Aprobarea programelor guvernamentale de creditare „StudentInvest” şi „FamilyStart” (O.U.G. nr. 95/2022)

30 iun. 2022
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
160 views

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
 

Ordonanța de Urgență (O.U.G.) nr. 95/2022 privind aprobarea programelor guvernamentale de creditare „StudentInvest” și „FamilyStart”, precum și pentru modificarea art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

(M. Of. 647 din data de 29 iunie 2022)

Garanțiile se acordă în limita plafonului aprobat și în funcție de criteriile specifice prevăzute în normele și procedurile interne de creditare ale băncilor și în normele de garantare ale Fondului Român de Contragarantare.

 

Modifică:

Campanie Craciun UJmag 2020

– Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiluluiart. 128 alin. (1).

 

În M. Of. nr. 647 din data de 29 iunie 2022 s-a publicat Ordonanța de Urgență (O.U.G.) nr. 95/2022 privind aprobarea programelor guvernamentale de creditare „StudentInvest” și „FamilyStart”, precum și pentru modificarea art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante structura O.U.G.

Structura

CAPITOLUL I: Măsuri de susținere a tinerilor

CAPITOLUL II: Modificarea art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

Programul guvernamental „StudentInvest”

Art. 1 

(1) Se aprobă Programul guvernamental de creditare „StudentInvest”, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, în conformitate cu prevederile art. 52 din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, având ca obiect facilitarea accesului la finanțare pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și 31 de ani neîmpliniți, care sunt cuprinși în instituțiile de învățământ superior autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate.

(2) Facilitarea accesului la finanțare constă în garantarea unui credit în valoare de maximum 50.000 lei, în proporție de 80%, de către stat, prin Fondul Român de Contragarantare, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare, precum și în suportarea dobânzilor și a cheltuielilor adiacente creditului; dobânda aferentă programului este IRCC trimestrial plus o marjă de 4%, comisionul de analiză al băncii este de 0,2% la acordare calculat la valoarea creditului, iar comisionul de gestiune a garanției este de 0,4% anual calculat la valoarea garanției. Plafonul de garantare pentru anul 2022 este de 250 milioane lei.

(3) Plățile de dobândă pentru creditul acordat, precum și cheltuielile privind comisioanele de analiză și de gestiune a garanțiilor sunt suportate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, al cărui ministru are calitatea de ordonator principal de credite.

(4) În cazul în care beneficiarul creditului nu plătește la scadență ratele de capital aferente creditului, sumele plătite de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, reprezentând dobânzi și comisioane, se recuperează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală în baza titlului executoriu emis de către acest minister.

Monitor Dosare

(5) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor este autorizat să mandateze Fondul Român de Contragarantare în vederea emiterii de garanții în numele și în contul statului, în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice în cadrul Programului guvernamental „StudentInvest”.

(6) Între Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerul Finanțelor și Fondul Român de Contragarantare se încheie o convenție prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în derularea Programului guvernamental „StudentInvest”.

Art. 2

(1) Creditul prevăzut la art. 1 alin. (2) poate fi acordat o singură dată.

(2) Pentru acordarea creditului, beneficiarul care nu este angajat va fi însoțit de cel puțin un codebitor.

(3) Împrumutul se va acorda sub forma unui credit cu una sau mai multe trageri, în funcție de documentele justificative prezentate la decontare sau cu plata directă a furnizorului pe baza documentelor justificative.

(4) Creditul se acordă pentru o perioadă de maximum 10 ani, inclusiv perioada de grație.

(5) Beneficiarul stabilește de comun acord cu finanțatorul o perioadă de grație, nu mai mare de 5 ani, începând de la data acordării creditului.

(6) Destinația creditului este de a acoperi nevoile tinerilor studenți și a familiilor acestora privind educația, sănătatea și cultura, precum și cele de locuire.

(7) Se consideră cheltuieli eligibile ale beneficiarului următoarele:

a) taxe de studii, inclusiv licență, master, doctorat;

b) plata cărților, rechizitelor;

c) costul publicării cărților sau al studiilor de specialitate;

d) taxa de participare la manifestări științifice și concursuri, precum și cheltuielile de transport pentru deplasări;

e) achiziționarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, aplicații informatice de specialitate;

f) plata chiriei, în limita a maximum 300 euro/lună, la cursul Băncii Naționale a României din ziua plății;

g) plata locurilor de cazare în căminele studențești;

h) parte/avans din achiziția unei locuințe;

i) cheltuieli cu transportul pentru bursele Erasmus, în baza documentelor justificative: convenție, adeverința sau alt document care atestă înscrierea în program;

j) decontarea, pentru studenții care sunt părinți, a cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, programele „Școala după școală”, precum și a taxelor pentru cursuri extrașcolare: cursuri de limbi străine, cursuri sportive, robotică și programare, artă și alte cursuri de dezvoltare personală;

k) costul serviciilor dentare și al intervențiilor chirurgicale;

l) investigații medicale complexe recomandate de medici în cazul studenților care se confruntă cu probleme de sănătate prin stabilirea unui plafon de plată/decontare până la 10.000 de lei.

(8) Aria de teritorialitate a cheltuielilor prevăzute la alin. (7) o reprezintă teritoriul României, cu excepția celei prevăzute la alin. (7) lit. i).

Programul guvernamental „FamilyStart”

Art. 3

(1) Se aprobă Programul guvernamental de creditare „FamilyStart”, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, în conformitate cu prevederile art. 52 din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, având ca obiect facilitarea accesului la finanțare pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și 45 de ani neîmpliniți, care își întemeiază o familie și/sau tineri care formează o familie și care au, împreună, salarii nete lunare de până la maximum 7.500 de lei.

