Aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (I) (Legea nr. 111/2016)

3 iun. 2016
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
21.811 views

Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 109/2011
(M. Of. nr. 883 din 14 decembrie 2011; cu modif. ult.)
Legea nr. 111/2016
(M. Of. nr. 415 din 01 iunie 2016)
modifică: art. 1; art. 2; art. 3; art. 5; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9 alin. (2); art. 10; art. 12; art. 13; art. 14; art. 16 alin. (2); art. 17; art. 18; art. 21; art. 22; art. 25; art. 27; art. 28; art. 29; art. 30; art. 32; art. 33; art. 34 alin. (5); art. 35; art. 36; art. 37; art. 38 alin. (2) și (3);
introduce: art. 31 și 32; art. 4 alin. (11); art. 15 alin. (4); art. 23 alin. (3)
abrogă: art. 51

În M. Of. nr. 415 din 01 iunie 2016, a fost publicată Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

Art. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 (modificată prin Legea nr. 111/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 prevedea faptul că respectiva ordonanță de urgență se aplică întreprinderilor publice, persoane juridice române.

De asemenea, sunt exceptate de la aplicarea prevederilor respectivei ordonanțe de urgență societățile financiar-bancare și de asigurare și reasigurare, precum și societățile comerciale care desfășoară activități de interes național cu specific deosebit pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 stabilește următoarele:

(1) Prezenta ordonanță de urgență se aplică întreprinderilor publice, persoane juridice române.

(2) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și la:

a) instituțiile de credit, instituțiile financiare și societățile de servicii de investiții financiare și societățile de administrare a investițiilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;

b) societățile a căror activitate este reglementată de Legea nr. 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență Regia Autonomă «Rasirom» și Compania Națională «Romtehnica» – SA”.

 

Art. 2 din O.U.G. nr. 109/2011 (modificată prin Legea nr. 111/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 dispunea faptul că în sensul respectivei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

– guvernanța corporativă a întreprinderilor publice – ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, între consiliul de administrație/de supraveghere, directori/directorat, acționari și alte persoane interesate;

– întreprinderi publice:

Monitor Dosare

a) regii autonome înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;
b) companii și societăți naționale, societăți comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;
c) societăți comerciale la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) și b) dețin o participație majoritară sau o participație ce le asigură controlul;
– autoritate publică tutelară – instituția care:
a) coordonează, are în subordine sau sub autoritate una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a);
b) exercită, în numele statului/unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b);
c) coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a) și/sau lit. b) a calității de acționar sau asociat la o societate comercială controlată;
– control – raportul dintre stat-acționar sau o întreprindere publică, pe de o parte, și societatea comercială la care:
a) deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot;
b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare și de control;
c) poate exercita, în calitate de acționar, o influență determinantă, în virtutea unor clauze de natură a stabili strategia de management a întreprinderii publice, cuprinse în contracte încheiate cu întreprinderea publică sau în actul constitutiv al acesteia;
– director – persoana căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; directorul financiar/economic este asimilat directorului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 stabilește următoarele:

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

– guvernanța corporativă a întreprinderilor publice – ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, dintre consiliul de administrație sau de supraveghere, directori sau directorat, acționari și alte persoane interesate;

întreprinderi publice:

a) regii autonome înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;

b) companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;

c) societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) și b) dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul;

autoritate publică tutelară – instituția care:

a) coordonează, are în subordine sau sub autoritate una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a);

b) exercită, în numele statului sau al unității administrativ- teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b);

c) coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a) și/sau lit. b) a calității de acționar sau asociat la o societate controlată;

– control – raportul dintre stat sau unitatea administrativ- teritorială acționar sau o întreprindere publică, pe de o parte, și societatea la care:

a) deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot;

b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare și de control;

c) poate exercita, în calitate de acționar, o influență determinantă, în virtutea unor clauze de natură a stabili strategia de management al întreprinderii publice, cuprinse în contracte încheiate cu întreprinderea publică sau în actul constitutiv al acesteia;

– director – persoana căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; directorul financiar/economic este asimilat directorului;

– scrisoare de așteptări – document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu orice acționari reprezentând, individual sau împreună, 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani;

– declarație de intenție – document de lucru întocmit pe baza elementelor din scrisoarea de așteptări și a informațiilor publice legate de activitatea întreprinderii publice, prin care candidații pentru postul de administrator, precum și candidații pentru postul de director, selectați și înscriși în lista scurtă, își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice. Declarația de intenție se prezintă în scris de către fiecare dintre candidați și este parte componentă a evaluării finale a acestora pentru clasificare și numire;

– plan de administrare – instrument de lucru al administratorilor și al directorilor concretizat într-un document întocmit pentru a determina drumul de parcurs al unei întreprinderi publice în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: de administrare, întocmit de consiliul de administrație sau supraveghere, și de management, întocmit de directori sau membrii directoratului. Acesta este corelat cu scrisoarea de așteptări și stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea unei activități specifice pe parcursul unei perioade viitoare care nu poate depăși 4 ani;

