Aprobarea Procedurii de selecţie a membrilor Comisiei de audiere (OPANAD nr. 148/2022)

31 aug. 2022
Vizualizari: 266

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar
 

Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping  (OPANAD) nr. 148/2022 privind aprobarea Procedurii de selecție a membrilor Comisiei de audiere

(M. Of. nr. 850 din 30 august 2022)

Având în vedere:

– prevederile art. 7 lit. j) și i), art. 64 alin. (1) și ale art. 66 alin. (1)-(3) din Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport;

– prevederile art. 16 și 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Referatul de aprobare al direcției juridice și resurse umane nr. 735DJRU din 8.08.2022,

În temeiul:

– art. 12 alin. (5) și (6) din Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport.

 

Se aprobă Procedura de selecție a membrilor Comisiei de audiere.

 

În M. Of. nr. 850 din 30 august 2022 s-a publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping  (OPANAD) nr. 148/2022 privind aprobarea Procedurii de selecție a membrilor Comisiei de audiere.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante prevederi menționate în Procedură.

Procedură de selecție a membrilor Comisiei de audiere

Art. 1

„Prezenta procedură reglementează procedura de selecție a candidaților care vor fi numiți membri ai Comisiei de audiere în temeiul art. 66 alin. (1) și (3) din Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport.”

Art. 2

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

„(1) Agenția Națională Anti-Doping, denumită în continuare ANAD, stabilește calendarul desfășurării procedurii de selecție și anunță pe site-ul propriu și într-un ziar de largă circulație națională organizarea selecției membrilor Comisiei de audiere în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării prezentei proceduri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Anunțul va cuprinde bibliografia, tematica de selecție și modul de desfășurare a interviului de selecție, precum și numărul de locuri disponibile în Comisia de audiere.”

Art. 3

„(1) Persoanele interesate să devină membri ai Comisiei de audiere vor depune la sediul ANAD din bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, București, un dosar care trebuie să cuprindă:

a) cerere de înscriere;

b) CV model european;

c) înscrisuri care dovedesc îndeplinirea de către candidat a criteriilor prevăzute la art. 66 alin. (2) din Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, în copie certificată «conform cu originalul»;

d) declarație pe propria răspundere, dată sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Codul penal, prin care candidatul declară că nu deține calități, demnități sau funcții de natură a genera o stare de incompatibilitate cu calitatea de membru al Comisiei de audiere sau, în cazul în care aceasta există la data depunerii candidaturii, că se angajează ca, în ipoteza selectării sale ca membru al Comisiei de audiere, să renunțe la aceasta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor finale selecției, depunând înscrisuri relevante în acest sens;

e) certificat de cazier judiciar, în original, sau declarație pe propria răspundere, dată sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Codul penal, prin care candidatul declară că nu a săvârșit infracțiuni cu intenție; în acest ultim caz, candidatul selectat potrivit prezentei proceduri are obligația de a prezenta cazierul în original în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor selecției.

(2) Copiile prevăzute la alin. (1) lit. c) se certifică de către secretariatul Comisiei de selecție pe baza documentelor originale prezentate.”

Art. 4

„Dosarul de candidatură în vederea participării la selecție se depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului prevăzut la art. 2 alin. (2) pe site-ul Agenției Naționale Anti-Doping.”

Art. 6

„(1) Procedura de selecție se desfășoară în două etape:

a) etapa I – Comisia de selecție procedează la analizarea dosarelor de candidatură depuse și verifică îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 66 alin. (2) din Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport;

b) etapa a II-a – candidații admiși după prima etapă vor susține un interviu în prezența Comisiei de selecție, pe baza bibliografiei și tematicii anunțate, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatelor finale ale primei etape.

(2) Interviul are ca obiectiv determinarea competențelor și viziunii unui candidat, în considerarea experienței sale de până la momentul interviului, abilitățile sale de evaluare factuală și de încadrare normativă a faptelor considerate încălcări ale reglementărilor anti-doping, abilitățile procedurale privind jurisdicția realizată de comisia de audiere, abilități de comunicare.”

Art. 7

„(1) Comisia de selecție va comunica rezultatul verificărilor efectuate în etapa I, cu mențiunea «admis» sau «respins», și va motiva respingerea dosarelor pentru fiecare candidat în parte.

(2) Candidații ale căror dosare au fost respinse pot formula contestație la Comisia pentru soluționarea contestațiilor în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor.

(3) Contestațiile formulate de către candidații respinși în etapa I a selecției prevăzute la alin. (2) se soluționează în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea acestora la ANAD.

(4) Comisia pentru soluționarea contestațiilor va comunica rezultatul modului de soluționare a contestației cu mențiunea «admis» sau «respins» și va motiva respingerea contestațiilor pentru fiecare candidat în parte.”

Art. 8

„(1) După soluționarea contestațiilor formulate în urma încheierii etapei I, candidații admiși urmează să susțină interviul.

(2) În etapa susținerii interviului, Comisia de selecție acordă punctajul pentru fiecare candidat în parte.

(3) Punctajul maxim ce se poate acorda este de 100 de puncte.

(4) Este respins candidatul care nu obține cel puțin 70 de puncte.

(5) Rezultatele obținute după susținerea interviului, cu mențiunea «admis»/«respins», se afișează în ordinea descrescătoare a punctajului obținut la sediul ANAD și pe pagina de internet a instituției – www.anad.gov.ro.”

Art. 9

„(1) Candidații respinși în etapa a II-a au dreptul de a formula contestație motivată în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor.

(2) Contestațiile formulate de către candidații respinși în etapa a II-a a selecției se soluționează în termen de cel mult 3 zile de la data expirării termenului de formulare a contestațiilor, prin audierea contestatarului de către Comisia de soluționare a contestațiilor.

(3) În cadrul audierii, contestatarul își va susține contestația, dezvoltând motivele acesteia, iar Comisia de soluționare a contestațiilor va verifica deținerea de către candidat a competențelor și abilităților prevăzute la art. 6 alin. (2).

(4) Comisia pentru soluționarea contestațiilor admite contestația în situațiile în care:

a) nu au fost respectate tematica și bibliografia anunțate;

b) constată că există o diferență mai mare de 10 puncte între punctajul acordat de Comisia de selecție și punctajul acordat de Comisia de soluționare a contestațiilor.

(5) În cazul admiterii contestației, Comisia de soluționare a contestațiilor va stabili punctajul final al candidatului.

(6) Dispozițiile art. 8 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.”

Art. 10

„(1) Rezultatele publicate în urma soluționării contestațiilor atât pentru etapa I, cât și pentru etapa a II-a a selecției candidaților, precum și rezultatele necontestate sunt definitive.

(2) Sunt declarați admiși candidații care promovează procedura de selecție, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în limita numărului de membri ai Comisiei de audiere.”

Art. 12

„(1) În termen de 30 de zile de la data afișării rezultatelor finale ale selecției membrilor Comisiei de audiere, președintele ANAD dispune prin ordin numirea candidaților selectați ca membri ai Comisiei de audiere cu respectarea dispozițiilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 310/2021.

(2) În cazul în care un candidat declarat admis nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) și e), în termenul prevăzut pentru aceasta, prin ordinul președintelui ANAD va fi desemnat ca membru al Comisiei de audiere, în locul acestuia, candidatul respins care a obținut punctajul imediat următor, cu luarea în considerare a prevederilor art. 8 alin. (4).”

Aprobarea Procedurii de selecție a membrilor Comisiei de audiere (OPANAD nr. 148/2022) was last modified: august 31st, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.