Anexa nr. XXXI la Statutul profesiei de avocat a fost modificată (Hotărârea Consiliului UNBR nr. 259/2022)

30 sept. 2022
Vizualizari: 614

Actul modificat

Actul modificatorPreambulSumar
 

Anexa nr. XXXI la Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) nr. 64/2011

(M. Of. nr. 898 din 19 decembrie 2011; cu modif. și compl. ult.)

 

 

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 259/2022 pentru modificarea anexei nr. XXXI la Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 64/2011

(M. Of. nr. 951 din 29 septembrie 2022)

 

În temeiul:

– art. 63 alin. (1) lit. e) și al art. 65 lit. a)-c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat,

Ținând cont de:

– Hotărârea Congresului avocaților nr. 4 din 25-26 iunie 2021 privind mandatarea U.N.B.R. ca în perioada dintre congrese să îndeplinească atribuția prevăzută la art. 63 alin. (1) lit. e) din Lege, urmând ca hotărârile Consiliului U.N.B.R. să fie supuse ratificării Congresului imediat următor.

 

 

– modifică: Anexa nr. XXXI.

 

În M. Of. nr. 951 din 29 septembrie 2022 s-a publicat Hotărârea Consiliului UNBR nr. 259/2022 pentru modificarea anexei nr. XXXI la Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 64/2011.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții din Anexa nr. XXXI.

 

Conținut

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

TITLUL I: Recunoașterea calificării profesionale a avocaților din statele membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori din Confederația Elvețiană, pentru a profesa în România sub titlul profesional din statul de origine sau pentru admiterea în profesia de avocat și practicarea acesteia sub titlul profesional din România

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Etapa de informare

CAPITOLUL III: Etapa de evaluare

CAPITOLUL IV: Organizarea examenului de verificare a cunoștințelor profesionale

CAPITOLUL V: Dispoziții finale

TITLUL II: Recunoașterea și atestarea calificării profesionale pentru avocații care provin din alte state decât cele membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori din Confederația Elvețiană

CAPITOLUL I: Etapa de informare

CAPITOLUL II: Etapa de evaluare

CAPITOLUL III: Etapa înscrierii în tabloul avocaților unui barou

 

 

Dispoziții relevante

Art. 1:

(1) Avocatul cu drept de exercitare a profesiei, înscris în profesia de avocat într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană, poate solicita certificarea recunoașterii calificării profesionale și înscrierea în Tabloul special al avocaților străini dintr-un barou din România, sub titlul de avocat pe care l-a dobândit în statul membru de origine, printr-o cerere-tip, prevăzută la anexa nr. 1.

(2) Distinct, avocatul cu drept de exercitare a profesiei, înscris în profesia de avocat într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană, poate solicita recunoașterea calificării profesionale în vederea admiterii în profesia de avocat în România și a practicării acesteia sub titlul profesional din România, în condițiile stabilite de Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 200/2004), și Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 51/1995), pentru acordarea titlului profesional de avocat în România. Cererea-tip prin care se solicită recunoașterea calificării profesionale în vederea admiterii în profesia de avocat în România și a practicării acesteia sub titlul profesional din România, în condițiile art. 96 alin. (2) din Legea nr. 51/1995, este prevăzută la anexa nr. 2.

 

Art. 6:

Comisia permanentă a U.N.B.R. îndeplinește următoarele atribuții:

a) verificarea îndeplinirii condițiilor în vederea recunoașterii calificării profesionale de avocat;

b) verificarea îndeplinirii condițiilor în vederea avizării înscrierii într-un barou din România, potrivit solicitării adresate conform art. 4 alin. (1);

c) evidența și monitorizarea efectuării stagiului de 3 ani în domeniul practicării dreptului românesc în profesia de avocat;

d) organizarea și validarea examenului de verificare a cunoștințelor profesionale.

 

Art. 14:

Examenul de verificare a cunoștințelor profesionale de drept românesc se organizează anual de către U.N.B.R. și constă într-o evaluare scrisă, sub forma unui test-grilă din următoarele domenii: legislația privind profesia de avocat, drept civil, drept penal, drept procesual civil, drept procesual penal.

 

Art. 15:

Examenul se desfășoară pe baza unui regulament de examen adoptat de Consiliul U.N.B.R. Examenul de verificare a cunoștințelor profesionale se desfășoară în limba română.

