ANAF recrutează peste 130 de inspectori antifraudă (termen-limită: 25 ianuarie 2017)

12 ian. 2017
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 14187

Agenția Națională de Administrare Fiscală organizează, în data de 11 februarie 2017 (proba scrisă), concurs pentru ocuparea unui număr de 132 posturi la Direcția generală antifraudă fiscală.

Posturile vacante

 • Anexa 1 – Lista posturilor vacante din cadrul Direcției Generale de Antifraudă Fiscală – Direcția de combatere a fraudelor
 • Anexa 2 – Lista posturilor vacante din cadrul Direcției Generale de Antifraudă Fiscală cu excepția Direcția de combatere a fraudelor

Înscrierile se fac în perioada 11 ianuarie – 25 ianuarie 2017, în zile lucrătoare, între orele 8:30 – 17:00 (luni – joi) și 8:30 – 14:30 (vineri). Dosarele se depun de către candidați la sediul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (Registratura generală) din strada Apolodor nr. 17, sector 5, București, parter.

Condiții de participare la concurs

Condițiile generale sunt prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, rep., cu modif. și compl. ult., pentru ocuparea funcțiilor publice, respectiv:

Alpha Phone POS aduce profesioniștilor din domeniul juridic 12 luni cu zero comision de administrare la pachetele Alpha Professional
 1. a) cetățenie română și domiciliul în România;
 2. b) cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 3. c) vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 4. d) capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. f) îndeplinirea condițiilor de studii prevăzute de lege pentru funcția publică;
 7. g) îndeplinirea condițiilor specifice pentru ocuparea funcției publice;
 8. h) sa nu fi fost condamnat(ă) pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 9. i) sa nu fi fost destituit(ă) dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. j) sa nu fi desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;
 11. • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice specifice de execuție de inspector antifraudă clasa I gradul profesional superior – 9 ani;
 12. • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice specifice de execuție de inspector antifraudă clasa I gradul profesional principal – 5 ani;
 13. • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice specifice de execuție de inspector antifraudă clasa I gradul profesional asistent -1 an;
 14. • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice specifice de execuție de inspector antifraudă clasa I gradul profesional debutant – nu este necesară;
 15. • condiții specifice, astfel cum sunt redate în anexele nr.1 și 2, disponibile mai sus.

Dosarul de concurs trebuie sa conțină următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere privind participarea la concurs (imprimată față-verso), al cărei model este prevăzut în anexa 3 – Cerere de înscriere;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
 4. d) copia diplomei de licență sau echivalentă;
 5. e) copia carnetului de muncă sau adeverință doveditoare a vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
 6. f) copia permisului de conducere, categoria B, după caz;
 7. g) cazierul judiciar;
 8. h) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 3 luni anterior desfășurării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia;
 9. i) o declarație pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa 4 – Declarație pe propria răspundere;
 10. j) curriculum vitae, potrivit modelului comun european, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, al cărui model este prevăzut în anexa 5 – Model CV european;
 11. k) documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (7), lit. b) și c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014, respectiv avizul psihologic care privește evaluarea psihologică complexă a candidatului și avizul psihologic cu privire la aprecierea nivelului de integritate al candidatului. Certificatele trebuie să fie eliberate cu cel mult 3 luni anterior desfășurării concursului. Cele doua certificate trebuie emise în urma unei sesiuni unitare de examinare realizate de către același psiholog. Lista personalului și a entităților acreditate, respectiv autorizate să realizeze evaluările psihologice complexe și de integritate se publică pe site-ul web al Colegiului Psihologilor din România – copsi.ro – și pe site-ul web al Agenției Naționale de Administrare Fiscală – www.anaf.ro .

Documentele componente ale dosarului de concurs vor fi îndosariate într-un dosar cu șina (cartonat).

Vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor dobândită anterior datei de 01.01.2011 va fi atestată prin înscrierile din cartea de muncă, iar vechimea dobândită în muncă și/sau în specialitatea studiilor după data de 01.01.2011 va fi atestată prin adeverințe care vor avea formatul standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul tehnic al comisiei de examinare și evaluare.

Cererea de înscriere poate fi listată de pe site-ul ANAF sau se pune la dispoziția candidaților de către Agenție, prin grija secretarului tehnic al comisiei de examinare și evaluare.

Sunt considerate complete dosarele de concurs care conțin toate documentele prevăzute, până la termenul-limită al perioadei de înscriere stabilit în anunțul de concurs.

Concursul constă în trei etape, după cum urmează:

1. selecția dosarelor de înscriere

2. proba scrisă

3. interviul

Proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă și se va desfășura în data de 11 februarie 2017.

Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării funcțiilor publice pentru care se organizează concursul. Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs aprobate de președintele Agenției, astfel încât să asigure verificarea capacității de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul funcțiilor publice pentru care se organizează concursul.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Bibliografiile aferente pot fi consultate aici:

Menționăm că Regulamentul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice specifice de inspector antifraudă în cadrul ANAF a fost aprobat prin H.G. nr. 677/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru înscrierea candidaților în cele mai bune condiții, fără afectarea timpului de depunere și asigurarea depunerii în termenul prevăzut de lege, ANAF face apel către persoanele care se înscriu la concurs să ia toate măsurile în vederea utilizării întregii perioade de depunere a dosarelor de înscriere, astfel încât să se evite eventualele aglomerații în ultima zi prevăzută pentru înscriere .

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 319.97.59/319.97.68/int.2018, 2492, 2026, 2011, 2047, 2059 și 1342, precum și pe site-ul www.anaf.ro. secțiunea DESPRE ANAF – Organizare – Resurse umane – Concurs Direcția generală antifraudă fiscală.

Documente relevante:

 • Listă furnizori servicii psihologice autorizate
 • Model adeverință vechime
 • Model aviz psihologic-evaluare psihologică complexă
 • Model aviz psihologic-evaluare psihologică a integrității

Sursa informației

ANAF recrutează peste 130 de inspectori antifraudă (termen-limită: 25 ianuarie 2017) was last modified: ianuarie 12th, 2017 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter