ANFP. Proiect: O.U.G. pentru modificarea Codului administrativ

27 sept. 2023
Vizualizari: 152

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune în termen de 10 zile de la publicarea anunțului (21 septembrie 2023), online, prin e-mail sau prin poștă la adresa ANFP.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale proiectului:

1. La articolul 375 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) prin redistribuirea funcționarilor publici din corpul de rezervă care îndeplinesc condițiile pentru ocuparea funcției publice respective;”

2. La articolul 375, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul funcțiilor publice de execuție temporar vacante, anterior aplicării uneia dintre modalitățile de ocupare a funcțiilor publice de execuție temporar vacante prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), persoana care are competența de numire în funcția publică poate transforma funcția publică în cauză, temporar vacantă pe o perioadă de cel puțin o lună, prin raportare la necesarul de personal al autorității sau instituției publice, pentru perioada vacantării temporare a postului. În acest caz, pentru funcția publică transformată, se aplică în mod corespunzător procedura prevăzută la art. 22 din anexa nr. 8. La data revenirii titularului funcției publice, aceasta se transformă cu respectarea categoriei, clasei și gradului profesional deținute de titularul postului”.

(…)

8. La articolul 396, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Concursul pe post pentru ocuparea funcțiilor publice din categoria înalților funcționari publici este gestionat de către o comisie de concurs permanentă, independentă, denumită comisie de concurs, și, după caz, de comisia de soluționare a contestațiilor, potrivit atribuțiilor ce revin acestor comisii. Comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor sunt formate din 7 membri, numiți prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice. Membrii comisiilor au mandate de 5 ani”.

(…)

15. La articolul 411, după alineatul (1^1), se introduc două noi alineate, alin. (1^2) și (1^3), cu următorul cuprins:

„(1^2) Sistemul electronic național de evidență a ocupării în sectorul public reprezintă un ansamblu de resurse și tehnologii informaționale interoperabile, destinate digitalizării proceselor și fluxurilor de lucru specifice pentru colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor și informațiilor necesare pentru realizarea evidenței personalului plătit din fonduri publice.

(1^3) Sistemul electronic național de evidență a ocupării în sectorul public se constituie sub forma unui registru electronic administrativ de utilitate publică, denumit registrul electronic national de evidență a ocupării în sectorul public. Lista registrelor prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea platformei naționale de interoperabilitate se completează cu registrul electronic national de evidență a ocupării în sectorul public.”

16. La articolul 411, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:

„(4^1) Agenția Națională a Funcționarilor Publici colectează date și informații necesare completării Sistemului electronic național de evidență a ocupării în sectorul public prin interconectarea sistemelor informatice multi-instituționale deținute de Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Educației, sau alte autorități și instituții publice, care cuprind date și informații privind personalul plătit din fonduri publice, utilizând instrumentele și operațiunile stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzuta la art. 411 alin. (10)”.

(…)

61. La articolul 618, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

„(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b), autoritățile și instituțiile publice au obligația de a înștiința Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu privire la organizarea unui concurs cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data publicării anunțului de concurs, respectiv 5 zile lucrătoare înainte de data publicării anunțului de concurs cu privire la organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante și temporar vacante sau a unei funcții publice de conducere vacante. Înștiințarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici se face prin completarea și transmiterea online a informațiilor necesare organizării și desfășurării concursului, utilizând instrumentele informatice puse la dispoziție de Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

(3) Anunțul privind concursul se publică pe pagina de internet a instituției organizatoare și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, utilizând instrumentele informatice puse la dispoziție de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, cu cel puțin 30 de zile înainte de data desfășurării concursului. Prin excepție, termenul de 30 de zile poate fi redus la 15 zile pentru concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție sau de conducere temporar vacante”.

62. La articolul 618, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:

„(3^1) Instrucțiunile privind comunicarea înștiințării de către autoritățile și instituțiile publice, precum și publicarea anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

 63. La articolul 618, alineatul (12) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(12) În cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare s-au stabilit condiții care necesită deținerea unor cunoștințe ce nu pot fi evaluate într-o probă/în probele prevăzute la alin. (10), se pot organiza probe suplimentare, pentru fiecare dintre acestea”.

64. La articolul 625, alineatul (2) se abrogă.

65. La anexa nr. 6, după articolul 10 se introduce un nou articol, art. 10^1, cu următorul cuprins:

„Art. 10^1 – Formularele standard utilizate în cadrul procedurilor de evaluare a înalților functionari publici sunt următoarele:

1. raport de activitate în vederea evaluării performanțelor profesionale individuale, conform pct. I;

2. referat de evaluare pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale, conform pct. II;

3. raport de evaluare a performanțelor profesionale individuale, conform pct. III”.

Proiectul de Ordonanță, Anexa, precum și Nota de fundamentare se regăsesc la sursa informației.

Sursa informației

Vezi și ANFP. Concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante de consilier juridic în cadrul Direcției generale reglementare, monitorizare și contencios

 

ANFP. Proiect: O.U.G. pentru modificarea Codului administrativ was last modified: septembrie 27th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.