 

Capitolul II: Etapa de evaluare

(1) Solicitantul va depune Cererea privind accesul la profesia de avocat (formular-tip), în care sunt menționate expres și documentele ce se anexează acesteia. Cererea va menționa, dacă este cazul, convenția bilaterală încheiată de U.N.B.R. cu organismul profesional similar din statul din care provine solicitantul, iar, în lipsa acesteia, se vor depune documente oficiale care să ateste existența și limitele reciprocității. În cerere se va face precizarea opțiunii solicitantului în legătură cu:

a) efectuarea unui stagiu de adaptare în profesia de avocat din România pe o perioadă de 3 ani;

b) susținerea unui examen de verificare a cunoștințelor de drept românesc și de limbă română, dacă se atestă documentar absolvirea unei facultăți de drept care include in programa curriculară studiul dreptului românesc.

(2) Documentele ce se anexează cererii sunt următoarele:

a) două fotografii tip legitimație;

b) curriculum vitae – original, semnat;

c) pașaport – fotocopie;

d) certificatul (atestatul) organismului profesional ori al autorității publice din statul al cărui cetățean este solicitantul sau, după caz, unde acesta își are domiciliul ori sediul profesional, cu legalizarea în original efectuată în statul respectiv și cu traducerea autorizată (efectuată de un notar public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor;

e) diploma emisă de o universitate sau de un colegiu universitar, prin care se certifică încheierea de către titular a unui ciclu de studii superioare cu durata minimă de 3 ani, în copie legalizată, cu legalizarea în statul respectiv și cu traducerea autorizată (efectuată de un notar public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor;

f) certificatul de onorabilitate eliberat de autoritățile profesionale competente sau declarație dată în fata unei autorități competente din statul de origine ori de proveniență al solicitantului, în copie legalizată, cu legalizarea în original efectuată în statul respectiv și cu traducerea autorizată (efectuată de un notar public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor;

g) declarația expresă a solicitantului că nu se află în niciunul dintre cazurile de nedemnitate și incompatibilitate prevăzute la art. 14 și 15 din Legea nr. 51/1995;

h) declarație pe propria răspundere, dată în fața notarului public din România, reprezentând angajamentul de a nu desfășura alte activități în afara celei de avocat, care sunt incompatibile cu exercitarea profesiei de avocat în România;

i) dacă este cazul, indicarea perioadei și a formei în care a exercitat profesia de avocat în România, anterior depunerii cererii.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. c)-f) pot fi înlocuite cu Pașaportul European al Calificărilor pentru Refugiați, care include recomandarea pentru accesul la exercitarea profesiei de avocat pe teritoriul României, eliberat potrivit Ordinului ministrului educației nr. 3.691/2022 pentru modificarea Metodologiei de recunoaștere și echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.630/2018, și pentru adoptarea unor măsuri privind recunoașterea calificărilor persoanelor care beneficiază de o formă de protecție internațională pe teritoriul României.

(4) În cazul în care solicitantul optează pentru efectuarea unui stagiu de adaptare în profesia de avocat, cererea va fi însoțită de acordul scris atât al formei de exercitare a profesiei la care se va efectua stagiul în domeniul dreptului românesc, cât și al avocatului care acceptă atribuțiile de îndrumător al solicitantului pe durata stagiului.

(5) Îndrumătorii de stagiu vor fi atestați anual de către barouri, pe baza opțiunii acestora și a activității lor profesionale.

(6) Lista îndrumătorilor de stagiu atestați va fi publicată pe pagina web a U.N.B.R. (www.unbr.ro).

(7)Condițiile colaborării dintre solicitant și îndrumător vor face obiectul unui contract între aceștia, care va respecta modelul prevăzut în anexa nr. IX la Statutul profesiei de avocat. Contractul se comunică, în copie, către U.N.B.R.

(8) Pe durata stagiului de adaptare, îndrumătorul va efectua evaluări preliminare la fiecare 6 luni, precum și o evaluare finală la încheierea acestuia, care constituie condiții pentru păstrarea de către solicitant a calității de membru al baroului în care s-a înscris ca avocat stagiar. Evaluările preliminare și evaluarea finală vor fi depuse la secretariatul general al U.N.B.R., prin grija solicitantului.

(9) Nedepunerea în termen a evaluărilor preliminare va fi urmată de atenționarea în scris atât a solicitantului, cât și a îndrumătorului de stagiu.

(10) Procedura de avizare a înscrierii în barou se finalizează prin aprobarea/respingerea eliberării unui aviz conform de către Comisia permanentă a U.N.B.R.

Anexa nr. XXXI la Statutul profesiei de avocat a fost modificată (Hotărârea Consiliului UNBR nr. 259/2022) was last modified: septembrie 30th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.