– lista administratorilor de întreprinderi publice – cuprinde totalitatea administratorilor de întreprinderi publice, selectați prin procedura prevăzută de prezenta ordonanță de urgență, care se întocmește de fiecare autoritate publică tutelară și se centralizează de Ministerul Finanțelor Publice;

– lista scurtă – cuprinde maximum 5 candidați pentru fiecare post de membru în consiliul de administrație, consiliul de supraveghere, de director, de membru al directoratului și este realizată de comisia organizată la nivelul autorității publice tutelare, regiei autonome sau, după caz, de comitetul de nominalizare al întreprinderii publice ori de expertul independent. Lista scurtă conține și punctajul obținut de către fiecare candidat;

– contract de mandat – contractul de mandat, astfel cum este definit și reglementat de Codul civil, iar în cazul societăților prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) și c), de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Codul civil. Contractul de mandat, încheiat la data numirii administratorilor sau directorilor, va fi completat, prin act adițional, cu clauze privind determinarea și plata componentei variabile și cu indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență”.

 

Art. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 (modificată prin Legea nr. 111/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 stabilea faptul că autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

– la regiile autonome:

a) să numească și să revoce membrii consiliului de administrație;

b) să aprobe planul de administrare elaborat de consiliul de administrație;

c) să evalueze periodic activitatea consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale fondator, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea regiei autonome;

d) alte atribuții prevăzute de lege;

– la societățile comerciale prevăzute la art. 2. pct. 2 lit. b):

a) să numească reprezentanții statului sau, după caz, ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora;

b) să propună, în numele statului/unității administrativteritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;

c) să evalueze periodic, prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor, activitatea consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele statului/unității administrativteritoriale acționar, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății comerciale;

d) să asigure transparența politicii de acționariat a statului în cadrul societăților față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;

e) alte atribuții prevăzute de lege;

– la societățile comerciale prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. c):

a) să vegheze la exercitarea de către întreprinderea publică, în condiții de eficiență economică și strategică, a calității de acționar;

b) să vegheze la respectarea de către societatea controlată a principiilor de eficiență economică și profitabilitate;

c) alte atribuții prevăzute de lege.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 dispune următoarele:

Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

– la regiile autonome:

a) să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director aflați pe lista scurtă;

b) să numească și să revoce membrii consiliului de administrație;

c) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;

d) să încheie contractele de mandat cu administratorii;

e) să monitorizeze și să evalueze performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale fondatoare, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea regiei autonome;

f) să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvernanță corporativă proprii indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în anexa la contractul de mandat;

g) să întocmească și să publice pe pagina proprie de internet lista administratorilor în funcțiune de la regiile autonome;

h) alte atribuții prevăzute de lege;

– la societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b):

a) să numească reprezentanții statului sau, după caz, ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociaților și să aprobe mandatul acestora;

b) să propună, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;

c) să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă;

d) să monitorizeze și să evalueze prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale acționar, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;

e) să asigure transparența politicii de acționariat a statului în cadrul societăților față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;

f) să mandateze reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;

g) să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvernanță corporativă proprii indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat;

h) alte atribuții prevăzute de lege;

– la societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. c):

a) să vegheze la exercitarea de către întreprinderea publică, în condiții de eficiență economică și strategică, a calității de acționar;

b) să vegheze la respectarea de către societatea controlată a principiilor de eficiență economică și profitabilitate;

c) să se asigure prin reprezentanții în adunarea generală a acționarilor și prin structurile de guvernanță corporativă de reflectarea cerințelor din scrisoarea de așteptări în indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ce constituie anexă la contractul de mandat;

d) să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvernanță corporativă proprii indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat;

e) alte atribuții prevăzute de lege;

– să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvernanță corporativă proprii aplicarea prezentei ordonanțe de urgență de către întreprinderile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 2, și să raporteze Ministerului Finanțelor Publice cu privire la aceasta și cu privire la îndeplinirea atribuțiilor proprii în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență;

– să exercite la societățile înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni, competențele prevăzute la pct. 2 și 3, precum și aprobarea actului constitutiv în care se reglementează numărul administratorilor, procedura de selecție și constituirea comitetelor din rândul administratorilor, acolo unde este cazul;

– să stabilească criterii de integritate pentru membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directori/directorat și să asigure înscrierea acestora în contractele de mandat;

– să propună candidații pentru funcțiile de membri în consiliile de administrație, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane, pentru Compania Națională «Romarm» – S.A. și filialele sale, precum și pentru regiile autonome, societățile și filialele acestora, care desfășoară activități de interes național cu specific deosebit pentru apărare și securitate națională”.

Aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (I) (Legea nr. 111/2016) was last modified: iunie 3rd, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter