Aprobarea Normelor sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea unor acte normative, în domeniul serviciilor oferite de profesioniştii contabili (H.G. nr. 23/701/2023)

23 ian. 2023
Vizualizari: 359

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar
 

Hotărârea Guvernului (H.G.) nr. 23/701/2023 pentru aprobarea Normelor sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în domeniul serviciilor oferite de profesioniștii contabili, membri ai Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

(M. Of. nr. 56 din 20 ianuarie 2023)

În temeiul:

– art. 27 alin. (1) și art. 32 alin. (1) din O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați;

– pct. 3, 18 și 147 din Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței naționale a experților contabili și contabililor autorizați nr. 1/1995.

Se aprobă Normele sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în domeniul serviciilor oferite de profesioniștii contabili, membri ai Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

 

În M. Of. nr. 56 din data de 20 ianuarie 2023 s-a publicat Hotărârea Guvernului (H.G.) nr. 23/701/2023 pentru aprobarea Normelor sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în domeniul serviciilor oferite de profesioniștii contabili, membri ai Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante prevederi menționate în Hotărâre.

Art. 1

Se aprobă Normele sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în domeniul serviciilor oferite de profesioniștii contabili, membri ai Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2

Organele alese și structurile executive ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

ANEXĂ: NORME SECTORIALE privind aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în domeniul serviciilor oferite de profesioniștii contabili, membri ai Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

Structură

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Obligațiile profesioniștilor contabili

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

SECȚIUNEA 1: Cerințe generale

SECȚIUNEA 2: Persoanele desemnate

CAPITOLUL III: Factori de risc

CAPITOLUL IV: Cerințe privind măsurile de cunoaștere a clientelei

CAPITOLUL V: Tranzacții raportabile și tranzacții suspecte

CAPITOLUL VI: Alte prevederi

CAPITOLUL VII: Activitatea de supraveghere și control a CECCAR

CAPITOLUL VIII: Dispoziții finale

Art. 1: Aspecte introductive

(1) Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (denumit în continuare CECCAR), în calitate de organism de autoreglementare, definit potrivit prevederilor art. 2 lit. n) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 129/2019, are competențe de reglementare a activității membrilor săi, inclusiv în ceea ce privește măsurile pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prin emiterea de regulamente și instrucțiuni privind conduita și etica acestora, de control și supraveghere a profesiei contabile, cel puțin prin:

a) organizarea desfășurării activităților profesionale specifice, cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (2) și (3) din Legea nr. 129/2019;

b) dezvoltarea de cerințe și mecanisme aplicabile referitoare la informarea entităților reglementate pe care le reprezintă și coordonează, cu privire la vulnerabilitățile sistemelor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului din alte țări, conform prevederilor art. 17 alin. (5) din Legea nr. 129/2019;

c) cooperarea cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) cu privire la modul de implementare a obligațiilor ce le revin membrilor în baza Legii nr. 129/2019 și a legislației secundare în domeniu, conform prevederilor art. 39 alin. (3) lit. i) din Legea nr. 129/2019;

d) emiterea de reglementări sectoriale ale activității specifice desfășurate de membrii CECCAR în vederea aplicării dispozițiilor Legii nr. 129/2019, conform prevederilor art. 59 alin. (1) și (2) ale acestei legi;

e) informarea ONPCSB conform prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 129/2019, respectiv atunci când, în exercitarea atribuțiilor specifice, descoperă fapte care ar putea avea legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului, precum și cu privire la alte încălcări ale dispozițiilor Legii nr. 129/2019, constatate conform atribuțiilor specifice.

(2) Prezentele norme sectoriale sunt emise în baza art. 59 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, în vederea aplicării dispozițiilor Legii nr. 129/2019 de către profesioniștii contabili, membri ai CECCAR, care au calitatea de entități raportoare potrivit art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019.

Art. 2: Aplicabilitate

(1) Prevederile prezentelor norme sectoriale se aplică următorilor membri ai CECCAR, cu drept de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat în România (denumiți în continuare profesioniști contabili), potrivit Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.G. nr. 65/1994), și anume:

a) experți contabili sau contabili autorizați, persoane fizice române sau străine, liber-profesioniști care își desfășoară activitatea în mod individual;

b) societăți de expertiză contabilă, societăți de contabilitate, companii și alte entități juridice autorizate să desfășoare activitățile profesionale prevăzute de O.G. nr. 65/1994, cu capital autohton, străin sau mixt.