(2) Facilitarea accesului la finanțare constă în garantarea unui credit în valoare de maximum 75.000 lei, în proporție de 80%, de către stat, prin Fondul Român de Contragarantare, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare, precum și în suportarea comisionului de analiză și de gestiune adiacente creditului/garanției, cât și 75% din dobânda totală (IRCC plus marja); dobânda aferentă programului este IRCC trimestrial plus o marjă de 4%, comisionul de analiză este de 0,2% la acordare calculat la valoarea creditului, iar comisionul de gestiune a garanției este de 0,4% anual calculat la valoarea garanției; plafonul de garantare pentru anul 2022 este de 250 milioane lei.

(3) Cheltuielile privind comisioanele de analiză și de gestiune a garanțiilor, precum și 75% din dobânda totală (IRCC plus marja) vor fi suportate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse al cărui ministru are calitatea de ordonator principal de credite.

(4) În cazul în care beneficiarul creditului nu plătește la scadență ratele de capital aferente creditului, sumele plătite de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, reprezentând comisioanele de analiză, comisioanele de gestiune si dobânzile aferente, se recuperează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală în baza titlului executoriu emis de către acest minister.

(5) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor este autorizat să mandateze Fondul Român de Contragarantare în vederea emiterii de garanții în numele și în contul statului, în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice în cadrul Programului guvernamental „FamilyStart”.

(6) Între Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerul Finanțelor și Fondul Român de Contragarantare se încheie o convenție prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în derularea Programului guvernamental „FamilyStart”.

Art. 4

(1) Creditul poate fi acordat o singură dată.

(2) Împrumutul se va acorda sub forma unui credit cu una sau mai multe trageri, în funcție de documentele justificative prezentate la decontare sau cu plata directă a furnizorului pe baza documentelor justificative.

(3) Creditul se acordă pentru o perioadă de maximum 10 ani, inclusiv perioada de grație.

(4) Beneficiarul stabilește de comun acord cu finanțatorul o perioadă de grație, nu mai mare de 5 ani, începând de la data acordării creditului.

(5) Destinația creditului este de a acoperi nevoile tinerilor privind obținerea statutului de soț și soție, locuirea, sănătatea, educația și cultura.

(6) Se consideră cheltuieli eligibile ale beneficiarului următoarele:

a) costurile ce decurg din evenimente care conduc la obținerea statutului de soț și soție, precum cununia religioasă, cununia civilă sau ceremonia cu prilejul căsătoriei, dar nu mai mult de 20.000 lei; solicitarea plății se face în termen de maximum 90 de zile de la data la care a avut loc evenimentul;

b) plata cheltuielilor cu spitalizarea în cazul nașterilor;

c) plata, pentru tinerii părinți căsătoriți, a cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, programele „Școala după școală”, precum și a taxelor pentru cursuri extrașcolare: cursuri de limbi străine, cursuri sportive, robotica și programare, artă;

d) avansul pentru achiziția de către tinerii căsătoriți a unor autoturisme familiale noi, numai pentru cele de 7 persoane/locuri, precum și achiziția de autoturisme adaptate pentru persoanele cu dizabilități;

e) plata pentru tinerii căsătoriți a cheltuielilor aferente taxelor de studii, inclusiv licență, master, doctorat, precum și a celor aferente cărților de specialitate și rechizitelor; toate formele de studiu trebuie să fie autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate;

f) plata pentru tinerii căsătoriți a cheltuielilor aferente publicării cărților sau a studiilor de specialitate, inclusiv a celor editate în formate accesibile persoanelor cu dizabilități;

g) plata taxelor de participare la manifestări științifice și concursuri, precum și a cheltuielilor de transport pentru deplasări;

h) achiziționarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, aplicații informatice de specialitate, inclusiv a celor având încorporate tehnologii de acces pentru persoanele cu dizabilități;

i) plata chiriei, în limita a maximum 300 euro/lună, la cursul Băncii Naționale a României din ziua plății;

j) parte/avans din achiziția unei locuințe;

k) costul serviciilor dentare și al intervențiilor chirurgicale;

l) investigații medicale complexe recomandate de medici în cazul studenților care se confruntă cu probleme de sănătate prin stabilirea unui plafon de plată/decontare până la 10.000 de lei.

(7) Aria de teritorialitate a cheltuielilor prevăzute la alin. (6) o reprezintă teritoriul României.

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

Art. 128 alin. (1) 

Vechea reglementare

„(1) Pentru fiecare copil față de care s-a luat măsura plasamentului la o familie, persoană, asistent maternal, într-un serviciu de tip rezidențial al unui organism privat acreditat sau s-a instituit tutela, în condițiile legii, se acordă o alocație lunară de plasament, raportată la indicatorul social de referință, în cuantum de 1,20 ISR”.

Noua reglementare

La articolul 128, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Pentru fiecare copil față de care s-a luat măsura plasamentului la o familie, persoană, asistent maternal, într-un serviciu de tip rezidențial al unui organism privat acreditat sau s-a instituit tutela, în condițiile legii, se acordă o alocație lunară de plasament, al cărui cuantum este reprezentat de multiplicarea indicatorului social de referință cu 1,808”.

 

Aprobarea programelor guvernamentale de creditare „StudentInvest” și „FamilyStart” (O.U.G. nr. 95/2022) was last modified: iunie 30th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.