Aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanţelor fiscale (OPANAF nr. 3357/2017)

28 nov. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 878

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OPANAF nr. 3357/2017
(M. Of. nr. 931 din 27 noiembrie 2017)
Procedura privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanțelor fiscale, prevăzută în anexa nr. 1.

În M. Of. nr. 931 din 27 noiembrie 2017, a fost publicat OPANAF nr. 3357/2017 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanțelor fiscale.

Brașov: Conferința GDPR în profesiile liberale, instituții și companii

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.

Art. 1 din OPANAF nr. 3357/2017

Potrivit art. 1, se aprobă Procedura privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanțelor fiscale, prevăzută în anexa nr. 1.

Pentru aplicarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanțelor fiscale prevăzute la alin. (1) se aprobă formularul: „Notificare privind cesionarea dreptului de restituire/rambursare”, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2 din OPANAF nr. 3357/2017

Conform art. 2, anexele 1 și 2 fac parte integrantă din respectivul ordin.

Art. 3 din OPANAF nr. 3357/2017

Art. 3 stabilește faptul că structurile competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și celelalte organe fiscale centrale din subordinea direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice vor duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin.

Art. 4 din OPANAF nr. 3357/2017

Art. 4 dispune că la data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.308/2009 privind unele măsuri pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, precum și pentru stingerea prin compensare sau restituire a sumelor reprezentând taxă pe valoarea adăugată aprobată prin decizia de rambursare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 10 iulie 2009.

Art. 5 din OPANAF nr. 3357/2017

În art. 5 prevede faptul că respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial al României.

Anexa nr. 1 din OPANAF nr. 3357/2017

Anexa nr. 1 conține Procedura privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanțelor fiscale și prevede după cum urmează:

Procedura privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanțelor fiscal din 23.11.2017

1. În conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, creanțele fiscale privind drepturi de rambursare sau de restituire ale contribuabililor/plătitorilor pot fi cesionate numai după stabilirea lor prin decizii de restituire.

2. Cesiunea produce efecte față de organul fiscal central competent în administrarea cedentului numai de la data de la care aceasta i-a fost notificată de către cesionar, potrivit prevederilor art. 28 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

3. Notificarea privind cesionarea dreptului de restituire/rambursare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, se depune de către cesionar la organul fiscal central competent în administrarea cedentului, însoțită de o copie, conform cu originalul, a contractului de cesiune.

4. Notificarea privind cesionarea dreptului de restituire/rambursare, însoțită de o copie, conform cu originalul, a contractului de cesiune, se poate depune la registratura organului fiscal central competent sau se poate transmite prin poștă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

5.1. În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, termenul de soluționare a cererilor depuse de către contribuabili, potrivit dispozițiilor legale, este de 45 de zile de la data înregistrării cererii de restituire la organul fiscal central competent, acesta putând fi prelungit în situațiile prevăzute la alin. (2) al aceluiași articol.
5.2. Dacă organul fiscal central competent consideră că mai are nevoie de anumite documente relevante în soluționarea cererii, solicită contribuabilului, în scris, prezentarea acestora.
5.3. Termenul de 45 de zile prevăzut pentru soluționarea cererilor de restituire se prelungește cu perioada cuprinsă între data la care s-a comunicat contribuabilului solicitarea de informații suplimentare relevante în soluționarea acesteia și data înregistrării primirii acestor informații la organul fiscal central competent.

6. După notificare, organul fiscal central competent în administrarea cedentului devine debitorul cesionarului, cedentul nemaiavând un drept de creanță asupra bugetului pentru sumele înscrise în decizia de restituire/decizia de rambursare și care au făcut obiectul cesiunii.

7. Potrivit dispozițiilor art. 168 din Codul procedură fiscală, restituirea creanțelor fiscale ale cedentului se realizează numai după compensarea eventualelor obligații fiscale restante înregistrate de acesta, astfel că obiect al cesiunii pot reprezenta numai sumele efectiv de restituit contribuabilului cedent.

8. După efectuarea eventualelor compensări, organul fiscal central competent în administrarea cedentului solicită în scris organului fiscal central competent în administrarea cesionarului situația obligațiilor fiscale restante înregistrate de către cesionar și întocmește Decizia privind compensarea obligațiilor fiscale. Data stingerii prin compensare a obligațiilor fiscale restante ale cesionarului este data notificării cesiunii.

