Aprobarea Metodologiei-cadru de analiză a posturilor (OPANFP nr. 332/2024)

22 feb. 2024
Vizualizari: 385

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar
 

Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (OPANFP) nr. 332/2024 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de analiză a posturilor

(M. Of. nr. 144 din 21 februarie 2024)

Având în vedere:

– art. 401 alin. (1) lit. m^1) și p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– art. 11 și capitolului IV din anexa nr. 8 la O.U.G. nr. 57/2019;

– art. XVIII alin. (2) din O.U.G. nr. 121/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru modificarea art. III din O.U.G. nr. 191/2022 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– Referatul de aprobare nr. 2.913/2.912/2024 a proiectului de ordin al președintelui ANFP pentru aprobarea Metodologiei-cadru de analiză a posturilor;

În temeiul:

– art. 400 alin. (2) teza a II-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– art. 24 alin. (2) din anexa nr. 8 la aceeași ordonanță de urgență;

– art. 12 alin. (6) din H.G. nr. 785/2022 privind organizarea și funcționarea ANFP.

Se aprobă Metodologia-cadru de analiză a posturilor.

Scopul metodologiei este de a asigura o reglementare unitară aplicabilă pentru descrierea modalităților de realizare a analizei posturilor, prin procesul de colectare a informațiilor despre responsabilitățile, atribuțiile și rezultatele unui anumit post, în vederea identificării competențelor specifice aferente funcțiilor publice din cadrul autorităților și instituțiilor publice.

 

În M. Of. nr. 144 din data de 21 februarie 2024 s-a publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (OPANFP) nr. 332/2024 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de analiză a posturilor.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante prevederi menționate în Ordin.

Art. 1

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Se aprobă Metodologia-cadru de analiză a posturilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ANEXĂ

METODOLOGIE-CADRU de analiză a posturilor

Structură

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Procedura de elaborare și avizare a competențelor specifice

CAPITOLUL III: Stabilirea competențelor generale și a competențelor specifice

 

Art. 4

În vederea stabilirii competențelor generale și a competențelor specifice se aplică etapele procedurii de elaborare și avizare a competențelor specifice prevăzute la art. 22 din anexa nr. 8 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5

(1) În aplicarea prevederilor art. 22 lit. a) din anexa nr. 8 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, grupul de lucru se constituie în condițiile prevăzute la art. 23 din aceeași anexă, prin act administrativ al conducătorului autorității sau instituției publice.

(2) Pentru funcțiile publice de conducere de director executiv și, după caz, de director executiv adjunct, prevăzute la art. 385 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, care au calitatea de conducători ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, ai instituțiilor publice din teritoriu, aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea Guvernului, a ministerelor și a celorlalte organe ale administrației publice centrale, precum și ai instituțiilor publice subordonate autorităților administrației publice locale, analiza posturilor aferente acestor funcții publice de conducere se efectuează de către grupul de lucru constituit în baza art. 23 alin. (21) din anexa nr. 8 la aceeași ordonanță de urgență.

Art. 6

(1) În cadrul procedurii de elaborare și avizare a cadrelor de competențe specifice, autoritățile și instituțiile publice întocmesc următoarele documente:

a) formularul de analiză a postului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) raportul de analiză a posturilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

c) documentul prin care conducătorul autorității sau instituției publice a aprobat stabilirea pentru fiecare post aferent unei funcții publice a competențelor generale și a competențelor specifice identificate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

d) adresa de solicitare a avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru stabilirea competențelor specifice, emisă de către conducătorul autorității sau instituției publice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se completează în condițiile prevăzute la art. 7.

Art. 7

(1) Pentru posturile aferente funcțiilor publice de execuție, completarea formularului de analiză a posturilor se realizează de către conducătorul structurii din care face parte postul analizat.

(2) Pentru funcțiile publice de conducere, completarea formularului de analiză a posturilor se realizează de către superiorul ierarhic și, acolo unde nu este posibil, de către membrii grupului de lucru.

(3) Pentru funcțiile publice din categoria înalților funcționari publici, completarea formularului de analiză a posturilor se realizează de către grupul de lucru.

(4) Pentru posturi care au aceeași denumire, clasă și același grad profesional, cu atribuții identice, se completează un sigur formular de analiză a postului.

(5) Formularele de analiză a posturilor se semnează de către persoanele prevăzute la alin. (1)-(3).

(6) Formularele de analiză a posturilor nu se transmit Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art. 8

(1) După completarea formularelor de analiză, grupul de lucru se reunește în vederea completării raportului de analiză a posturilor și a documentului de aprobare a competențelor generale și specifice de către conducătorul autorității sau instituției publice.

(2) Grupul de lucru este responsabil de transpunerea competențelor generale și de identificarea în mod unitar a competențelor specifice pentru fiecare categorie de funcții publice, prin raportare la elementele identificate în formularele de analiză a posturilor.

(…)

Art. 13

(1) Competențele specifice necesare ocupării unei funcții publice vacante pot fi:

a) competențe lingvistice de comunicare în limbi străine, necesare pentru exercitarea atribuțiilor din fișa postului;

b) competențe lingvistice de comunicare în limba minorității naționale, dacă este cazul, în condițiile legii;

c) competențe digitale;

d) alte competențe specifice necesare ocupării funcției publice, identificate în condițiile prevăzute la art. 25-30 din anexa nr. 8 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Verificarea competențelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se realizează conform art. 21 alin. (1), (2) și (3^1) din anexa nr. 8 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Verificarea competențelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se realizează în condițiile prevăzute la art. 21 alin. (1^1), (2) și (3^2) din anexa nr. 8 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

(…)

Art. 16

Ulterior obținerii avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a încărca competențele specifice avizate în cuprinsul secțiunii dedicate în acest scop din instrumentele informatice puse la dispoziție de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

Art. 17

După primirea avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind stabilirea competențelor specifice, fișa postului standardizată se completează cu competențele generale și competențele specifice, în condițiile prevăzute la art. 31 din anexa nr. 8 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 18

În aplicarea prezentei metodologii, Agenția Națională a Funcționarilor Publici poate elabora îndrumări metodologice, pe care le pune la dispoziția autorităților și instituțiilor publice prin publicarea pe pagina sa de internet.

Art. 19

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

Aprobarea Metodologiei-cadru de analiză a posturilor (OPANFP nr. 332/2024) was last modified: februarie 22nd, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.