(2) Prevederile prezentelor norme sectoriale se aplică membrilor CECCAR prevăzuți la alin. (1) lit. a) doar în măsura în care desfășoară activitate și pentru serviciile prestate în calitate de liber-profesioniști.

(3) În cazul în care entitățile prevăzute la alin. (1) furnizează servicii în calitate de expert contabil sau contabil autorizat în state terțe se asigură că respectă prevederile legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului cel puțin la nivelul de exigență prevăzut în prezentele norme sectoriale pentru activitățile prestate în mod direct în state terțe, în măsura în care dreptul țării terțe permite acest lucru.

(…)

Art. 26: Activitatea de control desfășurată de CECCAR

(1) CECCAR desfășoară activități de control periodic, cu notificarea prealabilă a profesionistului contabil, sau control inopinat, fără notificarea prealabilă a acestuia, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019, în vederea verificării modului de aplicare a prevederilor legale în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.

(2) Activitatea de control se realizează la nivel național, în mod operativ, la sediul profesionistului contabil, la sediul CECCAR sau la un sediu ales de comun acord de către personalul instituției cu reprezentanții profesionistului contabil controlat.

(3) În cadrul activității de control, personalul CECCAR, pentru exercitarea atribuțiilor specifice, realizează cel puțin următoarele:

a) prezintă reprezentanților profesioniștilor contabili controlați legitimația și ordinul de serviciu în care sunt menționate temeiul legal al efectuării controlului, perioada în care se desfășoară controlul, datele de identificare ale entității controlate;

b) solicită documente, date și informații pentru realizarea atribuțiilor specifice și poate reține copii ale documentelor verificate;

c) solicită, atunci când este cazul, reprezentanților legali și/sau angajaților profesionistului contabil controlat note explicative pentru clarificarea anumitor situații sau împrejurări întâlnite în cursul activității de control.

(4) Procesul-verbal de constatare se semnează de către personalul CECCAR și de către reprezentanții legali ai profesionistului contabil controlat. Procesul-verbal este înaintat de personalul CECCAR delegat direcției de specialitate a CECCAR și va fi analizat potrivit prevederilor Regulamentului privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, în vederea valorificării și propunerii de măsuri prevăzute de reglementările CECCAR, ce se supun aprobării organelor de conducere.

(5) Profesioniștii contabili furnizează personalului CECCAR, la cerere:

a) metodologia de realizare și actualizare a evaluării de risc de spălare a banilor și finanțare a terorismului aferente activității desfășurate;

b) evaluarea de risc de spălare a banilor și finanțare a terorismului aferentă activității desfășurate;

c) politica pentru administrarea și diminuarea riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului;

d) măsurile interne de cunoaștere a clientelei;

e) informații cu privire la clienți și operațiunile efectuate pentru aceștia;

f) analizele interne realizate de către entități pentru detectarea tranzacțiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) din Legea nr. 129/2019;

g) documentele și corespondența cuprinzând fundamentarea deciziei de lansare a unor produse sau servicii noi, de furnizare a unor produse sau servicii sau acordarea unor exceptări anumitor clienți, în pofida unei opinii contrare exprimate de persoanele sau structura cu responsabilități în aplicarea măsurilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului;

h) rapoartele privind modul în care profesionistul contabil aplică politicile și procedurile de prevenire a spălării banilor și finanțare a terorismului în state terțe, la nivelul sucursalelor și al filialelor deținute în proporție majoritară, acolo unde este cazul;

i) rapoarte privind modul în care profesionistul contabil aplică politicile și procedurile de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului în relație cu activitățile externalizate, dacă este cazul;

j) rezultatele testărilor realizate prin procesul independent de auditare;

k) fundamentarea standardelor de desemnare a persoanei cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019;

l) orice alte informații și documente necesare CECCAR pentru realizarea supravegherii în domeniu, în forma și termenele precizate în solicitare.

(6) Profesioniștii contabili pun la dispoziția personalului CECCAR delegat toate datele și informațiile solicitate pentru realizarea atribuțiilor specifice, în termenele indicate. Personalul CECCAR delegat, în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control, poate reține copii ale documentelor verificate, consemnând în procesele-verbale întocmite documentele reținute.

Aprobarea Normelor sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea unor acte normative, în domeniul serviciilor oferite de profesioniștii contabili (H.G. nr. 23/701/2023) was last modified: ianuarie 23rd, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.