Aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare şi funcţionare a Registrului central al fiduciilor, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie de înregistrare a contractelor de fiducie” (OPANAF nr. 816/2020)

30 mart. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 558

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
 

OPANAF nr. 816/2020 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor, precum și a modelului și conținutului formularului „Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie”

 

(M. Of. nr. 255 din 27 martie 2020)

Se aprobă Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor, precum și a modelului și conținutului formularului „Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie”

În M. Of. nr. 255 din 27 martie 2020 a fost publicat OPANAF nr. 816/2020 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor, precum și a modelului și conținutului formularului „Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie”.

Campanie Craciun UJmag 2020

Vă prezentăm, în continuare, dispozițiile prezentului ordin.

Art. 1

„Se aprobă Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor, prevăzută în anexa nr. 1”.

Art. 2

„Se aprobă modelul și conținutul formularului «Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie», prevăzut în anexa nr. 2”.

Art. 3

„Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezentul ordin”.

Art. 4

„Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Art. 5

„La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.985/2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 9 ianuarie 2013, cu modificările ulterioare”.

Art. 6

Monitor Dosare

„Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin”.

Mai departe, vă prezentăm Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor, regăsită la anexa nr. 1 a prezentului ordin.

„1. Prezenta procedură se aplică contribuabililor care, potrivit prevederilor art. 780 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, dețin calitatea de fiduciar și au obligația, sub sancțiunea nulității absolute, de a înregistra contractele de fiducie și modificările acestora la organul fiscal competent.

2. Organul fiscal central competent este organul fiscal în a cărui evidență fiscală sunt înregistrați ca plătitori de impozite, taxe și contribuții contribuabilii care dețin calitatea de fiduciar.

3. (1)Pentru înregistrarea contractului de fiducie, fiduciarul depune în termen de o lună de la data încheierii contractului de fiducie «Declarația de înregistrare a contractelor de fiducie», prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, denumită în continuare declarație, însoțită de o copie a contractului de fiducie. Conformitatea cu originalul a copiei se efectuează de către fiduciar prin înscrierea mențiunii «conform cu originalul» și prin semnătura acestuia.

(2) Declarația se completează în două exemplare, din care un exemplar se depune la organul fiscal competent, iar celălalt exemplar se păstrează de către fiduciar.

(3) Declarația, însoțită de copia contractului de fiducie, se depune direct la registratura organului fiscal central competent, prin poștă sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

4. Modificarea sau încetarea contractului de fiducie se înregistrează de fiduciar la organul fiscal central competent, în termen de o lună de la data producerii, prin depunerea declarației, având bifată în formular căsuța «Modificare» sau «Încetare», după caz, însoțită de documentele justificative.

5. (1) Data înregistrării contractului de fiducie, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este data înregistrării declarației la organul fiscal central competent, data poștei sau data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare, după caz.

(2) Dovada înregistrării la organul fiscal central competent a contractului de fiducie, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este:

a) un exemplar al declarației având înscrise numărul și data înregistrării la organul fiscal – pentru declarațiile depuse direct la registratura organului fiscal central competent;

b) un exemplar al declarației, însoțită de confirmarea de primire semnată de reprezentantul organului fiscal competent – pentru declarațiile transmise prin poștă la organul fiscal central competent;

c) un exemplar al declarației, însoțită de mesajul electronic de confirmare – pentru declarațiile depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

6. Compartimentul cu atribuții în domeniul gestionării registrului contribuabililor din cadrul organului fiscal central competent, denumit în continuare compartiment de specialitate, organizează evidența contractelor de fiducie în Registrul central al fiduciilor, care se conduce informatizat, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.

7. (1) Compartimentul de specialitate verifică concordanța informațiilor înscrise în declarație cu cele din copia contractului de fiducie.

(2) Înregistrarea în Registrul central al fiduciilor se efectuează de către compartimentul de specialitate în maximum 5 zile de la data depunerii declarației.

8. Declarația și documentele depuse de fiduciar în format hârtie se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului, iar formatul electronic, în arhiva de documente electronice.

9. Registrul central al fiduciilor se gestionează la nivel central, cu ajutorul aplicației informatice puse la dispoziție de către Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

10. Activitățile legate de aplicarea art. 19 alin. (8) și (12) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, se realizează de către Direcția generală de informații fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală”.

Fac parte integrantă din prezentul ordin și anexa nr. 1 ind. 1, care cuprinde Registrul central al fiduciilor, precum și anexa nr. 2, aceasta conținând modelul și conținutul formularului „Declarației de înregistrare a contractelor de fiducie.

Aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor, precum și a modelului și conținutului formularului „Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie” (OPANAF nr. 816/2020) was last modified: martie 30th, 2020 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.