenciare și a obligației respectării acestora.

(6) În scopul prevenirii încălcării normelor deontologice și de conduită etică și a monitorizării respectării acestora, directorul numește un consilier de etică și un consilier de integritate din rândul personalului din subordine, care îndeplinesc atribuțiile specifice prevăzute de legislația în materie în vigoare.

(7) În exercitarea atribuțiilor de coordonare, în ansamblu, a activității desfășurate în cadrul penitenciarului-spital, directorul se informează, prin comunicări periodice cu consilierul de etică și consilierul de integritate din unitate, cu privire la modul de respectare de către personalul unității a normelor deontologice și de conduită etică și dispune măsuri corespunzătoare, în limita competențelor sale, în cazul în care constată încălcări ale acestora.

(…)

Art. 11

În penitenciarele-spital își desfășoară activitatea:

a) polițiști de penitenciare;

b) personal contractual.

Art. 12

Polițiștii de penitenciare își desfășoară activitatea potrivit statutului polițiștilor de penitenciare, aprobat prin Legea nr. 145/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13

Personalul contractual din penitenciarele-spital este angajat cu contract individual de muncă și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația muncii.

(…)

Art. 71

(1) În penitenciarele-spital funcționează consiliul de conducere, ca organ consultativ.

(2) Componența consiliului de conducere se aprobă prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

(3) Președintele consiliului de conducere este directorul penitenciarului-spital.

(4) Consiliul de conducere se întrunește cel puțin lunar, la inițiativa directorului unității și, în mod excepțional, în situații de urgență.

(5) În lipsa directorului, atribuțiile președintelui consiliului de conducere se exercită de către înlocuitorul acestuia.

 

Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a penitenciarelor-spital (OMJ nr. 1576/C/2023) was last modified: septembrie 22nd, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.