9.1. În situația în care notificarea cesiunii a fost efectuată după data emiterii Deciziei de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget, după caz, data stingerii prin compensare a obligațiilor fiscale restante înregistrate de cesionar este cea reglementată de dispozițiile art. 167 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, respectiv data notificării cesiunii.
9.2. În situația în care cesiunea a fost notificată înaintea emiterii Deciziei de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget, data stingerii prin compensare a obligațiilor fiscale restante înregistrate de cesionar este data comunicării deciziei de rambursare/restituire.

10. Decizia privind compensarea obligațiilor fiscale se întocmește în format hârtie, în 4 exemplare, din care unul se transmite unității de Trezorerie a Statului care deservește organul fiscal central competent în administrarea cedentului, în vederea efectuării compensării.

11.1. Dacă atât cedentul, cât și cesionarul sunt administrați de către același organ fiscal central competent, respectiv sunt arondați aceleiași unități de Trezorerie a Statului, aceasta, ca urmare a primirii Deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale, întocmește nota contabilă și înregistrează operațiunea de compensare, urmând să înștiințeze organul fiscal central competent în administrarea cedentului cu privire la aceasta.
11.2. Dacă cedentul și cesionarul sunt arondați la unități de Trezorerie a Statului diferite, unitatea de Trezorerie a Statului care deservește organul fiscal central competent în administrarea cedentului, ca urmare a primirii Deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale, întocmește ordinele de plată în care înscrie la rubrica „cod fiscal plătitor” codul fiscal al cedentului și la rubrica „cod fiscal beneficiar” codul fiscal al cesionarului, cu indicarea conturilor bugetare corespunzătoare, iar în rubrica „data plății” înscrie data la care se sting obligațiile bugetare ale cesionarului, prin derogare de la prevederile art. 5 lit. s) din Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare.

12. După efectuarea compensării, unitatea de Trezorerie a Statului la care este arondat cedentul înștiințează despre aceasta organul fiscal central competent în administrarea cedentului. Organul fiscal central competent în administrarea cedentului comunică cesionarului un exemplar al Deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale, un exemplar îl arhivează la dosarul fiscal al cedentului, iar cel de-al 3-lea exemplar îl arhivează la dosarul fiscal al cesionarului sau îl comunică organului fiscal central competent în administrarea cesionarului în vederea arhivării la dosarul fiscal al acestuia, după caz.

13. Compensarea efectuată în condițiile prezentei proceduri, în cazul în care contribuabilii în cauză sunt administrați de organe fiscale centrale competente diferite, se va realiza prin schimb de informații între organe fiscale centrale competente, potrivit prevederilor art. 57 din Codul de procedură fiscală.

14. În situația în care cesionarul nu înregistrează obligații fiscale restante, organul fiscal central competent în administrarea cedentului procedează la efectuarea cesiunii, prin restituirea către cesionar a sumei aprobate, în contul indicat de acesta în notificarea depusă.

Anexa nr. 2 din OPANAF nr. 3357/2017

Anexa nr. 2 are următorul cuprins:

Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
Către . . . . . . . . . . (organul fiscal central competent)

NOTIFICARE
privind cesionarea dreptului de restituire/rambursare

Subsemnatul/Subscrisa, . . . . . . . . . .[1], cu domiciliul/sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., având C.I.F. . . . . . . . . . .[2], în baza prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă notificăm cesiunea creanțelor fiscale în sumă de . . . . . . . . . . lei, reprezentând dreptul de restituire/rambursare cesionat de către:

Menționez că am luat cunoștință că din sumele de restituit vor fi compensate de către organul fiscal central eventualele obligații fiscale/bugetare restante existente în evidența fiscală la data restituirii.

Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze în contul bancar nr. . . . . . . . . . ., cod IBAN . . . . . . . . . .deschis la . . . . . . . . . . .

Anexez prezentei notificări, în copie, conform cu originalul, Contractul de cesiune nr. . . . . . . . . . . .

Contribuabilul cesionar/Reprezentantul legal al contribuabilului cesionar,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele)
Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .


[1] Se vor/va menționa numele și prenumele/denumirea contribuabilului.

[2] Se vor menționa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

[3] Se va preciza denumirea obligației fiscale principale: impozit, taxă, contribuție socială sau alte sume datoare bugetului general consolidat.

Aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanțelor fiscale (OPANAF nr. 3357/2017) was last modified: decembrie 6th, 2017 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter