Aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice (OPANRE nr. 103/2022)

5 aug. 2022
Vizualizari: 274

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar
 

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energie (OPANRE) nr. 103/2022 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice

(M. Of. nr. 778 din 4 august 2022)

Având în vedere:

– art. 15 alin. (8) din Legea privind performanța clădirilor nr. 372/2005,

– art. 45 alin. (1) lit. k) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012,

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

– art. 2 alin. (6) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public;

În temeiul:

– art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din O.U.G. nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Se aprobă Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public a punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice

 

În M. Of. nr. 776 din 4 august 2022 s-a publicat Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energie (OPANRE) nr. 103/2022 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante prevederi menționate în Ordin.

Art. 1

Se aprobă Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public a punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public a punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Structura

CAPITOLUL I: Scop și domeniu de aplicare

CAPITOLUL II: Definiții

CAPITOLUL III: Reguli pentru racordarea unui loc de consum nou cu punct/puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice

CAPITOLUL IV: Reguli pentru instalarea la un loc de consum existent a punctului/punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice, fără depășirea puterii aprobate

CAPITOLUL V: Reguli pentru instalarea la un loc de consum existent a unui punct/punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice, în situația în care este necesar un spor de putere față de puterea aprobată

CAPITOLUL VI: Dispoziții finale

Art. 1

Prezenta procedură stabilește reguli specifice pentru racordarea la rețelele electrice de interes public a punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice.

Art. 2

(1) Prezenta procedură se aplică în relațiile dintre operatorul de distribuție și persoanele fizice sau juridice care solicită:

a) racordarea unui loc de consum nou, constând dintr-unul sau mai multe puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice;

b) racordarea unui loc de consum/loc de consum și de producere nou, cu/fără instalații de stocare, cu puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice;

c) instalarea la un loc de consum/loc de consum și de producere existent, cu/fără instalație de stocare, a unuia sau mai multor puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice.

(2) În cazul clienților casnici, prevederile prezentei proceduri se aplică prin coroborare cu prevederile Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparținând utilizatorilor clienți casnici, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(3) În cazul racordării locurilor de consum și de producere cu/fără instalații de stocare prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), prevăzute cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum, prevederile prezentei proceduri se aplică prin coroborare cu dispozițiile Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 4

În tot cuprinsul prezentei proceduri, prin sintagma „loc de consum cu punct/puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice” se înțelege, după caz, „loc de consum constând dintr-unul sau mai multe puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice”, „loc de consum/loc de consum și de producere cu puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, cu/fără instalație de stocare” sau „loc de consum/loc de consum și de producere, cu/fără instalații de stocare, la care se instalează un punct/puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice”.

Art. 13

(1) În cazul locurilor de consum și de producere noi cu punct/puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de utilizare se realizează de către operatorul de distribuție cu respectarea cerințelor și termenelor prevăzute în Regulament, în procedurile prevăzute la art. 2 alin. (2) și (3) și în normele tehnice în vigoare, după caz.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), etapa de punere sub tensiune pentru probe a instalației de utilizare este prevăzută în contractul de racordare.

Art. 14

(1) Operatorul de distribuție are obligația să emită din oficiu și să transmită utilizatorului certificatul de racordare pentru locul de consum cu punct/puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către utilizator sau împuternicitul său la operatorul de distribuție a procesului-verbal de recepție încheiat la punerea în funcțiune a instalației de racordare.

(2) Certificatul de racordare emis corespunde instalației de racordare și instalației de utilizare realizate, conform prevederilor contractului de racordare.

Art. 17

(1) Pentru instalarea la un loc de consum existent a unui punct/punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice, pentru care este necesar un spor de putere față de puterea aprobată pentru consum și/sau pentru puterea aprobată a fi evacuată în rețea prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare valabil, utilizatorul transmite la operatorul de distribuție o cerere de actualizare a avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare valabil, ca urmare a modificării unor elemente de natură tehnică, cu depășirea puterii aprobate anterior.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) se parcurg etapele de racordare prevăzute în Regulament și se aplică prevederile art. 8-12, coroborate cu prevederile procedurii prevăzute la art. 2 alin. (2) și/sau alin. (3), după caz.

Art. 19

(1) Operatorii de distribuție au obligația de a elabora proceduri proprii privind organizarea activității de racordare la rețelele electrice de interes public a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.

(2) Operatorii de distribuție organizează un sistem de informare a utilizatorilor privind procesul de racordare la rețelele electrice de interes public a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice conform prevederilor prezentei proceduri, prin publicare pe pagina de internet proprie și prin afișare la sediile administrative și la centrele de relații cu utilizatorii de extrase din procedurile proprii și de informații relevante privind procesul de racordare.

Aprobarea Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice (OPANRE nr. 103/2022) was last modified: august 5th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.